För klubb - anmälan till DN

Enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet, kan bli anmäld av ansluten klubb, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb.

Många frågor kan lösas utan att det blir ett ärende till DN.

  • Försök att reda ut ärendet först.
  • Om klubbmedlem inte kommer till en lösning uppmanas till kontakt med egen kattklubb för hjälp. Klubben kan kontakta motpart direkt eller motpartens kattklubb.
  • Är anmälaren inte medlem i någon kattklubb eller en myndighet uppmanas till kontakt direkt med förbundet. Styrelsen skapar då ett ärende till DN.

Många ärenden skulle inte behöva behandlas av DN överhuvudtaget. 

Detta gäller exempelvis oenighet gällande avtal, ekonomiska ärenden etcetera mellan två enskilda medlemmar. Ärenden som inte berörs av FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler hänvisas till annan instans, exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätten.

Blankett för klubbanmälan till DN

Rulla till toppen