För SVERAK Klubb

Program för klubbar
Sesam – central för alla system inom SVERAK

SVERAK i den datoriserade världen – detta är nytt utan började redan i slutet av 1980-talet.

Då var målet och grunden att administrera medlemsregister men – målet var redan då att framför allt stambokföringen skulle datoriseras. 1993 invigdes den datoriserade stambokföringen och våren 1999 bytte förbundet stambokföringsprogram – denna gång till Sesam. Sesam är ett specialtillverkat program för SVERAK och omfattar bland annat:

– Personinformation (namn, adress, klubb, kontaktuppgifter, aktivitet, …)
– Medlemsklubbar (namn, officiell adress, organisationsnummer, styrelse, …)
– Kattinformation (ras, kön, EMS, namn, titel, uppfödare, ägare, …)
– Hälsoinformation (intyg (DNA-test), fri pga föräldrar, …)
– Stamnamn (ägare, godkännandedatum, …)
– Länder, städer, postnummer, …
– Kattförbund, …
– med mera

Sesam är alltså navet – och uppgifterna från databasen “pekas ut” till flera olika program som idag finns on-line:

* Sinbad
* Aladdin
* FindUs
* ID-register
* “Mina Katter”

Uppgifterna i samtliga ovanstående program är alltså direkt hämtade från Sesam. En adress i Sinbad, en ägare i Aladdin, en katt i FindUs och så vidare. Nedan kan du se några bilder som är utdrag från en powerpoint-presentation – gjord av Michael Wirth Färdigh – som visades vid SVERAKs årsmöte 2013 (då fanns inte “Mina Katter” och även det programmet påverkas förstås av Sesams uppgifter).
Detta är Sinbad

Om enskild medlem frågar efter medlemsnummer i SVERAK (för inloggning till Mina Katter eller liknande) finns detta högst upp på personbilden i Sinbad (klicka på personnamnet i medlemslistan för att gå till personbild).

Logga in till Sinbad

Detta är Sinbad (pdf – information som visades vid SVERAKs årsmöte 2014)

Sesam är grunden till stambokföring, medlemsregister, FindUs, Aladdin och mycket mer. Före Sinbad tog medlemsadministrationen mellan klubb och SVERAKs kansli oerhört lång tid och många listor sändes fram och tillbaka med snigelpost. Denna hantering blev historia under januari 2011 då Sinbad hade premiär och nästan samtliga klubbar omgående började använda programmet – och idag gör alla klubbar det.

Sinbad är alltså en spin-off av Sesam och de uppgifter du ser i Sinbad är de som visas i ID-registret, på adressetiketten på Våra Katter, i Aladdin, på stamtavla och så vidare (observera!  Detta gäller inte röd eller överstruken text som är ändringar som klubben gjort och som SVERAK ännu inte registrerat).

Startsida – inloggning

På Sinbads startsida finns – förutom inloggningsfält – länk till rapportsida (mer om denna på sidan 2) och en “anslagstavla” där nyheter och aktuella datum publiceras.

Det är enkelt att använda Sinbad eftersom du inte behöver ladda hem något program – inloggning sker via internet http://sinbad.sverak.se/sinbad. Det ska inte spela någon roll vilken webbläsare du använder.

Logga in genom att ange:
Klubbnamn =
 klubbförkortning (adc, Msk, VRK) – om du skriver med versal eller gemen spelar ingen roll
Lösenord– det finns två nivåer för lösenord;

– “Admin” – behörighet att lägga upp nya medlemmar, ändra medlemstyp och ta bort medlemmar från listan.
Avsett för: medlemsansvarig i klubben
Var rädd om lösenordet – det är du som medlemsansvarig som står ”ansvarig” för inlämnade uppgifter. SVERAK ser inte vem som gjort ändring bara att ändring har skett.

– “Lösen” – behörighet att ha “insyn” men ingen redigeringsrätt.
Avsett för: klubbstyrelse och framför allt för avels- och utställningssekreterare och sekreterare som behöver veta vilka medlemmar som finns och/eller ändringar som har skett.

Efter “Klubbnamn” och “Lösenord” tryck Enter eller klicka på ”Logga in”.

Har du inte lösenordet – kontakta medlemsansvarig i klubben.

Olika medlemstyper

Klubbmedlemskap i flera kattklubbar

beslut SVERAKs styrelsemöte januari/februari 2002

Enligt SVERAKs stadgar kan en enskild medlem inte vara medlem i flera klubbar samtidigt. En anledning är att klubbens röstetal på SVERAKs årsmöte bygger på antalet medlemmar i klubben och då kan inte en person ”ge sin röst” till flera klubbar. Stödmedlemmarna däremot redovisas inte till SVERAK och räknas alltså inte som medlemmar ur SVERAKs perspektiv.

Utifrån detta kan man inte vara medlem i två klubbar. Om man är fler personer/medlemmar i hushållet är det inget hinder att parterna är medlemmar i olika klubbar. En är dock huvudansvarig för katten och alla papper skickas via den huvudansvariges klubb. Båda står som ägare med olika klubbtillhörigheter men det räcker att den huvudansvariga skriver under handlingarna.

En hedersmedlem ska själv bestämma vilken klubb den vill vara aktiv i. Via den aktiva klubben registreras katter och anmäls till utställningar. Beslutet om vilken klubb som är den aktiva ska man meddela till alla berörda klubbar. Men det betyder inte att man måste avsäga sig hedermedlemskapet i de andra klubbarna. Däremot måste klubbarna hålla reda på om hedersmedlemmen ska redovisas till SVERAK som medlem eller inte.

Huvudmedlem – H
“fullvärdig” medlem – erhåller Våra Katter, får ansöka om kullregistrering, stamnamn, diplomering mm, ställa ut katt och så vidare.

Familjemedlem – F
lika “fullvärdig” medlem som huvudmedlem bortsett från att personen ska vara boende på samma adress som en huvudmedlem och en F får inte Våra Katter. En familjemedlem kan alltså ensam ansöka om exempelvis stamnamn. Glöm därför inte att rapportera familjemedlemmar kontinuerligt!

Huvudhedersmedlem – HHe
samma som huvudmedlem bortsett från att klubben valt att ge personen hedersmedlemskap.

Person får vara “fullvärdig” medlem endast i en SVERAK-klubb. Däremot får personen vara stödmedlem i flera klubbar.

Stödmedlem – Stö
..eller supportermedlem – det finns olika namn för denna typ av medlemskap. En stödmedlem är inte någon “fullvärdig” medlem och kan alltså inte som sådan registrera kull, ställa ut och liknande. Vilken status de har inom kattklubben regleras genom klubbens stadgar.

Hedersmedlem – He
Hedersmedlemskap kan klubben välja att ge en person – inom SVERAK har denna samma status som en stödmedlem. En medlem som registreras som He får inte Våra Katter, kan inte registrera kattkull eller liknande. En person kan alltså vara huvudmedlem i en kattklubb och hedersmedlem i en annan (däremot inte huvudmedlem i en klubb och huvudhedersmedlem i en annan).

EJ medlem – EJ
Medlemstypen EJ skapades för att underlätta medlemshanteringen i Sinbad – framför allt vid årsskiftet. Däremot innebär medlemstypen precis vad den säger: personen är INTE att betrakta som medlem (tanken är att ni ska kunna bevaka och förhoppningsvis få tillbaka personen på medlemslistan igen). En EJ-medlem får inte Våra Katter, får inte registrera kattkull eller ansöka om stamnamn, får inte ställa ut och så vidare.
Om en annan klubb rapporterar in medlemmen som H, F eller HHe i sin klubb flyttas medlemskapet över till den klubben. Vi försöker i möjligaste mån att meddela tidigare klubb detta men det är inte alltid möjligt.

Ta bort (radera) person om denne inte längre är medlem – spara inte “EJ”-medlem längre än nödvändigt! Eftersom rapport kan skapas via sinbad.sverak.se/reports rekommenderas att i stället skriva ut/spara rapport och sedan göra borttag i Sinbad av icke medlemmar. Behöver ni hjälp med borttag – kontakta SVERAKs kansli.

Om EJ-medlemmar – beslut vid SVERAKs styrelsemöte nr 3/16

EJ-medlemmar kan vara kvar under årets första kvartal, därefter tas de bort (erhåller e-post från förbundet) och klubben får lägga in ”nygamla” medlemmar på nytt. Det är inte förenligt med Datainspektionen att ha kvar klubbmedlemmar som avslutat sitt medlemskap (såvida de inte har en skuld eller liknande till föreningen). Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bara bevaras under tidsbegränsad tid för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem.

Medlemslista i Sinbad

När du loggat in kommer du direkt in på medlemslistan. Här finns uppgifter om namn och adress, telefonnummer, e-postadress (som hyperlänk om du vill sända e-post till enstaka medlem)  och stamnamn.

– Medlemslistan är (default) sorterad efter efternamn.

– Du kan ändra sortering i alla kolumner genom att klicka i rubriknamnet.

– Du kan välja ut specifika personer/uppgifter genom att ange någon/några uppgift/er i skrivfälten.

– De klubbar som ser en “flaggning” vid personnamnet – då finns det någon form av extra information (vid godkänt byte av förbund, avstängning, Våra Katter i retur…).

– Ändringar/kompletteringar som är gjorda blir rödmarkerade i listan – när SVERAK uppdaterat blir dessa åter svarta.

– Medlemmar som är EJ står med kursiv stil.

-Medlemmar som är markerade som borttagna blir överstrukna – och försvinner från listan när SVERAK uppdaterat.

Högst upp på sidan finns knappar där du kan välja att “Dölja EJ”, se “Klubbinformation” eller “Logga ut”.

Du kan även välja om du vill se samtliga medlemmar på en lång lista (“Se alla”) eller bläddra sidvis (“Visa sidor”).

Personinformation i Sinbad – för mer uppgifter eller ändring

För att se mer detaljer för enskild medlem – klicka på medlemsraden – då kommer du in på sida med ytterligare uppgifter. Det är på denna sida ändring av exempelvis adress sker. Flera fält är gråmarkerade – de går inte att skriva i utan är endast för visning/information.

Här följer vilka uppgifter som visas 

Medlemsnummer
När medlemmen är registrerad av SVERAK erhålls ett medlemsnummer – detta syns högst upp på sidan. Detta nummer kommer huvudmedlem att se på baksidan av Våra Katter.

“Medlemsnumret” används bland annat för inloggning till Mina Sidor och om man som SVERAK-medlem vill ha rabatt hos Agria och/eller på DNA-tester från laboratoriet Langford Vet Services.

Vi hänvisar klubbmedlemmarna till kattklubben för att erhålla medlemsnumret.

Om klubben har egna medlemsnummer – var mycket tydliga att förklara för medlemmen skillnaden av klubbmedlemsnummer och medlemsnummer i SVERAK.

Namn, adress- och
kontaktuppgifter samt medlemstyp

Vi skriver adresser enligt viss standard och förkortar exempelvis:

– Kattgatan till Kattg.
– Kattvägen till Kattv.
   osv..

Mobilnummer skrivs i formatet med bindestreck efter tredje siffran t.ex. 073-310 15 65

Medlemskap i annan klubb

I denna ruta kan du se om en stödmedlem är H, F eller HHe i annan klubb. Däremot ser du inte om en H, F eller HHe är stödmedlem i annan klubb.

Stamnamn, inregistreringsdatum och innehavare
Stamnamn och inregistreringsdatum är inte så mycket att säga om – däremot stamnamnsinnehavare.

* framför namnet på person innebär att personen ifråga är huvudinnehavare av stamnamnet. Eventuellt följande ytterligare personer är följaktligen medinnehavare.

Oavsett klubb eller medlemstyp kommer innehavare att synas – bra information för avelssekreterare eftersom samtliga stamnamnsinnehavare ska vara medlemmar (H, F eller HHe).

