Tidning med anor

Felix, KATTjournalen, Våra Katter…
Första numret av “Felix”

…kärt barn har många namn!

Tidningen Felix, föregångare till SVERAKs förbundstidning, startades likväl som utgavs av Västsvenska Kattklubben under åren 1950-1970 med Knut Ohlson (sedermera SVERAKs hedersordförande 1969 – 1987) som ansvarig utgivare och under lång tid även dess redaktör.

Vid Västsvenska Kattklubbens styrelsemöte den 14 juni 1951 hemma hos ordförande Knut Olsson, framgår under § 3: ”Ordf redogjorde för klubbens tidning ”Felix” och dess fortsatta utgivning. Efter livlig diskussion enades man om att intensifiera annonsanskaffningen och på så sätt möjliggöra tidningens vidare utgivning”.

Försäljning av tidningen Felix. 1950-tal

1951 gavs ett nummer ut och 1952 gavs sex nummer ut – hänförelsen var stor över att det nu fanns en kattidning! Ribban sattes högt och målet var att FELIX under året 1953 skulle erövra världen och stora upplagor skulle tryckas. Men

säg den glädje som varar beständigt – samma år blev Felix snudd på bankrutt och endast ett nummer publicerades. Västsvenska Kattklubben lyckades dock vända trenden och Felix återuppstod igen 1954. Tidningen utgavs därefter kontinuerligt med fyra nummer per år, i A5-format, och distribuerades till enskilda medlemmar men den såldes vid denna tid även i handeln.

Från utgåva nr 4 1969 ändrades tidningens namn till Våra Katter och det nya namnet introducerades som följer: ”Den tidning Ni nu håller i handen är gamla FELIX. Namnet FELIX har nämligen fr.o.m. detta n:r 4/69 ändrats till VÅRA KATTER. Vi vill tro att denna namnändring bl. a skall innebära att tidskriften själv presenterar sig, och gör det lättare för de många kattvänner, som, okända med det tidigare namnet, söker litteratur för att däri kunna följa vad som sker inom katt- världen….”

Namnet Felix såldes sedermera till Allers förlag för 4 000 kr. 1971 överlät Västsvenska kattklubben utgivningsrätten av Våra Katter till SVERAK – dock med vissa förbehåll; om SVERAK av redaktionella eller ekonomiska skäl ej skulle klara av tidningen skulle den återgå till Västsvenska Kattklubben.

Vid årsmötet 1974 beslutades att SVERAKs styrelse skulle söka dispens hos Västsvenska Kattklubben eftersom ett annat förbehåll varit att Våra Katters redaktör skulle vara styrelseledamot. Denna dispens erhölls och samtliga förbehåll upphävdes av Västsvenska Katt- klubbens ordförande Gert Boström på SVERAKs årsmöte 1985. Genom övertagandet av Våra Katter fick SVERAK ett officiellt organ för svensk kattsport.

År 1975 ändrades tidningens format till A4 samtidigt som utseende och layout ändrades. Återigen hamnade tidningen i ekonomisk kris och styrelsen publicerade en vädjan i utgåva nr 4 1975 ”Nu när Ni känner julstämningens generositet TÄNK PÅ ”VÅRA KATTER” med en liten donation…”. Det var alltså ett tufft år men slutligen reddes den snudd på katastrofala situationen ut och tidningens fortlevnad var räddad.

”Våra Katter i Färg?! Jo, så är det! Med sin 30:nde årgång passerar VK en milstolpe och med att den nu dristat sig att sätta färg på katterna (inte alla ännu – skall tilläggas). Våra färgannonser har gjort detta experiment möjligt. …”

Av utdraget från Våra Katter nr 1 1979 framgår hur redaktören gladde sig åt färg i tidningen – en milstolpe som skulle följas av många fler.

I början av 1990-talet beslutade en tillsatt redaktionskommitté att förändra och förnya tidningen och ett steg in i en ny epok var att byta namn. En tävling utlystes och namnet blev Kattjournalen. Detta namn bar tidningen från utgåva nr 1 1993 till nr 4 1998. Från nr 1 1999 återgick man till namnet Våra Katter samtidigt som styrelsen beslutade att utöka antalet utgåvor från fyra till sex nummer per år. Från år 2000 trycks tidningen helt i färg.

Från den allra första utgåvan av FELIX har det funnits rekommendation att prenumeration av tidningen skulle vara en del av klubbmedlemsavgift och på så sätt komma alla medlemmar till gagn. Under årens gång har det vid mer eller mindre varje årsmöte funnits motion för att stadgefästa detta men det tog några år för att nå dithän!

SVERAKs årsmöte 2004 beslutade att Våra Katter skulle ingå i avgiften för samtliga klubbar men eftersom detta beslut rörde SVERAKs stadgar krävdes att ytterligare ett årsmöte skulle bifalla motionen. Vid årsmötet 2005 var det många tummar som hölls och luften var tät av spänning när mentometerknapparna trycktes och röstetalet inväntades. Jubel utbröt och applåder rungade när så slutligen röstetalet med önskvärd tydlighet visade att äntligen, vann motionen om Våra Katter vann gehör!

En ny milstolpe nåddes och från och med år 2006 kom samtliga medlemmar i samtliga SVERAK-klubbar att få njuta av vår fantastiska förbundstidning som under femtiofem år funnits till många kattälskares glädje!

Ovanstående text är utdrag från SVERAKs jubileumsbok “Kattförbundet SVERAK genom fem decennier – 1955-2005

Tidningsredaktörer - från början till nu

Stig Hartman ansv utg nr 1/50

Maria Ekman från 1952-nr 2/60

Knut Ohlson nr 3/60-nr 4/70

Kurt Norén nr 1/71-nr 1/72

Else Garby nr 2/72-nr 4/74

Rigmor Ljungblom nr 1/75-nr 3/75

Bodil Brandoné nr 4/75-nr 3/77

Rigmor Ljungblom nr 4/77- nr 2/79

Pia Ohlén, Annette Sjödin samt
Monica Lundgren nr 3/79

Kurt Troell nr 4/79-nr 1/80

Bitte Lind nr 2/80-nr 1/85

Gunilla Malmström & Monica Forsén
nr 2/85-nr 4/92

Kerstin Zimmerman nr 1/93-nr 2/95

Lena Nilsson nr 3/95-nr 3/99

Ulf Lindström nr 4/99-ff

Rulla till toppen