SVERAKs uppfödardiplomering (arkiverad information)

Diplomeringen försvinner efter den sista rättningen 21/12-21.

Från och med nästa år finns en ny uppfödarutbildning:

Uppfödarutbildning i olika steg.
– Certifierad uppfödare
– Auktoriserad uppfödare

För de som den sista december 2021 är en diplomerad uppfödare gäller att man behåller sin diplomeringsstatus och nuvarande förmåner t o m 2024-12-31, förutsatt att man uppfyller grundkraven. Titeln Diplomerad uppfödare behåller man så länge kraven är uppfyllda.

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring.

Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.

 
Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare

Diplomering – ett ansvar! Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare ska alltså vara att betrakta som en kvalitetssäkring. Alla uppfödare och medlemmar inom SVERAK ska – förutom övriga lagar och regler – följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. En SVERAK-diplomerad uppfödare ska även ha visat att den har en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.

SVERAK-diplomerad kattuppfödare är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs värderingar och principer. SVERAK-diplomerad uppfödare ska verka positivt i den andan.

Kattuppfödning är förenat med stort ansvar!

Varje SVERAK-diplomerad uppfödare förbinder sig att följa, och hålla sig kontinuerligt uppdaterad om förändringar rörande

SVERAK-diplomerad uppfödare förbinder sig även att till avel endast använda katter som

Samt att…

Datum för rättning finns bland annat i SVERAKs kalender. Det är SVERAKs kansli som rättar.

Efter rättning får du skriftligt besked per post. Då får du samtidigt reda på om du är godkänd och de frågor som kanske besvarats felaktigt. Vilket som var korrekt svar – det meddelar vi inte utan det får du själv leta upp i utbildningsmaterialet.

När vi får gratulera till diplomering…

– får du, tillsammans med brevet, ett diplom

– publiceras stamnamn, ditt namn och kattklubb i diplomeringslistan på SVERAKs hemsida

– publiceras namn, stamnamn, kattklubb och datum när test godkändes i nästkommande utgåva av Våra Katter.

Om diplomerad uppfödare är medinnehavare till stamnamn “aktiveras” dennes diplomering och ovanstående publicering under förutsättning av stamnamnets huvudinnehavare blivit diplomerad.

Annullering och/eller avsäga sig diplomeringsstatus

Om du upphör med din kattuppfödning och/eller lämnar din kattklubb – då kan du själv aktivt annullera din uppfödardiplomering. Detta gör du genom att skicka brev eller e-post (från den e-postadress som finns hos SVERAK samt ange personnummer). Då tas din diplomeringsstatus bort permanent. Blir du medlem på nytt får du ansöka om nytt test, alltså “börja om från början”.

Annullering 

Frågor om annullering av uppfödardiplomering handläggs av SVERAKs styrelse. Det är SVERAKs styrelse som är ansvarig för uppfödardiplomeringen.

Styrelsens AU kan besluta om annullering för att på så sätt påskynda handläggning (exempel för detta är när du inte är medlem i en SVERAK-klubb längre). Konfirmering av SVERAKs styrelse sker vid nästföljande styrelsemöte enligt sedvanliga rutiner. [Styr.möte nr 2/11]

Annullering på grund av disciplinär åtgärd

DN äger rätt att besluta om eventuell annullering av SVERAK-diplomering i samband med beslut om disciplinär åtgärd. SVERAKs styrelse kan begära omtest om styrelsen anser att detta är nödvändigt. [Styr.möte nr 4/10]

DN äger rätt att besluta om eventuell annullering av SVERAK-diplomering i samband med beslut om disciplinär åtgärd. [Styr.möte nr 2/14].

Annullering pga disciplinär åtgärd – Om stamnamnet innehas av huvud- och medinnehavare och båda är diplomerade – och huvudinnehavaren blir avstängd gäller:

 • Medinnehavaren ha kvar sin diplomering men kan inte använda den under den tid stamnamnets huvudinnehavare är avstängd. Därefter gäller ytterligare 24 månaders disciplinärsfri tid innan stamnamnets huvudinnehavare kan ansöka om SVERAK-diplomering.
 • Erhållet uppfödardiplom ska återsändas till förbundet. Medinnehavarens diplom skickas tillbaka när huvudinnehavarens avstängning har upphört.
 • Medinnehavaren får under perioden ej använda sig av sin uppfödardiplomering – vare sig på hemsidor eller i andra sammanhang.

