Förtydligande gällande flytt av kattungar

Med anledning av den dispens som kan användas vid flytt av kattungar efter 12 veckor vill vi i SVERAKs styrelse göra följande förtydligande:

2023-01-01 infördes en FIFeregel efter en motion från Polen, som säger att kattungar bör vara 14 veckor innan de lämnar sin mamma/amma.

En av anledningarna till att man ökade åldern var att man ville att kattungarna skulle få ”landa” hemma efter sista vaccineringen som normalt görs vid ca 12 veckors ålder, så att de inte har några följdeffekter av vaccineringen innan de sen flyttar nån/några veckor senare. Rekommendationen för vaccinering av tex Nobivac Tricat eller Purevax som ofta används i Sverige är enligt FASS: ”Grundvaccination: 2 vaccinationer med 1 dos vardera med 3-4 veckors intervall. Den första vaccinationen kan ges från 8-9 veckors ålder och den andra från 12 veckors ålder”. 

Enligt SVERAKs regler ska kattungar vid leverans medföljas av ett veterinär besiktningsintyg som är giltigt max 7* dagar (*enligt veterinärförbundet). (I många andra europeiska länder använder man sig inte av besiktningsintyg alls vid försäljning.)

I realiteten har följande hänt: en del uppfödare skjuter på vaccineringen för att kunna vaccinera andra gången runt 14 veckor och få ett slutgiltigt besiktningsintyg som är giltigt när kattungen flyttar vid 14 veckor. Andra uppfödare vaccinerar som de gjort tidigare vid tex 8 och 12 veckor, och får komma på ett tredje besök hos veterinären för att få ett besiktningsintyg som gäller när kattungen är 14 veckor.

Detta har medfört att vi fått till oss från veterinär håll att ett sånt extra veterinärbesök endast för att få en besiktning har gett ett onödigt stort tryck på veterinärklinikerna. Alla är nog insatta i den problematiken vi har idag med veterinärbrist etc.

På SVERAKs årsmöte mars 2023 inkom flera av våra medlemsklubbar med motioner om att man vill återgå till 12 veckor, som varit standard i många år och också är den ålder som Jordbruksverket rekommenderar som tidigaste ålder för flytt. Motionen skickades till FIFe, men avslogs där med knapp majoritet. Uppfödare har sedan regeln infördes i januari titt som tätt sökt dispens för att få leverera kattungar redan efter 12 veckor. SVERAKs dispensutskott hanteras dessa dispenser på samma sätt som man gör med alla andra dispenser från SVERAKs och/eller FIFes regelverk. I detta fall hade vårt eget årsmöte röstat för att återgå till 12 veckor, vilket ger underlag för dispensutskottets beslut.  Det finns många andra liknande tillfällen då SVERAKs styrelse försöker arbeta i den riktning vårt årsmöte indikerat.

Den ordningen vi svenska kattägare/medlemmar i SVERAK klubb har att rätta oss efter är följande:

SVEA rikes lag /Djurskyddslag

FIFes regelverk

SVERAKs regelverk

Den lokala klubbens regelverk

Djurskyddslagen ”trumfar” alltså alltid de andra reglerna.

Med anledning av detta och att vårt årsmöte med majoritet röstat för att återgå till vår 12-veckors regel så har SVERAKs styrelse nu kommit fram till att en dispens given av veterinär i detta fall ska gälla även våra medlemmar. Vi anser att veterinären har bättre möjlighet att avgöra om kattungen är mogen för flytt eftersom de har möjlighet att se och känna på den, än vårt dispensutskott som bara hanterar frågan teoretiskt, med uppgifter från uppfödaren.

Det är alltså fortfarande en dispens, inte en ändring av regelverket. Vill man inte ha denna dispens så forsätter man som tidigare att leverera sina kattungar efter att de fyllt 14 veckor. För att SVERAK ska försöka underlätta för våra uppfödare begär vi att OM man, av speciell anledning, vill ha denna dispens så ska ett speciellt besiktningsintyg för kattungar vi tagit fram fyllas i av veterinären. Vi rekommenderar att man alltid sparar en kopia av intyget.

Alternativet finns fortfarande att man kan ansöka om dispens hos Dispensutskottet om man hellre vill det.

Vi menar alltså INTE att alla kattungar är mogna att lämna vid 12 veckor och att alla ska söka denna dispens! Vi litar på att våra uppfödare bäst känner sina katter och kan avgöra om en dispens är nödvändig och om så är fallet kan dispensen ges bara veterinären intygar detta.

Helt i enlighet med Jordbruksverkets regler som säger:

”Du får inte skilja kattungarna från kattmamman, annat än tillfälligt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, och inte förrän de är 12 veckor.

Om du behöver leverera en kattunge lite innan den är 12 veckor ska du försäkra dig om att den är redo att skiljas från sin mamma. Det innebär att

  • “en veterinär ska göra en hälsobedömning av kattungen före leveransen och göra bedömningen att kattungen är redo att lämna sin mamma”

Vi har även noterat vissa synpunkter ang nämnda, av SVERAK tillhandahållna, intyg. Med anledning av det vill vi berätta att Sveriges veterinärförbund har följande riktlinjer ang besiktning:

”Besiktning kan av många uppfattas som en utmanande uppgift. Genom att notera avvikelser kan besiktande veterinär riskera att hamna i en konfliktsituation med kunden. Detta kan innebära obehag, men det ingår inte bara i en veterinärs skyldigheter att göra så, utan det ska även göras för det individuella djurets och för det långsiktiga djurhälsoarbetets skull. Till exempel gagnar det inte djurets eller djurgruppens hälsa att skriva ”utan anmärkning” på luftvägarna, trots att nosborrarna hos en individ är tydligt knipta. Ett liknande fynd ska alltså noteras, oavsett om det är vad kunden önskar eller om det är vanligt förekommande i rasen. Även Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har yttrat att ”alla avvikelser från det normala ska noteras i ett besiktningsintyg”, och detta ”oberoende av om något av felen skulle kunna vara att anse som rastypiskt” (beslut nr 75, ärende nr 91/12).”

SVERAKs styrelse

Rulla till toppen