För klubbkassör

Allmän information

Att vara kassör i en ideell förening kan ibland vara en stor arbetsbelastning – inte minst eftersom kassören förvaltar klubbens ekonomiska tillgångar. Ofta har kassören även hand om bokföring, betalning av fakturor, registrering av medlemsavgifter, bokslut med mera.

Externa länkar med tips från Bokföringsnämnden:

– Handledning i bokföring “Att föra bok

– Informationsskrifter om bokslut med mera

Det är viktigt att SVERAK har korrekta och aktuella uppgifter i registren – inte minst eftersom kassören är mottagare av fakturor från SVERAK.

Numera sänder vi fakturor via e-post från sverak@sverak.se men vill du ha den via vanlig post – kontakta SVERAKs kansli. Normal betalningstid för fakturor är 30 dagar (från utskriftsdatum). Finns frågor eller synpunkter – kontakta oss direkt.

Fakturor från SVERAK

Våra Katter
Fakturor sänds efter varje utgåva av Våra Katter. Om klubben har beställt retroaktiva exemplar till ny medlem (eller missat rapportering) sänds tidningen från SVERAKs kansli och blir fakturerat vid nästa faktureringstillfälle.

Medlemsavgift
I början av året faktureras årsavgiften till SVERAK – baserat på antalet huvudmedlemmar (H), familjemedlemmar (F) och huvudhedersmedlemmar (HHe) som fanns som medlemmar den 31 december. Antalet medlemmar ligger även till grund för röstetal vid SVERAKs årsmöte. Alla klubbar betalar en avgift som årsmötesavgift – oavsett om klubben deltar vid årsmötet eller inte.

Förfallodatum för fakturan är alltid den 31 januari och det är viktigt att betala den i tid. Utebliven betalning kan i värsta fall innebära att rösträtt inte erhålls vid årsmötet!

Burpoolsutjämning
I början av året – när SVERAK fått in samtliga kostnader för containertransporter mm – sker burpoolsutjämning. Anledningen till denna utjämning är att fördela kostnaderna rättvist mellan klubbarna, oavsett var i landet klubben finns – burpoolen ska kosta lika mycket för alla.

Så här räknas utjämningen ut: Faktiska kostnader för burtransporter, underhåll och reparationer fördelas lika över samtliga utställningar där burpoolen använts. Det blir antingen faktura (klubben får betala extra) eller kreditfaktura (klubben får tillbaka pengar) beroende på utfallet.

Årsmötesutjämning
Efter SVERAKs årsmöte sker utjämning för de klubbar som deltagit. Anledningen till utjämningen är att fördela kostnaderna rättvist mellan klubbarna, oavsett var i landet klubben har sitt säte.

Så är beräknas årsmötesutjämning:

– Samtliga närvarande klubbdelegaters resekostnader summeras och divideras med antal delegater för att ge en genomsnittlig resekostnad per delegat.

– Samtliga årsmötesdelegaters kost och logikostnader summeras. Från detta belopp dras ifrån det belopp samtliga klubbar har inbetalt i samband med medlemsavgiften (årsmötesavgift). Totalsumman divideras med antal delegater för att ge en genomsnittlig kost/logikostnad per delegat.

– Klubbens totala delegatkostnad (en eller två delegater) beräknas.

– Från detta belopp dras ifrån klubbens delegaters faktiska resekostnader.

– Resterande belopp faktureras eller krediteras  (betalas ut via SVERAK) till klubben.

Klubbpris = lägre kostnad för SVERAK-klubb

Klubbarna kan beställa FIFes och SVERAKs stadgar och regler samt “Att ha katt” till en lägre kostnad under förutsättning att det är klubben som beställer och samtidigt är mottagare av materialet och faktura.

Stadgar och regler: 60 kr (ordinarie pris 98 kr)
Att ha katt: 60 kr (ordinarie pris 98 kr)

Det går utmärkt att beställa material via e-post till sverak@sverak.se. Förskottbetalning behöver inte ske – vi fakturerar.

Här krävs förskottsbetalning

Vid två tillfällen krävs förskottsbetalning:

  1. Bokningsavgift för utställning
  2. Åhörare vid SVERAKs årsmöte – läs mer
    Förskottsbetala inte för delegater – kostnad regleras i samband med årsmötesutjämningen.
Betalningsanstånd

Om klubb av någon anledning hamnar i situationen att ekonomin är så dålig att fakturor och andra avgifter till förbundet ej kan regleras inom föreskriven tid kan ansökan om betalningsanstånd sändas till SVERAKs kansli för vidarebefordran till SVERAKs styrelse. Ansökan ska åtföljas av skriftligt underlag såsom budget och resultatrapport, utlåtande från klubbens internrevisor, förslag till avbetalningsplan och andra relevanta uppgifter. SVERAKs förbundsekonom föredrar ärendet för SVERAKs styrelse för beslut.

Finns frågor och funderingar på hur ansökan ska utformas eller liknande – kontakta SVERAKs förbundsekonom.

Rulla till toppen