Utställning visar upp kattvärlden

FIFe och SVERAK visar upp sig framförallt genom utställningarna. Det är därför viktigt att dessa är organiserade på ett professionellt sätt.

Det är på kattutställningar som allmänheten bildar sig sin uppfattning om kattvärlden.

Inom FIFe arrangeras kattutställningar på samma sätt och med i princip samma regler överallt. I Sverige är det SVERAK som står som arrangör, men överlåter ansvaret och det praktiska arbetet till de SVERAK-anslutna klubbarna.

På FIFes hemsida finns en “Show Organisers Guide” (under rubriken Miscellaneous) med tips och råd.

Bl.nr (ver.dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
5001 (1911)Ansökan om utställningsdatum – OBS! Nya priser från 1 februari 2020! Läs mer information
5002 (2208)Ansökan om elevbidrag för SVERAK-ansluten elev boende i Sverige
Beställningsavtal – utställningsmaterial – läs mer information
5011 (2111)Avel/ uppfödning bedömningssedel
Beställning av burpool – läs mer information
5021 (1505)Granskningsrapport burpool – läs mer information
5022 (1401)Ersättningsanspråk om städpeng – läs mer information
5100 (2106)Intyg under stambokföring – läs mer information
Öppnas med lösenord
5150 (1911)Ändring av uppgift klubb/styrelse – läs mer information
5200 (1510)Motionsblankett SVERAKs årsmöte (word) – läs mer information

Svårt att hitta utställninghall?
SVERAKs styrelse har framställt ett dokument med vägledning gällande utställningsplatser, klicka HÄR för att se dokumentet.

Är utställningsdatumet ledigt?
Ansök i god tid och kontrollera att önskat utställningsdatum är ledigt innan ansökan sänds. I SVERAKs kalender finns samtliga inbokade och av FIFe godkända SVERAK-utställningar. Du finner kalendern på sidan “Utställningskalender“. På FIFes hemsida finns en “show calender” över samtliga inbokade FIFe-utställningar.

Endast två SVERAK-utställningar får arrangeras samma helg.

“Spärrade” utställningsdatum är:

 • – den helg som är i direkt anslutning efter FIFes Generalförsamling
 • – samma helg som FIFes World Winner Show (världsutställning) arrangeras
 • – samma helg som Scandinavian Winner Show arrangeras
 • – samtidigt som SVERAKs årsmöte
 •  

Avstånd mellan utställningsorter

 • – 400 kilometer (vägavstånd) inom FIFe om utställningar arrangeras samma helg.
 • – 150 kilometer (vägavstånd) inom Sverige för utställningar arrangerade helgerna efter varandra.

Den först bokade utställningen har företräde.

Dispens från annan klubb – för nära avstånd
Det är upp till arrangerande klubb att begära eventuell dispens från annan klubb som har utställning samma helg, helgen före eller helgen efter.

Beviljad dispens/skriftlig överenskommelse ska sändas tillsammans med ansökan om utställningsdatum till SVERAKs kansli.

Tänk på att utforma dispensen tydligt avseende antal katter, avstånd mellan orter och liknande, så att berörda parter är införstådda med vad dispensen avser.

Var noga med att respektera den dispens som lämnats.

Om dispensen avser FIFes regel om 400 km mellan utställningsorter samma helg ska denna vara skriven på engelska, eftersom den ska sändas FIFes sekretariat tillsammans med ansökan.

Ansökan
Hämta blnr 5001 “Ansökan om utställningsdatum” här

Fyll i och skicka – en ansökan per utställningshelg- till SVERAKs kansli. Om blanketten inte används tänk på att i ansökan (via e-post) ange: kattklubb, utställningsdatum, ort/plats, postnummer för utställningslokal (FIFe kräver postnummer), utställningsform samt när utställningsavgiften inbetalats. Om ansökan sänds via e-post ska avsändare vara ”känd adress (ordförande, sekreterare eller kassör)

Om ni ska arrangera en Breed-BIS, ange detta på blanketten eller meddela kansliet i efterhand.

Betala
Förskottsbetala depositionsavgift; 1 900 kr per helg till SVERAKs bankgiro 630-2962.

Godkänt/ej godkänt utställningsdatum
När FIFe godkänt och bekräftat utställningsdatum sker publicering på FIFes och SVERAKs utställningskalendrar.