Uppgifterna hämtas från aktivitetsfält i Sesam; kan vara SVERAKs styrelse, FIFe-domare, diplomerad uppfödare, klubb/ordförande och annat.

Kommentarsfält – från Sesam
Om personen är avstängd, kommer från annat FIFe-förbund och blivit “godkänd”, Våra Katter kommit i retur eller liknande notering från Sesam, syns det här.

Om det finns innehåll i kommentarsrutan “flaggas” detta på medlemslistan.
Längst ned på personbilden finns rubriken ”Medlemmar i samma hushåll” där samtliga medlemmar i hushållet finns angivna. Man kan alltså enkelt byta bild mellan de olika medlemmarna i hushållen.

Sida för klubbinformation

Här ser du antalet medlemmar i klubben.

Sinbad är facit över klubbens medlemmar!

Det är oerhört viktigt att Sinbad uppdateras kontinuerlig!

Och det är viktigt att den som i klubben sänder utställningsanmälningar, ansökan om stamnamn, diplomeringstest, registreringsanmälningar med mera alltid kontrollerar i Sinbad om medlemskap är registrerat för berörd person/er. Det förekommer att ansökan inkommer utan att medlemmen finns synlig i Sinbad vilket innebär merarbete för alla berörda eftersom kansliet då måste efterlysa/påminna om medlemskap.

Rapporter och utskrifter

Sinbads “report” ger klubben möjlighet till flera utskrifter och skick via e-post.

Högst upp på Sinbad finns länk till sinbad.sverak.se/reports – inloggning sker med samma användarnamn och lösenord som till “vanliga” Sinbad.

Under fliken “Sök:” finns de rapporter som är tillgängliga för klubben. Etiketter och listor kan skrivas ut direkt i visningsläget men kan även öppnas/sparas som excel, word och pdf.

Adressetiketter

Reportnamn: Adress etiketter, klubbspecifik (20404)

Adressetiketter – klara att skrivas ut på etikettark – om utskick ska ske med “vanlig” post till medlemmarna (årsmöte, medlemstidning eller liknande). För etikettutskrift: använd etikettark A4 med 24 etiketter per karta (3×8 st) – etikettstorlek 70×37 mm.

– medlemstyp (klicka i rutan så får du upp lista med de medlemstyper som finns – välj “alla” eller gör urval genom att kryssa i vald medlemstyp). Viktigt! klicka på “Uppdatera” – längst ned i urvalsrutan – om du gör ändring.

förnamn
efternamn
adress
postnummer
stad

Ett eller flera val i kombination.

Aktivitetslista

Reportnamn: Aktivitetslista (Klubb) (20424)

Denna lista kan användas till att söka fram/skriva ut diplomerade uppfödare inom klubben, lista över klubbstyrelse med mera.

Urval kan ske i listan “Aktiviteter” (du ser fler än vad du har nytta av eftersom listan är en kopia av den som SVERAK använder) och i listan “Medlemstyp”. Viktigt! klicka på “Uppdatera” – längst ned i respektive urvalsruta – om du gör ändring.

Rubriker på listan: för- och efternamn, medlemstyp, aktivitet, adress, postnummer, stad, e-post och stamnamn.

Medlemsinformation

Reportnamn: Medlemsinformation (Klubb specifik) (20452)

Det är inte alla klubbar som har någon uppgift på denna lista som är hämtad från fältet “Kommentar” i Sinbad – med komplettering om datum när SVERAK registrerat uppgiften. Här kan finnas uppgift om personen är avstängd, kommer från annat FIFe-förbund och blivit “godkänd”, Våra Katter kommit i retur eller liknande notering.

Inga urvalsmöjligheter finns.

Rubriker på listan: medlemstyp, för- och efternamn, kommentar och kommentarsdatum.

Medlemslista

Reportnamn: Medlemslista, klubbspecifik (20403)

Medlemslista är precis det – en lista över klubbens medlemmar. Observera att även medlemmar som ännu inte är registrerade hos SVERAK finns med – dessa anges med asterix (*). Rubriker på listan: medlemstyp, förnamn, efternamn, adress, postnummer, stad, e-post, telefon, mobiltelefon och stamnamn.

Vill du se alla medlemmar – låt rutan “medlemstyp” vara tom (ej ikryssad).

– Medlemstyp (klicka i rutan så får du upp lista med de medlemstyper som finns – gör urval genom att kryssa i vald medlemstyp). Viktigt! klicka på “Uppdatera” – längst ned i urvalsrutan – om du gör ändring.

Förnamn
Efternamn
Adress
Stad
E-post
Telefon
Mobiltelefon
Stamnamn
Sortera lista på – här kan du välja sortering efter ovanstående punkter

Klicka på rutan “Uppdatera förhandsgranskning” om/när du gjort urval

E-postutskick genom medlemslistan

Så här enkelt är det att göra e-postutskick – exempelvis information, inbjudan till aktivitet, påminnelse om medlemsavgift och liknande – till alla medlemmar eller genom urval (läs mer om urval under “Medlemslista).

– Gå in på medlemslistan
– Gör urval efter medlemstyp
– Ladda ned som Excel
– Markera kolumnen med e-postadresserna
– Kopiera in i adressfältet (använd gärna gömd adress/hemlig kopia) i ert e-postprogram
– Kontrollera namn (finns oftast en knapp för detta)
– Skicka!

Stamnamnslista

Reportnamn: Sverak stamnamn (Klubb specifik) (20449)

Lista över stamnamn samt innehavare, e-post, inregistreringsdatum, klubb och information om vem som är huvudinnehavare.

Vill du göra urval – exempelvis alla stamnamn som börjar A eller är inregistrerade under 2014 – klicka i rutan framför

Stamnamn
Inreg datum från
Inreg datum till

och skriv i rutan vilket urval som önskas.

Vill du göra urval av medlemstyp

 • Medlemstyp (klicka i rutan så får du upp lista med de medlemstyper som finns – gör urval genom att kryssa i vald medlemstyp). Viktigt! klicka på “Uppdatera” – längst ned i urvalsrutan – om du gör ändring.

Klicka i rutan framför

 • Visa endast huvudinnehavare

om du bara vill se stamnamnets huvudinnehavare

“Uppdatera förhandsgranskning” för att bekräfta urvalen.

Observera att det kan finnas stamnamn där det finns fler än en innehavare och där en (eller flera) är med i annan kattklubb. Detta syns inte i stamnamnslistan men däremot på personbild i Sinbad (klicka på personnamnet på medlemslistan för att gå till personbild).

Aladdin – utställningsprogram & onlineanmälan
Om Aladdin

Aladdin är ett utställningssystem som är utvecklat för att vara ett stöd vid SVERAK utställningar. Aladdin körs mot SVERAKs server – detta innebär den stora fördelen att ni kan vara många som hjälps åt med utställningen.

Aladdin hämtar och använder de uppgifter som finns i SESAM – förbundets administrativa system för stambokföring och administration – vilket gör att uppgifterna du får i Aladdin troligtvis är mer korrekta än de du har på anmälningsblanketten. Genom Aladdin sker inskrivning av anmälda katter, katalogutskrift, e-postbekräftelser och mycket mer! Genom online-anmälan kan anmälan ske direkt till Aladdin.

Första gången ni använder utställningsprogrammet? Tänk på att läsa ALL information på denna sida innan ni kör igång!

Manual

Aktuell Aladdin-manual (PDF)

Ovan finns länk till manualen. Vi rekommenderar att du läser om hur Aladdin fungerar innan du startar med utställning. Manualen finns tillgänglig även när du kör Aladdin genom att trycka ”F1”.

Lösenord behövs för inloggning

Utöver programvaran, så behöver även er utställning skapas i Aladdin – denna administration görs från SVERAKs kansli.

Inloggningsuppgifter erhålls – mer eller mindre automatiskt – en vecka före första anmälningsdag via e-post till klubbens ordförande. Om ni inte erhållit lösenord via e-post – kontakta kansliet.

Förberedelse innan installation

Om en gammal version av Aladdin är installerad på datorn måste den äldre versionen av programmet avinstalleras först. Gör så här:

 1. Gå in i Kontrollpanelen-Program-Avinstallera Program.
 2. Välj avinstallera Aladdin.
 
Installera Aladdin

Hämta aktuell Aladdin version här (ver 1276 – Uppdaterad 220124)

Packa upp programmet på skrivbordet och kör installationen. När programmet körs ska det stå “SVERAK i samarbete med Ninetech AB” i nedre högra hörnet med SVERAKs logga – inget annat.

För att Aladdin ska kunna köras behöver man ha SQL server native client 2008 installerad på sin dator.

Om man har en ”äldre” dator så kommer det i samband med att man klickar hämta nytt Aladdinprogram starta installationen av  SQL server native client 2008 så när ni får upp frågan om ni vill installera detta program svara JA. När man gjort det kommer Aladdin att installeras.

Om inte installationen av SQL server native client 2008 startar automatiskt beror det troligen på att man har en nyare dator och då måste man själv välja att klicka på någon av länkarna nedan (väl beroende på operativsystem) och installera programmet:

64-bitars: X64 Package

1. Klicka på “download” på sidan du hamnar på via länken ovan.
2. I listan över nedladdningsbara filer är det endast en du behöver ladda ner (sqlncli.msi 7.8 MB)

Aladdin native

Ladda ner denna markerade fil

3. Öppna & installera filen på din dator.
4. Klart!

Kontrollera vilket operativ ni har genom att:
Klicka på startknappen, högerklicka på “Den här datorn” och sedan “Egenskaper” (“My computer” och “Properties” om det är engelska)

Om man av någon orsak inte har fått in SQL server native client 2008 så finns Aladdin på datorn men man får upp felmeddelande när man försöker starta det t.ex kunde inte hämta nyheter från servern. Då får man testa att installera SQL server native client 2008 igen.

Efter detta ska Aladdin vara installerat och fungera.

Om det inte fungerar (kan t.ex. bero på din brandvägg), spara den packade filen (Aladdin-Setup.zip) på din dator och öppna därifrån istället.

Inloggad i Aladdin –  då gäller ALLTID F3 för sök!!

De fem viktigaste sakerna att tänka på när du kör Aladdin är sök (F3), sök (F3), sök (F3), sök (F3) samt sök (F3)! Skämt eller inte, bäst resultat får du alltid om du hittar uppgifterna om katten och inte behöver skriva in dem själv.

– börja med att gå in på katter, och tryck på ny

– ange ett regnr och tryck F3 – förhoppningsvis får du nu upp kattens alla uppgifter!

– får du inte träff, så testa med kattens namn eller stamnamn och tryck F3

– om katten står som u-reg, så föreslår vi att du lägger den åt sidan någon vecka, så bör den ha hunnit komma in i SESAM/Aladdin (då söker du F3 på dess namn/stamnamn)

– är det en katt registrerad i ett annat förbund, så kan du få träff på en SVERAK katt istället – DÅ MÅSTE DU ANVÄNDA ”RENSA” knappen – innan du gör en ny sökning alternativt lägger in katten manuellt.

– huskatter söker du på bevisnumrets sista siffror, ta ej med ”HUS 2003-”

– finns inte katten och du måste lägga in den, så är det samma sak när du kommer till ägare och uppfödare. Skriv för- och efternamn, eller tillräckligt för att du inte skall få alldeles för många träffar, och tryck F3.

– när du kommer till föräldradjuren, så är det samma sak. Skriv regnr och tryck F3. Om en felaktig katt dyker upp, använd knapparna ”Rensa far” eller ”Rensa mor”.

– finns en uppgift inlagd, så lägg aldrig in den på nytt! – Gör inga dubbletter!!!

