Sinbad

Medlem i SVERAK

Om enskild medlem frågar efter medlemsnummer i SVERAK (för inloggning till Mina sidor eller liknande) finns detta högst upp på personbilden i Sinbad (klicka på personnamnet i medlemslistan för att gå till personbild).

Detta är Sinbad (pdf – information som visades vid SVERAKs årsmöte 2014)

SESAM är grunden till stambokföring, medlemsregister, FindUs, Aladdin och mycket mer. Före Sinbad tog medlemsadministrationen mellan klubb och SVERAKs kansli oerhört lång tid och många listor sändes fram och tillbaka med snigelpost. Denna hantering blev historia under januari 2011 då Sinbad hade premiär och nästan samtliga klubbar omgående började använda programmet – och idag gör alla klubbar det.

Sinbad är alltså en spin-off av SESAM och de uppgifter du ser i Sinbad är de som visas i ID-registret, på adressetiketten på Våra Katter, i Aladdin, på stamtavla och så vidare (observera!  Detta gäller inte röd eller överstruken text som är ändringar som klubben gjort och som SVERAK ännu inte registrerat).

Startsida – inloggning

På Sinbads startsida finns – förutom inloggningsfält – länk till rapportsida (mer om denna på sidan 2) och en “anslagstavla” där nyheter och aktuella datum publiceras.

Det är enkelt att använda Sinbad eftersom du inte behöver ladda hem något program – inloggning sker via internet http://sinbad.sverak.se/sinbad. Det ska inte spela någon roll vilken webbläsare du använder.

Logga in genom att ange:
Klubbnamn =
 klubbförkortning (adc, Msk, VRK) – om du skriver med versal eller gemen spelar ingen roll
Lösenord– det finns två nivåer för lösenord;

– “Admin” – behörighet att lägga upp nya medlemmar, ändra medlemstyp och ta bort medlemmar från listan.
Avsett för: medlemsansvarig i klubben
Var rädd om lösenordet – det är du som medlemsansvarig som står ”ansvarig” för inlämnade uppgifter. SVERAK ser inte vem som gjort ändring bara att ändring har skett.

– “Lösen” – behörighet att ha “insyn” men ingen redigeringsrätt.
Avsett för: klubbstyrelse och framför allt för avels- och utställningssekreterare och sekreterare som behöver veta vilka medlemmar som finns och/eller ändringar som har skett.

Efter “Klubbnamn” och “Lösenord” tryck Enter eller klicka på ”Logga in”.

Har du inte lösenordet – kontakta medlemsansvarig i klubben.

Olika medlemstyper

Klubbmedlemskap i flera kattklubbar

beslut SVERAKs styrelsemöte januari/februari 2002

Enligt SVERAKs stadgar kan en enskild medlem inte vara medlem i flera klubbar samtidigt. En anledning är att klubbens röstetal på SVERAKs årsmöte bygger på antalet medlemmar i klubben och då kan inte en person ”ge sin röst” till flera klubbar. Stödmedlemmarna däremot redovisas inte till SVERAK och räknas alltså inte som medlemmar ur SVERAKs perspektiv.

Utifrån detta kan man inte vara medlem i två klubbar. Om man är fler personer/medlemmar i hushållet är det inget hinder att parterna är medlemmar i olika klubbar. En är dock huvudansvarig för katten och alla papper skickas via den huvudansvariges klubb. Båda står som ägare med olika klubbtillhörigheter men det räcker att den huvudansvariga skriver under handlingarna.

En hedersmedlem ska själv bestämma vilken klubb den vill vara aktiv i. Via den aktiva klubben registreras katter och anmäls till utställningar. Beslutet om vilken klubb som är den aktiva ska man meddela till alla berörda klubbar. Men det betyder inte att man måste avsäga sig hedermedlemskapet i de andra klubbarna. Däremot måste klubbarna hålla reda på om hedersmedlemmen ska redovisas till SVERAK som medlem eller inte.

Huvudmedlem – H
“fullvärdig” medlem – erhåller Våra Katter, får ansöka om kullregistrering, stamnamn, diplomering mm, ställa ut katt och så vidare.

