Elev, examen eller stadiedomare under utställning

Det är viktigt att domarkåren förnyas och därför brukar de flesta klubbar – och möjlighet finns – ställa upp och välkomna elever som önskar en elevgång eller planerar att göra examen vid utställning.

Ta emot elev – lite att tänka på initialt
 • Domarelevens ansvar
  Domarelev ansöker om elevgång, detta görs till utställningsarrangerande klubb och med kopia till SVERAKs kansli.
  Domarelev ansöker om elevgång på “sin” kategori och kan önska specifik domare, men det är arrangerande klubb som slutligen beslutar om vilka domare som kommer att ha elev (med utgångspunkt vilka domare som sagt ok till att ha elev och naturligtvis antal katter, antal domare mm).
 • Elevlista
  På FIFes webbplats finns lista över alla aktiva elever (och domare) inom hela FIFe om man som klubb är osäker om den sökande är elev och på vilken kategori.
 • Klubb – fråga inbjudna domare
  Den arrangerande klubben måste fråga sina inbjudna domare om de är villiga att ta emot elever eller inte. Denna fråga kan man lämpligen ta med redan när man bjuder in domaren. En domare måste ha varit domare en viss tid och dessutom räknas som aktiv (dvs ha dömt på minst tre utställningar året innan) för att få ta elev. I FIFes domarlista är datum för examen, aktivitet samt närvaro på seminarium noterat.

  Om domaren säger att det är OK så är det klubben som i slutändan bestämmer vilken/vilka domare som ska ha elev, men också vilka elever man vill ta emot – och hur många.

  Försök att i god tid meddela de elever som sökt om ni har möjlighet eller inte att bereda elevgång – ibland kan detta sväva i luften (för att man helt enkelt inte vet) – meddela då det. En öppen dialog underlättar för alla. Tänk på att lägga med SVERAK som kopia på svarsmailet om det gäller en svensk elev.

Färre katter per domare

Att ta emot elever på utställning innebär att färre antal katter placeras på de/de domare som agerar instruktörer/examintorer:

 • 60 katter att bedöma vid en internationell tvådagarsutställning
 • 30 katter att bedöma vid en internationell endagsutställning

Detta kan i förlängning innebära att man som arrangör måste ta in ytterligare domare.

Om ni har examen och/eller parallellelevgång, tänk då på att beställ extra bedömningssedlar.

Skillnad mellan ”vanlig” och ”parallell” elevgång

“Vanlig” elevgång
Vid en vanlig elevgång sitter eleven med ”sin” domare, och är därmed ganska enkel för en arrangör att hantera.
Eleven ska ha en egen namnskylt med text elev undervid domarbordet, så utställarna tydligt ser vad som pågår.
Ge även eleven en egen “domarmapp” som innehåller kattlistan samt nomineringslistan till de katter som elevens domare ska döma.

Det kan vara bra att sätta en ”namnskylt” även för eleven vid domarbordet så utställarna tydligt ser vad som pågår.

Parallell elevgång
Vid en parallell elevgång ska eleven på egen hand döma samma katter som den domare eleven sitter hos och ska ha identiska bedömningssedlar, listor och nomineringslistor som den aktuella domaren. Vid en parallell ska eleven ha samma förutsättning som domarna har vilket även innebär ett domarbord, burar och assistent till eleven.

Det är lämpligt att informera utställare om att parallell kommer att avhållas, detta då deras katter kan komma att bedömas två gånger – en gång av domaren och en gång av eleven. Ett tips är att ha förgjorda lappar, som assistenten kan sätta på utställarens bur när denne hämtar katt till eleven, så inte utställaren undrar var deras katt plötsligt tagit vägen. Utforma gärna dessa på ett positivt sätt, exempelvis: “Grattis! Din katt är utvald att bli bedömd av både domare och domarelev eftersom xxx genomför så kallad parallell elevgång hos domare xxx”.

Röstning i panel – domarelevens röst räknas inte
Att rösta i panel är inget som är ett krav enligt regelverket, utan är något som domaren och eleven kommer överens om. Kontrollera detta innan panelen börjar så alla vet vad som gäller. En erfaren elev brukar i allmänhet rösta – men rösten räknas (självfallet) inte.

Examen

Preliminär examen

En assistent som önskar påbörja elevgång måste genomgå en så kallad preliminärexamen. Det är SVERAKs styrelse som beviljar elevexamen för svenska elever och en sådan examen skall alltid övervakas och kontrolleras av de två funktionärer/domare som SVERAKs styrelse i förväg har godkänt! I första hand skall examen övervakas av funktionär, på plats godkänd av SVERAKs styrelse eller tillsammans med domare, exempelvis i samband med en utställning.

Elevexamen består enbart av teori (ingen bedömning av katter) och är inte bruklig att göras under pågående utställning, utan på till exempel kvällen. De som övervakar elevexamen får relevanta handlingar direkt från FIFe och/eller SVERAK. Detta innebär att en preliminärexamen inte påverkar klubbens arrangemang!

Domarexamen

Eleven sänder sin examensansökan till SVERAK, för godkännande av SVERAKs styrelse, innan vidarebefordran till FIFe. Detta måste vara gjort senast tre månader innan sökt datum för examen.

