Ansökan om tillstånd för parning – kontrollavel

1. Sökande

För att ansökan om tillstånd ska hanteras ska du som sökande (tillika uppfödare/honkattägare):

 • vara enskild medlem i en SVERAK-klubb, vara SVERAK-diplomerad uppdfödare samt ha gundläggande kunskaper i genetik och rasstandard.
 • ha fött upp minst tre kullar (aktuell ras om ansökan rör av FIFe godkänd ras).
 • har varit medlem i SVERAK-klubb i minst tre år.
2. Hon- och hankatt

För berörda katter gäller att:

 • honkatt ska vara registrerad i SVERAKs LO-stambok (med undantag av XLH/XSH ).
 • hankatt som planeras för målras av FIFe godkänd ras ska vara registrerade i SVERAKs LO-stambok (med undantag av XLH/XSH).
 • för hankatt som planeras för målras av FIFe preliminärt godkänd ras eller non ska – om hankatten inte tidigare är registrerad i SVERAKs stambok – kopia av hans stamtavla insändas för kontroll och godkännande. För att påskynda beslut bör detta ske i god tid före ansökan om raskorsning insänds.

Följande intyg ska bifogas ansökan (om intyget inte redan finns infört i SVERAKs stambok):

 • om hon- eller hankatt inte tidigare haft avkommor registrerade i SVERAK ska motsvarande intyg som krävs vid kullregistrering bifogas ansökan.
 • om rasen omfattas av ett hälsoprogram inom FIFe/SVERAK ska DNA-intyg för berörd/a katt/er bifogas ansökan.
3. Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • motivering till parning och syfte med parningen.
 • planerat avelsprogram och slutmål.
 • foto på hon- respektive hankatt.
 • om domarbedömning finns ska dessa bifogas ansökan.

Särskilda villkor gäller vid ansökan för målras: non

 • Där görs först en grundansökan (gärna i samarbete med flera uppfödare), för att sedan aktivera ett avelsprogram för non rasen inom förbundet. Läs mer här vad som gäller vid avel med non. Om SVERAK beviljat tillstånd kan avkomma efter parning bli registrerad i RX-stamboken efter att utfallsrapport insänts.

Utfallsrapport per kull insändes till SVERAK senast i samband med kullregistrering på blankett blnr 1005.2 ”Utfallsrapport efter planerad och godkänd parning.”.

Ansökan skickas med bilagor antingen som pdf-dokument via e-post till sverak@sverak.se eller via post till Kattförbundet SVERAK, Åsbogatan 33, 504 56 Borås för vidarebefordran och beslut av utsedd kontrollgrupp inom SVERAKs styrelse.

Kontrollgruppens beslut om tillstånd för parning beviljas eller inte erhålls skriftligen via SVERAKs kansli.

4. Vad händer när kull är född?

Avkomma efter godkänd raskorsning mellan av FIFe godkänd eller preliminärt godkänd ras och annan ras registreras i RX-stamboken som:

XLH * (EMS-kod för målras) respektive
XSH * (EMS-kod för målras).
(med * avses färgnummer enligt EMS-systemet).

Avkomma efter godkänd parning mellan non-ras och icke non-ras registreras i RX-stamboken som:
non * (EMS-kod för målras)

Avkomman kan omregistreras till sin målras under förutsättning att en av följande två punkter uppfylls:

 1. a) att katten ställs ut vid lägst fyra månaders ålder på en internationell utställning i kontrollklass (klass 13b)
 2. b) att katten bedöms av minst två internationella FIFe-domare, som skriftligen informeras om varför katten ställs ut i denna klass
 3. c) att katten uppnår bedömningen ”excellent” i enlighet med målrasens standard
  För non-ras gäller bedömningen ”I” i enlighet med föreslagen standard

eller

 1. a) att katten bedöms vid lägst tre månaders ålder av minst två internationella FIFe-domare som från FIFe-medlemmen erhållit en skriftlig information till varför bedömning sker
 2. b) att katten uppnår bedömningen ”excellent” i enlighet med målrasens standard
  För non-ras gäller bedömningen ”I” i enlighet med föreslagen standard

Om omregistrering sker framgår detta på stamtavlan genom tillägg (av RR) efter registreringsnumret.

För preliminärt godkänd ras eller non-ras ska SVERAKs blankett ”Utfallsrapport efter planerad och godkänd parning…” insändes till SVERAK senast i samband med kullregistrering.

Blanketter rörande kontrollavel

Ansökan om tillstånd för parning (kontrollavel)
blnr 1005.1
Utfallsrapport
Gäller vid godkänd ansökan om kontrollavel (se blnr 1005.1)
blnr 1005.2

Om både hon- och hankatten tillhör samma, av FIFe godkänd eller preliminärt godkänd, ras/målras behövs ingen ansökan om tillstånd för parning (undantaget om föräldradjuret är novisgodkänd).

Det är viktigt att du som tänker ansöka om tillstånd för parning (blnr 1005.1 Ansökan om tillstånd för parning – kontrollavel) noga läser igenom denna latkatt.

Observera! Om regler ändras (som är en grund för och/eller påverkar beslut om tillstånd för denna parning) följer alla tidigare beslut, undantag och villkor de nya gällande reglerna. Det är sökandes ansvar att vara uppdaterad med gällande regelverk.

Ansökan om tillstånd för parning ska ske i god tid före planerad parning.

”non” innebär av FIFe icke godkänd ras med preliminär EMS-kod

Klarlägganden

Klarläggande: Uppfödare som söker tillstånd för kontrollavel. SVERAKs stambokförare sänder ansökningar och utfallsrapporter till utsedd ”kontrollgrupp”. Kontrollgruppen granskar ansökningarna och utfallsrapporterna och beviljar eventuellt tillstånd. Styrelsen konfirmerar kontrollgruppens beslut vid nästkommande styrelsemöte. (reviderat beslut SVERAKs styrelsemöte nr 2/13)

Rulla till toppen