För SVERAK Klubb

Stadgar och regler

FIFes och SVERAKs stadgar och regler är rättesnöret och “styrande dokument” för hela SVERAK; klubbar, enskilda klubbmedlemmar, SVERAKs styrelse, funktionärer.
Aktuella stadgar och regler >>

Det är mycket viktigt att SVERAK har korrekta uppgifter i Sesam, i Våra Katter och på hemsidan. Vid ändring av styrelseledamot/ledamöter, om ändring av medlemsavgift (publiceras i Våra Katter) eller om klubben ändrar plusgiro eller bankgiro (publiceras i Våra Katter och används för eventuell utbetalning från SVERAK) – då måste besked sändas snarast möjligt till SVERAKs kansli.

Information om ändring (genom blankett eller “vanligt” mail) ska sändas från  “känd” adress (via ordförande, sekreterare eller kassör – dvs uppgift som finns publicerad på sverak.se eller i Våra Katter).

Olika sätt att meddela ändring:

1. Ändring kan ske genom nedanstående formulär. Ange namn och adress samt officiella uppgifter (e-post och telefonnummer) för de styrelseposter som ändras. Eftersom formuläret är “öppet” vill vi säkerställa att det är klubben som skickar. Därför är lösenord till Sinbad obligatoriskt. Har du inte lösenordet – kontakta medlemsansvarig i klubben.

2. Ändring kan ske genom denna blankett – som fylls i och sänds sverak@sverak.se.

3. Ändring kan ske genom att klubben skickar “vanlig” e-post till sverak@sverak.se. Tänk på att ange namn och adress samt officiella uppgifter (e-post och telefonnummer) för de styrelseposter som ändras. 

Frågor? Kontakta SVERAKs kansli.

  Enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet, kan bli anmäld av ansluten klubb, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb.

  Många frågor kan lösas utan att det blir ett ärende till DN.

  • Försök att reda ut ärendet först.
  • Om klubbmedlem inte kommer till en lösning uppmanas till kontakt med egen kattklubb för hjälp. Klubben kan kontakta motpart direkt eller motpartens kattklubb.
  • Är anmälaren inte medlem i någon kattklubb eller en myndighet uppmanas till kontakt direkt med förbundet. Styrelsen skapar då ett ärende till DN.

  Många ärenden skulle inte behöva behandlas av DN överhuvudtaget. Detta gäller exempelvis oenighet gällande avtal, ekonomiska ärenden etcetera mellan två enskilda medlemmar. Ärenden som inte berörs av FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler hänvisas till annan instans, exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätten.

  Kan klubben lösa ärendet direkt med medlemmen?

  – Ja – Informera medlemmen och lämna nödvändig information så att denna förstår ev regelbrott – kontakta DN för rådgivning vid behov.

  Nej – Rör ärendet enbart fodervärdsavtal eller ekonomiska avtalsfrågor eller brott mot svensk lag?

  Svar JA: Parterna får vända sig till ARN, tingsrätten eller annan juridisk instans.

  Svar NEJ: Är i så fall ärendet tillräckligt berett av klubben? Finns det underlag som behövs för en rättvis bedömning? Det kan gälla intyg, köpekontrakt eller annan viktig information. Dessa underlag bör om möjligt bifogas anmälan. Vid behov kan DN begära in kompletterande handlingar.

  1. Svar JA: Fyll i anmälningsblankett och skicka till SVERAKs kansli fvb till DN. Hänvisa gärna till vilken paragraf eller regel som avses i anmälan eller åtminstone inom vilket område. Avelsfrågor, utställningsfrågor etc.
  2. Svar NEJ: Kontakta DN för rådgivning och/eller anmälaren för komplettering.


  – Vet ej
  – 

  1. Kontakta DN för rådgivning.
  2. Eventuellt avskrivs ärendet av klubben.
   
  Läs mer

  Blankett anmälan till DN

  SVERAKs stadgar finns reglerat hur anmälan, överklagan med mera går till.

  Kontakt med DN
  Information om DN
  Styrande dokument för DN

  Arrangemang vid Kattens Dag

  En SVERAK-tradition är att fira ”Kattens dag” den första advent och visst är ni med!