Familjemedlem – F
lika “fullvärdig” medlem som huvudmedlem bortsett från att personen ska vara boende på samma adress som en huvudmedlem och en F får inte Våra Katter. En familjemedlem kan alltså ensam ansöka om exempelvis stamnamn. Glöm därför inte att rapportera familjemedlemmar kontinuerligt!

Huvudhedersmedlem – HHe
samma som huvudmedlem bortsett från att klubben valt att ge personen hedersmedlemskap.

Person får vara “fullvärdig” medlem endast i en SVERAK-klubb. Däremot får personen vara stödmedlem i flera klubbar.

Stödmedlem – Stö
..eller supportermedlem – det finns olika namn för denna typ av medlemskap. En stödmedlem är inte någon “fullvärdig” medlem och kan alltså inte som sådan registrera kull, ställa ut och liknande. Vilken status de har inom kattklubben regleras genom klubbens stadgar.

Hedersmedlem – He
Hedersmedlemskap kan klubben välja att ge en person – inom SVERAK har denna samma status som en stödmedlem. En medlem som registreras som He får inte Våra Katter, kan inte registrera kattkull eller liknande. En person kan alltså vara huvudmedlem i en kattklubb och hedersmedlem i en annan (däremot inte huvudmedlem i en klubb och huvudhedersmedlem i en annan).

EJ medlem – EJ
Medlemstypen EJ skapades för att underlätta medlemshanteringen i Sinbad – framför allt vid årsskiftet. Däremot innebär medlemstypen precis vad den säger: personen är INTE att betrakta som medlem (tanken är att ni ska kunna bevaka och förhoppningsvis få tillbaka personen på medlemslistan igen). En EJ-medlem får inte Våra Katter, får inte registrera kattkull eller ansöka om stamnamn, får inte ställa ut och så vidare.
Om en annan klubb rapporterar in medlemmen som H, F eller HHe i sin klubb flyttas medlemskapet över till den klubben. Vi försöker i möjligaste mån att meddela tidigare klubb detta men det är inte alltid möjligt.

Ta bort (radera) person om denne inte längre är medlem – spara inte “EJ”-medlem längre än nödvändigt! Eftersom rapport kan skapas via sinbad.sverak.se/reports rekommenderas att i stället skriva ut/spara rapport och sedan göra borttag i Sinbad av icke medlemmar. Behöver ni hjälp med borttag – kontakta SVERAKs kansli.

Om EJ-medlemmar – beslut vid SVERAKs styrelsemöte nr 3/16

EJ-medlemmar kan vara kvar under årets första kvartal, därefter tas de bort (erhåller e-post från förbundet) och klubben får lägga in ”nygamla” medlemmar på nytt. Det är inte förenligt med Datainspektionen att ha kvar klubbmedlemmar som avslutat sitt medlemskap (såvida de inte har en skuld eller liknande till föreningen). Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bara bevaras under tidsbegränsad tid för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem.

Medlemslista i Sinbad

När du loggat in kommer du direkt in på medlemslistan. Här finns uppgifter om namn och adress, telefonnummer, e-postadress (som hyperlänk om du vill sända e-post till enstaka medlem)  och stamnamn.

– Medlemslistan är (default) sorterad efter efternamn.

– Du kan ändra sortering i alla kolumner genom att klicka i rubriknamnet.

– Du kan välja ut specifika personer/uppgifter genom att ange någon/några uppgift/er i skrivfälten.

– De klubbar som ser en “flaggning” vid personnamnet – då finns det någon form av extra information (vid godkänt byte av förbund, avstängning, Våra Katter i retur…).

– Ändringar/kompletteringar som är gjorda blir rödmarkerade i listan – när SVERAK uppdaterat blir dessa åter svarta.

– Medlemmar som är EJ står med kursiv stil.

-Medlemmar som är markerade som borttagna blir överstrukna – och försvinner från listan när SVERAK uppdaterat.

Högst upp på sidan finns knappar där du kan välja att “Dölja EJ”, se “Klubbinformation” eller “Logga ut”.

Du kan även välja om du vill se samtliga medlemmar på en lång lista (“Se alla”) eller bläddra sidvis (“Visa sidor”).

Personinformation i Sinbad – för mer uppgifter eller ändring

För att se mer detaljer för enskild medlem – klicka på medlemsraden – då kommer du in på sida med ytterligare uppgifter. Det är på denna sida ändring av exempelvis adress sker. Flera fält är gråmarkerade – de går inte att skriva i utan är endast för visning/information.

