Stadgar och regler

FIFes och SVERAKs stadgar och regler är rättesnöret och “styrande dokument” för hela SVERAK; klubbar, enskilda klubbmedlemmar, SVERAKs styrelse, funktionärer. Vid oklarheter i de översatta reglerna gäller alltid den engelska originaltexten som finns i reglerna på FIFes hemsida

Det kan förekomma komplettering till FIFes regeltext via “Nationella regler” (SVERAK-tillägg) – dessa regler gäller bara inom SVERAK. De står antingen med kursiv stil under berörd paragraf i FIFes regler eller med paragrafhänvisning till de nationella reglerna.

Hitta i stadgar och regler
Två tips för att enkelt hitta det du söker i stadgar och regler
1. Använd innehållsförteckningen
2. Om du läser på nätet – använd sökfunktionen (Ctrl+F) och sök ord du letar efter.

Dessa grundregler gäller för medlemmar i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och är ett komplement till FIFes och SVERAKs stadgar och regler.

Grundregler antogs vid SVERAKs årsmöte 2020 och trädde i kraft omgående.

1. Allmänt

1.1  Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar.
1.2  En kattägare inom SVERAK är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös och god katthållning och för kattsporten i stort. Detta innebär ett ansvar gentemot katten, FIFe och SVERAK och SVERAKs värderingar och principer.
1.3  Varje medlemsklubb och enskild medlem inom SVERAK ska
1.3.1  behandla och vårda katter och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning, förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet.
1.3.2  handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SVERAK som förbund eller SVERAKs medlemsklubbar och att inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om enskild medlem.
1.3.3  i anslutning till utställning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra katters chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra katter, funktionärer eller deltagare.
1.3.4  följa och hålla sig uppdaterad om förändringar rörande FIFes och SVERAKs stadgar och regelverk, svensk lag och gällande föreskrifter som avser katt, katthållning och konsumenträtt.
1.3.5  fullfölja de förpliktelser som framgår av ingångna SVERAK-avtal.
1.3.6  även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser som kan följa av kattverksamheten samt att på intet sätt kringgå FIFes och/eller SVERAKs regelverk eller beslut.
1.4  Katt, som ägs av enskild SVERAK-medlem och som används i SVERAK-avel eller vid SVERAK-utställning, ska vara stambokförd i SVERAK.


2. Uppfödaretik

2.1  En SVERAK-uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik. Detta innebär bland annat att:
2.1.1  hantera sin uppfödningsverksamhet sanningsenligt, kvalitetsmedvetet och med stort ansvar
2.1.2  insända nödvändiga intyg enligt FIFes och SVERAKs regler för hankatt och honkatt senast i samband med stambokföring av kull (se även 3.7)
2.1.3  tillse att honkatten inte får fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod
2.1.4  honkatt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång inte används vidare i avel
2.1.5  honkatt inte paras av annan hane inom tre veckor från den tidigare parningen
2.1.6  se till att kattungen före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala
utvecklingen samt en god socialisering
2.1.7 samtidigt stambokföra samtliga kattungar i varje kull.
2.1.8  kull ska vara stambokförd eller under registrering i stamboken senast vid tio månaders ålder.
2.2  Uppfödare/samtliga stamnamnsinnehavare ska vara medlem i SVERAK-ansluten klubb vid stambokföring av kull. Detta gäller samtliga innehavare av ett stamnamn.
2.3  Ord som sänker kattens status, t ex ”billigt”, ”bortskänkes” eller liknande, får ej omnämnas i annonser vid försäljning av katt