Observera! Från och med 1 juni 2018 är det inte längre tillåtet att använda offline-läget

Viktig manual – Online-anmälan Mina katter – hantering för klubb

Aktuell MinaKatter-manual för klubb

När ni beställer inloggning till Aladdin måste ni också meddela att ni vill använda onlineanmälan. Det är samma användarid och lösenord som ni har fått till Aladdin som ni ska använda till minakatter.sverak.se.

Fler tips och latkatter finns att hämta

Latkatt: Skapa namnetiketter till bedömningssedlarna

Öppna zip-fil med mallar och beskrivning


Instruktion för export av Aladdin-resultat

för utställningsresultat SVERAKs hemsida.
Skicka filerna till SVERAKs kansli – ange gärna ämne Årets Katt.

Det är mycket viktigt att SVERAK har korrekta uppgifter i Sesam, i Våra Katter och på hemsidan. Vid ändring av styrelseledamot/ledamöter, om ändring av medlemsavgift (publiceras i Våra Katter) eller om klubben ändrar plusgiro eller bankgiro (publiceras i Våra Katter och används för eventuell utbetalning från SVERAK) – då måste besked sändas snarast möjligt till SVERAKs kansli.

Information om ändring (genom blankett eller “vanligt” mail) ska sändas från  “känd” adress (via ordförande, sekreterare eller kassör – dvs uppgift som finns publicerad på sverak.se eller i Våra Katter).

Olika sätt att meddela ändring:

1. Ändring kan ske genom nedanstående formulär. Ange namn och adress samt officiella uppgifter (e-post och telefonnummer) för de styrelseposter som ändras. Eftersom formuläret är “öppet” vill vi säkerställa att det är klubben som skickar. Därför är lösenord till Sinbad obligatoriskt. Har du inte lösenordet – kontakta medlemsansvarig i klubben.

2. Ändring kan ske genom denna blankett – som fylls i och sänds sverak@sverak.se.

3. Ändring kan ske genom att klubben skickar “vanlig” e-post till sverak@sverak.se. Tänk på att ange namn och adress samt officiella uppgifter (e-post och telefonnummer) för de styrelseposter som ändras. 

Frågor? Kontakta SVERAKs kansli.

  Enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet, kan bli anmäld av ansluten klubb, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb.

  Många frågor kan lösas utan att det blir ett ärende till DN.

  • Försök att reda ut ärendet först.
  • Om klubbmedlem inte kommer till en lösning uppmanas till kontakt med egen kattklubb för hjälp. Klubben kan kontakta motpart direkt eller motpartens kattklubb.
  • Är anmälaren inte medlem i någon kattklubb eller en myndighet uppmanas till kontakt direkt med förbundet. Styrelsen skapar då ett ärende till DN.

  Många ärenden skulle inte behöva behandlas av DN överhuvudtaget. Detta gäller exempelvis oenighet gällande avtal, ekonomiska ärenden etcetera mellan två enskilda medlemmar. Ärenden som inte berörs av FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler hänvisas till annan instans, exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätten.

  Kan klubben lösa ärendet direkt med medlemmen?

  – Ja – Informera medlemmen och lämna nödvändig information så att denna förstår ev regelbrott – kontakta DN för rådgivning vid behov.

  Nej – Rör ärendet enbart fodervärdsavtal eller ekonomiska avtalsfrågor eller brott mot svensk lag?

  Svar JA: Parterna får vända sig till ARN, tingsrätten eller annan juridisk instans.

  Svar NEJ: Är i så fall ärendet tillräckligt berett av klubben? Finns det underlag som behövs för en rättvis bedömning? Det kan gälla intyg, köpekontrakt eller annan viktig information. Dessa underlag bör om möjligt bifogas anmälan. Vid behov kan DN begära in kompletterande handlingar.

  1. Svar JA: Fyll i anmälningsblankett och skicka till SVERAKs kansli fvb till DN. Hänvisa gärna till vilken paragraf eller regel som avses i anmälan eller åtminstone inom vilket område. Avelsfrågor, utställningsfrågor etc.
  2. Svar NEJ: Kontakta DN för rådgivning och/eller anmälaren för komplettering.


  – Vet ej
  – 

  1. Kontakta DN för rådgivning.
  2. Eventuellt avskrivs ärendet av klubben.
   
  Läs mer

  Blankett anmälan till DN

  SVERAKs stadgar finns reglerat hur anmälan, överklagan med mera går till.

  Kontakt med DN
  Information om DN
  Styrande dokument för DN

  Arrangemang vid Kattens Dag

  En SVERAK-tradition är att fira ”Kattens dag” den första advent och visst är ni med!

  Visst vill ni synas på listan över Kattens Dag-aktiviter och visst vill ni väl få material – utan kostnad – från SVERAK att visa upp och/eller dela ut för kattintresserade besökare.

  Här finns ett beställningsformulär så att ni enkelt kan meddela aktivitet och samtidigt beställa material från förbundet. Sidan är lösenordsskyddad eftersom SVERAK vill säkerställa att den som gör beställningen gör det på uppdrag av kattklubben. SVERAK lämnar/sänder lösenord till klubbens ordförande samt till officiell klubbadress och de får lämna lösenordet vidare om de så vill.

  I kommande cirkulärutskick till klubbarna kommer det att sändas lösenord via e-post till ordförande och officiell adress i samtliga SVERAK-klubbar. Från den 3 oktober 2022 går det bra att beställa material. För att vara säker på att material når fram till mottagare ska beställning vara kansliet tillhanda senast söndagen den 13 november 2022.

  Frågor – funderingar? Kontakta SVERAKs kansli.


  Viktig information om “katt i bur”

  Dessa skyltar – och mer material – finns att hämta på sidan för PR-material. Klicka på bilderna nedan och hämta pdf – för utskrift.

  Det vanliga är att SVERAK-klubbar under KATTENS DAG arrangerar olika typer av aktiviteter och gör reklam för katten tillsammans med någon lokal butik och vår samarbetspartner Royal Canin. Det är dock valfritt att fira Kattens Dag på det sätt som passar klubben bäst – det väsentliga är att katten lyfts fram.

  Det som är viktigt att tänka på är de regler som finns för kattutställningar och att ha katter i bur. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får katter endast vara i bur när det är fråga om transport och under utställningar/event. Det är därför viktigt att det sker någon form av tävling/bedömning under sådana arrangemang i butik etc. Om detta görs är det inte något problem och det är fullt tillåtet med att katterna sitter i bur. Observera att det INTE behöver vara bedömning som genomförs av FIFe-domare eller elev. Det viktiga är att det är någon form av individuell bedömning.

  Tänk också på att katter inte ska placeras i närheten av andra djur (om sådana finns) i butiken. Detta gäller framförallt potentiella bytesdjur då detta kan stressa både dessa och katterna.

  SVERAKs och FIFes utställningsregler säger att den lägsta ålder för en katt att få vara på utställning är fyra månader. Detta gäller även den här typen av arrangemang även om det inte är en internationell kattutställning. Vad som är viktigt att tänka på är att denna regel gäller oss och inte butiken, vilket innebär att butiken kan tillåta att yngre kattungar är med i deras butiker. SVERAKs styrelse uppmanar dock att inte ta med dessa unga kattungar under Kattens Dag och liknande som arrangeras.

  Och som alltid – det är inte tillåtet att sälja katter under en utställning vilket också tydligt bör framgå i lokalen. Använd gärna det skyltmaterial som är framtaget särskilt för utställningar där detta framgår tydligt.

  Ha en trevlig KATTENS DAG – för katten!

  Så roligt att ni har planerar att arrangera utbildning i klubbregi!

  SVERAKs förhoppning är att utbildning av uppfödare – med mål att erhålla diplomering – ska vara ett sätt för klubbmedlemmar att umgås, lära känna varandra och ha trevligt – och dessutom lära sig mer om katt.

  När ni arrangerar diplomeringskurs kan ni ta hjälp av nedanstående förslag till studiecirkelupplägg. Har ni förslag på annat upplägg och idéer – hör gärna av er till SVERAKs kansli.

  Beställ utbildningsmaterial

  Vill ni beställa utbildningsmaterial till era deltagare? Skicka då e-post (eller “snigelpost”) till SVERAKs kansli (via “känd” klubbadress) och ange:

  • antal kursdeltagare
  • planerad kursstart och kursavslut
  • det antal häften “stadgar och regler” som önskas (klubbpris – faktureras i efterhand)
  • det antal av kompendiet “Att ha katt” som önskas  (klubbpris – faktureras i efterhand)
  • meddela om ansökningsblanketter för diplomeringstest (motsvarande antal kursdeltagare) önskas
  • och förstås – mottagare och leveransadress till den som ska ta emot materialet.

  Meddela även om cirkelledaren önskar “studiehandledning” i form av en omgång av stadgar och regler samt Att ha katt (utan kostnad).

  Uppstart

  Det kan nog kännas lite nervöst att starta upp och vara arrangör för en cirkel – i synnerhet om det kommer medlemmar man kanske inte träffat förut. Att börja med en fika och allmänt småprat kan göra det lättare att lära känna varandra och ytterligare öka samhörigheten mellan klubbmedlemmarna.

  Varför inte börja med introduktion och presentation av deltagare och kursledare?

  Diskutera igenom studieplan och tankar för studiecirkeln:

  • Har alla närvarande som mål att göra diplomeringstest?
  • Är deltagarna på ungefär samma kunskaps- och motivationsnivå?
  • Har alla deltagarna aktuellt utbildningsmaterial tillgängligt?

  Det är förstås viktigt att deltagarna är införstådda med vilka krav som gäller för att bli och vara diplomerad – information om detta finns på sidan > klubbmedlem uppfödardiplomering.

  Genomgång av kursmaterial

  Kontrollera att alla deltagarna har tillgång till Att ha katt och stadgar och regler – i aktuell version. Missa inte grundregler – dessa finns numera i häftet SVERAKs stadgar. Det gör även ordningsregler som rör SVERAKs stambok (om stamnamn, ansökan om stamtavlor mm).

  Det är att rekommendera att cirkelledaren har aktuella blanketter tillgängliga (utskrivna eller via dator).

  Genomgång av grundregler för diplomering

  Läs mer på sidan om “Uppfödardiplomering“.

  Redo för test?

  Uppmana deltagarna att betala diplomeringsavgift i tid så att detta är klart när ansökan sänds in. I det fall klubben betalar in för sökande i ”klump” sänd (gärna per e-post) lista över vilka personer inbetalningen avser.

  För att säkerställa att alla deltagare verkligen ansöker och får test i tid till själva testtillfället kan det vara lämpligt att klubben samlar in de ifyllda och av sökande undertecknade anmälningarna för attest av klubben (tänk på att varje ansökan ska åtföljas av kvitto/kvittokopia) och att klubben skickar beställningen i “klump”. Använd då gärna denna blankett (wordblankett för ifyllnad) när ansökningsblanketterna insänds till kansliet. Det är viktigt att datum för testträff anges så att testunderlagen är deltagarna tillhanda detta datum.

  OBS! Det kan ta 7-8 arbetsdagar från det ansökan inkommit till kansliet innan diplomeringstesterna skickas till sökande eller klubben.

  Varje test är personligt och därför sänds testunderlag till respektive sökandes hemadress såvida klubben inte särskilt begär annat.

  Alternativ 1 – förslag till studiecirkelupplägg

  8 sammankomster (varav den sista är diplomeringstest) – vardera avsnitt beräknas omfatta cirka tre timmar studietid.

  Sammankomst 1

  • Introduktion och presentation
  • Genomgång av grundkraven för diplomering
  • Genomgång av kursmaterial
  • Studieplanen diskuteras och utifrån detta kan studiecirkeln läggas upp enligt önskad modell.
  • Läs till nästa gång – Kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten – en del av vår kultur” till och med ”Vad behöver min katt äta?”