Rent principiellt anses att SVERAK-diplomering har ett PR-värde i olika sammanhang. Rent principiellt anses att detta PR-värde kan urholkas, och riskerar att misstolkas, om exempelvis en kattköpare får uppfattningen att uppfödningen (=stamnamnet) är diplomerad genom ägande av ett diplom. [Styr.möte nr 7/10]

Annullering 

En diplomerad uppfödare som söker dispens från regeln om 3/24 (inte fler än tre kuller på 24 månader) efter att kullen har fötts anmäls till DN och tilldelas en varning. Detta kan få som konsekvens att SVERAKs styrelse beslutar om annullerad diplomering. [Styr.möte nr 7/10 samt nr 3/11]

Grundkrav om medlemskap – diplomeringskarantän

Ett grundkrav är att SVERAK-diplomerad uppfödare ska vara fullvärdig medlem (huvud- eller familjemedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb.

SVERAK-diplomerad uppfödare som ej är rapporterad av SVERAK-klubb som aktiv medlem (inom kalenderår 1) placeras ”i karantän”. Uppgift om SVERAK-diplomering tas bort från bland annat SVERAKs hemsida.
Om uppfödaren ”aktiverar” sitt medlemskap i en SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) återfås SVERAK-diplomering utan kostnad och publicering sker på nytt.

Om uppfödaren ej ”aktiverat” sitt medlemskap i SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) anses SVERAK-diplomeringen annullerad. 

Prickningssystem

I och med att du är diplomerad får du även möjlighet att registrera kullar/kattungar till en lägre kostnad, i enlighet med beslut på SVERAKs årsmöte. När SVERAKs styrelse föreslog denna differentiering utgicks från det som står i grundreglerna för SVERAK-diplomerade uppfödare – att den diplomerade uppfödaren är uppdaterad och har kännedom om förbundets aktuella regelverk. För att bibehålla den höga status vi vill att diplomeringen ska innebära beslutade SVERAKs styrelse vid styrelsemöte nr 4/14 den 23 augusti 2014 att införa ett system med ”prickar”. Från och med den 1 januari 2015 kan SVERAK styrelses AU dela ut 1-3 prickar och totalt tre prickar inom 24 månader innebär att SVERAKs styrelse kan annullera erhållen uppfödardiplomering.

Nedanstående är ett utdrag från det brev som sändes till samtliga SVERAK-diplomerade uppfödare november 2014

“Till att börja med:

SVERAKs styrelse är stolt över diplomeringsstatusen och över de diplomerade och duktiga uppfödare som finns i förbundet!

SVERAKs styrelse är medveten om att det stora flertalet diplomerade uppfödare kan och följer gällande grundregler som undertecknades i samband med ansökan om att få genomföra diplomeringstest.

SVERAKs styrelse är glad över att du är en av alla våra engagerade diplomerade uppfödare som är SVERAKs ansikte utåt mot bland annat kattungeköpare.

För er kommer ”prickningssystemet” inte att påverka någonting!

 • Ni kommer inte att få en prick för att ni någon enstaka gång glömmer att fylla i registeringsanmälan korrekt eller glömmer att bifoga intyg eller liknande.
 • Ni kommer inte att få en prick för att ni någon enstaka gång missar att skicka in ägarändring inom 30 dagar efter överlåtelse eller att ni någon enstaka gång gör en miss eller felaktighet.
 • Prickningssystemet kommer inte att retroaktivt hantera missar eller annat som skett – allt startar från den 1 januari 2015.

