Avtal - vanliga frågor

SVERAKs roll vid tvister

 

Många tror att SVERAK kan häva avtal, eller avgöra en tvist mellan parter, men så är inte fallet. SVERAK har ingen juridisk rätt att häva ett avtal och kan inte tvinga parterna att göra det. Inte heller kan SVERAK avgöra en tvist om fel, skadestånd eller återbetalning, eller annat som kan uppkomma som följd av att köpare och säljare inte längre är överens.

Den dag du och din avtalspartner inte är överens måste ni gå till domstol och få avtalet tolkat och eventuellt hävt eller tvisten löst. Det är endast svensk domstol som har möjlighet att på ett bindande sätt ålägga en person ett bindande ansvar samt eventuellt skadestånd.

Men – oavsett hur domstolen dömer – så ska den som är medlem i SVERAK följa grundreglerna och gör hon/han inte det så kan det betyda att Disciplinnämnden får ett nytt ärende på sitt bord. Man kan alltså ha följt svensk lagstiftning, men fortfarande ha brutit mot SVERAKs regler, t.ex. om det fastställts i domstol att ett avtal har ingåtts men uppfödaren underlåtit att använda SVERAKs avtal.

Vilka är parter i ett avtal?

Normalt sett så framgår parterna tydligt i avtalet och är inte en fråga som behöver avgöras. Om två personer köper en katt tillsammans ska båda personerna stå på överlåtelseavtalet och underteckna detsamma.

Men vilka som är de faktiska avtalsparterna kan bli en fråga vid en eventuell tvist, om man medvetet försökt vilseleda motparten vid avtalets uppkomst. Till exempel om man, i avsikt att komma runt lagkrav, överlåtit katten till en bekant som är icke-uppfödare, som i sin tur direkt överlåter katten till en konsument och sätter villkor som strider mot konsumentköplagen. Samma sak för en uppfödare som köper via konsument för att få tillgång till en katt denne kanske inte skulle få lov att köpa till avel. Sådana bulvan-åtgärder kan vid upptäckt leda till att ärendet hamnar hos DN, förutom ev. ogiltigförklarande av avtal/avtalsvillkor hos domstol.

Kan jag sälja en katt på kredit?

Det händer ibland att uppfödare säljer kattungar och/eller vuxna katter på avbetalning. SVERAK har inte upprättat något särskilt avtal för kreditförsäljning och avråder starkt från att sälja katter på kredit eftersom detta inte sällan leder till osämja mellan säljare och köpare. Om man ändå vill sälja på kredit rekommenderar SVERAK att man i överlåtelseavtalets ruta för övriga överenskommelser beskriver avbetalningsvillkoren för kreditköpet. Som minimum bör information om hur mycket köparen ska betala, hur många betalningstillfällen som medges samt när skulden ska vara slutligt betald finnas med. Det är också viktigt att köparens personnummer förs in i avtalet. Om det inte får plats så beskriver man i övrigt-rutan att separat bilaga med avbetalningsvillkor bifogas avtalet.

Precis som vid kontant betalning övergår äganderätten till köparen i och med att denne tar emot varan, det vill säga i samband med leverans. Katten får inte utgöra säkerhet för betalningen och en uppfödare kan inte återkräva katten om köparen inte kan betala sin skuld eftersom katter generellt inte anses utmätningsbara. Husdjur anses ha stort personligt värde för den skuldsatte och det anses därmed oskäligt att utmäta dem. Inte heller får registreringsbevis eller andra till katten hörande handlingar behållas av uppfödaren som en form av säkerhet för betalning. Skriver man sådana förbehåll kan det komma att bedömas som oskäligt av en domstol.

Av 12 § konsumentkreditlagen (2010:1846) framgår att näringsidkaren (uppfödaren) ska göra en kreditprövning innan kredit beviljas. Skyldigheten gäller oavsett kreditbelopp och löptid för krediten. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter och krediten får beviljas endast om konsumenten (köparen) har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande enligt kreditavtalet. Kreditgivaren bör inhämta en kreditupplysning som ger en uppdaterad bild av konsumentens betalningsförmåga för att anses ha tillräckliga uppgifter.