  Sammankomst 2

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet
  • Förslag till diskussionsfrågor:

  SVERAK-uppfödarens ansvar vid leverans av katt
  ID-märkning
  Information som bör lämnas till ny kattungeköpare
  Kattsjukdomar – ärftliga och/eller smittsamma

  • Genomgång av blanketter

  Tingning & överlåtelse av katt
  Ägarändringsintyg och ID-registrering

  • Läs till nästa gång – SVERAKs stadgar och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten i lagen” och ”Vi värnar om katten”

  Sammankomst 3

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
  • Förslag till diskussionsfrågor:

  Vad är SVERAK?
  Hur påverkar FIFe SVERAK?
  Olika lagar och förordningar gällande katthållning och ägaransvar
  Hur påverkar föreskrifterna från Jordbruksverket kattägare?

  • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för utställning och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattutställning”

  Sammankomst 4

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
  • Förslag till diskussionsfrågor:

  Varför ställa ut katt?
  Hur ska utställare, domare, assistenter, funktionärer och andra på utställningen bete sig?
  Vilka katter har tillträde/ej tillträde till utställning?

  • Genomgång av blanketter

  Utställningsanmälan
  Ansökan om påförande av titlar

  • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattuppfödning” från och med ”Tänk efter före” till och med avsnittet ”Om kattmodern”

  Sammankomst 5

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
  • Förslag till diskussionsfrågor

  Kan alla katter användas i avel?
  Formalia före parning

  • Genomgång av blanketten ”Parningsavtal” och förslagsvis upprättas ett som diskuteras
  • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – från avsnitt ”Om kattungen” till och med avsnittet ”Vad står det i stamtavlan”

  Sammankomst 6

  • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
  • Förslag till diskussionsfrågor

  Att tänka på vid leverans av kattunge

  • Genomgång av blanketten ”Registreringsanmälan” – förslagsvis upprättar kursdeltagarna en fiktiv kullregistrering
  • Genomgång av övriga blanketter
  • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnittet ”Lite om färggenetik”

  Sammankomst 7

  Diskutera igenom det genomlästa materialet
  Detta avsnitt kan vara litet likväl som det kan bli hur stort som helst. Förslagsvis inbjuds någon genetikkunnig som kan föreläsa och förklara.

  Sammankomst 8 – Diplomeringstest!     

                   

  Alternativ 2 – förslag till studiecirkelupplägg

  2 sammankomster (exklusive diplomeringstest) – vardera avsnitt beräknas omfatta cirka åtta timmar studietid.

  Sammankomst 1 – förmiddag

  – Introduktion och presentation
  – Genomgång av grundkraven för diplomering
  – Genomgång av kursmaterial
  – Diskutera igenom kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten – en del av vår kultur” till och med ”Vad behöver min katt äta?”
  – Diskutera igenom SVERAKs stadgar och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten i lagen” och ”Vi värnar om katten”
  – Förslag till diskussionsfrågor:

  Vad är SVERAK?
  Hur påverkar FIFe SVERAK?
  Olika lagar och förordningar gällande katthållning och ägaransvar
  Hur påverkar föreskrifterna från Jordbruksverket oss kattägare?

  Sammankomst 1 – eftermiddag

  – Diskutera igenom FIFes och SVERAKs regler för utställning och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattutställning”
  – Förslag till diskussionsfrågor:

  Varför ställa ut sin katt?
  Hur ska utställare, domare, assistenter, funktionärer och andra på utställningen bete sig?
  Vilka katter har tillträde/ej tillträde till utställning?

  – Genomgång av blanketter

  Utställningsanmälan
  Ansökan om påförande av titlar

  – Förslagsvis sker praktiskt genomgång av preparering inför utställning, visa sin katt/vara assistent och liknande.

  Sammankomst 2

  – Diskutera FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattuppfödning”
  – Förslag till diskussionsfrågor:

  SVERAK-uppfödarens ansvar vid leverans av katt
  ID-märkning
  Information som bör lämnas till ny kattungeköpare
  Kattsjukdomar – ärftliga och/eller smittsamma

  – Genomgång av blanketter

  Tingning & överlåtelse av katt
  Ägarändringsintyg och ID-registrering

  – Förslag till diskussionsfrågor

  Kan alla katter användas i avel?
  Formalia före parning

  – Genomgång av blanketten ”Parningsavtal” och förslagsvis upprättas ett som diskuteras
  – Förslag till diskussionsfrågor

  Att tänka på vid leverans av kattunge

  – Genomgång av blanketten ”Registreringsanmälan” – förslagsvis upprättar kursdeltagarna en fiktiv kullregistrering
  – Genomgång av övriga blanketter
  – Diskutera igenom avsnittet ”Lite om färggenetik”
  – Vid ”genetikintresse” inbjuds förslagsvis till genetikföreläsning som en separat träff eftersom detta avsnitt kan vara hur stort som helst.

  Separat sammankomst – Diplomeringstest

  Latkatter

  Som medlemsansvarig i klubben är en av dina uppgifter är att rapportera förändringar av klubbens medlemmar till SVERAK (nya, ändrade, borttagna) och det är viktigt att Sinbad (>Sesam) hålls uppdaterat.

  Genom medlemsregistret online – Sinbad – har du som administratör tillgång till ett lösenord som ger dig högre behörighet vilket innebär att du kan ändra, registrera och ta bort medlemmar.

  Tänk på att meddela övrig klubbstyrelse lösenordet för enbart insyn (inte ditt admin-lösenord). Det är viktigt att till exempel avelssekreteraren har kontroll över vilka som är medlemmar, har stamnamn och liknande!

  Sinbad är under ständig utveckling – inte minst tack vare er klubbar som kommer med förslag och önskemål på programutveckling och olika rapporter! Finns frågor, tankar, idéer – kontakta SVERAKs kansli, Elina.

  En medlem som i Sesam inte är registrerad som huvud- eller familjemedlem får exempelvis inte tillgång till Mina Katter, får inte registrera kattkull, stamnamn eller ansöka om diplomeringstest, får inte tidningen Våra Katter…

  Det är viktigt att uppdatera Sinbad kontinuerligt.

  Ändra lösenord till Sinbad

  Klubben (medlemsansvarig) kan fritt välja lösenord för både “lösen” och “admin”. Det kan ibland till och med vara att rekommendera – i synnerhet vid ändringar i klubbstyrelse.

  – Bestäm om du vill ändra båda lösenorden eller bara det ena
  – Välj vilket/vilka lösenord du vill ha
  – Å, ä och ö är inte tillåtna tecken
  – Skicka mail till sverak@sverak.se och ange tydligt att det gäller Sinbad-lösenord och vilket nytt lösenord som gäller för respektive lösenordsnivå (admin och lösen)

  Observera! Om du ändrar “lösen” –  tänk på att lämna ut det nya lösenordet till övrig klubbstyrelse.

  …läs igenom “Sinbad – för medlemskontroll” till vänster innan du börjar använda programmet…

  Registrera ny medlem

  Klicka på “Ny medlem” och registrera:

  – förnamn och efternamn
  – eventuell c/o-adress och gatuadress
  – landskod (om annat än SE)
  – postnummer (tips! gör mellanslag mellan de tre första siffrorna och de två sista – tryck tabb – då hämtas ort automatiskt från Sesam – om inte – skriv i ort manuellt)
  – kontaktuppgifter som telefon, mobil och/eller e-post
  – medlemstyp.

  Därefter bekräftar du genom att “Spara”.

  Du kommer tillbaka till medlemslistan genom att klicka på “Medlemslista”. Där ser du att medlemmen är “röd” och kommer att vara så fram till dess SVERAK registrerat. När registrering skett blir uppgifterna svarta och då kommer även medlemsnummer i SVERAK att synas högst upp på personbilden.

  Viktigt! Om ny medlem inte lämnat kompletta adressuppgifter – registrera inte endast för- och efternamn i Sinbad i avvaktan på kompletterande uppgifter utan invänta adress och registrera då.

  Skicka e-post till SVERAK med kompletterande information om du vet att den nya medlemmen:

  – tidigare varit medlem i annan klubb
  – har ett äldre SVERAK-registrerat stamnamn
  – annan viktig uppgift som du inte kan rapportera via Sinbad

  Medlem – ej boende i Sverige eller varit medlem i annat FIFe-förbund

  Vid SVERAKs styrelsemöte december 2016 beslutades att om person – boende i annat land än Sverige eller som varit aktiv i annat FIFe-förbund – vill ansöka om medlemskap (som huvud- eller familjemedlem) i en SVERAK-klubb ska formell ansökan ske genom ifyllande av blankett som undertecknas och insänds i original till SVERAKs kansli. Detta för att säkerställa att person ifråga förstår, ställer sig bakom och intygar att den ska är införstådd med och ska följa, utöver de lagar om djurhållning, köprätt och annat som gäller i det land där personen bor, Sveriges lagar om djurhållning samt SVERAKs och FIFes stadgar och regler.

  När ansökan inkommit korrekt kommer SVERAK att sända förfrågan till det FIFe-förbund som sökande är medlem i alternativt FIFe-förbundet i det land där sökande är boende. Om FIFe-förbundet inte motsätter sig medlemskapet kommer sökande att informeras och det står då SVERAK-klubben fritt att registrera in medlemskapet.

  Blankett för ansökan

  Denna hantering gäller inte stödmedlemskap.

  Ändra adressuppgifter för enstaka medlem

  Från medlemslistan – klicka på medlemmen som du vill ändra. Gå till det fält du vill ändra fält du vill ändra – fyll i aktuella uppgifter och bekräfta genom att spara.

  Du kommer tillbaka till medlemslistan genom att klicka på “Medlemslista” och där ser du ändrade uppgifter i rött och dessa kommer att vara så fram till dess SVERAK registrerat. När registrering skett blir uppgifterna svarta.

  Ändra medlemstyp för en eller flera medlemmar

  Om du vill ändra en eller flera medlemmar på listan till samma medlemstyp

  1. Kryssa i rutan (framför Typ)
  2. Gå till fältet – direkt under Typ (rullista) – och välj vilken medlemstyp som gäller
  3. “Spara” i rutan (tredje från vänster högst upp på sidan

  Denna funktion kan upprepas när som helst och för fritt antal medlemmar. Detta är en bra funktion när du efter årsskiftet vill markera de av era medlemmar som ännu ej betalt som medlemstyp “EJ” och när ni senare vill aktivera “EJ”-medlemmar till ex.vis “H. Det går givetvis att ändra medlemstyp på personbild också men denna hantering är snabbare.

  Observera! Byt aldrig “person mot person”
  Exempel: en huvudmedlem lämnar klubben och “överlåter” medlemskapet till annan (ej registrerad medlem i klubben) – då gäller borttag av tidigare huvudmedlem och nyupplägg av den nya personen som senare får ett nytt medlemsnummer i SVERAK. I Sesam ersätter vi aldrig bara namn eftersom det kan finnas många kopplingar på personen (kattägare, uppfödare osv).

  Ta bort medlem

  Om du vill ta bort medlem från medlemslistan gör du så här:

  1. Kryssa i rutan (framför Typ) för de medlemmar som ska bort
  2. Klicka i rutan “Ta bort markerade” och bekräfta borttag med “OK” (du får fråga “Are you sure”)
  3. Hela raden blir då överstruken men finns kvar på listan tills SVERAK gör borttaget.

  Ångra “Ta bort”
  Upprepa ovanstående punkter 1 och 2 för berörda medlemmar.

  Observera! Om medlemmen har avlidit – meddela SVERAK detta omgående – gör inte borttag i Sinbad. Det finns flera skäl till detta:

  – Idag skickar vi e-post när medlemskap tas bort. Det kan vara mycket känsligt och jobbigt för närstående att få påminnelse om medlemskap i en redan jobbig situation.