  Visst vill ni synas på listan över Kattens Dag-aktiviter och visst vill ni väl få material – utan kostnad – från SVERAK att visa upp och/eller dela ut för kattintresserade besökare.

  Här finns ett beställningsformulär så att ni enkelt kan meddela aktivitet och samtidigt beställa material från förbundet. Sidan är lösenordsskyddad eftersom SVERAK vill säkerställa att den som gör beställningen gör det på uppdrag av kattklubben. SVERAK lämnar/sänder lösenord till klubbens ordförande samt till officiell klubbadress och de får lämna lösenordet vidare om de så vill.

  I kommande cirkulärutskick till klubbarna kommer det att sändas lösenord via e-post till ordförande och officiell adress i samtliga SVERAK-klubbar.  Från den 4 oktober 2021 går det bra att beställa material. För att vara säker på att material når fram till mottagare ska beställning vara kansliet tillhanda senast söndagen den 14 november 2021.

  Frågor – funderingar? Kontakta SVERAKs kansli.


  Viktig information om “katt i bur”

  Dessa skyltar – och mer material – finns att hämta på sidan för PR-material. Klicka på bilderna nedan och hämta pdf – för utskrift.

  Det vanliga är att SVERAK-klubbar under KATTENS DAG arrangerar olika typer av aktiviteter och gör reklam för katten tillsammans med någon lokal butik och vår samarbetspartner Royal Canin. Det är dock valfritt att fira Kattens Dag på det sätt som passar klubben bäst – det väsentliga är att katten lyfts fram.

  Det som är viktigt att tänka på är de regler som finns för kattutställningar och att ha katter i bur. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får katter endast vara i bur när det är fråga om transport och under utställningar/event. Det är därför viktigt att det sker någon form av tävling/bedömning under sådana arrangemang i butik etc. Om detta görs är det inte något problem och det är fullt tillåtet med att katterna sitter i bur. Observera att det INTE behöver vara bedömning som genomförs av FIFe-domare eller elev. Det viktiga är att det är någon form av individuell bedömning.

  Tänk också på att katter inte ska placeras i närheten av andra djur (om sådana finns) i butiken. Detta gäller framförallt potentiella bytesdjur då detta kan stressa både dessa och katterna.

  SVERAKs och FIFes utställningsregler säger att den lägsta ålder för en katt att få vara på utställning är fyra månader. Detta gäller även den här typen av arrangemang även om det inte är en internationell kattutställning. Vad som är viktigt att tänka på är att denna regel gäller oss och inte butiken, vilket innebär att butiken kan tillåta att yngre kattungar är med i deras butiker. SVERAKs styrelse uppmanar dock att inte ta med dessa unga kattungar under Kattens Dag och liknande som arrangeras.

  Och som alltid – det är inte tillåtet att sälja katter under en utställning vilket också tydligt bör framgå i lokalen. Använd gärna det skyltmaterial som är framtaget särskilt för utställningar där detta framgår tydligt.

  Ha en trevlig KATTENS DAG – för katten!

  Så roligt att ni har planerar att arrangera utbildning i klubbregi!

  SVERAKs förhoppning är att utbildning av uppfödare – med mål att erhålla diplomering – ska vara ett sätt för klubbmedlemmar att umgås, lära känna varandra och ha trevligt – och dessutom lära sig mer om katt.

  När ni arrangerar diplomeringskurs kan ni ta hjälp av nedanstående förslag till studiecirkelupplägg. Har ni förslag på annat upplägg och idéer – hör gärna av er till SVERAKs kansli.

  Beställ utbildningsmaterial

  Vill ni beställa utbildningsmaterial till era deltagare? Skicka då e-post (eller “snigelpost”) till SVERAKs kansli (via “känd” klubbadress) och ange:

  • antal kursdeltagare
  • planerad kursstart och kursavslut
  • det antal häften “stadgar och regler” som önskas (klubbpris – faktureras i efterhand)
  • det antal av kompendiet “Att ha katt” som önskas  (klubbpris – faktureras i efterhand)
  • meddela om ansökningsblanketter för diplomeringstest (motsvarande antal kursdeltagare) önskas
  • och förstås – mottagare och leveransadress till den som ska ta emot materialet.