Om uppfödaren inte har tagit kreditupplysning och det senare visar sig att köparen har betalningssvårigheter som skulle ha framkommit vid en kreditprövning kan skulden jämkas till köparens fördel vid en domstolsprövning. Det kan betyda att uppfödaren inte får betalt för sin kattunge/katt eftersom skulden kan jämkas ända ner till 0 kronor.

Mer information om kreditförsäljning kan du hitta på Konsumentverkets webbplats: www.konsumentverket.se

Varför måste jag använda just SVERAKs avtal? Avtal via e-post eller Messenger är väl också giltigt, eller muntliga avtal?

Ja det stämmer och i grunden råder avtalsfrihet i Sverige vilket innebär att parter enligt svensk lag får avtala även muntligt och i huvudsak får avtala hur och om vad man vill. Men, när man blir medlem i SVERAK så åtar man sig även att följa SVERAKs och FIFes regler, i tillägg till svensk lag.

SVERAKs årsmöte har bestämt att vissa av de avtal som man skriver som medlem ska vara skriftliga och göras på särskilt framtagen blankett. Anledningen är att skydda svagare parter i avtalsförhållanden och kunna visa att ett avtal med en SVERAK-uppfödare är kvalitetssäkrat. Kravet om obligatoriska avtal föregicks av en stor del förtvivlade fodervärdar och kattungeköpare som vände sig till SVERAK med problem de fått i och med egenhändigt skrivna avtal.

Ett muntligt avtal eller ett avtal via Messenger och liknande är alltså civilrättsligt giltigt vid en tvist mellan parterna (men svårt att bevisa). Men, som SVERAK-medlem har man brutit mot SVERAKs regler genom att inte upprätta ett skriftligt avtal enligt SVERAKs instruktioner.

Kan jag göra tillägg/bilagor till överlåtelseavtalet?

Många skriver att de vill använda sitt eget avtal för att deras avtal ger köparen större fördelar än SVERAKs avtal. Det är som sagt inget som hindrar att man lägger en bilaga och hänvisar till den i ”övrigt-rutan”, så länge som inte villkoren i bilagan strider mot villkoren i SVERAKs obligatoriska avtal eller i övrigt strider mot lag eller begränsar en konsumentköpares äganderätt till katten.

I vissa fall kan det till och med vara nödvändigt att göra tillägg eller hänvisa till bilagor. Som säljare har du en informationsskyldighet enligt konsumentköplagen. Om katten du säljer eller dess föräldradjur är behäftade med ett fel ska detta framgå i en bilaga till avtalet. Ett fel eller annat veterinärt påpekande om katten ska därför åtföljas av något som beskriver detta och vad felet kan innebära för framtiden samt i försäkringshänseende.

SVERAKs ställningstagande är att man inte bör ha några villkor alls i en eventuell bilaga utan att denna upprättas endast som en informations-bilaga. Bilagan upprättas i två exemplar och undertecknas av både köpare och säljare.

Veterinären hittade ett fel på katten jag ska sälja, måste jag sänka priset?

Är det ett exteriört fel finns inget krav på att du som säljer katten gör ett prisavdrag eftersom katten enligt SVERAKs avtal säljs för sällskapsändamål. Vill du som säljare däremot ta ett lägre pris för en katt med ett synligt fel, som exempelvis svansknick eller bettfel, är det upp till dig. Om det exteriöra felet upptäcks före eller vid leveransen kan köparen också välja att av bryta köpet. Denna rätt för köparen kvarstår fram till dess att köpet genomförts, det vill säga fram till att katten har betalats och levererats. Ett exteriört fel, som inte påverkar kattens funktion som sällskapskatt, kan inte vara föremål för ersättning till köparen, oavsett när det upptäcks.

Är det däremot ett veterinärmedicinskt fel rekommenderar SVERAK att du gör ett prisavdrag som motsvarar felet. Det finns ingen fastställd utgångspunkt om hur stort ett prisavdrag ska vara, men det är viktigt att prisavdraget är skäligt. Att till exempel göra ett prisavdrag som väsentligen understiger kostnaderna för att åtgärda felet kan, i allmän domstol, anses som oskäligt.

