Utställare – klarläggande

”principbeslut”, tolkningar & arbetsrutiner

Med hänvisning till  FIFes och SVERAKs regler för utställning där ytterligare förtydliganden finns, förbundets ekonomirutiner, klarläggande vid anmälningsförfarande och beslut vid anmälan/ärende väckt till SVERAKs disciplinnämnd mm. Klarlägganden finns även inskrivna på berörda sidor på SVERAKs hemsida.

SW-kvalificering katt som tävlar i grupp

Om kvalificering till SW är ”nominering” så kommer detta att vara giltigt för tävlande på SW även om katten byter grupp/färg. Viktigt är dock att katten har korrekt och uppdaterad stamtavla vid själva utställningsarrangemanget. (TUK – 2011-08 – konf styr.möte 2012-10)

Återbetalning av anmälningsavgift?

Det är upp till varje enskild klubb att bestämma vad som gäller vid återbetalning. Klubben bör klargöra sin policy tydligt och en eventuell administrativ kostnad ska framgå på inbjudan.

Vid sjukdom eller skada – se utställningsregler om blankett/veterinär intyg anvisat av SVERAK. Blankett finns på SVERAKs webbplats. (TUK – 2010-08 – konf styr.möte 2012-10)

Ytterligare förtydligande:
Det rekommenderas – men är upp till respektive arrangör att bestämma – att det inte tas ut någon administrativ avgift om återbetalning beror på om utställningen blivit full eller om katt avlidit.

Utställaren anmäler katt under de premisser som står i inbjudan – exempelvis administrativ avgift eller inte.

Uppmaning att använda SVERAKs burar – inte egen bur

SVERAK uppmanar utställare och utställningsarrangör att burarna i SVERAKs burpool används – inte “egen bur”.

Burpoolen är lätt att hålla ren genom att den är av plåt och den städas och desinficeras av arrangerande klubb efter varje utställning för att på så sätt minimera smittorisken mellan utställningar. Burarna är också enkla att öppna och stänga, vilket är extra viktigt då assistenter ska hämta katten från buren, till exempel när ägaren missar att det är dags för bedömning av katten. Burarna är också lätta att se in i och besökare kan enkelt se katten/katterna som sitter i buren. Enhetliga burar gör också sitt för att det ska se snyggare ut i hallen än om det vore ett mischmasch av olika burar.

Det finns många olika burar på marknaden och de flesta sköter säkerligen om sina burar på ett bra sätt. Dock finns det de som har både mycket ohygieniska burar, såväl transportburar som utställningsburar.

Utställningsburarna är av tyg eller plast, vilket är brandfarligt om det värsta skulle inträffa. De flesta egna burar som tas med till utställningar öppnas med dragkedja, vilket kan vara svårt att öppna och stänga med en sprattlig katt i famnen även för en erfaren assistent. De är även ofta svåra att se in i för besökare.

Så för allas säkerhet, för att besökare ska kunna se katterna, på grund av hygienaspekter och även ekonomiska aspekter uppmanar vi att burarna i SVERAKs burpool används.  (konf styr.möte 2013-08)

Vad innebär ”dragen”, ”diskvalificerad” eller ”ABS” i resultatlista?

ABS – en förkortning av Absent vilket betyder ”ej närvarande”. Katter med detta ”resultat” har inte kommit till utställningen eller blivit stoppade vid veterinärincheckningen. Utställare är inte skyldiga att i förväg meddela om man inte kan komma. Katterna blir per automatik klassade som ABS om de inte checkas in.
Klubben rapporterar: ABS:ad katt räknas som ”ej bedömd”

Dragen – ägaren väljer själv att inte tävla med incheckad katt på utställningen. Om ägaren av någon anledning inte vill att katten ska upp till bedömning kan man fatta beslut att katten dras från tävlingen. Detta kan ske innan bedömningen ska ske och ska meddelas till sekretariatet. Ibland kan ägare i samråd med domare fatta beslut att dra katten i samband med eller efter grundbedömning. Detta val kan göras då det finns en överhängande risk för diskvalificering p.g.a. temperament.
Klubben rapporterar: Katt dragen innan bedömning räknas som ”ej bedömd”. Katt dragen under eller efter bedömning räknas som ”bedömd”

Disk. – Diskvalificerad från vidare tävling.
Om en domare anser att katten inte håller temperamentsmässigt kan beslutet bli diskvalificering p.g.a. temperament. Denna typ av diskvalificering kan ske under grundbedömning, BIV-uttagning, nominering eller under Best In Show. Om en katt får denna bedömning tre gånger blir den stoppad från utställning för all framtid. Undantag görs om katten kastrerats då de tidigare diskvalificeringarna som fertila makuleras. Detta är samma sak som det tidigare begreppet ”Yellow Card” som tidigare delades ut och noterades på särskild blankett.
Diskvalificering kan även ske av andra orsaker, t.ex. avvikande testikelstatus på fertila hankatter, dövhet, skelögdhet, dopning, navelbråk eller dräktiga honor. Dessa fel finns upptagna i FIFes och SVERAKs utställningsregler.
Klubben rapporterar: Diskvalificerad katt, oavsett orsak, räknas som ”bedömd”

Utom tävlan – Katt som bedöms på utställningen men ej deltar i tävlingen. Ibland kan ägare vilja ha bedömning på sin katt men inte delta i tävlingen. Detta kan t.ex. bero på att katten har blivit stoppad p.g.a. att certifikat från ett annat land saknas. Bedömning kan då ske men katten deltar inte i uttagning av BIV eller nominering.
Klubben rapporterar: Katt utom tävlan räknas som ”ej bedömd”

Alla övriga katter på utställningen har bedömts av domare och räknas som ”bedömd”.

(TUK – 2010-08 – konf styr.möte 2012-10)

Om inget annat anges har genomgång och konfirmering av tidigare beslut skett vid styrelsemöte nr 5/11