  – Det underlättar vid eventuell överflytt till nya ägare (och/eller överflyttning av stamnamn mm)

  – Vi noterar i vårt register så att inte eventuellt utskick och annat sänds till den avlidna personen.

  Vid e-postbesked att medlem avlidit gör vi borttag av klubbmedlemskap – du behöver inte göra detta i Sinbad.

  Behåll inte EJ-medlemmar längre än nödvändigt!

  Ta bort (radera) person om ni vet att denne inte längre är/avser att vara medlem – spara inte “EJ”-medlem längre än nödvändigt!

  Eftersom rapport kan skapas via sinbad.sverak.se/reports rekommenderas att i stället skriva ut/spara rapport och sedan göra borttag i Sinbad av icke medlemmar. Behöver ni hjälp med borttag – kontakta SVERAKs kansli.

  SVERAK hjälper till att “jaga” medlemmar

  Sedan januari 2015 tillkom en funktion som genererar automatiskt e-postbesked vid ändring av medlemstyp till EJ eller vid borttag av medlemskap. Denna funktion tillkom eftersom styrelsen och SVERAKs årsmöte vid flera tidigare tillfällen diskuterat om hur förbundet ska kunna hjälpa klubbarna att behålla tidigare medlemmar. Det förekommer allt emellanåt att enskild person inte vet om att den inte längre är medlem eftersom den inte fått – eller missat – besked att medlemsavgift inte är betald.

  SVERAK kan nu välja att i samband med ändring/borttag skicka e-post till personen. Klubbens namn och hyperlänk till klubbens hemsida anges i texten. Fördel med detta är att personen får en extra påminnelse – självklart hoppas vi att personen då blir medlem på nytt.

  De personer som inte har aktuell e-postadress registrerad får ni fortsätta att “jaga” via vanlig post…

  Har ni “dubbla listor”?

  Observera! Om klubben internt hanterar en egen lista är det ALLTID Sesam (det ni ser i Sinbad) som gäller!

  Det har kommit till vår kännedom att en del klubbar hanterar “dubbel medlemsregistrering” – en egen lista och Sinbad. Ett exempel på problem som har uppstått är: avelssekreteraren får besked att personen är medlem, attesterar registreringsanmälan och sänder den till SVERAK – däremot sker ingen registrering i Sinbad (ännu) – vi tar emot registreringsanmälan och ser att personen inte är registrerad som medlem och efterlyser då medlemskap (och medlemmen ifråga blir av givna skäl fundersam över att inte vara registrerad)…

  Eftersom Sinbad är under ständig utveckling – inte minst tack vare er klubbar som kommer med förslag och önskemål på programutveckling och olika rapporter – ska denna dubbelregistrering egentligen inte vara nödvändig.

  Om ni är en av dessa klubbar som har dubbla listor – hör gärna av er till SVERAKs kansli så vi tillsammans kan utveckla programmet ytterligare.

  GDPR

  Den 25 maj träder GDPR i kraft. Viktigast för er i klubbarna är att ni kan visa att ni jobbar med detta och har skydd av personuppgifter i åtanke i ert arbete. Det ni ska prioritera är att upprätta en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar ni gör, se över era rutiner kring behandling av personuppgifter och upprätta en personuppgiftspolicy, ett arbete som inte är så komplicerat som det låter.

  Denna länk är en av de bästa och mest begripliga i det stora informationsflödet angående GDPR: GDPR checklista

  Allmän information

  Mycket information om kullregistrering, stamnamn med mera finns på sidorna för uppfödning. Denna information handlar mer om det praktiska arbetet och om kontroll före skick till SVERAKs kansli.

  Till att börja med: vi kommer att återkomma till Sinbad – SVERAKs medlemsregister på nätet – vid flera tillfällen. Medlemsansvarig i klubben har lösenordet för inloggning så har du inte fått det ska du be att få det.  Genom Sinbad får du “insyn” i registret men har ingen redigeringsrätt. 

  Använd Sinbad – även om klubben hanterar en egen intern lista är det ALLTID Sesam (det du ser i Sinbad) som gäller vid kontakt mot SVERAK!

  Observera att du som avelssekreterare inte skall behöva kontrollera att er medlem har §16 tillstånd men det är ypperligt att ni informerar om vad som gäller, så ingen av misstag/okunskap bryter mot gällande lagstiftning.

  Det finns restriktion som vi i vardagligt tal kallar för 3/24, dvs en och samma hona får inte ha fler än tre kullar inom loppet av 24 månader. Detta är inget som du som avelssekreterare måste kontrollera att det följs, stambokföringen håller kontroll på detta. Skulle medlem bryta mot detta så kommer kullen att stambokföras, men, honkatten kommer att erhålla ett års avelsförbund samt så kommer uppfödaren att erhålla en reprimand (styrelsebeslut 3/16). Klubben kommer i detta fall att informeras via brev till officiell adress.

  Grundreglerna säger att samtliga ungar i kullen skall stambokföras samtidigt, med detta avses samtliga levande ungar. Ungar som beklagligt nog fallit ifrån stambokför man endast om det behövs av försäkringsskäl (ärende hos uppfödarens försäkringsbolag, de brukar kräva in registreringsnummer för att betala ut ev ersättning).

  Kontroll av registreringsanmälan

  1. Blanketten “Registreringsanmälan för kattkull” (blnr 1001, ver 2020-05)  behöver inte sändas in i original (styrelsebeslut 2/20). Det innebär att medlem kan sända sin ansökan digitalt till klubben, om klubben godkänner det.

  Viktigt att tänka på, är att alla underlag ska vara högupplösta och väl läsbara, oavsett om de sänds via vanlig post eller digitalt!

  Om/hur klubben behåller ett arkivexemplar, avgör klubben själv. Vissa klubbar arkiverar innevarande år (för underlag till klubbens årsstatistik) medan vissa väljer att arkivera i 24 månader (med tanke på eventuella disciplinära händelser – de har 24 månaders karens). Att tänka på är GDPR, man får inte lagra personuppgifter om det inte finns ett syfte med det.

  2. Logga in i Sinbad och kontrollera att:

  – uppfödaren är registrerad som H, HHe eller F
  Detta gäller även om uppfödaren tidigare registrerat kull och är “känd”.
  Är personen inte registrerad som medlem i Sinbad är det stopp direkt!
  Finns det klara skäl att tro att uppfödaren faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet. Om inte – kontakta uppfödaren och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan registreringsanmälan vidarebefordras till SVERAK.

  – stamnamn och att samtliga stamnamnsinnehavare är medlemmar
  Vid kullregistrering gäller att samtliga innehavare i stamnamnet ska vara medlemmar. Gå in på personbild i Sinbad (klicka på medlemsnamnet i medlemslistan). På bilden syns stamnamn och även vem som är innehavare (*framför huvudinnehavaren) och om innehavarna är medlemmar.
  Om exempelvis medinnehavaren tillhör en annan kattklubb ser man vilken klubb och vilken medlemstyp personen har. Är er medlem H i klubben – och medinnehavaren är H (eller F) i annan klubb är det helt ok.
  Är inte medinnehavaren medlem gäller samma samma rutin som i ovanstående punkt.

  – Kontrollera diplomeringsstatus och eventuella noteringar på personbilden.

  – Observera, ägaren av hankatten behöver inte vara medlem i någon kattklubb. Om hankattägaren är medlem i SVERAK-klubb så måste dock hankatten vara stambokförd i SVERAK.

  3.  Allt ok i Sinbad? Nästa steg är att kontrollera

  – att hankattägaren och honkattägaren undertecknat i original. Det är alltid stamnamnets huvudinnehavare som skall skriva under ansökan och det är även dennes adress och kontaktuppgifter som skall anges. Om det är flera innehavare av stamnamnet så skall samtliga anges på ansökan (detta är endast som en hjälp till dig som avelssekreterare, stambokföringen får upp detta per automatik). Är uppfödaren även ägare av hankatten, då räcker det med att ansökan är underskriven längst ner.

  – att nödvändiga intyg är bifogade (kryssruta om katten tidigare är använd i avel inom SVERAK). Man kan enkelt kontrollera i FindUs om det finns några kullar stambokförda sedan tidigare i SVERAK. Observera, att det är stambokförda SVERAK-kullar som avses, inte eventuella avkommor som är överförda från annat förbund eller avkommor stambokförda i andra förbund (även annat FIFe-förbund). Det händer att det missats att få testikelintyg utfärdat och katten numer är kastrerad. Ingen panik, hänvisa medlemmen till kliniken/veterinären som utförde kastreringen då de kan utfärda ett intyg i efterhand (självklart bara om de nu var ok). De kan se detta i sina journaler (annat ingrepp om de inte var normala). OM det mot all förmodan saknas något intyg/ej godkänt intyg (katten avliden etc) kontakta stambokföringen för mer information!

  – vissa raser (NFO/BUR/KOR/OCI/ABY/SOM samt SIA/OSH/OLH/BAL och PEB) har krav på DNA-intyg, det syns i FindUs om intygen finns registrerade i stamboken (vilket är vanligt).

  – att alla uppgifter för kullen är fullständigt ifyllda (kön och födelsedatum är tex något som ofta “missas” av uppfödarna). Kontrollera att det är rimligt parnings/födelsedatum, en katt går dräktig i drygt två månader.

  – att namnen är ok (max totalt 35 tecken inklusive stamnamn. Obs alla nedslag räknas, även ‘ (fnutt) och mellanslag). Endast ett namn om uppfödaren inte har ett stamnamn.

  – att färgerna är korrekt angivna och fullständiga. Läs mer om EMS-koder i FIFes EMS-lista som du finner i FIFes bibliotek Tänk på att tex färgtävlande raser inte har “09” som tillåten kod. 

  – att ögonfärgen finns med på ungarna om de är helvita, höggradigt vita (01 eller 02) eller om ungarna är silvermönstrade (på de raser som tävlar i färg (ex PER, BSH))

  – att “kvittokopia” finns med och att avgiften är inbetald korrekt. Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank. Det är viktigt att belopp, SVERAKs bgnr (630-2962) samt datum då betalningen utfördes framgår. I undantagsfall kan ni godkänna att er uppfödare skriver notering om summa samt datum på ansökan – vi kan finna i bokföringen då (men detta är en “sista” nödlösning och tar ganska mycket tid…). Betalar man istället med Swish (123 222 82 94), sänder man med skärmdump på att betalningen gått iväg, alternativt utdrag från sin bank. Tänk på den diffrentierade avgiften och att det skall vara SVERAKs konto tillhanda innan tre månader för att uppfödaren inte skall “drabbas” av dubbel avgift. Endast diplomerade uppfödare har den lägre avgiften om 250kr/unge yngre än tre månader. Ordinarie avgift är 350kr/unge och är kullen äldre än tre månader, så är avgiften 600kr/unge (obs, från och med 1 januari 2021 höjs den avgiften till 700kr/unge).

  – att det är korrekt ägare på han/honkatt är tyvärr inget som ni kan kontrollera, däremot kan ni uppmana er medlem att de själva ska kontrollera detta i MinaKatter innan de sänder underlagen till er.

  Lite kort om färger och mönster:

  – osäker över färgen, på katter utan vita tassar är trampdynorna ofta bästa stället att kontrollera färgen

  – rött/svart, honor har två färganlag och hanar ett. Hanar får alltid sin grundfärg från sin mamma, då de endast har ett färganlag (sitter på X) så är det mycket ovanligt med sköldpaddsfärg på dem (men det kan förekomma). Honor får ett anlag av mamma och ett av pappa.