Nedanstående rör säkert inte dig men…

 • …det är väl inte ”bonus” av stamtavleavgift som är det viktigaste? Vi har sett beklagligt många inlägg i frågan om prickning som handlar om just pengar och inte kunskapsnivån och digniteten av diplomeringsstatusen.
 • …vi har – ”bakom kulisserna” – sett att det allt oftare sker upprepade fel och smärre eller större brott mot diplomeringsgrundregler. Detta är inte något som vare sig klubbar eller enskilda medlemmar ser och det rör som sagt ett väldigt litet fåtal av er. Tyvärr är det så att det ofta är fåtalet som märks och hörs och även till viss del underminerar diplomeringsstatusen för er som oförskyllt blir drabbade.

Ett exempel på detta är att vi vid flera tillfällen fått samtal och mail från besvikna kattungeköpare som tror sig ha köpt katt från ”kvalitetssäkrad uppfödare eftersom han/hon ju är diplomerad”. Dessa köpare uttrycker ofta bittert sin besvikelse och misstro till statusen ”diplomerad”.

Några andra exempel är att vi vid ett eller flera tillfällen observerat att några diplomerade uppfödare:

 • bedrivit kontrollavel (blandras) utan att ansöka om godkännande före parning
 • visat sig ha mycket dålig kunskap om gällande avgifter, blanketter och allmänna regler
 • agerat mot gällande konsumentköplagar mot enskilda kattungeköpare
 • sålt katt utan att lämna med stamtavla
 • registrerat kull i annat förbund utan att först ha registrerat den i SVERAK

Direkta regelbrott har naturligtvis väckts till SVERAKs disciplinnämnd men i vissa fall handlar detta om ”brott i en gråzon”. Det är dessa gråzoner som kan komma att bli en ”prick”.

Beslut om när/hur/varför det blir ”prick” kommer att utvärderas individuellt och beslutas av SVERAKs styrelses AU efter granskning. Person som får ”prick” kommer självklart att bli informerad om detta.

Avslutningsvis hoppas vi förstås att vi aldrig kommer att behöva utdela några prickar alls

Många hälsningar från Sveriges Kattklubbars Riksförbunds styrelse

Diplomering sker inte i samarbete med externa parter

Uppfödardiplomering sker helt och hållet i SVERAKs namn och regi och betraktas inte som någon samarbetsaktivitet. Därför har vi inte någon ”gemensam” logotype med samarbetspartner eller liknande. [Beslut vid SVERAKs styrelsemöte nr 2/11]

Projektets bakgrund – en lång väg med målet i sikte!

I januari 2007 gjordes en rejäl omstart med uppfödarutbildningen.
I samband med uppfödarseminariet i Umeå 1 – 2 november 2008 invigde Ewa Löwdin projektet och startskottet gick… Från och med den 1/11 2008 var det alltså möjligt att ansöka om test.
Arbetsgruppen för diplomering av uppfödare 2006-2008 var Ewa Löwdin och Agneta Färdigh

Läs om en lång väg till projektstart..


1999-2001

Redan 1999 väckte dåvarande utvecklingsrådet, UR ett förslag till styrelsen om någon form av auktorisation av uppfödare – detta med tanke på att det under många år diskuterats om auktorisation eller dylikt av katterier.

I februari 2000 sändes URs remiss till samtliga SVERAK-klubbar med bland annat grundtankar och förslag till blanketter men projektet låg därefter i träda.


2002-2003

2002 beslutade dåvarande Avelsrådet, AVR att ta över och namnge projektet ”Uppfödarauktorisation”.

AVR diskuterade tidigare framtaget material (som sammanställts av UR) men konstaterade att det inte var anpassat till SVERAKs behov. AVR beslöt därefter att börja om från början och stödpunkter och annat material togs fram i detta syfte. Projektet delades upp i grupper och undergrupper och varje arbetsgrupp skulle stå som författare till sin egen del.
Arbetet fortsatte hösten 2002 och under våren 2003 översändes en del material för korrektur till SVERAKs styrelse och råd. Många synpunkter och frågor följde och några av dessa frågor var (citat): Ska materialet heta uppfödarutbildning eller uppfödarauktorisation? (auktorisation är en titel man får efter att ha gått en utbildning). Som ytterligare följdfråga därefter: Hur många steg (1, 2 eller 3) ska man klara för att bli auktoriserad? Krävs det något mer för att få godkänt på en eller flera kurser (exempelvis stamnamn)?