Här följer vilka uppgifter som visas 

Medlemsnummer
När medlemmen är registrerad av SVERAK erhålls ett medlemsnummer – detta syns högst upp på sidan. Detta nummer kommer huvudmedlem att se på baksidan av Våra Katter.

“Medlemsnumret” används bland annat för inloggning till Mina Sidor och om man som SVERAK-medlem vill ha rabatt hos Agria och/eller på DNA-tester från laboratoriet Langford Vet Services.

Vi hänvisar klubbmedlemmarna till kattklubben för att erhålla medlemsnumret.

Om klubben har egna medlemsnummer – var mycket tydliga att förklara för medlemmen skillnaden av klubbmedlemsnummer och medlemsnummer i SVERAK.

Namn, adress- och
kontaktuppgifter samt medlemstyp

Vi skriver adresser enligt viss standard och förkortar exempelvis:

– Kattgatan till Kattg.
– Kattvägen till Kattv.
   osv..

Mobilnummer skrivs i formatet med bindestreck efter tredje siffran t.ex. 073-310 15 65

Medlemskap i annan klubb

I denna ruta kan du se om en stödmedlem är H, F eller HHe i annan klubb. Däremot ser du inte om en H, F eller HHe är stödmedlem i annan klubb.

Stamnamn, inregistreringsdatum och innehavare
Stamnamn och inregistreringsdatum är inte så mycket att säga om – däremot stamnamnsinnehavare.

* framför namnet på person innebär att personen ifråga är huvudinnehavare av stamnamnet. Eventuellt följande ytterligare personer är följaktligen medinnehavare.

Oavsett klubb eller medlemstyp kommer innehavare att synas – bra information för avelssekreterare eftersom samtliga stamnamnsinnehavare ska vara medlemmar (H, F eller HHe).

Uppgifterna hämtas från aktivitetsfält i Sesam; kan vara SVERAKs styrelse, FIFe-domare, diplomerad uppfödare, klubb/ordförande och annat.

Kommentarsfält – från Sesam
Om personen är avstängd, kommer från annat FIFe-förbund och blivit “godkänd”, Våra Katter kommit i retur eller liknande notering från Sesam, syns det här.

Om det finns innehåll i kommentarsrutan “flaggas” detta på medlemslistan.
Längst ned på personbilden finns rubriken ”Medlemmar i samma hushåll” där samtliga medlemmar i hushållet finns angivna. Man kan alltså enkelt byta bild mellan de olika medlemmarna i hushållen.

Sida för klubbinformation

Här ser du antalet medlemmar i klubben.

Sinbad är facit över klubbens medlemmar!

Det är oerhört viktigt att Sinbad uppdateras kontinuerlig!

Och det är viktigt att den som i klubben sänder utställningsanmälningar, ansökan om stamnamn, diplomeringstest, registreringsanmälningar med mera alltid kontrollerar i Sinbad om medlemskap är registrerat för berörd person/er. Det förekommer att ansökan inkommer utan att medlemmen finns synlig i Sinbad vilket innebär merarbete för alla berörda eftersom kansliet då måste efterlysa/påminna om medlemskap.

Rapporter och utskrifter

Sinbads “report” ger klubben möjlighet till flera utskrifter och skick via e-post.

Högst upp på Sinbad finns länk till sinbad.sverak.se/reports – inloggning sker med samma användarnamn och lösenord som till “vanliga” Sinbad.

Under fliken “Sök:” finns de rapporter som är tillgängliga för klubben. Etiketter och listor kan skrivas ut direkt i visningsläget men kan även öppnas/sparas som excel, word och pdf.

Adressetiketter

Reportnamn: Adress etiketter, klubbspecifik (20404)

Adressetiketter – klara att skrivas ut på etikettark – om utskick ska ske med “vanlig” post till medlemmarna (årsmöte, medlemstidning eller liknande). För etikettutskrift: använd etikettark A4 med 24 etiketter per karta (3×8 st) – etikettstorlek 70×37 mm.

