Konsumentlagar

När det gäller konsument- och avtalsfrågor finns det flera olika lagar – lagar som gäller vid olika köptillfällen och beroende på vem som är köpare respektive säljare.

  • Konsumentköplagen gäller när en privatperson (som är att anse som konsument) köper av en uppfödare (som är att anse som näringsidkare).
    Konsumentköplagen är tvingande och gäller om du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Näringsidkare är företag eller enskilda personer som yrkesmässigt driver ekonomisk verksamhet. Eventuell tvist (enligt konsumentköplagen) mellan näringsidkare och konsument behandlas främst av kommunala konsumentvägledningen och/eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kontakta din lokala konsumentvägledare (inom kommunen) vid frågor rörande konsumentköplagen.
  • Köplagen gäller när en privatperson köper av en annan privatperson eller när en uppfödare köper av en annan uppfödare. Köplagen tillämpas om som privatperson köper en vara av en annan privatperson. Till skillnad från konsumentköplagens regler är köplagens regler inte tvingande utan kan, efter överenskommelse mellan säljare och köpare, avtalas bort. Säljaren kan som exempel sälja varan i befintligt skick och helt eller delvis friskriva sig från ansvar för fel. Trots detta finns en del förbehåll men även köparen har ansvar i form av en viss ”undersökningsplikt”. Eventuell tvist (enlig köplagen) mellan privatpersoner behandlas av tingsätten.

Skriftligt avtal/överenskommelse är alltid att rekommendera. En FIFe-regel rörande försäljning och flytt av katt lyder: ”Varje överenskommelse som görs med kattungeköpare eller i samband med parning ska vara skriftlig, för att undvika missförstånd.”.

SVERAK tolkar inte lagtext!

OBSERVERA! SVERAK tolkar inte ex.vis konsumentköplagen vid tvistemål mellan köpare/säljare (SVERAK-uppfödare). Då hänvisas till kontakt med konsumentvägledare/tingsrätten i den kommun du bor.

Köp och försäljning av djur lyder tyvärr inte under någon egen lag, utan följer i dagsläget bestämmelserna om lös egendom/vara.

Generellt gäller att man måste vara 18 år, det vill säga myndig, för att ingå avtal. Avtal är i princip giltiga först när båda parterna är myndiga – om inte ska målsman eller förmyndare underteckna avtalet.

Avtal mellan två parter är bindande (innebär att den ena parten lämnat ett anbud som den andra parten accepterat) oavsett om det en muntlig eller skriftlig överenskommelse.

Rulla till toppen