Många frågor alltså och vid SVERAKs styrelsemöte mars 2003 noterades att projektgruppen lagt en stomme till utbildning och det beslutades att en ny projektgrupp skulle utses eftersom mycket arbete kvarstod.

Konstellationen i de kommande projektgrupperna varierade, vissa delar av textmaterial ”återanvändes” och tanken var att styrelse och råd skulle bli delaktiga i att sammanställa testfrågor till de olika avsnitten. Många turer följde utan att något konkret material presenterades.


Januari 2007

Under senhösten 2006 tillsattes ny arbetsgrupp bestående av förbundsstyrelsens Ewa Löwdin samt kansliets Agneta Färdigh.

Trettonhelgen 2007 startade projektet om på nytt genom personligt möte i Borås med Ewa och Agneta och allt tidigare material granskades. Kompendiet Att ha katt var ett komplement i det tidigare framställda materialet – av alla tidigare projektgrupper – och den nya projektgruppen föreslog att i stället för att trycka upp separata häften till utbildning omarbeta och uppdatera redan framtaget material och integrera det i Att ha katt. Så skedde och 2007 utkom en utökad version av kompendiet kompletterad med material från tidigare arbetsgrupper bland annat rörande anatomi, kattungefödsel samt grundläggande genetik.

Till styrelsemötet januari 2007 presenterades några av arbetsgruppens tankar:
Begreppet ”Diplomerad uppfödare” ersätter tidigare använt begrepp ”Auktoriserad uppfödare”. Målet är att alla uppfödare i SVERAK väljer att vara diplomerade. Att vara diplomerad innebär att det ställs en del grundkrav på regelkunskap och kunskapsnivå och att detta i sin tur leder till etik och moral i kattuppfödning. Dock bör inte diplomeringstestet vara för svårt utan i stället sporra, entusiasmera och framför allt lära uppfödare att söka fakta och kunskap i befintligt regelverk och annat material.

Steg 2 – auktorisation/licensiering
Vi ska inte gå händelserna i förväg men kanske ska SVERAK på sikt planera ett steg längre – en utbildning och test som ger en ”auktorisation”. I den fasen ska större och ytterligare krav ställas – bortsett från att personen ska vara ”diplomerad” – exempelvis att uppfödaren ska ha fött upp ett visst antal kullar, ha ställt ut x antal gånger, ha djupare kunskap i genetik och hälsa osv. Men innan ett sådant steg tas måste steg 1, diplomeringen, ros i land och utvärderas.

Kunskapsnivån hos SVERAKs uppfödare varierar och säkert finns det redan ett antal uppfödare som utan problem kan bli diplomerade. Förslaget var därför att det inte finns krav att uppfödaren genomgår kurs i klubbregi eller att utbildningsmaterial beställs.

Med tanke på Sveriges geografi och uppfödarnas spridning över landet föreslogs att det är tillåtet att göra test i hemmiljö. Genom att uppfödaren undertecknar ansökan ”på heder och samvete” får man utgå från att ärlighet, etik och moral kommer att råda. Undantag: Även om andra kan välja att göra test i hemmiljö får SVERAKs kanslianställda och/eller förtroendevalda göra test under någon form av övervakning. Detta kan ske genom att en oberörd part kontrasignerar testet.

Ribban för diplomeringen lades alltså inte extremt högt. Att vara diplomerad ska vara som en form av kvalitetssäkring. Målet med ett steg 2 – där större krav ställs och där ”titeln” auktorisation kan komma att användas ska förhoppningsvis finnas i sikte. Men när detta sker och vem som ska göra material och hålla kurser – det är en sak som styrelse och råd (ev kommittéer) får ta över från dagens arbetsgrupp.


Mars 2007

Vid årsmötet framförde styrelsen önskemål om ”testpiloter” av projektet och ett trettiotal frivilliga anmälde sitt intresse att delta!