3. Avelsetik

3.1  Kattuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och välbefinnande.
3.2  Varje medlem som upplåter sin katt till avel ska vara väl förtrogen med för rasen gällande hälsoprogram samt med rasens standard, regler för stambokföring samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.
3.3  En SVERAK-uppfödare får till avel endast använda katter som
3.3.1.  av FIFe är godkända för stambokföring
3.3.2.  är inregistrerade i SVERAKs eller annan erkänd kattorganisations stambok
3.2.3.  är av samma ras eller syskonras
3.3.4.  är i såväl god fysisk som psykisk kondition.
3.4  En SVERAK-uppfödare ska i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.
3.5  En SVERAK-uppfödare ska som ägare av avelsdjur följa FIFe och SVERAKs hälsoprogram. För raser med krav på veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat ska giltigt intyg om detta finnas för avelskatterna före parningstillfället.
3.6  En SVERAK-uppfödare ska inte använda katt i avel som vid DNA-test visar sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning. Katt som visar sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad katt och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
3.7  För att stambokföring av avkommor ska kunna ske efter han- och honkatter som inte har avkommor stambokförda efter sig i SVERAK tidigare, ska de intyg som krävs inom avel insändas till SVERAK. På intyg ska kattens fullständiga namn, ID- och registreringsnummer vara påfört så att det framgår vilken katt som avses. Testikelintyg får tidigast utfärdas när hankatten är sex månader gammal.
3.8  En SVERAK-uppfödare ska undvika att para närbesläktade katter såsom far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.
3.9  En SVERAK-uppfödare ska arbeta för en bred avelsbas och inte selektera för hårt och för tidigt.


4. Försäljning, leverans och överlåtelse

4.1  En SVERAK-uppfödare ska vid tingning, utplacering av katt på foder och vid överlåtelse av katt alltid
använda aktuell, av SVERAK för ändamålet framtagen, blankett.
4.2  Varje överlåten katt ska
4.2 1  åtföljas av SVERAKs stamtavla
4.2.2  åtföljas av giltigt besiktningsintyg utfärdat av veterinär. Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju dagar. Förtydligande: Dagen som intyget är utfärdat räknas som dag ett, vilket innebär att om katten är besiktigad en måndag så är intyget giltigt till och med söndag samma vecka.
4.2.3  vara ID-märkt
4.2.4  vara fullvaccinerad i enlighet med SVERAKs och FIFes Regler för uppfödning och
stambokföring. Förtydligande: Vaccinationsintyget ska åtfölja katten vid överlåtelse
4.3  Ägarändring av katt ska ske snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtelsen. Vid delat ägande av katt stambokförd i SVERAK måste ägarändring ske skriftligen, med angivande av huvudägare.
4.4  Vid försäljning av katt som inte kan stambokföras i SVERAKs stambok ska SVERAK-uppfödaren anmäla detta till egen kattklubb, för vidarebefodrdan till SVERAK, med angivande av skäl

”principbeslut”, tolkningar & arbetsrutiner

Offentlig handling

Protokollen är en offentlig handling, övriga handlingar är det inte om inte årsmötet beslutar annat.

Endast protokoll och revisionshandlingar kan begäras ut av medlem. (beslut SVERAKs årsmöte 1998 och 1999)

Uppgifter som får/kan lämnas till extern frågeställare

Vid förfrågan kan uppgifter rörande katt lämnas ut. Inga personuppgifter ska dock lämnas – såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vid förelägganden eller annan skriftlig förfrågan från myndighet kan förbundet inte neka att lämna ut personuppgift.

Notering: undantag för katter i SVERAKs ID-register där kattägare tillåtit publicering av person- och adressuppgifter.
Personnummer registreras i vår databas Sesam och i ID-registret på nätet men är en intern uppgift som aldrig blir synlig “utanför” SVERAKs kansli vare sig i stamtavla, ID-register, utställningsprogram eller annat publikt forum. (beslut SVERAKs styrelsemöte december nr 7/07)

Användande av SVERAK-logotype

SVERAKs logotype får användas av alla icke avstängda enskilda medlemmar för att från sina hemsidor i positiva sammanhang länka till SVERAK. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 4/04)

”Principbeslut”

Det är viktigt att samla de beslut – oavsett vilken instans inom förbundet som beslutar – som är att betrakta som principbeslut och därigenom blir en form av prejudikat.