Rådgör med din veterinär om du är osäker på hur felet kommer att påverka katten och vilka kostnader felet kan komma att medföra. Det är alltid viktigt att klart och tydligt förklara för köparen att katten är behäftad med ett fel och förklara vad det innebär. Fel som är påpekade på besiktningsintyget kommer köparen inte kunna försäkra, vilket du måste upplysa köparen om. Om du gör ett prisavdrag ska det tydligt framgå i avtalet/bilagan att priset sänkts med x antal kronor på grund av felet.

Kan jag bli ersättningsskyldig för fel på en katt jag sålt eller givit som gåva?

Säljaren har ett ansvar för fel som fanns på leveransdagen. Enligt konsumentköplagen är alla fel som uppträder inom sex månader efter leverans att betrakta som ursprungliga fel, det vill säga de är uppfödarens ansvar, såvida inte uppfödaren kan bevisa annat. Efter sex månader är det köparens sak att bevisa att felet förelåg vid köpet.

Som givare av en gåva har man inte samma ansvar för fel i ”varan” som vid en försäljning. Man utgår från att den som tog emot gåvan inte kan kräva ersättning för en bristfällig vara. Har gåvogivaren agerat i ond tro eller genom särskilt svek kan däremot utgången bli en annan. Det kommer alltså bero på omständigheterna i det enskilda fallet om du blir ersättningsskyldig eller inte.

Kan jag skriva att jag ska ha rätt att köpa tillbaka katten om den nya ägaren måste omplacera katten, eller att katten måste kastreras vid en viss ålder?

Nej. Du kan skriva att du önskar att bli erbjuden att få köpa tillbaka katten om den ska omplaceras eller utforma det som ett erbjudande om att alltid vara beredd att ta tillbaka katten. Om du däremot skriver in villkor som innebär ett krav om att sälja tillbaka till dig; eller att köparen inte får sälja vidare, avliva eller lämna bort sin katt innebär det en inskränkning i köparens äganderätt. Den typen av villkor utgör sådana avsteg från grundreglernas krav på avtalets innehåll att de kan anses utgöra brott mot SVERAKs regelverk. Detsamma gäller inskrivna krav som inskränker köparens rättigheter enligt Konsumentköplagen, exempelvis kräva att katten inte ställs ut.

Kan köparen, eller säljaren, när som helst avbryta köpet?

En köpare kan när som helst välja att avbryta köpet av en katt, även om köparen skrivit under överlåtelseavtalet och betalat en tingningsavgift (handpenning). Man kan alltså aldrig kräva att en köpare fullgör köpet. Om parterna har kommit överens om att avgiften är förverkad vid avbeställning får säljaren behålla maximalt 15 procent av köpeskillingen. Rekommendationen är alltså att man inte tar mer än 15 procent av köpeskillingen i tingning. Självklart får man välja att inte ta någon tingningsavgift alls eller ändå lämna tillbaka hela tingningen vid avbeställning oavsett orsak.

Som säljare kan du däremot inte utan orsak avbryta ett ingånget överlåtelseavtal utan att bryta mot såväl svensk lag som SVERAKs grundregler. Kom ihåg att även ett muntligt löfte om försäljning är en tingning, oavsett om någon tingningsavgift erlagts eller inte. Det är därför viktigt att du som säljare inte lovar någonting innan du säkert känner att du vill sälja katten till just den köparen. Det kan även uppstå situationer där man själv skulle vilja spara katten, t.ex om den man tänkte spara avlider. För att undvika att då vara låst vid ett avtal om försäljning bör man noggrant överväga situationen innan man lovar bort kattungar och skriver tingningsavtal. Det är bättre att förbehållslöst låta köpare komma och titta och gärna träffas flera gånger så att det känns bra för båda parter.

