SVERAKs burpool

Latkatt för burpool – montering och nedmontering av burar

Burpoolen är alla klubbars gemensamma egendom. Var rädd om den och lämna ifrån er den i samma skick som ni själva vill ta emot den.

Det är viktigt att vara insatt i SVERAKs information om hantering av burpoolen – läs noga denna information och hur montering går till.

Viktigt om burpool & beställning
Viktigt att tänka på före bokning

Sök och erhåll tillstånd hos berörd markägare för placering av container.
Kontrollera hur länge containern kan stå kvar på uppställningsplatsen. Om den får stå kvar fram till dess leverans ska ske till nästa utställning är det en ekonomisk fördel för alla klubbar som använder burpoolen – transportkostnaderna minskar.
Kontrollera att vägarna till/vid uppställningsplatsen tillåter tunga fordon samt att det lämnas utrymme kring containern så att den är ”gripbar” när åkeriet lämnar respektive hämtar denna. Eventuell flyttning av container, på grund av att tillstånd ej erhållits, sker helt på klubbens egen bekostnad och ansvar.

Kontrollera att klubben har…

…en nyckel till containerlåset. Varje SVERAK-klubb har erhållit var sin burpoolsnyckel och det är viktigt att den förvaras säkert. Eventuell förlust av nyckel ska omedelbart meddelas skriftligt till SVERAKs kansli.
…buntband för burar. Se till att ni själva har (mindre) buntband i lager för ihopsättandet av burarna. De svarta kraftiga buntband som finns i containerns ”reparationskit” är avsedda för permanent fastsättning i bakkant på burarna (och inte för själva ihopsättandet av burarna).

Boka burpool

Fyll i formuläret för beställning av burpool. För att transportören ska placera container rätt är det viktigt att man meddelar uppställningsplats (leveransadress). Det bästa är att bifoga karta över uppställningsområdet.

Tänk på att boka burpoolen i god tid – dock senast 2 månader innan utställningsdatumet.

Leveransinformation

SVERAK bokar frakt (av DHL). Information sänds via e-post till klubbens ordförande när DHL har bekräftat transporten. Detta kan vara flera månader före själva utställningshelgen. I den information som sänds framgår bland annat datum och tider för bokning. Om någon uppgift inte stämmer – kontakta kansliet omgående.

Leverans av containrar

Åkeriet får instruktioner att kontakta klubben i god tid innan ankomst, vilket vanligtvis sker cirka 1-2 timmar före leverans. Vid leverans tidigt på morgonen blir klubben troligen kontaktade arbetsdagen innan.

Om leverans inte anländer enligt leveransinformationen – kontakta SVERAKs kansli snarast via e-post sverak@sverak.se eller telefon 033-10 15 65. Om kansliet inte är nåbart – kontakta (ordförande, vice ordförande eller  förbundsekonom) i SVERAKs styrelse för vidare kontakt med kanslipersonal.

Container och innehåll

SVERAKs burpool är för närvarande fördelad i fyra containrar, uppställda på olika platser i landet. Vardera komplett container innehåller:

  • 224 st burar
  • 224 st bord
  • 450 st benbockar
  • 1 pallyftare
  • reservdelskit
  • ramp

En del burar behövs som domarburar (panel) så man kan beräkna att innehållet i en container gäller för cirka 360 katter. SVERAK kan dock inte garantera att burpoolen är helt komplett vid leverans.

Bokning och bokningsavgifter

Bokning sker genom att burpoolsavtal fylls i och undertecknas av eller sänds via teckningsansvarig i klubben till SVERAKs kansli. Klubben utser kontaktperson/er för burar och material. Även om klubben anlitar ”personal” utifrån är det klubben som står ansvarig.

Avgift
18.000 kr per container.
(Beslut från styrelsemöte nr 8/22, gällande från 2022-12-03)

Packschema och information

Containern är 2,5 m bred x 6 m lång. Avståndet mellan containergolv och mark är cirka 20 cm.

Lastrampen (1,22 m x 1,8 m), ska vara liggande med den ”tjocka” kanten uppåt, och bakom denna står pallyftare/trucken.

På det yttersta racket finns en sarg i ovankant och där i ligger två burkar med reparationsmaterial; burlås i den ena och buntband i den andra.

Öppna bild för containerschema

Städpeng

Om utställningsarrangerande klubb tar emot en container med minst 50 burar/bord som är avsevärt dåligt rengjorda kan begäran om ”städpeng” ske.

så här går ansökan om städpeng till.

– Ansökan om städpeng ska ske senast fem dagar efter avhållen utställning via post eller e-post till SVERAKs kansli.
– SVERAKs kansli kontrollerar antal använda burar/bord enligt tidigare klubbs granskningsrapport. Om denna ej inkommit räknas det som om hela burpoolen använts.
– SVERAKs kansli sänder en inscannad rapport (ersättningsanspråk) per e-post till berörda klubbar med besked om städpeng utgår /ej utgår. Eventuella synpunkter ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast tio dagar efter avsändningsdatum. Därefter anses städpengsanspråk vara godkänt av båda parter.
– När städpeng utgår sänds faktura till tidigare klubb för det antal burar/bord som angetts vara smutsiga (15 kr per bur/bord) samt grundbelopp om 1 500 kr. När betalning inkommit fördelas inbetald summa i lika delar mellan kravställande klubb och SVERAKs burpoolsfond.
– Vid meningsskiljaktigheter skickas ärendet till SVERAKs styrelses AU för beslut.

 
Underhållsfond för burpool

Alla klubbar betalar en avgift om 1 000 kr per klubb/ utställningshelg för ”underhållsfond” för burpoolen.

Denna avgift placeras på ett balanskonto som en ”underhållsfond för burpoolen”. Vid större reparationer/ nyinköp av burar – som inte betraktas som allmänna underhållskostnader (inköp av buntband, lagning av truck och liknande) – kommer dessa kostnader att i möjligaste mån regleras från fonden.

Allmänt och smärre underhåll sker av klubbarna – det ingår i avtalet – men ibland krävs det mer underhåll av innehållet i containern. Då kontaktar SVERAKs kansli klubben för begäran om hjälp och informerar om vilken ersättning som kommer att utgå.

Kostnad för försvunnet/skadat innehåll i containern

Faktureras klubben (per styck/del)

Utställningsbur: försvunnen 1 000 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 500 kr
Burbord: försvunnen 500 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 200 kr
Benbockar: försvunnen 160 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 70 kr
Burrack: försvunnen 5 700 kr – allvarligt skadad: 3 000 kr
Benpall för 3 st benbockar: försvunnen 1 200 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 500 kr
Benpall för 2 st benbockar: försvunnen 1 000 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 400 kr
Ramp: försvunnen 5 300 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 2 600 kr
Pallyftare: försvunnen 2 00 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 1 000 kr
Nyckel till containerlås: 150 kr

Burpoolshistoria

Första gången frågan om burpool inom SVERAK kom upp var vid SVERAKs årsmöte 1975 men det dröjde några år innan den blev ett faktum. Den första prototypen visades upp och godkändes vid ett styrelsemöte hösten 1979 och etappvis byggdes burpoolen upp var var klar till Östkattens utställning i Linköping 1984. Burpoolen har sedan start varit mycket kostsam – inköp, underhåll och transporter har under årens gång kommit att hamna på miljontals kronor.

Burpoolen har sedan start givetvis genomgått modernisering; från att endast omfatta burar till bordsunderreden i form av tapetbord för att idag omfatta både benbockar, burunderrede samt burar.

Rulla till toppen