Arbetsgruppen delade in “testpiloterna” i fyra grupper med olika inriktning – bland annat beroende på geografisk placering. Testgrupp IV bestod av förtroendevalda och i denna grupp ingick Alva Uddin, Wendy Mörk, Peter Buer, Lars Madej, Anne-Marie Törnström, Marie-Ann Strand, Sonny Hansson, Rolf Kimnäs och Malin Sundqvist.

Arbetet fortsatte i projektgruppen bland annat med att utforma “frågebank”, blankett för ansökan, diplom med mera.


November 2007

Den 10 och 17 november 2007 avhölls personliga testkörningar – där framtaget material för projektet Diplomering av SVERAK-uppfödare diskuterades och idéer bollades. Det blev mycket trevliga och konstruktiva möten och vi fick mycket positiv respons. Flera deltagare framförde att de inte väntat sig ett så pass färdigt material!

Eftersom det var lite osäkert huruvida några av de inbjudna piloterna kunde deltaga valde vi att plocka in några ytterligare ”närboende piloter” – som med kort varsel ställde upp. Detta för att gardera att det skulle vara minst sju testpiloter närvarande och på så sätt få kontrollerat samtliga frågor.

Den 10 november möttes följande ”piloter” från testgrupp I upp på SVERAKs kansli i Borås; Uffe Rosenqvist, Ulrica Olofsson, Lotta Kragh, Wilhelm Lubkovitz, Else-Marie Zolnir och Sonny Hansson. Wildcards och nytillkomna piloter i Borås blev Solweig Persson och Helen Hallberg. Boråsgruppen gjorde testet i tre konstellationer; ensamtest, partest och grupptest.

Den 17 november möttes följande ”piloter” från testgrupp II upp på Knutbyskolan i Rinkeby; Chatrine Persson, Lotta Hellström, Ylva Kangedal, Madeléne Stumsner och Peter Buer. Wildcard och nytillkommen pilot i Stockholm blev Anne Rönn. Eftersom Agneta inte hade möjlighet att närvara vid Stockholmstestet var Marie-Ann Strand tänkt som ”bisittare” men då gruppen bara blev sex personer deltog hon som testare. När det blev dags för själva testet valde gruppen att sitta tillsammans; de pratade mycket med varandra och stadgehäftena och Att ha katt användes flitigt.

Vid de personliga mötena diskuterades även formalia kring diplomeringstest, bland annat avgift. Arbete med bland annat blankettutformning fortsatte.


Februari 2008

I mitten av februari 2008 sändes blanketten för granskning av samtliga “piloter”. Samtidigt erhöll testgrupp III hemtest för “prov” och därefter utvärdering genom enkät.

Testgrupp III bestod av Agneta Rudberg, Anne Nordström, Annika Ågren, Elisabet Pettersson, Ann-Christine Jonsson, Åsa Lindquist, Yvonne Schön samt Magdalena Holmström, Royal Canin .
Samtidigt erhöll samtliga förtroendevalda provtest – något som efterfrågats under en tid…


Mars 2008

Hemtestomgången avslutades och av fjorton utsända test till ”piloter” fick vi in elva stycken. Även förbundsstyrelsen hade sagt sig vara intresserad av att prova hemtest och därför erhöll även dessa test nr 1. Alla fick göra samma test för att på så sätt få ett mer rättvist underlag vid utvärdering. Om vi hade kört i “skarpt läge” hade vi efter hemtesterna fått gratulera tolv nya diplomerade uppfödare.


April-augusti 2008

De olika blanketterna avsändes för juridisk granskning och när svar inkommit från advokaten slutfördes arbetet med dessa.

Parallellt med projektgruppen arbetade M Wirth Färdigh med programmering av slumpgenerator för urval från frågebanken och testblanketter.

Vid arbetsgruppens möte den 10 augusti beslutades att “inviga” diplomeringen i samband med uppfödarseminariet den 1 november 2008.


1 november 2008

Start!

I Våra Katter (nr 3 – 2019) så finns det en artikel angående uppfödardiplomering 2.0. För er som inte läst den så hittar ni här en länk till artikeln i textform (PDF-format).