Med det ska det också förtydligas att i och med att även ett muntligt löfte om att sälja eller “hålla av” en katt är en tingning, så har man vid ett sånt avtal brutit mot SVERAKs regel att alltid skriva skriftliga avtal om tingning på SVERAKs blankett. Det är inte tingningsavgiften som bestämmer om ett avtal ingåtts, utan avtalsinnehållet i sig. Tänk alltså på hur du uttrycker dig till potentiella köpare; lova inte att “hålla en katt”, utan meddela istället att du först kan göra det när ni skriver avtal. Man kan t.ex. istället säga att det inte kommer vara någon annan som kommer få skriva avtal innan just de fått träffa katten.

Observera att överenskommelsen om att tingningsavgift är förverkad vid avbeställning enbart gäller vid leverans av en felfri vara. Om katten får ett påpekande, oavsett art, vid besiktningen, eller om felet på annat sätt visar sig före leverans och köparen på grund av detta inte längre vill genomföra köpet ska detta ses som en hävning av köpet och inte en avbeställning. Detta gäller även exteriöra fel. Erlagd tingningsavgift ska då återlämnas i sin helhet.

Jag har ingått avtal om att lämna en kattunge som ersättning för parning. Vad skriver jag för pris i överlåtelseavtalet?

Du skriver 0 kr i rutan för erlagd köpeskilling, därefter upprättar ni en bilaga till överlåtelseavtalet där ni förtydligar att kattungen utlämnas som ersättning för parning/kattungekull och att ingen kontant ersättning utgått för kattungen, eller parningen. Vidare förtydligar ni kattungens egentliga värde, dvs vad den skulle ha kostat vid en försäljning eftersom många försäkringsbolag utgår från värdet på överlåtelseavtalet när livvärdeförsäkring ska tecknas. Detta kan skrivas exempelvis som följer: kattungens försäljningsvärde vid avtalstillfället är 12 000 kr.

Varför blir det så många problem gällande fodervärdsskap?

Det beror ofta på att parterna inte har satt sig in i vad avtalet egentligen innebär. Fodervärden kanske inte har insett att denne behöver ta emot honor på parning och vad det innebär av ansvar. Man kanske inte har förstått hur jobbig en fertil hane ibland är, eller hur mycket jobb det är att ta hand om en kattungekull. Ibland finns överenskommelsen att honan ska flytta till ägaren inför kattungefödsel och att foderkatten ska stanna där tills kattungarna är leveransklara, vilket kan innebära problem för fodervärden när katten kommer tillbaka igen.

En annan anledning till oenighet kan vara att fodervärden inte anser att katten lämpar sig för avel, men ägaren, som är den som bestämmer, inte håller med. Grunden kan också vara att ägaren har för höga förväntningar på hur fodervärden ska ta hand om katten. Ägaren kanske anser att den hålls i för högt hull eller att pälsen inte sköts som den ska. Det är viktigt att både ägare och fodervärd är medvetna om att fodervärdsavtalet på så sätt innebär inskränkningar i förfoganderätten för båda parter.

Man kan inte som ägare förvänta sig att fodervärden gör exakt som man hade gjort själv, utan man måste ha en viss flexibilitet från båda parter för att ett sådant avtal ska fungera. SVERAK har, just för att minimera de problem som tidigare uppmärksammats, tagit fram ett fodervärdsavtal som är obligatoriskt att använda.

Hur söker man dispens för att ta fler kullar och vad krävs?

I första hand krävs att ni är överens om att utöka fodervärdsavtalets överenskomna kullantal. Därutöver krävs att det antal kullar ni har avtal om är uppfyllda. Det går alltså inte att söka förrän avtalet är uppfyllt. Anledningen till detta är att det ska vara klart för fodervärden att denne har uppfyllt villkoren och har rätt att få katten överförd till sig, men att denne själv väljer att låta ägaren ta fler kullar innan överlåtelse.

Vidare kommer ni behöva skriva ett nytt avtal med det antal kullar som det söks dispens om. Detta nya avtal, tillsammans med det gamla, ska skickas till SVERAK med förklaring till varför man ansöker om dispens. Tänk på att det ska finnas kontaktuppgifter till båda parter så att dispensgruppen kan ta kontakt vid frågor.

Om fodervärden vill bryta kontraktet och lämna tillbaka katten får hon/han göra det när som helst?