Dylika beslut ska kontinuerligt samlas i separat dokument och i möjligaste mån i det forum som kan beröras (SVERAKs webbsida, stadgar och regler – som ”Nationellt förtydligande” eller ”Nationell information”, blanketter och liknande). Styrelsen har i uppdrag att sammanställa fattade principbeslut. (diskussion årsmöte 2011 samt beslut SVERAKs styrelsemöte nr 2/11)

Avstängning aktualiseras efter 10 år

Avstängningsärenden aktualiseras efter 10 år. Om klubb är part i målet är det upp till klubben att avgöra om den avser att driva ärendet vidare eller ej. Den/de ärenden som är på aktuell avstängningslista där enskild person varit avstängd 10 år eller mer ska granskas vid första möte nästkommande år. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 5/10)

Dispensärenden av Jordbruksverket

Jordbruksverket har beviljat skriftlig dispens:

 • Kansliet diarieför ärendet och besvarar frågeställaren direkt att dispens är beviljad enlighet med Jordbruksverkets beslut.
 • Styrelsen informeras vid nästkommande möte genom att dnr och ärendets art noteras under punkten ”Konfirmering av AU- och e-postbeslut.”

(beslut SVERAKs styrelsemöte nr 3/13)

Övriga dispensärenden
 • Regelledamot får diarieförd dispensansökan via SVERAKs kansli
 • Regelledamot avgör vem i styrelsen (eller hela) som ska vara till hjälp för beredning.
 • Efter beredning sammanställer regelledamot förslag till beslut och sänder detta till styrelsen (kopia SVERAKs kansli).
 • Styrelseledamot har angivet antal dagar att lämna synpunkter på dispensärendet. Uteblivet svar är att betrakta som acceptans på förslag till beslut.
 • Slutligt svar sänds till SVERAKs kansli som distribuerar besked till frågeställaren.
 • E-postbeslutet konfirmeras vid nästkommande styrelsemöte.

(beslut SVERAKs styrelsemöte nr 3/13)

Årsmötesutskick – att tänka på

Information om ”att tänka på” (hotell, formalia, disciplin mm) distribueras till klubbarna i samband med bokning.

Maskering (överstrykning av namn på personer som ej begärt överklagandet) måste vara tillräckligt i de dokument som sänds ut till årsmötesdeltagare.

Domaravgift – fakturering

Fakturering sker omkring den 1 december varje år – med förfallodatum den 15 januari nästkommande år. Om betalning ej inkommit den 15 januari kommer dubbel avgift att utgå. Om betalning ej inkommit SVERAK den 31 mars kommer SVERAK inte att betala domaravgift till FIFe vilket innebär att domaren ej längre kommer att inkluderas i FIFes domarlista. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 3/12)

Arkivering
 • Ägarändringsblankett: Efter inregistrering i Sesam-databasen sparas/förvaras ägarändringsblanketter i tre år, därefter kasseras de.
 • Bedömningssedlar, utställningskatalog/resultatlista: FIFes utställningsregler säger att för en tid av minst tre år ska bedömningssedlar, utställningskatalog och liknande sparas. För arrangerade av Stockholms Kattklubb, Västsvenska Kattklubben, Föreningen Sydkatten samt Nerikes Kattklubb och dessutom arrangemang som Svensk Vinnarutställning och Scandinavian Winner sparas i komplett skick – oavsett vilket år utställningen avhölls. För övriga utställningar sparas utställningskatalog och resultatlista tills vidare.
 • Domarelever: När domarelev blivit internationell domare sänds elevintyg och övriga handlingar i retur till berörd elev.
 • Protokoll: Originalprotokoll förvaras i original på SVERAKs kansli.
 • Våra Katter: Våra Katters redaktör tillser att arkivkopior av tidningen bränns på CD och sänds till kansliet.
  Tidningen sänds kontinuerligt för inbindning.
 • Anmälningsblanketter SVERAKs ID-register huskatt: Efter inregistrering i Sesam-databasen och SVERAKs webbaserade ID-register sparas/förvaras anmälningsblanketter i tre år, därefter kasseras de.

