Angående Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram för svensk bondkatt

SVERAK ser med förvåning för att inte säga bestörtning att SJV godkänt ett avelsprogram för svensk bondkatt, framtaget av Lantrasföreningen Bondkatten (Dnr 5.5.18 -19904/2020). I motiveringen till beslutet anger SJV att föreningens riktlinjer ”reglerar en verksamhet vars syfte är att bibehålla en frisk kattpopulation med djur som kan utföra sina naturliga beteenden” SVERAK instämmer inte med den bedömningen. Tvärtom anser vi att avelsprogrammet har allvarliga brister och på flera punkter står i strid med gällande djurskyddslagstiftning. Vi utvecklar här våra invändningar under tre huvudrubriker och yrkar på att SJV omprövar sitt beslut.

Läs hela SVERAKs skrivelse till SJV (PDF)