Domarexamen sker däremot i anslutning till och under pågående utställning. Domareleven måste tillfråga de berörda examensdomarna och utställningsarrangerande klubb om den godtar examen under utställningen. Om klubben säger ja bör klubben kontakta berörda domare och konfirmera detta – diskutera eventuella frågor om hantering i förväg.

Examensdomare: För domarexamen behövs det två domare och båda ska ha varit aktiva domare på aktuell kategori sedan minst fem år och minst en ska ha deltagit på ett, av FIFe arrangerat/godkänt, domarseminarium. En domarexamen tar mycket extra tid för examensdomarna och de ska döma maximalt 30 katter vardera.

Teoretisk del: Den teoretiska delen av examen görs på förutbestämda tillfällen/platser (gruppexamen) vid ca 2-3 tillfällen per år. Eleven måste bli godkänd på den teoretiska examen för att få gå vidare till den praktiska.

Egen domarring: Det måste finnas en egen domarring (inklusive burar) till domareleven och det måste även finnas två assistenter för den praktiska delen av examen. Domarringen ska ha samma förutsättningar som övriga domares. Observera! Be kattägarna att inte ”störa” pågående examen!

Informera utställarna: Det är lämpligt att på ett positivt sätt informera utställare om att examen kommer att avhållas eftersom deras katter kan komma att bedömas även av kandidaten. Ett tips är att ha förgjorda lappar, som assistenten kan sätta på utställarens bur när denne hämtar katt till examenseleven, så inte utställaren undrar var deras katt plötsligt tagit vägen. Utforma gärna lapparna med positivt budskap, exempelvis: “Grattis – på denna utställning pågår domarexamen. Din katt är utvald  att bli bedömd av både domare och domarelev eftersom xxx tar examen hos examensdomare xxx och xxx. Kattklubben xxx önskar xxx lycka till!”

“Dubbletter”: Utställningsarrangerande klubb ska förse examensdomarna med bedömningssedlar och listor (en bra service är att ”printa” dubbletter) för den aktuella kategorin.

OBS! det är examensdomarna som bestämmer vilka katter som ska ingå i en examen. För att bedömningar ska komma igång smidigt på utställningsmorgonen; ge examensdomarna bedömningssedlar och listor på fredagen.

Viktigt att tänka på: Examen kan endast ske på den första dagen av en två-certifikatsutställning, en endagsutställning (vid kategoriutställning gäller aktuell dag för kategorin) eller på en tvådagarsutställning.

Ersättning till examensdomare och arrangerande klubb

Vid examen utgår ersättning till de två examensdomarna samt till den klubb som arrangerar utställningen.

Domareleven betalar examensavgift till SVERAK (som vidarebefordras till FIFe). Klubben betalar respektive domare 25 EUR/250 SEK (totalt 50 EUR/500 SEK).

I samband med fakturering efter utställningen ersätter SVERAK klubben med 1 000 kr (cirka 100 EUR). Detta innebär att klubben får 500 kr för att den agerar som värd.

Stadie/stadiedomare

När domareleven klarat sin examen blir den stadiedomare (men är ännu inte internationell FIFe-domare).

En stadiedomare behöver en ”övervakningsdomare”, som ska övervaka, godkänna och ansvara för bedömningar gjorda av stadiedomaren. En ”övervakningsdomare” kan ändra resultat utdelade av en stadiedomare (mycket ovanligt men dock …). Den som agerar “övervakningsdomare” ska varit aktiv domare på aktuell kategori minst fem år och ska ha deltagit på ett av FIFe arrangerat och/eller godkänt domarseminarium minst en gång de senaste tre åren.

“Övervakningsdomaren” får döma maximalt 30 katter. Stadiedomaren dömer katterna på sedvanligt sätt och gör nomineringar, men rösten räknas inte i BIS-panelen.

En stadiedomare bjuds in på sedvanligt sätt och med samma ersättning som internationella domare.


Eleven på plats

Eleven själv har ansvar för att ta med aktuella intyg/blanketter – detta ansvaret ligger inte på klubben men om klubben vill ha dessa blanketter tillgängliga för elever – se då till att det är aktuella blanketter (annars är de inte giltiga). Aktuella blanketter hämtas på FIFes webbplats.

En elev och/eller en examenskandidat står själv för sina kostnader (resor, hotell mm) men ofta frågar eleven om klubben kan boka hotell – detta för att eleven oftast vill bo på samma hotell som domarna.

En elev/examenskandidat kan inte kräva att bli hämtad på flygplats (tågstation mm) eller att åka tillsammans med domare till och från utställningen men om man har en domare (eller flera) som ska hämtas så är det ju en service att låta eleven få samåka. Det är lämpligt att göra klart redan innan helgen hur detta kommer att hanteras – det är inte roligt som arrangör att råka ut för ”diskussioner” på plats.

Arrangerande klubb brukar bjuda på fika och lunch, inte heller detta kan krävas av eleven – men det är kutym inom hela FIFe. En del klubbar bjuder sina elever på ”domarmiddagen”, men detta är naturligtvis upp till var och en och är absolut ingenting som eleven kan förvänta sig av en utställningsarrangör.

Rulla till toppen