  – a/e x a/e eller b x b kan aldrig ge fullfärg (n, f eller d)

  – 22 x 22 kan bara ge 22

  – 24 x 24 kan aldrig ge 23

  – solid x solid kan aldrig ge mönster (undantaget röd/creme unge, då kan de ha fenotypiska spökmarkeringar)

  – maskad x maskad kan bara ge maskat. 33 x 33=33, 31 x 31=31, 32×32=31, 32 eller 33 och 31 x 33=32

  – silver, minst en förälder måste vara silver

  – vittfläck, minst en förälder måste vara vitfläck. Om någon av föräldrarna inte är stambokförd med genotyp vitt så kan avkomma endast få enstaka vita medaljonger (ej “riktig” vitfläck), storlek och placering skall då bifogas ansökan (vanligt på raser som tävlar i grupp – särskilt på SIB)

  – koden “21” är endast tillåten på höggradigt vita (01 & 02), maskade och/eller nakna katter

  Mer information om intyg med mera

   4. Allt ok?  Klubbattest och skick till SVERAK
  Snigelpost:

  Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett, glöm inte att själv attestera ansökan. Snälla! Häfta inte ihop handlingar! Ihophäftade handlingar skapar merarbete  för stambokföringen då det tar tid och är pilligt att sitta och plocka isär… Posta allt till SVERAKs kansli i Borås.
  Digitalt:
  Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett, innan insändandet till sverak@sverak.se, glöm inte att själv attestera ansökan om du erhållit den via snigelpost.
  Som ämne anges:
  Klubb+kullreg+(stamnamn eller uppfödarens namn om utan stamnamn)+EMS för ras samt DOB, tex:
  “SK kullreg S*TC Paradises BUR 200513”

  • Har klubben erhållit ansökan via “snigelposten”, attesterar klubben ansökan innan den mailas vidare
  • Har klubben erhållit ansökan digitalt, då skriver stambokföringen ut klubbens mail som attest

  Viktigt rörande digitala bilagor!

  • Blanketten “Registreringsanmälan”, “Stamnamnsansökan” eller ansökan om “Huskattbevis” ska ligga som bilaga, inte inklistrad i mailet eller länkad till diverse webbsidor! Den får gärna ligga som eget dokument, men om inte – då ska den ligga som första sida (den skrivs ut och arkiveras). Formatet ska vara ca A4 (dvs inte i storlek av frimärke).
  • Ev. DNA-intyg/scanningar, ska ligga som riktig bilaga – inte inklistrad i mailet (dessa skrivs ut och arkiveras). Formatet ska vara ca A4 (dvs inte i storlek av frimärke).
  • Kvitton och ev övriga intyg (tex navel/kulor) skrivs inte ut, och behöver inte ligga i särskilt format – men de måste vara öppningsbara och fullt läsbara“.
  • Det är en fördel om bilagor har relevanta namn, för att minimera risk för spam etc, men vi är medvetna om att det inte alltid är så enkelt för medlemmen att få till…

  Ej korrekt registreringsanmälan?

  Kontakta uppfödaren och invänta justering/komplettering innan du skickar registreringsanmälan vidare till SVERAK.

  För det fall då ansökan via “snigelpost” inkommer ej komplett eller korrekt, sänds begäran om komplettering/justering per mail till dig som avelssekreterare. Det ligger på klubbens ansvar att komplettering insänds snarast möjligt till stambokföringen med angivande av det referensnummer som erhållits vid returen.

  För de fall då digital ansökan inkommer ej komplett eller korrekt, returneras ärendet, i sin helhet, till klubben (med notering om vad som inte stämmer). När ansökan sedan är komplett mailar klubben in den korrekta ansökan.

  “Intyg under registrering”

  Har klubben vidaresänt en komplett och korrekt ansökan ”Registreringsanmälan kattkull”  men stamtavlan av någon anledning ej utfärdats vid tillfälle då katten byter ägare? Då ska uppfödaren se till att köparen får intyg att katten är under registrering – för att på så sätt visa att stamtavla är på gång och även ges möjlighet att ställa ut katten utan stamtavla . Så snart stamtavlan levererats ska uppfödaren överlämna den till den nya ägaren.

  Hämta blnr 5100 “Intyg under registrering” under Blanketter.  Observera! Blanketten är lösenordsskyddad (för att inte kunna användas av uppfödaren själv). Lösenordet har skickats med cirkulärutskick till klubbens officiella adress (oftast sekreterare eller ordförande). Får du inte tag i lösenordet – skicka förfrågan till SVERAKs kansli från “officiell” adress.

  OBS 1: Skriv inte något “Intyg under registrering” innan du skickat den – enligt din uppfattning – korrekta och kompletta registreringsanmälan vidare.

  OBS 2: Giltighetstid på två månader gäller! Om du utfärdat intyget en gång och begäran om en andra utskrift sker kan det föreligga problem. Kontakta då SVERAKs stambokföring för ytterligare information.

  OBS 3: Om det avser katt som ska överföras (import/överföring) från annat förbund får du inte utfärda intyg! Detta intyg kan endast utfärdas av SVERAKs kansli/stambokförare.

  Ansökan om stamnamn

  1. Blanketten “Ansökan om stamnamn” (bl.nr 1010, ver 2020 – 05) ska vara undertecknad av samtliga sökande. Kvittokopia på inbetald avgift ska vara bifogad.

  2. Logga in till Sinbad

  • Kontrollera att samtliga som ansöker är medlemmar
   registrerad (H, HHe eller F) i Sinbad. Är personen inte registrerad som medlem i Sinbad är det stopp direkt!
   Finns det klara skäl att tro att personen faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet.
   Om inte – kontakta sökande och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan stamnamnsansökan vidarebefordras till SVERAK.

  3. Allt ok i Sinbad? Nästa steg är att kontrollera stamnamnsförslagen.

  Stamnamn får inte innehålla

  – fler än 18 bokstäver eller tecken
  – EMS-kod eller någon annan förkortning för någon ras eller rasnamn
  – ordet ”cattery” [”uppfödning”] på något språk
  – enstaka bokstäver, siffror eller skyddade namn. [det är den sökandes ansvar att kontrollera om sökt stamnamn är skyddat].
  – Det är alltså inte tillåtet att med stamnamn som exempelvis; ”Sommarens bengaler”, ”Ledighetens CRX”, ”Vårens Uppfödning” och liknande.

  Det är ingen idé att du vidaresänder förslag som inte uppfyller grundkraven enligt ovan, kontakta din medlem och begär in korrekta förslag.

  4. Allt ok? Klubbattest och skick till SVERAK
  Snigelpost:
  Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett, glöm inte att själv attestera ansökan. Posta allt till SVERAKs kansli i Borås.
  Digitalt:
  Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett innan insändandet till sverak@sverak.se glöm inte att själv attestera ansökan om du erhållit den via snigelpost.
  Som ämne anges:
  Klubb+stamnamn medlemmens+namn, tex;
  “SK stamnamn C Wennergren”

  Ansökan om huskattbevis

  1. Blanketten ”Ansökan om huskattbevis” (bl.nr 2010, ver 2020 – 05) ska vara undertecknad av samtliga sökande. Kvittokopia på inbetald avgift ska vara bifogad.

  2. Logga in till Sinbad

  • Kontrollera att samtliga som ansöker är medlemmar
   registrerad (H, HHe eller F) i Sinbad. Är personen inte registrerad som medlem i Sinbad är det stopp direkt!
   Finns det klara skäl att tro att personen faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet.
   Om inte – kontakta sökande och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan ansökan vidarebefordras till SVERAK.

  3. Allt ok i Sinbad? Nästa steg är att kontrollera ansökan.

  – kattens namn får inte bestå av fler än 18 bokstäver och endast ett namn
  – att allt är ifyllt, glöm inte att kontrollera att angiven färg existerar…

  4. Allt ok? Klubbattest och skick till SVERAK
  Snigelpost:
  Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett, glöm inte att själv attestera ansökan. Posta allt till SVERAKs kansli i Borås.
  Digitalt:
  Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett innan insändandet till sverak@sverak.se glöm inte att själv attestera ansökan om du erhållit den via snigelpost.
  Som ämne anges:
  Klubb+huskatt+kattens namn+medlemmens, tex;
  ”SK huskatt Svea C Wennergren”

  Vid digitala ärenden, kommer stambokföringen att bekräfta när ert ärende är ok (eller inte ok). Observera att normal handläggningstid kan vara upp till fjorton dagar – så uppmana era medlemmar att sända i god tid!

  ,

  Allmän information

  Mycket information om utställning, titlar med mera finns på sidorna för utställning.

  Denna information handlar mer om det praktiska arbetet och om kontroll även om allt fler medlemmar använder sig av “Mina Katter” och på så sätt själva sköter om sin anmälan till utställning.

  Till att börja med: Sinbad – SVERAKs medlemsregister på nätet! Medlemsansvarig i klubben har lösenordet för inloggning så har du inte fått det ska du be att få det.  Genom Sinbad får du “insyn” i registret men har ingen redigeringsrätt. 

  “Vanlig” blankettanmälan till utställning från egen medlem

  Logga in till Sinbad och kontrollera medlemskap. Personen – som sänt anmälan via “egen klubb” ska vara registrerad (H, HHe eller F) – om den inte är det är det stopp direkt!

  Finns det klara skäl att tro att utställaren faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet. Om inte personen är medlem – kontakta utställaren och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan utställningsanmälan vidarebefordras.

  Medlemsnummer – en vanlig fråga vid online-anmälan

  Logga in till Sinbad. Klicka på medlemmens namn i medlemslistan så kommer du in på personbild. Högst upp på sidan finns medlemsnummer i SVERAK angivet.

  Titlar

  Information på sidan Kategorier, klasser och titlar.

  “Intyg under reg” vid utställning

  För att få delta vid utställning ska katten ha en SVERAK-stamtavla. Om katten anmäls till utställning innan den fått SVERAK-reg.nr ska ett ”Intyg under registrering” kunna uppvisas. Detta intyg är giltigt två månader från datum för utfärdandet och ska visas upp vid incheckningen istället för SVERAK-stamtavlan. Läs mer om detta intyg under “Latkatt för avelssekreterare”.

  Det finns ingen anledning att kräva in detta intyg när katten anmäls till utställning – det är alltså först vid incheckning detta ska kunna uppvisas. Under perioden mellan anmälan och själva utställningen är det troligt att katten blivit stambokförd.

  Vid användande av Aladdin rekommenderas därför att ni avvaktar i det längsta att lägga in katter som anmäls ”under reg”. När det är dags för slutarbete kan ni kontakta kattägaren för att få aktuellt SVERAK-nummer alternativt söka på kattens namn i FindUs för att se om katten finns registrerad. Detta förfarande underlättar för alla och ger korrekta uppgifter i katalogen.

  Anmälan till utställning inom norden

  Överenskommelse mellan de nordiska förbunden SVERAK, NRR, FD och Suomen Kissaliitto ry: utställningsanmälningar sänds direkt via egen kattklubb till utställningsarrangör – anmälan ska inte sändas via SVERAKs kansli.

  “Pappersanmälan” till ww och utställning utanför norden

  Efter att utställningsanmälan fyllts i av utställaren sänds den till kattklubben som kontrollerar att blanketten är korrekt ifylld.

  Kattklubben undertecknar anmälan och vidarebefordrar den därefter till SVERAKs kansli för förbundsstämpling och vidarebefordran till berört förbund. Om möjligt – ange mottagaradress till berörd utländsk klubb.

  Vid anmälan till World Winner är det klubben som kontrollerar att anmäld katt är kvalificerad (kontroll av bedömningssedel). Då sekreteraren skriver under utställningsanmälan godkänns samtidigt kvalificeringsunderlaget – detta behöver alltså inte bifogas anmälan.

  Preliminärt godkända raser vid utställning

  Utställda katter, som tillhör preliminärt godkänd ras erhåller bedömning och rangordnas men tillåts inte tävla i högre klasser än 7 och 8; följaktligen innebär detta att de inte kan erhålla högre certifikat än CACIB och CAPIB.