Klubben får besked från SVERAKs kansli – via e-post – om godkänt/ej godkänt datumförslag.

Fler än en utställning/år?
Ansluten klubb som har flera utställningar inbokade under året måste ange vilken av dessa som är huvudutställning. Icke huvudutställning kan bokas tidigast 24 månader före utställningsdatum.

Tänk på att omgående meddela SVERAKs kansli vid ändringar (avbokning, ändring utställningsort, utställningsform och liknande)

Alla funktionärer (klubbfunktionärer, elever, assistenter, domare) som är enskilda medlemmar i en SVERAK-ansluten klubb är försäkrade mot olycksfall genom SVERAK.

Hämta informationen som pdf-dokument

Burpool

På grund av de vitt skilda förutsättningarna, och därmed också försäkringsbehoven, för varje arrangemang har försäkringbolag sett det som omöjligt att ha ett färdigt paket att erbjuda när det gäller stöld, skadeståndsskyldighet etcetera för burpool och utställningsarrangemang.

Vid eventuell försening av burpoolen eller skada under transport ska detta rapporteras in till förbundet för eventuella ersättningsanspråk mot speditören.


Funktionärer och domare

Medlem i SVERAK-klubb och försäkringsnummer

Under förutsättning att berörd person är enskild medlem i en SVERAK-klubb är alla utställningsfunktionärer (klubbfunktionärer, elever, assistenter, domare) försäkrade mot olycksfall genom SVERAK – denna försäkring gäller även vid utställning som arrangeras utomlands.

Om olyckan skulle vara framme gäller följande rutin för anmälan till försäkringsbolag med hänvisning till SVERAKs försäkring:

 • Kontakta Folksam per telefon 0771-960 960
 • Uppge därefter försäkringsnummer KF 186 12 14-003

Ej medlem i SVERAK-klubb

Enligt FIFes och SVERAKs Utställningsregler 1.10b ska utställningsarrangören tillse att domare och övriga utställningsfunktionärer är försäkrade. Klubbar som inte kan försäkra utländska domare, elever och assistenter som tjänstgör på utställningen, ska i förväg informera om detta, så att de ges möjlighet att försäkra sig i hemlandet.

För klubb som ska arrangera utställning innebär detta att klubben i god tid innan utställning ska fråga domare, elever och assistenter, som inte är medlemmar i en SVERAK-ansluten klubb, om de är försäkrade mot olycksfall.

Kattförbundet SVERAK
Maj 2016

Inbjudan till utställning ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast tre månader före första utställningsdagen. 

När man anger domarnas behörighet skriver man arabiska siffror (d.v.s. 1, 2, 3 och 4). Det finns (och kommer kanske alltid att finnas) domare som inte har full behörighet för en kategori och detta ska framgå på ett tydligt och enkelt sätt. För att göra detta har det som ett komplement skapats fyra s.k. ”rasgrupper”.

RasgruppRaser
AEXO, PER
BRAG, SBI, TUV
CABY, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, RUS, SOM, SPH
DBAL, OLH, OSH, PEB, SIA

Dessa ska användas som tillägg för de domare som inte har behörigheter för alla raser i kategori 1 och 4.

Inbjudan

Kontrollera inbjudan så att alla uppgifter enligt reglerna är med. Oftast används samma layout år efter år – tänk på att hålla koll på eventuellt ändrade regler.

Skicka för granskning

När inbjudan är klart sänds den för godkännande via e-post som bifogad fil (word, pdf eller dylikt) eller per post till SVERAKs kansli. Tänk på att inte publicera inbjudan på er egen webbplats innan den är godkänd.

Publicering

Så snart inbjudan blivit godkänd noteras 1:a datum för anmälan samt länk till klubbens hemsida  på utställningslistan. Inbjudan kommer att publiceras i ett nummer av Våra Katter som A5-format (kansliet skickar till redaktören) – ange gärna i vilken utgåva ni vill ha inbjudan.

Firar ni jubileum? 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 90 år osv – och samma år arrangerar utställning – då får ni er utställningsinbjudan som en helsida. Påminn gärna om detta när ni skickar inbjudan för kontroll.

