Anmälan till Disciplinnämnden

Det är klubbarna som är SVERAK, det vill säga Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAKs högsta beslutande organ är SVERAKs årsmöte – där kan alla klubbar föra sin talan, för klubben och dess enskilda medlemmar.

LÄS HÄR (pdf-dokument) om vad som gäller när SVERAK beslutat om avstängning

Om anmälan till DN

Enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet, kan bli anmäld av ansluten klubb, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb. Myndighet eller icke klubbmedlem kan anmäla direkt till förbundet.

Många frågor kan lösas utan att det blir ett ärende till DN.

  • Försök att reda ut ärendet först.
  • Är du medlem i en kattklubb och du känner att du/ni inte kommer till någon lösning kan du be din kattklubb om hjälp att agera för dig – genom kontakt med berörd person direkt eller via personens kattklubb.
  • Myndighet eller icke klubbmedlem – kontakta förbundet.

SVERAKs stadgar finns reglerat hur anmälan, överklagan med mera går till. Ärenden som inte berörs av FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler hänvisas till annan instans, exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätten.

SVERAK tolkar inte lagtext!

OBSERVERA! SVERAK tolkar inte exempelvis konsumentköplagen vid tvistemål mellan köpare/säljare (SVERAK-uppfödare). Du hänvisas till kontakt med konsumentvägledare/tingsrätten i den kommun du bor. Köp och försäljning av djur lyder tyvärr inte under någon egen lag, utan följer i dagsläget bestämmelserna om lös egendom/vara.

SVERAK agerar inte – och företräder inte enskilda personer – i civilrättsliga tvister!

Anmälan – när och hur

Generell preskriptionstid för anmälan till DN angående brott mot stadgar och regler är 24 månader. DN kan vid särskilda skäl besluta om längre preskriptionstid, dock max 60 månader.

Klubben bör ha hanterat och tagit ställning i ärendet innan det vidarebefordras till SVERAK.

Enskild medlems anmälan av annan enskild medlem skickas via anmälarens egen medlemsklubb eller från enskild person till enskild medlems klubb såvida inte synnerliga skäl föreligger och gör att anmälan får sändas direkt till förbundet. ”Synnerliga skäl” kan vara anmälan av person i klubbs styrelse – tänk på att tydligt ange om och vilka “skäl” som åberopas. Myndighet eller person som inte är medlem i SVERAK kan anmäla direkt till förbundet. Styrelsen skapar då en anmälan till DN.

För att säkerställa en rättvis bedömning behövs ett så komplett underlag som möjligt. Det kan gälla intyg, köpekontrakt eller annan viktig information. Dessa underlag bör om möjligt bifogas anmälan. Hänvisa gärna till vilken paragraf eller regel som avses i anmälan eller åtminstone inom vilket område.

Ärendet sänds – via SVERAK-klubb – till SVERAKs kansli som som diarieför ärendet och sänder det vidare till berörda parter. Berörda parter (DN och/eller SVERAKs styrelse samt enskilda personer; anmälaren och anmäld part) erhåller inkomna handlingar i ärendet. Enskild medlems berörda kattklubb får information att ärende är väckt och kan skriftligen begära handlingar i gällande DN-ärende.

Om någon berörd part har något nytt att anföra till ärendet ska detta sändas skriftligen till förbundet inom angiven anföringstid. Efter anföringstidens utgång sänds eventuellt nya handlingar till berörda parter och därefter anses ärendet ”stängt” fram till dess DN fattat beslut.

DNs utredning och beslut

Inom fyra veckor från det att anmälan tillställts DN fattar DN beslut i ärendet. Inom denna tidsram företas den utredning som erfordras i varje enskilt ärende.

DNs beslut sänds till de som berörs av beslutet. Vid frågor rörande enskild medlems avstängning hänvisas till berörd persons kattklubb.

Nivåer av beslut/åtgärd

Erinran – påpekande om en lindrig förseelse

“Erinran” räknas inte som disciplinär åtgärd men är en kraftfull uppmaning (reprimand/tillrättavisning) att följa regelverket. Erinran kan utdelas av DN, SVERAKs styrelse och av SVERAKs årsmöte och kan kompletteras med krav om regeltest.

Varning – disciplinär åtgärd

Beslut om “varning” meddelas enskild medlem och samtliga klubbar samt listas hos kansliet och DN och finns kvar på listan i 24 månader. “Varning” utdelas av DN, SVERAKs styrelse och av SVERAKs årsmöte och kan kompletteras med krav om regeltest.

Avstängning – disciplinär åtgärd

Tidsbegränsad avstängning kan vara från avelsverksamhet, utställningsverksamhet eller all SVERAK-verksamhet. Avstängning beslutas av DN, SVERAKs styrelse och av SVERAKs årsmöte. Djurförbud meddelat av Länstyrelsen leder till omedelbar avstängning.

Etik och moral gäller under hela avstängningsperioden!

Rulla till toppen