(beslut SVERAKs styrelsemöte nr 7/03 – delvis reviderat samt beslut vid SVERAKs styrelsemöte nr 7/14)


Om inget annat anges har genomgång och konfirmering av tidigare beslut skett vid styrelsemöte nr 5/11

SVERAKs Disciplinnämnd (DN)

SVERAKs DN beslutar i ärenden rörande enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet. Generell preskriptionstid för anmälan till DN är 24 månader. DN kan vid särskilda skäl besluta om längre preskriptionstid, dock max 60 månader. Har ”brottet” begåtts längre tillbaka behandlas alltså inte ärendet.


Har du funderingar? Oavsett om du är enskild klubbmedlem eller kattklubb kan du ställa fråga till DN. En fråga innebär INTE en anmälan.

Det är klubbarna som är SVERAK, det vill säga Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAKs högsta beslutande organ är SVERAKs årsmöte – där kan alla klubbar föra sin talan, för klubben och dess enskilda medlemmar.

LÄS HÄR (pdf-dokument) om vad som gäller när SVERAK beslutat om avstängning

Om anmälan till DN

Enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet, kan bli anmäld av ansluten klubb, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb. Myndighet eller icke klubbmedlem kan anmäla direkt till förbundet.

Många frågor kan lösas utan att det blir ett ärende till DN.

 • Försök att reda ut ärendet först.
 • Är du medlem i en kattklubb och du känner att du/ni inte kommer till någon lösning kan du be din kattklubb om hjälp att agera för dig – genom kontakt med berörd person direkt eller via personens kattklubb.
 • Myndighet eller icke klubbmedlem – kontakta förbundet.

SVERAKs stadgar finns reglerat hur anmälan, överklagan med mera går till. Ärenden som inte berörs av FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler hänvisas till annan instans, exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätten.

SVERAK tolkar inte lagtext!

OBSERVERA! SVERAK tolkar inte ex.vis konsumentköplagen vid tvistemål mellan köpare/säljare (SVERAK-uppfödare). Då hänvisas till kontakt med konsumentvägledare/tingsrätten i den kommun du bor. Köp och försäljning av djur lyder tyvärr inte under någon egen lag, utan följer i dagsläget bestämmelserna om lös egendom/vara.

SVERAK agerar inte – och företräder inte enskilda personer – i civilrättsliga tvister!

Anmälan – när och hur

Generell preskriptionstid för anmälan till DN angående brott mot stadgar och regler är 24 månader. DN kan vid särskilda skäl besluta om längre preskriptionstid, dock max 60 månader.

Klubben bör ha hanterat och tagit ställning i ärendet innan det vidarebefordras till SVERAK.

Enskild medlems anmälan av annan enskild medlem skickas via anmälarens egen medlemsklubb eller från enskild person till enskild medlems klubb såvida inte synnerliga skäl föreligger och gör att anmälan får sändas direkt till förbundet. ”Synnerliga skäl” kan vara anmälan av person i klubbs styrelse – tänk på att tydligt ange om och vilka “skäl” som åberopas. Myndighet eller person som inte är medlem i SVERAK kan anmäla direkt till förbundet. Styrelsen skapar då en anmälan till DN.

För att säkerställa en rättvis bedömning behövs ett så komplett underlag som möjligt. Det kan gälla intyg, köpekontrakt eller annan viktig information. Dessa underlag bör om möjligt bifogas anmälan. Hänvisa gärna till vilken paragraf eller regel som avses i anmälan eller åtminstone inom vilket område.

Ärendet sänds – via SVERAK-klubb – till SVERAKs kansli som som diarieför ärendet och sänder det vidare till berörda parter. Berörda parter (DN och/eller SVERAKs styrelse samt enskilda personer; anmälaren och anmäld part) erhåller inkomna handlingar i ärendet. Enskild medlems berörda kattklubb får information att ärende är väckt och kan skriftligen begära handlingar i gällande DN-ärende.