Logotyper

 
 

Mer om logotyper >

Uppgifter som ska vara med på inbjudan

– Utställningsdatum och ort

– Utställningshallens adress -SVERAKs styrelse har lämnat SVERAK-klubbarna en generell dispens från ”Regler för utställning” angående utställningslokalens adress på inbjudan. Dock ska lokal meddelas utställaren senast i samband med skick av utställarbekräftelse.Först när klubben kan ange utställningslokal (=leveransadress) hanterar SVERAK bokning av burpool och materialbeställning. Leveransadress är nödvändig för att leverans av sponsormaterial (priser) och eventuella burar ska kunna ske. 

– Domarnas namn, landskod (ISO-kod) där domaren bor (inte där domaren är medlem) samt vilka kategorier respektive domare ska/är behöriga att döma. Ange endast de domare som accepterat domaruppdraget.

Till FIFes domarlista

– Första och sista anmälningsdag/inbetalningsdag

– Första inbetalningsdag ska vara tidigast tre månader före första utställningsdagen. Om anmälningsperiod skiljer sig från inbetalningsperiod ska detta tydligt framgå i inbjudan. Tänk på att ej sätta början av anmälningstid precis under semesterstängning eller julstängning på kansliet.

– Anmälningsavgiftens storlek

– Kontonummer till vilken anmälningsavgiften ska inbetalas

– Utställningens öppettider

– Förteckning över hotell (som tillåter katter)

-De utställningsregler som finns beträffande katternas hälsa samt gällande gränsbestämmelser.

Många klubbar skriver: “FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För mer information, se www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se.

– Logotyper: SVERAKs och FIFes aktuella logotyper ska finnas med däremot finns det inget krav att samarbetspartners logotyper finns publicerade. Om plats finns på inbjudan bör, som en ren artighetsgest, även Royal Canins och Agrias logotyper vara med. Tänk på att använda Royal Canins korrrekta logotyp– vit bakgrund med ett litet trademark-märke till höger.

Kontrollera inbjudan

Alla utställningsarrangörer ska skicka in sina inbjudningar i god tid till kansliet för kontroll.

Varför kräver vi detta? Jo, för att i FIFes värld så är det SVERAK som arrangerar utställningar i Sverige. SVERAK i sin tur låter klubbarna arrangera utställningar men det är fortfarande SVERAK som är ansvarig gentemot FIFe. Därför måste och vill vi se till att utställningarna arrangeras på rätt sätt och att reglerna följs.

Ett sätt är att kontrollera inbjudningarna, så att de är korrekta enligt regelverket när de enskilda medlemmarna ska anmäla till utställning. SVERAKs kansli ska ha inbjudan senast tre månader före utställningen. Tänk på att sända inbjudan i god tid, den publiceras bara i Våra Katter om det fortfarande är möjligt att anmäla till utställningen när tidningen kommer ut.

Vad händer om det finns inbjudningar med delvis olika innehåll till samma utställning? Om kanslipersonalen uppmärksammar att det finns olika versioner av inbjudan kontaktas den aktuella klubben för att rätta till olikheterna. Detta för att utställarna ska ha rätt information när de anmäler till en utställning.

Hur sent kan en arrangör ändra i inbjudan? I princip kan ändringar ske fram till anmälningstidens början när det gäller typ av utställning, men det är ovanligt att byta utställningsform så sent. Däremot kan byte av domare ske ända fram till utställningen. Om korrekt inbjudan inte har kommit till kansliet före första anmälningsdag kan SVERAKs styrelse besluta att utställningen ställs in! Det är som sagt SVERAK som är ansvarig för alla utställningar.
SVERAKs styrelse

För att utställningen ska kallas internationell måste bland annat en eller flera internationella FIFe-domare vara närvarande och minst en av dem ska vara från ett annat land. Minst 75 % av tjänstgörande domare ska vara FIFe-domare. Det är viktigt att domarkåren förnyas och därför brukar de flesta klubbar – och möjlighet finns – ställa upp och välkomna elever som önskar en elevgång eller planerar att göra examen vid utställning. 

Domarlista

På FIFes officiella domarlista finns samtliga FIFe-domare, e-postadress samt de kategorier de har behörighet att döma. Om ni vill ha en domarlista med telefonnummer och adresser kan denna beställas till klubben från SVERAKs kansli.

