SVERAKs årsmöte

SVERAKs årsmöte är årets viktigaste händelse! Här beslutar representanter från SVERAK-klubbarna (delegater) om SVERAKs stadgar och regler, om de avgifter som ska gälla för exempelvis stamtavlor och stamnamn, om vilka som ska förvalta förbundet det kommande året och mycket mer.

Årsmötet avhålls varje år den tredje helgen i mars men arbetet och förberedelserna sker långt före själva mötet.

Motion – senast den 1 december

Hämta motionsblankett här (oskyddat worddokument)

Motion är förslag till ändring/tillägg som man önskar till FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler.

Enskild klubbmedlem kan lämna motion till sin kattklubb – klubben beslutar om den ska sändas vidare till SVERAKs årsmöte eller inte. Klubb kan sända in högst tre motioner till årsmötet – rangordnade 1, 2 och 3.

Senast den 1 december ska motion vara SVERAKs kansli tillhanda för att behandlas vid årsmötet nästkommande år. Kommer motionen för sent – då kommer den inte med.

Väckt fråga – senast den 15 januari

SVERAK-klubb, eller enskild klubbmedlem via egen klubb, kan när som helst under året sända fråga till SVERAKs styrelse men om klubben vill väcka ett ärende/fråga (ej motion) för behandling/diskussion vid SVERAKs årsmöte ska skrivelse vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 15 januari det år årsmötet avhålls.

Kallelse till möte

Kallelse till årsmötet sänds till klubbarna senast en månad före årsmötets första dag. Tillsammans med kallelse bifogas länk till att kunna ladda ned ”årsmötesluntan” som utöver dagordning, årsberättelse och motioner även innehåller valberedningens förslag till funktionärer, ekonomisk förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, budgetförslag med mera.

Delegat vid SVERAKs årsmöte

Klubbar, anslutna före 1 januari det år årsmötet avhålls, kan sända två delegater som äger full yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor vid årsmötet. Anmälan till årsmötet sker på blankett som sänds från SVERAK.

Alla klubbar tjänar på att hålla nere resekostnaderna – boka biljetter i god tid och samåk när så är möjligt. Delegaternas kostnader för resor ska i samband med årsmötet redovisas på särskild reseräkning som erhålls vid årsmötet. Förbered gärna och ta med kopia av eventuella biljetter till årsmötet.

Delegaternas kostnader (resa och boende) fördelas lika, så kallad årsmötesutjämning. På sidan ”För SVERAK Klubb” (under rubriken ”Latkatter – För Klubbkassör”) kan du läsa mer om hur denna beräknas.

Åhörare

SVERAKs årsmöte består av delegater från anslutna klubbar samt SVERAKs styrelse och förtroendevalda men årsmötet är öppet för åhörare. Åhörare har ingen yttrande-, förslag- eller rösträtt vid årsmötet.

Klubb kan förboka åhörare (samma blankett som delegat) och om åhörare ska äta och/eller bo gäller förskottsbetalning (enligt information på anmälningsblankett). Lokal för SVERAKs årsmöte är främst bokat för klubbdelegater – därför kan inga garantier ges att åhörare erbjuds sittplats vid bord. Ej förbokad åhörare har tillträde till lokalen i mån av plats och sittplats erhålls endast i mån av plats.

Anmäl delegat/åhörare till årsmötet härAnmälan årsmöte
 
Valberedning och förslag till funktionärer

I god tid före årsmötet sänder SVERAKs valberedning ut nomineringsunderlag till klubbarna för att få förslag på personer på de poster där nyval (eller i vissa fall fyllnadsval) ska ske. Om nominering sker av ny person – tänk på att kontrollera med berörd person om den är intresserad av uppdraget och i så fall – ange personens namn och kattklubb på nomineringsunderlaget.

Årsmötesfunktionärer
 • Årsmötesordförande – leder mötet och ser till att alla som önskar kommer till tals och kan följa och förstå de diskussioner som förs och beslut som fattas.
 • Bisittare – avlastar årsmötesordförande och för lista över de som önskar komma till tals
 • Sekreterare – för protokoll vid årsmötet
 • Två justeringsmän – justerar protokollet tillsammans med årsmötesordförande och bisittare
 • Två rösträknare – om sluten röstning förekommer – eller frågor om röstningsförfarande uppstår – träder rösträknarna in.

förbundets ekomiska rutiner finns förtydligat vilka ersättningar och riktlinjer som finns för årsmötesfunktionärer.

På plats

På plats vid årsmötet erhåller klubben bland annat klubb/namnbricka, reseräkningsunderlag och eventuella kompletteringshandlingar. Har klubben anmält åhörare finns namnbricka mm på klubbens delegatplats (om inget annat meddelas).