Om någon berörd part har något nytt att anföra till ärendet ska detta sändas skriftligen till förbundet inom angiven anföringstid. Efter anföringstidens utgång sänds eventuellt nya handlingar till berörda parter och därefter anses ärendet ”stängt” fram till dess DN fattat beslut.

DNs utredning och beslut

Inom fyra veckor från det att anmälan tillställts DN fattar DN beslut i ärendet. Inom denna tidsram företas den utredning som erfordras i varje enskilt ärende.

DNs beslut sänds till de som berörs av beslutet. Vid frågor rörande enskild medlems avstängning hänvisas till berörd persons kattklubb.

Nivåer av beslut/åtgärd

Erinran – påpekande om en lindrig förseelse

“Erinran” räknas inte som disciplinär åtgärd men är en kraftfull uppmaning (reprimand/tillrättavisning) att följa regelverket. Erinran kan utdelas av DN, SVERAKs styrelse och av SVERAKs årsmöte och kan kompletteras med krav om regeltest.

Varning – disciplinär åtgärd

Beslut om “varning” meddelas enskild medlem och samtliga klubbar samt listas hos kansliet och DN och finns kvar på listan i 24 månader. “Varning” utdelas av DN, SVERAKs styrelse och av SVERAKs årsmöte och kan kompletteras med krav om regeltest.

Avstängning – disciplinär åtgärd

Tidsbegränsad avstängning kan vara från avelsverksamhet, utställningsverksamhet eller all SVERAK-verksamhet. Avstängning beslutas av DN, SVERAKs styrelse och av SVERAKs årsmöte. Djurförbud meddelat av Länstyrelsen leder till omedelbar avstängning.

Etik och moral gäller under hela avstängningsperioden!

Enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet, kan bli anmäld av ansluten klubb, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb.

Många frågor kan lösas utan att det blir ett ärende till DN.

 • Försök att reda ut ärendet först.
 • Om klubbmedlem inte kommer till en lösning uppmanas till kontakt med egen kattklubb för hjälp. Klubben kan kontakta motpart direkt eller motpartens kattklubb.
 • Är anmälaren inte medlem i någon kattklubb eller en myndighet uppmanas till kontakt direkt med förbundet. Styrelsen skapar då ett ärende till DN.

 

Många ärenden skulle inte behöva behandlas av DN överhuvudtaget. 

Detta gäller exempelvis oenighet gällande avtal, ekonomiska ärenden etcetera mellan två enskilda medlemmar. Ärenden som inte berörs av FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler hänvisas till annan instans, exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller tingsrätten.

Blankett för klubbanmälan till DN

DN-ledamot 1 Katarina Wolffram (sammankallande)
katarina.wolffram@telia.com
070-693 91 51

DN-ledamot 2 Lena Böörs
lena.boors@nerk.se
019-20 22 55

DN-ledamot 3 Wendy Mörk
wendy.mork@telia.com
073-205 58 11

DN-ledamot 4 Anna-Karin Lénshof
annakarin.lenshof@gmail.com
070-319 29 42

DN-ledamot 5 Malin Sundqvist 
malin@arzish.se
070-765 85 46

SVERAKs stadgar (PDF)

inkluderar även grundregler – gäller från SVERAK årsmöte 2022 till årsmöte 2023 – samt bilaga; FIFes statuter och generella regler – gäller från 220101

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring (PDF)

är översatt från FIFes “Breeding and registration rules” och inkluderar hälsoprogram inom FIFe och SVERAK – läs engelsk version på FIFes hemsida.

FIFes och SVERAKs regler för utställning (PDF)

är översatt från FIFes “Showrules” och är kompletterade med nationella tillägg –  – läs engelsk version på FIFes hemsida.

Klarläggande för utställare

FIFes regler för domare och elever 

finns på FIFes hemsida

Regler för domare och domarelever är inte översatt och ingår inte heller i den tryckta version som finns att köpa.