  Utställda katter som erhållit maximalt antal certifikat i klass 7 och 8 får endast delta ”utom tävlan”.

  Katter som tillhör preliminärt godkäd ras får tävla för Bäst i Variant, men får inte nomineras till Best in Show eller utses till Best in Show. De tävlar dock ”fullt ut” i våra nationella klasser.

  Kattens namn på bedömningssedeln

  Enligt utställningsreglerna punkt 6.8.2 ska utställningssekretariatet alltid ange kattens namn på bedömningssedel och dess kopia. Detta gäller oavsett vilket resultat som katten har erhållit under utställningen.

  Med fördel kan självhäftande etiketter användas – kom då ihåg att även klistra etikett på kopian som sänds in till SVERAKs kansli.

  Utställarlicens

  Observera – katt ägd av medlem i SVERAK-klubb ska ha SVERAK-stamtavla!

  Däremot – enskild medlem i annat förbund än FIFe, anslutet till WCC (gäller inte WCF och TICA) tillåts tävla på utställning arrangerad av SVERAK-klubb, förutsatt att en utställarlicens är beställd och utfärdad av SVERAK för respektive katt. Kopia av utställarlicens ska bifogas utställningsanmälan. Licensen gäller i 12 månader och kan inte överföras till annan katt.

  SVERAKs styrelses information om Open Doors

  Begreppet ”Open Doors” ger möjlighet till visst samarbete. ”Open Doors” är ett försök av FIFe att tillåta visst samarbete med andra organisationer i de olika länderna – framför allt när det gäller deltagande vid utställningar. ”

  Open Doors” är frivilligt och bestäms av varje enskild FIFe-medlem.

  En enhällig SVERAKs styrelse beslutade vid styrelsemöte i april 2010 att enskilda medlemmar i WCF och TICA från den 1 juli 2010 ej längre kan lösa utställarlicens hos SVERAK. Detta innebär i praktiken att SVERAK från detta datum ”stänger” möjlighet för alla enskilda medlemmar i WCF och TICA att ställa ut på utställningar arrangerade av SVERAK-anslutna klubbar.

  SVERAKs årsmöte 2022 beslutade att från 1 januari 2023 ändra gällande “Open Doors” och nu tillåta enskilda medlemmar från WCF/TICA att tävla på utställning arrangerad av SVERAK-klubb, förutsatt att en utställarlicens är löst för katten.

  Motivering:
  I linje med ett öppnare samarbete med förbund inom WCC ser inte SVERAKs styrelse att det finns anledning att ha andra regler för utställare från andra förbund än de som gäller i FIFe som helhet.

  Allmän information

  Att vara kassör i en ideell förening kan ibland vara en stor arbetsbelastning – inte minst eftersom kassören förvaltar klubbens ekonomiska tillgångar. Ofta har kassören även hand om bokföring, betalning av fakturor, registrering av medlemsavgifter, bokslut med mera.

  Externa länkar med tips från Bokföringsnämnden:

  – Handledning i bokföring “Att föra bok

  – Informationsskrifter om bokslut med mera

  Det är viktigt att SVERAK har korrekta och aktuella uppgifter i registren – inte minst eftersom kassören är mottagare av fakturor från SVERAK.

  Numera sänder vi fakturor via e-post från sverak@sverak.se men vill du ha den via vanlig post – kontakta SVERAKs kansli. Normal betalningstid för fakturor är 30 dagar (från utskriftsdatum). Finns frågor eller synpunkter – kontakta oss direkt.

  Fakturor från SVERAK

  Våra Katter
  Fakturor sänds efter varje utgåva av Våra Katter. Om klubben har beställt retroaktiva exemplar till ny medlem (eller missat rapportering) sänds tidningen från SVERAKs kansli och blir fakturerat vid nästa faktureringstillfälle.

  Medlemsavgift
  I början av året faktureras årsavgiften till SVERAK – baserat på antalet huvudmedlemmar (H), familjemedlemmar (F) och huvudhedersmedlemmar (HHe) som fanns som medlemmar den 31 december. Antalet medlemmar ligger även till grund för röstetal vid SVERAKs årsmöte. Alla klubbar betalar en avgift som årsmötesavgift – oavsett om klubben deltar vid årsmötet eller inte.

  Förfallodatum för fakturan är alltid den 31 januari och det är viktigt att betala den i tid. Utebliven betalning kan i värsta fall innebära att rösträtt inte erhålls vid årsmötet!

  Burpoolsutjämning
  I början av året – när SVERAK fått in samtliga kostnader för containertransporter mm – sker burpoolsutjämning. Anledningen till denna utjämning är att fördela kostnaderna rättvist mellan klubbarna, oavsett var i landet klubben finns – burpoolen ska kosta lika mycket för alla.

  Så här räknas utjämningen ut: Faktiska kostnader för burtransporter, underhåll och reparationer fördelas lika över samtliga utställningar där burpoolen använts. Det blir antingen faktura (klubben får betala extra) eller kreditfaktura (klubben får tillbaka pengar) beroende på utfallet.

  Årsmötesutjämning
  Efter SVERAKs årsmöte sker utjämning för de klubbar som deltagit. Anledningen till utjämningen är att fördela kostnaderna rättvist mellan klubbarna, oavsett var i landet klubben har sitt säte.

  Så är beräknas årsmötesutjämning:

  – Samtliga närvarande klubbdelegaters resekostnader summeras och divideras med antal delegater för att ge en genomsnittlig resekostnad per delegat.

  – Samtliga årsmötesdelegaters kost och logikostnader summeras. Från detta belopp dras ifrån det belopp samtliga klubbar har inbetalt i samband med medlemsavgiften (årsmötesavgift). Totalsumman divideras med antal delegater för att ge en genomsnittlig kost/logikostnad per delegat.

  – Klubbens totala delegatkostnad (en eller två delegater) beräknas.

  – Från detta belopp dras ifrån klubbens delegaters faktiska resekostnader.

  – Resterande belopp faktureras eller krediteras  (betalas ut via SVERAK) till klubben.

  Klubbpris = lägre kostnad för SVERAK-klubb

  Klubbarna kan beställa FIFes och SVERAKs stadgar och regler samt “Att ha katt” till en lägre kostnad under förutsättning att det är klubben som beställer och samtidigt är mottagare av materialet och faktura.

  Stadgar och regler: 40 kr (ordinarie pris 75 kr)
  Att ha katt: 60 kr (ordinarie pris 98 kr)

  Det går utmärkt att beställa material via e-post till sverak@sverak.se. Förskottbetalning behöver inte ske – vi fakturerar.

  Här krävs förskottsbetalning

  Vid två tillfällen krävs förskottsbetalning:

  1. Bokningsavgift för utställning
  2. Åhörare vid SVERAKs årsmöte – läs mer
   Förskottsbetala inte för delegater – kostnad regleras i samband med årsmötesutjämningen.
  Betalningsanstånd

  Om klubb av någon anledning hamnar i situationen att ekonomin är så dålig att fakturor och andra avgifter till förbundet ej kan regleras inom föreskriven tid kan ansökan om betalningsanstånd sändas till SVERAKs kansli för vidarebefordran till SVERAKs styrelse. Ansökan ska åtföljas av skriftligt underlag såsom budget och resultatrapport, utlåtande från klubbens internrevisor, förslag till avbetalningsplan och andra relevanta uppgifter. SVERAKs förbundsekonom föredrar ärendet för SVERAKs styrelse för beslut.

  Finns frågor och funderingar på hur ansökan ska utformas eller liknande – kontakta SVERAKs förbundsekonom.

  Stadgar och regler

  FIFes och SVERAKs stadgar och regler är rättesnöret och “styrande dokument” för hela SVERAK; klubbar, enskilda klubbmedlemmar, SVERAKs styrelse, funktionärer.
  Aktuella stadgar och regler >>

  Rutin vid ansökan om klubbmedlemskap i SVERAK

  Ladda ner PDF

  Bl.nr (ver.dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
  5001 (1911)Ansökan om utställningsdatum – OBS! Nya priser från 1 februari 2020! Läs mer information
  5002 (2208)Ansökan om elevbidrag för SVERAK-ansluten elev boende i Sverige
  Beställningsavtal – utställningsmaterial – läs mer information
  5011 (2111)Avel/ uppfödning bedömningssedel
  Beställning av burpool – läs mer information
  5021 (1505)Granskningsrapport burpool – läs mer information
  5022 (1401)Ersättningsanspråk om städpeng – läs mer information
  5100 (2106)Intyg under stambokföring – läs mer information
  Öppnas med lösenord
  5150 (1911)Ändring av uppgift klubb/styrelse – läs mer information
  5200 (1510)Motionsblankett SVERAKs årsmöte (word) – läs mer information
  SVERAKs Cirkulärutskick

  Cirkulärutskick är information som sänds till klubbar och förtroendevalda. I nedanstående tabell finns innehållsförteckning – och i förekommande fall – den förbundsinformation som bifogats. Klicka på länken så öppnas dokumentet (pfd) i nytt fönster.

  NummerDatumInnehållInfo
  22-5221222Innehåll/Info
  22-4221108Innehåll/Info
  22-3220921Innehåll/Info
  22-2220602Innehåll/Info
  22-1220202Innehåll/Info
  21-6211213Innehåll/Info
  21-5211014Innehåll/Info
  21-4210921Innehåll/Info
  21-3210506Innehåll/Info
  21-2210416Innehåll/Info
  21-1210216Innehåll/Info
  20-5201216Innehåll/Info
  20-4200925Innehåll/Info
  20-3200626Innehåll/Info
  20-2200420Innehåll/Info
  20-1200320Innehåll/Info
  19-5191220Innehåll/InfoJusterad 191224
  19-4191010Innehåll/Info
  19-3190830Innehåll/Info
  19-2190514Innehåll/Info
  19-1190215Innehåll/Info
  18-5181221Innehåll/Info
  18-4181122Innehåll/Info
  18-3181005Innehåll/Info
  18-2180516Innehåll/Info
  18-1180329Innehåll/Info
  17-5171221Innehåll/Info
  17-4
  171124Innehåll/Info
  17-3170922Innehåll/Info
  17-2170707Innehåll/Info
  17-1170523Innehåll/Info
  16-6170215Innehåll/info
  16-5161221Innehåll/Info
  16-4161102Innehåll/Info
  16-3160922Innehåll/Info
  16-2160805Innehåll/Info
  16-1160518Innehåll/Info
  15-7160304Innehåll/Info
  15-6160217Innehåll/Info
  15-5151218Innehåll/Info
  15-4151119Innehåll/Info
  15-3151015Innehåll/Info
  15-2150611Innehåll/Info
  15-1150408Innehåll/Info
  14-7141219Innehåll
  14-6141111InnehållInfo
  14-5141025Innehåll
  14-4140912InnehållInfo
  14-3140718Innehåll
  14-2140521InnehållInfo
  14-1140325Innehåll
  14-1140131Info
  14-0140207Innehåll
  13-7140110
  13-6131128
  13-5131029
  13-4131017Info
  13-3130719Innehåll
  13-2130517InnehållInfo
  13-1130419
  12-6130207
  12-5121220Info
  12-4121213
  12-3121102Info
  12-2120713
  12-1120511Info

  Mottagare av utskick är den som inom klubben är angiven som officiell adress. Vill du ta del av innehåll som inte visas på hemsidan är det denna person du ska kontakta. Det är viktigt att informationen i cirkulärutskicken når berörda personer inom klubbstyrelsen – ibland gäller informationen direkt avelssekreteraren, ibland kassören, ibland hela styrelsen…