I själva årsmöteslokalen är delegatborden förberedda och delegaterna hittar sin plats genom klubbskyltar som finns på respektive bord. Placering i lokalen sker i anslutningsordning – jämna år i ordning yngsta längst fram – äldsta längst bak och udda år tvärtom. Med två undantag: Stockholms Kattklubb och Västsvenska Kattklubben, som grundade SVERAK, är alltid placerade längst fram.

På varje delegatbord finns även en röstningsdosa – med klubbens röstetal förprogrammerade – eftersom röstning vid SVERAKs årsmöte sedan flera år tillbaka sker med s.k. mentometersystem (såvida inte sluten röstning med röstlappar sker).

Röstetal för respektive ansluten klubb fördelas efter antalet faktiska huvud- och familjemedlemmar per den 31 december. Röstetal för respektive klubb fördelas:

 • 1 röst – 1- 25 medlemmar
 • 2 röster – 26- 50 medlemmar
 • 3 röster – 51-100 medlemmar
 • 4 röster – 101-150 medlemmar
 • För varje ytterligare påbörjat 50-tal medlemmar ökar antalet röster med 1 röst.
Vett o svansföring på SVERAKs årsmöte

Behandla alla som du vill bli behandlad själv!

Tänk på att vi har både Seniorer och ungdjur här. Informera istället för att använda pekpinnar.

Vi är ju alla här för att vi vill kattens, våra klubbars och SVERAKs bästa.

Den 19-20 mars 2022 hålls SVERAKs årsmöte i Örebro  

Sista anmälan för delegater till årsmötet är den 6:e februari 2022. Information om inloggning för deltagande delegater samt tider för mötet m.m. kommer att skickas ut senare.

Komplett ”årsmöteslunta” med motioner, skrivelser med mera som kommer att behandlas vid årsmötet 2022 kommer ni att hitta här när materialet finns sammanställt.

Hämta Motionslunta här

Årsmöteslunta här

Komplett årsmöteslunta ver 2 här
(uppdaterad XXXXXX)

Enbart de kompletterande
årsmöteshandlingar här
(uppdaterade XXXXXX)

Uppdaterad röstlängd XXXXXX

Hämta reservationsblankett här

Årets Kattklubb 2020 – BIRKA

Under ett år fyllt av svårigheter i pandemins kölvatten har klubben visat prov på både nytänkande och uthållighet. Genom glädjefyllda och gemensamhetsskapande aktiviteter öppna för såväl egna medlemmar som kattintresserade i stort samt en hög aktivitetsnivå på sin facebooksida har klubben belönats med en fin ökning av antal medlemmar.

Årets profil 2020

”Trots mångårigt och framgångsrikt avelsarbete har hon aldrig tappat fokus på att med kärlek, omsorg, tid och kraft år efter år göra en beundransvärd insats för de katter som behöver det allra mest. Otaliga är de hemlösa katter och kattungar hon sett till fått mat och värme, nödvändig sjukvård, kastrering och inte minst – kärleksfulla hem när de varit redo för det.” 

GRATTIS ULLIS LINDBLOM GRANLID!

Tidigare profiler:
2019 Lars Hammar
2018 Jenny Strömstedt
2017 Camilla Olin
2016 Susanne Hellman Holmström
2015 Malin Sundqvist
2014 Barbro Åberg

Utnämning av Årets kattklubb och Årets profil

Läs om hur man nominerar och vilka kriterier som finns.

Utfall röstning motioner 2020

Här hittar ni röstresultatet för årsmötets motioner.

Observera att nedanstående endast är en informell rapport.

 • 2018 är SVERAKs startår för annonssidan Raskatter.com
  2018-2019 blir start för registrering av ID-registrering och ägarändringar via E-legitimation.
 • Avgifter
  oförändrade avgifter.
 • Grundregler för medlemmar i SVERAK
  som ett komplement till FIFes och SVERAKs stadgar och regler.
  Årsmötet beslutade att bifalla motion M1, punkt 4.11 och 5.1,  ändring av styrelsens sammanställning och ändring av text (motionen behöver klubbas en andra gång men att det under året arbetas enligt förslaget på prov under 1 år).

  Motion M6/17 punkt 3.4 (justerad text ”dock max 60 månader”), M9/17 punkt 4.9. Observera! Dessa beslut klubbades igenom en andra gång och träder  i kraft omedelbart.

  M11 (STYR 4, SVERAKs stadgar  punkt 4.4 ), M13 (STYR 6 SVERAKs grundregler punkt 4.1) röstades igenom men ska klubbas igenom en andra gång och kommer då att gälla från den 1/1 2019.  Läs grundregler här.