  Meddela även om cirkelledaren önskar “studiehandledning” i form av en omgång av stadgar och regler samt Att ha katt (utan kostnad).

  Uppstart

  Det kan nog kännas lite nervöst att starta upp och vara arrangör för en cirkel – i synnerhet om det kommer medlemmar man kanske inte träffat förut. Att börja med en fika och allmänt småprat kan göra det lättare att lära känna varandra och ytterligare öka samhörigheten mellan klubbmedlemmarna.

  Varför inte börja med introduktion och presentation av deltagare och kursledare?

  Diskutera igenom studieplan och tankar för studiecirkeln:

  • Har alla närvarande som mål att göra diplomeringstest?
  • Är deltagarna på ungefär samma kunskaps- och motivationsnivå?
  • Har alla deltagarna aktuellt utbildningsmaterial tillgängligt?

  Det är förstås viktigt att deltagarna är införstådda med vilka krav som gäller för att bli och vara diplomerad – information om detta finns på sidan > klubbmedlem uppfödardiplomering.

  Genomgång av kursmaterial

  Kontrollera att alla deltagarna har tillgång till Att ha katt och stadgar och regler – i aktuell version. Missa inte grundregler – dessa finns numera i häftet SVERAKs stadgar. Det gör även ordningsregler som rör SVERAKs stambok (om stamnamn, ansökan om stamtavlor mm).

  Det är att rekommendera att cirkelledaren har aktuella blanketter tillgängliga (utskrivna eller via dator).

  Genomgång av grundregler för diplomering

  Läs mer på sidan om “Uppfödardiplomering“.

  Redo för test?

  Uppmana deltagarna att betala diplomeringsavgift i tid så att detta är klart när ansökan sänds in. I det fall klubben betalar in för sökande i ”klump” sänd (gärna per e-post) lista över vilka personer inbetalningen avser.

  För att säkerställa att alla deltagare verkligen ansöker och får test i tid till själva testtillfället kan det vara lämpligt att klubben samlar in de ifyllda och av sökande undertecknade anmälningarna för attest av klubben (tänk på att varje ansökan ska åtföljas av kvitto/kvittokopia) och att klubben skickar beställningen i “klump”. Använd då gärna denna blankett (wordblankett för ifyllnad) när ansökningsblanketterna insänds till kansliet. Det är viktigt att datum för testträff anges så att testunderlagen är deltagarna tillhanda detta datum.

  OBS! Det kan ta 7-8 arbetsdagar från det ansökan inkommit till kansliet innan diplomeringstesterna skickas till sökande eller klubben.

  Varje test är personligt och därför sänds testunderlag till respektive sökandes hemadress såvida klubben inte särskilt begär annat.

  Alternativ 1 – förslag till studiecirkelupplägg

  8 sammankomster (varav den sista är diplomeringstest) – vardera avsnitt beräknas omfatta cirka tre timmar studietid.

  Sammankomst 1

  • Introduktion och presentation
  • Genomgång av grundkraven för diplomering
  • Genomgång av kursmaterial
  • Studieplanen diskuteras och utifrån detta kan studiecirkeln läggas upp enligt önskad modell.
  • Läs till nästa gång – Kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten – en del av vår kultur” till och med ”Vad behöver min katt äta?”

  Sammankomst 2

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet
  • Förslag till diskussionsfrågor:

  SVERAK-uppfödarens ansvar vid leverans av katt
  ID-märkning
  Information som bör lämnas till ny kattungeköpare
  Kattsjukdomar – ärftliga och/eller smittsamma

  • Genomgång av blanketter

  Tingning & överlåtelse av katt
  Ägarändringsintyg och ID-registrering

  • Läs till nästa gång – SVERAKs stadgar och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten i lagen” och ”Vi värnar om katten”

  Sammankomst 3

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
  • Förslag till diskussionsfrågor:

  Vad är SVERAK?
  Hur påverkar FIFe SVERAK?
  Olika lagar och förordningar gällande katthållning och ägaransvar
  Hur påverkar föreskrifterna från Jordbruksverket kattägare?

  • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för utställning och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattutställning”

  Sammankomst 4

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
  • Förslag till diskussionsfrågor:

  Varför ställa ut katt?
  Hur ska utställare, domare, assistenter, funktionärer och andra på utställningen bete sig?
  Vilka katter har tillträde/ej tillträde till utställning?

  • Genomgång av blanketter

  Utställningsanmälan
  Ansökan om påförande av titlar

  • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattuppfödning” från och med ”Tänk efter före” till och med avsnittet ”Om kattmodern”

  Sammankomst 5

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
  • Förslag till diskussionsfrågor

  Kan alla katter användas i avel?
  Formalia före parning

  • Genomgång av blanketten ”Parningsavtal” och förslagsvis upprättas ett som diskuteras
  • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – från avsnitt ”Om kattungen” till och med avsnittet ”Vad står det i stamtavlan”

  Sammankomst 6

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
  • Förslag till diskussionsfrågor

  Att tänka på vid leverans av kattunge

  • Genomgång av blanketten ”Registreringsanmälan” – förslagsvis upprättar kursdeltagarna en fiktiv kullregistrering
  • Genomgång av övriga blanketter
  • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnittet ”Lite om färggenetik”

  Sammankomst 7

  Diskutera igenom det genomlästa materialet
  Detta avsnitt kan vara litet likväl som det kan bli hur stort som helst. Förslagsvis inbjuds någon genetikkunnig som kan föreläsa och förklara.

  Sammankomst 8 – Diplomeringstest!     

                   

  Alternativ 2 – förslag till studiecirkelupplägg

  2 sammankomster (exklusive diplomeringstest) – vardera avsnitt beräknas omfatta cirka åtta timmar studietid.

  Sammankomst 1 – förmiddag

  – Introduktion och presentation
  – Genomgång av grundkraven för diplomering
  – Genomgång av kursmaterial
  – Diskutera igenom kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten – en del av vår kultur” till och med ”Vad behöver min katt äta?”
  – Diskutera igenom SVERAKs stadgar och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten i lagen” och ”Vi värnar om katten”
  – Förslag till diskussionsfrågor:

  Vad är SVERAK?
  Hur påverkar FIFe SVERAK?
  Olika lagar och förordningar gällande katthållning och ägaransvar
  Hur påverkar föreskrifterna från Jordbruksverket oss kattägare?

  Sammankomst 1 – eftermiddag

  – Diskutera igenom FIFes och SVERAKs regler för utställning och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattutställning”
  – Förslag till diskussionsfrågor:

  Varför ställa ut sin katt?
  Hur ska utställare, domare, assistenter, funktionärer och andra på utställningen bete sig?
  Vilka katter har tillträde/ej tillträde till utställning?

  – Genomgång av blanketter

  Utställningsanmälan
  Ansökan om påförande av titlar

  – Förslagsvis sker praktiskt genomgång av preparering inför utställning, visa sin katt/vara assistent och liknande.

  Sammankomst 2

  – Diskutera FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattuppfödning”
  – Förslag till diskussionsfrågor:

  SVERAK-uppfödarens ansvar vid leverans av katt
  ID-märkning
  Information som bör lämnas till ny kattungeköpare
  Kattsjukdomar – ärftliga och/eller smittsamma

  – Genomgång av blanketter

  Tingning & överlåtelse av katt
  Ägarändringsintyg och ID-registrering

  – Förslag till diskussionsfrågor

  Kan alla katter användas i avel?
  Formalia före parning

  – Genomgång av blanketten ”Parningsavtal” och förslagsvis upprättas ett som diskuteras
  – Förslag till diskussionsfrågor

  Att tänka på vid leverans av kattunge

  – Genomgång av blanketten ”Registreringsanmälan” – förslagsvis upprättar kursdeltagarna en fiktiv kullregistrering
  – Genomgång av övriga blanketter
  – Diskutera igenom avsnittet ”Lite om färggenetik”
  – Vid ”genetikintresse” inbjuds förslagsvis till genetikföreläsning som en separat träff eftersom detta avsnitt kan vara hur stort som helst.

  Separat sammankomst – Diplomeringstest

  Bombay – föreslagen standard

  Ladda ner PDF

  Rutin vid ansökan om klubbmedlemskap i SVERAK

  Ladda ner PDF

  Rulla till toppen