– medlemstyp (klicka i rutan så får du upp lista med de medlemstyper som finns – välj “alla” eller gör urval genom att kryssa i vald medlemstyp). Viktigt! klicka på “Uppdatera” – längst ned i urvalsrutan – om du gör ändring.

förnamn
efternamn
adress
postnummer
stad

Ett eller flera val i kombination.

Aktivitetslista

Reportnamn: Aktivitetslista (Klubb) (20424)

Denna lista kan användas till att söka fram/skriva ut diplomerade uppfödare inom klubben, lista över klubbstyrelse med mera.

Urval kan ske i listan “Aktiviteter” (du ser fler än vad du har nytta av eftersom listan är en kopia av den som SVERAK använder) och i listan “Medlemstyp”. Viktigt! klicka på “Uppdatera” – längst ned i respektive urvalsruta – om du gör ändring.

Rubriker på listan: för- och efternamn, medlemstyp, aktivitet, adress, postnummer, stad, e-post och stamnamn.

Medlemsinformation

Reportnamn: Medlemsinformation (Klubb specifik) (20452)

Det är inte alla klubbar som har någon uppgift på denna lista som är hämtad från fältet “Kommentar” i Sinbad – med komplettering om datum när SVERAK registrerat uppgiften. Här kan finnas uppgift om personen är avstängd, kommer från annat FIFe-förbund och blivit “godkänd”, Våra Katter kommit i retur eller liknande notering.

Inga urvalsmöjligheter finns.

Rubriker på listan: medlemstyp, för- och efternamn, kommentar och kommentarsdatum.

Medlemslista

Reportnamn: Medlemslista, klubbspecifik (20403)

Medlemslista är precis det – en lista över klubbens medlemmar. Observera att även medlemmar som ännu inte är registrerade hos SVERAK finns med – dessa anges med asterix (*). Rubriker på listan: medlemstyp, förnamn, efternamn, adress, postnummer, stad, e-post, telefon, mobiltelefon och stamnamn.

Vill du se alla medlemmar – låt rutan “medlemstyp” vara tom (ej ikryssad).

– Medlemstyp (klicka i rutan så får du upp lista med de medlemstyper som finns – gör urval genom att kryssa i vald medlemstyp). Viktigt! klicka på “Uppdatera” – längst ned i urvalsrutan – om du gör ändring.

Förnamn
Efternamn
Adress
Stad
E-post
Telefon
Mobiltelefon
Stamnamn
Sortera lista på – här kan du välja sortering efter ovanstående punkter

Klicka på rutan “Uppdatera förhandsgranskning” om/när du gjort urval

E-postutskick genom medlemslistan

Så här enkelt är det att göra e-postutskick – exempelvis information, inbjudan till aktivitet, påminnelse om medlemsavgift och liknande – till alla medlemmar eller genom urval (läs mer om urval under “Medlemslista).

– Gå in på medlemslistan
– Gör urval efter medlemstyp
– Ladda ned som Excel
– Markera kolumnen med e-postadresserna
– Kopiera in i adressfältet (använd gärna gömd adress/hemlig kopia) i ert e-postprogram
– Kontrollera namn (finns oftast en knapp för detta)
– Skicka!

Stamnamnslista

Reportnamn: Sverak stamnamn (Klubb specifik) (20449)

Lista över stamnamn samt innehavare, e-post, inregistreringsdatum, klubb och information om vem som är huvudinnehavare.

Vill du göra urval – exempelvis alla stamnamn som börjar A eller är inregistrerade under 2014 – klicka i rutan framför

Stamnamn
Inreg datum från
Inreg datum till

och skriv i rutan vilket urval som önskas.

Vill du göra urval av medlemstyp

  • Medlemstyp (klicka i rutan så får du upp lista med de medlemstyper som finns – gör urval genom att kryssa i vald medlemstyp). Viktigt! klicka på “Uppdatera” – längst ned i urvalsrutan – om du gör ändring.

Klicka i rutan framför

  • Visa endast huvudinnehavare

om du bara vill se stamnamnets huvudinnehavare

“Uppdatera förhandsgranskning” för att bekräfta urvalen.

Observera att det kan finnas stamnamn där det finns fler än en innehavare och där en (eller flera) är med i annan kattklubb. Detta syns inte i stamnamnslistan men däremot på personbild i Sinbad (klicka på personnamnet på medlemslistan för att gå till personbild).

Rulla till toppen