 • Motioner för vidarebefordran till FIFe
  Tre motioner bifölls; M3 (ELK 1, 5.45 De officiella FIFe-klasserna), M6 (JKK 1, 5.3.2 Distinguished Merit (DM) ) och M7 (VÄK 1, DK 1, VRK 1, SPIN 1, BIRKA 1, Rasstandard Turkisk Van). Huruvida FIFes GF godkänner dessa återstår att se. 
 • Utställningsregler M19 (PK 2 Årets katt nationella utställningsregler punkt 2.8 ) röstades igenom.
  Fråga om SVERAKs uppfödardiplomering
  Den av styrelsen tillsatta arbetsgrupp fortsätter att arbeta med utveckling för nästa steg av uppfödardiplomeringen. Klubbarna ombads inkomma med förslag till representanter i arbetsgruppen, förslag kan mailas till SVERAKs kansli, sverak@sverak.se
 • Fråga om SVERAKs ID-register
  Styrelsen informerade att under 2018 kommer en automatisering av SVERAKs ID-register att ske. Förbundet kommer självklart att under året arbeta vidare med att göra SVERAKs ID-register mer känt för veterinärer och allmänhet och påtala vikten att ID-märka och registrera sin katt i SVERAKs ID-register. Vi ska också mer tydligt klargöra att registrering i ID-registret sker helt utan kostnad för kattägaren!
 • SVERAKs mål under 2018.
  Förbundet kommer under 2018 att fokusera på framförallt följande områden.
  • Mål 2022 – 10 000 enskilda medlemmar i förbundet.
  • Satsning på PR för SVERAK  och höjning av kattens status, genom bland annat deltagande vid externa aktiviteter, stöd till medlemsutveckling, och större synlighet utåt.
  • Driftsätta annonssidan (raskatter.com) och ”on-line” hantering, inklusive access för myndigheter och veterinärer till katt-ID, ägarändring ”on-line”, registreringsanmälan ”on-line” samt hälsointyg ”on-line”.
  • Planering och genomförande av ett uppfödarseminarium.
 • Assistentutbildning
  Arbetet med assistentutbildning i förbundets regi kommer att fortsätta. Planering för fler utbildningar under 2019.
 • Val av förtroendevalda

  SVERAKs styrelse
  Förbundsordförande: Annette Sjödin, VK (omval)
  Avels- och hälsoledamot: Sofie Abbereus, FMK (omval)
  Utställningsledamot: Lotta Kragh, ÄK (omval)
  Ordinarie ledamot: Hans Boskär, NERK (nyval)
  Ordinarie ledamot: Siv Widberg, MSK (nyval)

  Internrevisorer
  Internrevisor: Arne Grundberg, JKK (omval)
  Revisorsuppleant: Hillevi Förhammar, JKK (omval)

  Disciplinnämnd
  Katarina Wolffram, DÄK (omval)
  Lena Böörs, NERK (omval)

  Valberedning 
  Maria Laestander, BJK (omval)
  Lars Hammar, DÄK (nyval)
  Camilla Wester ELK (nyval)

 • Information
  Årsmötet 2020 kommer att arrangeras i Stockholm.
Läs tidigare årsmötesprotokoll
MötesnrLäs protokoll – pdfMötesdatumPlats
Nr 21-0SVERAKs Årsmöte2021-03-20/21Digitalt
Nr 20-0SVERAKs Årsmöte2020-03-21/22Digitalt
Nr 19-0SVERAKs Årsmöte2019-03-16/17Linköping
Nr 18-0SVERAKs Årsmöte2018-03-17/18Örebro
Nr 17-0SVERAKs årsmöte2017-03-18/19Borlänge
Nr 16-0SVERAKs årsmöte2016-03-19/20Göteborg
Nr 15-0SVERAKs årsmöte2015-03-21/22Upplands-Väsby
Nr 14-0SVERAKs årsmöte2014-03-15/16Malmö
Nr 13-0SVERAKs årsmöte2013-03-16/17Sundsvall
Nr 12-0SVERAKs årsmöte2012-03-17/18Borås
Nr 11-0SVERAKs årsmöte2011-03-19/20Borås
Nr 10-0SVERAKs årsmöte2010-03-20/21Örebro
Nr 09-0SVERAKs årsmöte2009-03-21/22Borås
Nr 08-0SVERAKs årsmöte2008-03-15/16Västerås
Nr 07-0SVERAKs årsmöte2007-03-17/18Södertälje
Nr 06-0SVERAKs årsmöte2006-03-18/19Södertälje