SVERAKs årsmöte

Årsmöteslokal
Årets viktigaste händelse!

Här beslutar representanter från SVERAK-klubbarna (delegater) om SVERAKs stadgar och regler, om de avgifter som ska gälla för exempelvis stamtavlor och stamnamn, om vilka som ska förvalta förbundet det kommande året och mycket mer.

Årsmötet avhålls varje år den tredje helgen i mars men arbetet och förberedelserna sker långt före själva mötet.

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Den 15-17 mars 2024 hålls SVERAKs årsmöte på Quality Hotel Ekoxen i Linköping  

Sista anmälan för delegater till årsmötet är den 5:e februari 2024. Information om inloggning för deltagande delegater samt tider för mötet m.m. kommer att skickas ut senare.

Komplett “årsmöteslunta” med motioner, skrivelser med mera som kommer att behandlas vid årsmötet 2024 kommer ni att hitta här när materialet finns sammanställt.

Hämta Motionslunta

Kallelse & årsmöteslunta komplett (per 240304)

Röstlängd (ver 4 per 240314)

Kompletteringshandlingar (revisionsberättelse publicerad 240304)

Hämta reservationsblankett här

Vett o svansföring på SVERAKs årsmöte

 

Behandla alla som du vill bli behandlad själv!

Tänk på att vi har både Seniorer och juniorer här. Informera istället för att använda pekpinnar.

När någon har ordet respekterar vi vad som sägs, småprata med bordsgrannen gör vi i pauser.

Vi är alla här för att vi vill kattens, våra klubbars och SVERAKs bästa.

Motion – senast den 1 december

Hämta motionsblanketten 

Motion är förslag till ändring/tillägg som man önskar till FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler.

Enskild klubbmedlem kan lämna motion till sin kattklubb – klubben beslutar om den ska sändas vidare till SVERAKs årsmöte eller inte. Klubb kan sända in högst tre motioner till årsmötet – rangordnade 1, 2 och 3.

Senast den 1 december ska motion vara SVERAKs kansli tillhanda för att behandlas vid årsmötet nästkommande år. Kommer motionen för sent – då kommer den inte med.

Väckt fråga – senast den 15 januari

SVERAK-klubb, eller enskild klubbmedlem via egen klubb, kan när som helst under året sända fråga till SVERAKs styrelse men om klubben vill väcka ett ärende/fråga (ej motion) för behandling/diskussion vid SVERAKs årsmöte ska skrivelse vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 15 januari det år årsmötet avhålls.

Kallelse till möte

Kallelse till årsmötet sänds till klubbarna senast en månad före årsmötets första dag. Tillsammans med kallelse bifogas länk till att kunna ladda ned “årsmötesluntan” som utöver dagordning, årsberättelse och motioner även innehåller valberedningens förslag till funktionärer, ekonomisk förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, budgetförslag med mera.

Delegat vid SVERAKs årsmöte

Klubbar, anslutna före 1 januari det år årsmötet avhålls, kan sända två delegater som äger full yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor vid årsmötet. Anmälan till årsmötet sker via formulär på SVERAKs hemsida.

Alla klubbar tjänar på att hålla nere resekostnaderna – boka biljetter i god tid och samåk när så är möjligt. Delegaternas kostnader för resor ska i samband med årsmötet redovisas på särskild reseräkning som erhålls vid årsmötet. Förbered gärna och ta med kopia av eventuella biljetter till årsmötet.

Delegaternas kostnader (resa och boende) fördelas lika, så kallad årsmötesutjämning. På sidan “För klubbar >> Latkatter >> För klubbkassör” kan du läsa mer om hur denna beräknas.

Åhörare

SVERAKs årsmöte består av delegater från anslutna klubbar samt SVERAKs styrelse och förtroendevalda men årsmötet är öppet för åhörare. Åhörare har ingen yttrande-, förslag- eller rösträtt vid årsmötet.

Klubb kan förboka åhörare (samma blankett som delegat) och om åhörare ska äta och/eller bo gäller förskottsbetalning (enligt information på anmälningsblankett). Lokal för SVERAKs årsmöte är främst bokat för klubbdelegater – därför kan inga garantier ges att åhörare erbjuds sittplats vid bord. Ej förbokad åhörare har tillträde till lokalen i mån av plats och sittplats erhålls endast i mån av plats.

Anmäl delegat/åhörare till årsmötet härAnmälan årsmöte
 
Valberedning och förslag till funktionärer

I god tid före årsmötet sänder SVERAKs valberedning ut nomineringsunderlag till klubbarna för att få förslag på personer på de poster där nyval (eller i vissa fall fyllnadsval) ska ske. Om nominering sker av ny person – tänk på att kontrollera med berörd person om den är intresserad av uppdraget och i så fall – ange personens namn och kattklubb på nomineringsunderlaget.

Årsmötesfunktionärer
  • Årsmötesordförande – leder mötet och ser till att alla som önskar kommer till tals och kan följa och förstå de diskussioner som förs och beslut som fattas.
  • Bisittare – avlastar årsmötesordförande och för lista över de som önskar komma till tals
  • Sekreterare – för protokoll vid årsmötet
  • Två justeringsmän – justerar protokollet tillsammans med årsmötesordförande och bisittare
  • Två rösträknare – om sluten röstning förekommer – eller frågor om röstningsförfarande uppstår – träder rösträknarna in.

förbundets ekomiska rutiner finns förtydligat vilka ersättningar och riktlinjer som finns för årsmötesfunktionärer.

På plats

På plats vid årsmötet erhåller klubben bland annat klubb/namnbricka, reseräkningsunderlag och eventuella kompletteringshandlingar. Har klubben anmält åhörare finns namnbricka mm på klubbens delegatplats (om inget annat meddelas).

I själva årsmöteslokalen är delegatborden förberedda och delegaterna hittar sin plats genom klubbskyltar som finns på respektive bord. Placering i lokalen sker i anslutningsordning – jämna år i ordning yngsta längst fram – äldsta längst bak och udda år tvärtom. Med två undantag: Stockholms Kattklubb och Västsvenska Kattklubben, som grundade SVERAK, är alltid placerade längst fram.

På varje delegatbord finns även en röstningssticka – med klubbens röstetal på – eftersom röstning vid SVERAKs årsmöte sker med hjälp av ett digitalt mentometersystem t ex mobil eller läsplatta (såvida inte sluten röstning med röststicka sker).

Röstetal för respektive ansluten klubb fördelas efter antalet faktiska huvud- och familjemedlemmar per den 31 december. Röstetal för respektive klubb fördelas:

  • 1 röst – 1- 25 medlemmar
  • 2 röster – 26- 50 medlemmar
  • 3 röster – 51-100 medlemmar
  • 4 röster – 101-150 medlemmar
  • För varje ytterligare påbörjat 50-tal medlemmar ökar antalet röster med 1 röst.
Rulla till toppen