  Protokoll
  MötesnrLäs protokoll – pdfMötesdatumPlats
  Nr 22-9Styrelsemöte2023-01-21/22Borås
  Nr 22-8Styrelsemöte2022-12-03/04Borås
  Nr 22-7Styrelsemöte2022-10-22/23Borås
  Nr 22-6Styrelsemöte2022-09-29Webb
  Nr 22-5Styrelsemöte2022-08-20/21Skultuna
  Nr 22-4Styrelsemöte2022-08-18Webb
  Nr 22-3Styrelsemöte2022-06-30Webb
  Nr 22-2Styrelsemöte2022-04-23/24Borås
  Nr 22-1Styrelsemöte2022-03-20Örebro
  Nr 22-0SVERAKs Årsmöte2022-03-18/19Örebro
  Nr 21-10Styrelsemöte2022-03-18Örebro
  Nr 21-9Styrelsemöte2022-02-10Webb
  Nr 21-8Styrelsemöte2022-01-22Webb
  Nr 21-7Styrelsemöte2021-12-15Webb
  Nr 21-6Styrelsemöte2021-11-20/21Borås
  Nr 21-5Styrelsemöte2021-08-21/22Borås
  Nr 21-4Styrelsemöte2021-06-19/20Borås
  Nr 21-3Styrelsemöte2021-05-26Webb
  Nr 21-2Styrelsemöte2021-04-24Webb
  Nr 21-1Styrelsemöte2021-03-21Hallsberg
  Nr 21-0SVERAKs Årsmöte2021-03-20/21Hallsberg
  Nr 20-11Styrelsemöte2021-03-19Hallsberg
  Nr 20-10Styrelsemöte2021-02-11Webb
  Nr 20-9Styrelsemöte2021-01-16Webb
  Nr 20-8Styrelsemöte2020-12-05/06Webb
  Nr 20-7Styrelsemöte2020-11-05Webb
  Nr 20-6Styrelsemöte2020-10-03/04Borås
  Nr 20-5Styrelsemöte2020-09-03Webb
  Nr 20-4Styrelsemöte2020-08-08/09Borås
  Nr 20-3Styrelsemöte2020-06-11Webb
  Nr 20-2Styrelsemöte2020-05-09/10Webb
  Nr 20-1Styrelsemöte2020-03-22Örebro
  Nr 20-0SVERAKs Årsmöte2020-03-21/22Örebro
  Nr 19-7Styrelsemöte2020-03-20Örebro
  Nr 19-6Styrelsemöte2020-01-11/12Borås
  Nr 19-5Styrelsemöte2019-12-14/15Borås
  Nr 19-4Styrelsemöte2019-11-02/03Borås
  Nr 19-3Styrelsemöte2019-08-17/18Borås
  Nr 19-2Styrelsemöte2019-04-27/28Borås
  Nr 19-1Styrelsemöte2019-03-17Linköping
  Nr 19-0SVERAKs Årsmöte2019-03-16/17Linköping
  Nr 18-6Styrelsemöte2019-03-15Linköping
  Nr 18-5Styrelsemöte2019-01-12/13Borås
  Nr 18-4Styrelsemöte2018-11-03/04Borås
  Nr 18-3Styrelsemöte2018-09-08/09Borås
  Nr 18-2Styrelsemöte2018-05-06Borås
  Nr 18-1Styrelsemöte2018-03-18Örebro
  Nr 18-0SVERAKs Årsmöte2018-03-17/18Örebro
  Nr 17-6Styrelsemöte2018-03-16Örebro
  Nr 17-5Styrelsemöte2018-01-06/07Borås
  Nr 17-4Styrelsemöte2017-10-21/22Borås
  Nr 17-3Styrelsemöte2017-08-26/27Borås
  Nr 17-2Styrelsemöte2017-05-06/07Borås
  Nr 17-1Styrelsemöte2017-03-19Borlänge
  Nr 17-0SVERAKs årsmöte2017-03-18/19Borlänge
  Nr 16-7Styrelsemöte2017-03-17Borlänge
  Nr 16-6Styrelsemöte2017-02-04/05Borås
  Nr 16-5Styrelsemöte2016-12-10Borås
  Nr 16-4Styrelsemöte2016-10-22/23Borås
  Nr 16-3Styrelsemöte2016-08-20/21Borås
  Nr 16-2Styrelsemöte2016-05-07Borås
  Nr 16-1Styrelsemöte2016-03-20Göteborg
  Nr 16-0SVERAKs årsmöte2016-03-19/20Göteborg
  Nr 15-8Styrelsemöte2016-03-18Göteborg
  Nr 15-7Styrelsemöte2016-02-06/07Borås
  Nr 15-6Styrelsemöte2015-12-12/13Borås
  Nr 15-5Styrelsemöte2015-10-10Borås
  Nr 15-4Styrelsemöte2015-08-23Borås
  Nr 15-3StyrelsemöteVecka 24E-postmöte
  Nr 15-2Styrelsemöte2015-04-25/26Borås
  Nr 15-1Styrelsemöte2015-03-22Upplands-Väsby
  Nr 15-0SVERAKs årsmöte
  efterjusterat sidan 10
  2015-03-21/22Upplands-Väsby
  Nr 14-8Styrelsemöte2015-03-20Upplands-Väsby
  Nr 14-7Styrelsemöte2015-01-24/25Borås
  Nr 14-6Styrelsemöte2014-12-13/14Borås
  Nr 14-5Styrelsemöte2014-10-11/12Borås
  Nr 14-4Styrelsemöte2014-08-23Borås
  Nr 14-3Styrelsemöte2014-06-22E-postmöte
  Nr 14-2Styrelsemöte2014-04-26Borås
  Nr 14-1Styrelsemöte2014-03-16Malmö
  Nr 14-0SVERAKs årsmöte2014-03-15/16Malmö
  Nr 13-8Styrelsemöte2014-03-14Malmö
  Nr 13-7Styrelsemöte2014-01-25Borås
  Nr 13-6Styrelsemöte2013-12-14/15Borås
  Nr 13-5Styrelsemöte2013-10-12Borås
  Nr 13-4Styrelsemöte2013-08-24Borås
  Nr 13-3Styrelsemöte2013-06-08/09E-postmöte
  Nr 13-2Styrelsemöte2013-04-27/28Borås
  Nr 13-1Styrelsemöte2013-03-17Sundsvall
  Nr 13-0SVERAKs årsmöte2013-03-16/17Sundsvall
  Nr 12-8Styrelsemöte2013-03-15Sundsvall
  Nr 12-7Styrelsemöte2013-01-19Borås
  Nr 12-6Styrelsemöte2012-12-01/02Borås
  Nr 12-5Styrelsemöte2012-10-20Örebro
  Nr 12-4Styrelsemöte2012-08-25Borås
  Nr 12-3Styrelsemöte2012-06-09Borås
  Nr 12-2Styrelsemöte2012-04-21/22Borås
  Nr 12-1Styrelsemöte2012-03-18Borås
  Nr 12-0SVERAKs årsmöte2012-03-17/18Borås
  Nr 11-7Styrelsemöte2012-03-16Borås
  Nr 11-6Styrelsemöte2012-01-21Borås
  Nr 11-5Styrelsemöte2011-12-10/11Borås
  Nr 11-4Styrelsemöte2011-10-15Borås
  Nr 11-3Styrelsemöte2011-08-20/21Borås
  Nr 11-2Styrelsemöte2011-05-07/08Borås
  Nr 11-1Styrelsemöte2011-03-20Borås
  Nr 11-0SVERAKs årsmöte2011-03-19/20Borås
  Nr 10-8Styrelsemöte2011-03-18Borås
  Nr 10-7Styrelsemöte2011-01-22/23Borås
  Nr 10-6Styrelsemöte2010-12-11/12Borås
  Nr 10-5Styrelsemöte2010-10-23/24Borås
  Nr 10-4Styrelsemöte2010-08-21/22Borås
  Nr 10-3Styrelsemöte2010-06-12Borås
  Nr 10-2del 2Styrelsemöte2010-04-25Borås
  Nr 10-2 del 1Styrelsemöte2010-04-24Borås
  Nr 10-1Styrelsemöte2010-03-21Örebro
  Nr 10-0SVERAKs årsmöte2010-03-20/21Örebro
  Nr 09-8Styrelsemöte2010-03-19Örebro
  Nr 09-7Styrelsemöte2010-01-23/24Borås
  Nr 09-6Styrelsemöte2009-12-05/06Borås
  Nr 09-5Styrelsemöte2009-10-18Borås
  Nr 09-4Styrelsemöteaug-09E-postmöte
  Nr 09-3Styrelsemöte2009-06-13Borås
  Nr 09-2Styrelsemöte2009-04-25/26Borås
  Nr 09-1Styrelsemöte2009-03-22Borås
  Nr 09-0SVERAKs årsmöte2009-03-21/22Borås
  Nr 08-8Styrelsemöte2009-03-20Borås
  Nr 08-7Styrelsemöte2009-01-31/02-01Borås
  Nr 08-6Styrelsemöte2008-12-13/14Borås
  Nr 08-5Styrelsemöte2008-10-11Borås
  Nr 08-4Styrelsemöte2008-08-09Borås
  Nr 08-3Styrelsemöte2008-06-14/15Borås
  Nr 08-2Styrelsemöte2008-04-19/20Borås
  Nr 08-1Styrelsemöte2008-03-16Västerås
  Nr 08-0SVERAKs årsmöte2008-03-15/16Västerås
  Nr 07-8Styrelsemöte2008-03-14Västerås
  Nr 07-7Styrelsemöte2008-01-19/20Borås
  Nr 07-6 del 2Styrelsemöte2007-12-09Borås
  Nr 07-6 del 1Styrelsemöte2007-12-08Borås
  Nr 07-5Styrelsemöte2007-10-06Borås
  Nr 07-4Styrelsemöte2007-08-18/19Borås
  Nr 07-3Styrelsemöte2007-06-10/06-18E-postmöte/telefonmöte
  Nr 07-2Styrelsemöte2007-04-29Borås
  Nr 07-1Styrelsemöte2007-03-18Södertälje
  Nr 07-0SVERAKs årsmöte2007-03-17/18Södertälje
  Nr 06-8Styrelsemöte2007-03-16Södertälje
  Nr 06-7Styrelsemöte2007-01-20/21Borås
  Nr 06-6Styrelsemöte2006-12-02Borås
  Nr 06-5Styrelsemöte2006-10-21/22Borås
  Nr 06-4Styrelsemöte2006-08-19Borås
  Nr 06-3Styrelsemöte2006-06-11Borås
  Nr 06-2Styrelsemöte2006-04-22/23Borås
  Nr 06-1Styrelsemöte2006-03-19Södertälje
  Nr 06-0SVERAKs årsmöte2006-03-18/19Södertälje
  Nr 05-8Styrelsemöte2006-03-17Södertälje
  Nr 05-7Styrelsemöte2006-01-21/22Borås
  Nr 05-6Styrelsemöte2005-12-04Borås
  Nr 05-5Styrelsemöte2005-10-22/23Borås
  Nr 05-4Styrelsemöte2005-08-13Borås
  Nr 05-3Styrelsemöte2005-06-18Borås
  Nr 05-2Styrelsemöte2005-04-23/24Borås
  Nr 05-1Styrelsemöte2005-03-20Västerås
  Nr 04-9Styrelsemöte2005-03-18Västerås
  Nr 04-8Styrelsemöte2005-01-22/23Borås
  Nr 04-7Styrelsemöte2004-12-04/05Borås
  Nr 04-6Styrelsemöte2004-10-09/10Borås
  Nr 04-5Styrelsemöte2004-08-21/22Borås
  Nr 04-4Styrelsemöte2004-07-03/04Borås
  Nr 04-3Styrelsemöte2004-05-08Borås
  Nr 04-2Styrelsemöte2004-04-18Borås
  Nr 04-1Styrelsemöte2004-03-21Västerås