Ja, ägaren är bunden att ta tillbaka katten när som helst, utan friskintyg. Skulle en tvist uppkomma om hur katten har skötts eller funderingar om detta finnas hos ägaren, så måste ägaren själv ta katten till veterinär för styrkande av detta.

Om fodervärden inte sköter katten måste jag väl få ta tillbaka den?

Nej, ägaren har aldrig rätt att utan vidare åka och hämta tillbaka en katt, om fodervärden nekar ägaren att hämta katten. Om inte båda parter är överens om att bryta ett avtal kan avtalet bara hävas i allmän domstol. Det är inte du som ägare som avgör om fodervärden har begått ett brott mot avtalet genom att inte sköta katten ordentligt, det ska avgöras i domstol.

Hur går jag tillväga om fodervärden vägrar lämna ut katten?

Fodervärden är skyldig att hålla katten tillgänglig så att ägaren kan nyttja sina rättigheter i enlighet med avtalet. Om du anser att fodervärden bryter mot avtalet, genom att vägra att lämna ut katten, kan du vända dig till tingsrätten för att ansöka om att häva avtalet och återfå katten. Det går även att försöka särskild handräckning via Kronofogden, men om fodervärden motsätter sig även detta, så måste tingsrätten avgöra saken.

Vad gäller om katten är olämplig för avel?

Om det visar sig att en katt som överlåtits med fodervärdsavtal inte ska användas i avel, kan ägaren skriva över äganderätten till fodervärden i förtid. Det finns ingen vits med att ägaren behåller avelsrätten till en katt som inte ska användas i avel, såvida ägaren inte även innehar utställningsrätten och vill fortsätta att använda katten till detta. Man är alltså inte bunden av att avtalet är skrivet på en viss tid.

Det man inte kan göra är att kräva ersättning från fodervärden för katten, även om den inte kommer användas i avel. Fodervärden har nämligen ingått avtalet utifrån förutsättningen att katten slutligen kommer bli dennes, utan annan ersättning än det arbete som ska nedläggas i avelshänseende.

Vad betyder max 5 år i fodervärdsavtalet?

Max 5 år handlar om kattens ålder när äganderätten till katten övergår till fodervärden. Det är alltså inte hur lång avtalstiden/fodervärdskapet ska vara.

Det finns fler anledningar till denna tid, men den främsta anledningen är att katten inte ska gå i avel hur länge som helst. Men även att en fodervärd måste kunna känna att det finns en rimlig tid för när denne senast blir ägaren till katten; samt att man som uppfödare redan innan utplacering av katt på foder bör ha en plan för just den katten, är också anledningar till tidsbegränsningen.

En katt på foder är en ”bonuskatt”, som ägaren inte själv kan behålla, varför man inte kan kräva att katten ska hållas fertil och i avel så länge som man kanske hade gjort om man själv behållit katten. Det kan inte heller anses lämpligt att sätta en redan vuxen katt på foder och därmed omplacera denna från sitt hem. Om man av någon anledning anser sig ”tvungen” att göra det, så får man tänka på den tidsbegränsning som avtalet ger.

Måste man följa avtalet om ingen vill?

Både ja och nej. Vissa avtalsvillkor har tillkommit som skydd för kattens hälsa, som till exempel antalet kullar i fodervärdsavtalet. För att få öka antalet kullar krävs dispens från SVERAK. Men självklart måste man inte följa kontraktet och ta alla kullar som avtalats om, ifall man vill avsluta kontraktet i förhand.

Om man till exempel avtalat om att katten ska kastreras innan överlåtelse till fodervärd och parterna i efterhand vill frångå detta och överlåta katten okastrerad, så är detta också avsteg man kan göra då det är positivt för fodervärden.

Det är inte möjligt att lista allt som kan anses som positiva avsteg från avtalet som man kan göra. Är man tveksam så är det bättre att ställa frågan till din klubb, som i sin tur kan skicka frågan till SVERAK om de inte kan svara. Är man inte medlem (köpare, fodervärd) så är man välkommen att fråga SVERAK om det gäller frågor om SVERAKs avtal.

Rulla till toppen