1 januari 2022

Här nedan är vad som kommer att ändras i SVERAK fr o m 1 januari 2022.

Diplomeringstestet försvinner vid årsskiftet så tänk på att sista ansökningsdatum för ”sista” diplomeringstestet är den 30 november (enligt tidigare info här). Då sista rättningsdatum är den 21 december innebär det att svarstiden kan bli kortare. 

Genomgående i våra regler och i förbundet som helhet är det bestämt att uttrycket “registrerad” ska ersättas av “stambokförd”, där det är stambokföring som avses. Anledningen är ett förtydligande för att inte blanda ihop ID-registrering med stambokföring i SVERAK, särskilt då många registrerar sina katter i SVERAKs ID-register, utan att de för den delen är stambokförda. Detta har inneburit att uttrycket SVERAK-registrerad har använts av personer som inte är medlemmar i SVERAK och därmed inte stambokför i SVERAK, för att marknadsföra sina kattungar som SVERAK-registrerade. Ändringen trädde ikraft direkt efter årsmötet-21 och SVERAK uppmanar därför alla medlemmar att försöka tänka på att använda uttrycket stambokförd istället för registrerad.

På samma sätt beslutades att genomgående i våra regler ändra uttrycket “ungdjur” till “kattunge”, för katter i utställningsklass 12. 

I tillägg har gamla principbeslut från föregående årsmöten införlivats i reglerna i enlighet med ett årsmötesbeslut från 2007. Detta innebär ingen ändring, utom att besluten nu är tydliggjorda i våra regler.

Ny uppfödarutbildning:

Uppfödarutbildning i olika steg.
– Certifierad uppfödare
– Auktoriserad uppfödare

Ansökan om stamnamn:

Från och med den 1 januari 2022 ska sökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest.

Det innebär förändrad rutin för ansökan om stamnamn, som innebär att:

 Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto (1 500 kr), sänds till kansliet via egen kattklubb, precis som tidigare (framöver kommer detta kunna sändas via (MinaKatter).
 Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla
länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 I samband med skick av länk till kunskapstest, bifogas även länk till Stadgar och Regler på
webben, samt i pdf. Om sökande så önskar, kan de även postas.
 Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30
testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
 Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som bekräftelse, inga Stadgar och Regler
postas ut i detta skede då sökande redan erhållit dessa.

Vid ansökan om medinnehavare till redan godkänt stamnamn, ska även denne ha erlagt godkänt kunskapstest. Det innebär förändrad rutin för ansökan om tillägg av medinnehavare, som innebär att:

 Ansökan om tillägg av medinnehavare med tillhörande kvitto (200 kr/tillägg), sänds till
kansliet via egen kattklubb.
 Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla
länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30
testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ändringen, enligt tidigare rutin.
 Vid godkänd ändring postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

Stadgar och grundregler:

4.7 En ny ordningsregel i stadgarna ger ny en tydlighet i hur och när en konsekvensändring kan och får göras i våra regler, samt hur en sån ändring ska tydliggöras för våra medlemmar.

4.8, 5.4, 4.9 Ändringar i stadgarna angående personval samt internrevisorers antal beviljades av årsmötet som försöksverksamhet fram till årsmötet 2022, då den ska klubbas för andra gången. Försöksverksamhet innebär att förbundet arbetar enligt förslaget i motionen, trots att den ännu inte röstats igenom vid två årsmöten.

Uppfödning och stambokföring

Här finns inga ändringar eftersom vi dels inte hade några ändringar i nationella tillägg från SVERAKs eget årsmöte, dels då FIFe inte höll någon Generalförsamling 2020.

 

Utställningsregler

Endast ändringar i nationella tillägg, pga utebliven Generalförsamling i FIFe. Ändringarna består av:

4.6 Texten “kopior av bedömningssedlar” är borttagen – en ändring som innebär ett förtydligande om att det är utställarens ansvar att uppvisa underlag på tagna certifikat, men att dessa inte nödvändigtvis måste vara fysiska kopior utan att det kan styrkas även på annat sätt.

5.4 I avelsklassen har det förtydligats att klassen är öppen för fertila katter som är närvarande på utställningen.

6.2 Angående assistentskjortor är det upp till varje klubb att besluta om hur de hanterar detta. Men styrelsen har på förfrågan arbetat fram en rekommendation till klubbarna: Skjortan används i egen domarring. Vid byte av domarring för att arbeta där i samband med att visa egen katt är skjortan på. Om man går till annan domare för att visa katt, utan att jobba där, så tas skjortan av.

Ny titel – Distinguished Senior Winner (DSW)

Gäller för alla vuxna katter av fullt godkänd ras (klass 1-10) och huskatter (klass 14) som är minst 7 år gamla. Minst fem gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar. Kvalificeringsperiod minst 1 år + 1 dag och börjar 2022-01-01.

 

Sammanställning av ändringar i FIFe 2022

PDF (på engelska)

Rulla till toppen