Grundregler

Dessa grundregler gäller för medlemmar i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och är ett komplement till FIFes och SVERAKs stadgar och regler.

Grundregler antogs vid SVERAKs årsmöte 2020 och trädde i kraft omgående.

1. Allmänt

1.1  Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar.
1.2  En kattägare inom SVERAK är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös och god katthållning och för kattsporten i stort. Detta innebär ett ansvar gentemot katten, FIFe och SVERAK och SVERAKs värderingar och principer.
1.3  Varje medlemsklubb och enskild medlem inom SVERAK ska
1.3.1  behandla och vårda katter och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning, förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet.
1.3.2  handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SVERAK som förbund eller SVERAKs medlemsklubbar och att inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om enskild medlem.
1.3.3  i anslutning till utställning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra katters chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra katter, funktionärer eller deltagare.
1.3.4  följa och hålla sig uppdaterad om förändringar rörande FIFes och SVERAKs stadgar och regelverk, svensk lag och gällande föreskrifter som avser katt, katthållning och konsumenträtt.
1.3.5  fullfölja de förpliktelser som framgår av ingångna SVERAK-avtal.
1.3.6  även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser som kan följa av kattverksamheten samt att på intet sätt kringgå FIFes och/eller SVERAKs regelverk eller beslut.
1.4  Katt, som ägs av enskild SVERAK-medlem och som används i SVERAK-avel eller vid SVERAK-utställning, ska vara stambokförd i SVERAK.

2. Uppfödaretik

2.1  En SVERAK-uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik. Detta innebär bland annat att:
2.1.1  hantera sin uppfödningsverksamhet sanningsenligt, kvalitetsmedvetet och med stort ansvar
2.1.2  insända nödvändiga intyg enligt FIFes och SVERAKs regler för hankatt och honkatt senast i samband med stambokföring av kull (se även 3.7)
2.1.3  tillse att honkatten inte får fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod
2.1.4  honkatt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång inte används vidare i avel
2.1.5  honkatt inte paras av annan hane inom tre veckor från den tidigare parningen
2.1.6  se till att kattungen före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala
utvecklingen samt en god socialisering
2.1.7 samtidigt stambokföra samtliga kattungar i varje kull.
2.1.8  kull ska vara stambokförd eller under registrering i stamboken senast vid tio månaders ålder.
2.2  Uppfödare/samtliga stamnamnsinnehavare ska vara medlem i SVERAK-ansluten klubb vid stambokföring av kull. Detta gäller samtliga innehavare av ett stamnamn.
2.3  Ord som sänker kattens status, t ex ”billigt”, ”bortskänkes” eller liknande, får ej omnämnas i annonser vid försäljning av katt

3. Avelsetik

3.1  Kattuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och välbefinnande.
3.2  Varje medlem som upplåter sin katt till avel ska vara väl förtrogen med för rasen gällande hälsoprogram samt med rasens standard, regler för stambokföring samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.
3.3  En SVERAK-uppfödare får till avel endast använda katter som
3.3.1.  av FIFe är godkända för stambokföring
3.3.2.  är inregistrerade i SVERAKs eller annan erkänd kattorganisations stambok
3.3.3.  är av samma ras eller syskonras
3.3.4.  är i såväl god fysisk som psykisk kondition.
3.4  En SVERAK-uppfödare ska i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.
3.5  En SVERAK-uppfödare ska som ägare av avelsdjur följa FIFe och SVERAKs hälsoprogram. För raser med krav på veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat ska giltigt intyg om detta finnas för avelskatterna före parningstillfället.
3.6  En SVERAK-uppfödare ska inte använda katt i avel som vid DNA-test visar sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning. Katt som visar sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad katt och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
3.7  För att stambokföring av avkommor ska kunna ske efter han- och honkatter som inte har avkommor stambokförda efter sig i SVERAK tidigare, ska de intyg som krävs inom avel insändas till SVERAK. På intyg ska kattens fullständiga namn, ID- och registreringsnummer vara påfört så att det framgår vilken katt som avses. Testikelintyg får tidigast utfärdas när hankatten är sex månader gammal.
3.8  En SVERAK-uppfödare ska undvika att para närbesläktade katter såsom far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.
3.9  En SVERAK-uppfödare ska arbeta för en bred avelsbas och inte selektera för hårt och för tidigt.

4. Försäljning, leverans och överlåtelse

4.1  En SVERAK-uppfödare ska vid tingning, utplacering av katt på foder och vid överlåtelse av katt alltid
använda aktuell, av SVERAK för ändamålet framtagen, blankett.
4.2  Varje överlåten katt ska
4.2 1  åtföljas av SVERAKs stamtavla
4.2.2  åtföljas av giltigt besiktningsintyg utfärdat av veterinär. Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju dagar. Förtydligande: Dagen som intyget är utfärdat räknas som dag ett, vilket innebär att om katten är besiktigad en måndag så är intyget giltigt till och med söndag samma vecka.
4.2.3  vara ID-märkt
4.2.4  vara fullvaccinerad i enlighet med SVERAKs och FIFes Regler för uppfödning och
stambokföring. Förtydligande: Vaccinationsintyget ska åtfölja katten vid överlåtelse
4.3  Ägarändring av katt ska ske snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtelsen. Vid delat ägande av katt stambokförd i SVERAK måste ägarändring ske skriftligen, med angivande av huvudägare.
4.4  Vid försäljning av katt som inte kan stambokföras i SVERAKs stambok ska SVERAK-uppfödaren anmäla detta till egen kattklubb, för vidarebefordran till SVERAK, med angivande av skäl

Rulla till toppen