Lex Maja träder i kraft 1 april 2019

Den 1 april träder en ny lagstiftning i kraft, som gör det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur (Offentlighets- och sekretesslagen,10 kapitlet, §20a). Bakgrunden till lagen är att katten Maja i juni 2016 svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus. Hemtjänsten valde att inte göra något, trots att de visste att katten fanns i lägenheten, med hänvisning till sekretessbestämmelser.

Djurens Rätt och Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt) har varit drivande för att få till stånd en lagändring. Riksdagen röstade igenom lagen den 8 maj 2017 och biföll därmed motioner från (L) och (M). I korthet innebär lagen att en sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur införs så att hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten får lämna uppgifter om djurskyddsproblem vidare till den berörda kontrollmyndigheten.

Begreppet vanvård kan, enligt regeringens proposition till lagförslaget, exempelvis innefatta en situation där ett djur inte har tillgång till foder och vatten under en eller flera dagar.

Länk till hela lagen (se kap 10, §20a)