SVERAK har inte tillåtelse av FIFe att publicera eller distribuera komplett domarlista innehållande domarnas adresser, telefonnummer mm. Vi får däremot skicka den med “snigelpost”. Klubbofficiell adress kan – via e-post – begära denna från SVERAKs kansli så sänds den med post.

Antal katter per domare

Under normala omständigheter ska inte en domare ha mer än 40 katter att döma vid en endagsutställning eller 80 katter vid en tvådagarsutställning.

Om domaren har elev, eller om det är en examensdomare gäller 30 respektive 60 katter. Läs mer under fliken “Elev, examen eller stadiedomare under utställning”.

Domararvode

Minimiarvode i enlighet med FIFes regler:

EUR 160 per tvådagarsutställning
EUR 100 per endagsutställning
EUR 200 per utställning, om domaren tjänstgör båda dagarna på en tvådagarsutställning, uppdelad på kategorier
EUR 100 per utställning, om domaren tjänstgör ena dagen på en tvådagarsutställning, uppdelad på kategorier

Ett enkelt sätt att räkna om euro till svenska kronor till dagsaktuell valuta se här, på sidan euron.nu. (exempel:  200 euro = 200 x 10. 6839 = 2136,78 kronor)

Praktiska tips om information mm till domarna

Information  i förväg

– skicka en skriftlig information till respektive domare om vilka övriga domare som är inbjudna (samåkning) vilket hotell dom ska bo på (adress och telefonnummer).

– Tala om vilken typ av hotell det är och var det är beläget förhållandevis till utställningslokalen. Om det finns TV, telefon, hårtork etc. på rummet.

– Framför allt för utländska domare är det viktigt att få veta vilken flygplats/station som är närmast belägen.

Berätta också om vilken typ av lokal utställningen ska vara i. Det kan vara bra att veta i förväg om de ska ta med sig varma eller tunna kläder.

– Fråga om domaren vill att klubben ska beställa biljetten.

Middag  fredag

– Informera om var domaren kan äta fredag kväll – eller om det är det gemensam middag med klubben kl ??.

– Informera om det är OK att notan sätts på rummet om domaren äter på hotellet.

Transport till hotellet

– Informera domaren om klubben hämtar på flygplats/järnvägsstation eller om egen transport (taxi) till hotellet gäller.

– Vid hämtning – försök att planera att så många domare som möjligt ankommer ungefär samtidigt. Det underlättar för klubben samtidigt som det kan vara tråkigt för domaren att behöva vänta länge på hämtning på en flygplats eller järnvägsstation.

På plats i utställningslokal

– Planera hämtning av domarna på morgonen när incheckning och domarpärmarna är klara. Det bättre att domarna får stanna på hotellet tills ni är “klara att ta emot dem”.

– Väl på plats kan ni anvisa dem till plats där de kan hänga av sig väskor, ytterkläder etc.

– Samla gärna samtliga domare och hälsa välkomna samt förklara dagens program; vilken tid man räknar med att panelerna ska börja, var man ska äta lunch, var toaletterna finns.

– Presentera samtidigt den assistent som man ska arbeta med under dagen. Är det en 2-cert utställning försök att placera samma assistent på samma domare båda dagarna.

Domarsupé

När det gäller domarsupé vill nog det flesta domarna att man äter på hotellet om det finns möjlighet. Ett alternativ är också att ge domarna pengar som täcker en middag så får dom själva välja vad som är bäst.

 
Icke FIFe-domare

Om klubben önskar bjuda in icke FIFe-domare ska ansökan i god tid ske via nedan formulär. Ansök i god tid – och före utställningsinbjudan insänds till SVERAKs kansli. För att påskynda hantering är det att föredra att blankett sänds per e-post till SVERAKs kansli (från “känd” adress).

Tänk på att
…godkännande krävs inför varje nytt uppdrag
…dessa domare inte tillåts övervaka stadier eller agera examensdomare.
…i förväg informera domaren om FIFes utställningsregler, domarregler och standards.

Ansökan om dispens att bjuda in icke FIFe-domare

OBSERVERA!  Tänk på att ansöka om dispens i god tid och innan utställningsinbjudan insänds till SVERAKs kansli. Läs mer om icke FIFe-domare vid utställning i regler för utställning § 6.1.2.

Eftersom formuläret är “öppet” vill vi säkerställa att det är klubben som skickar. Därför är lösenord till Sinbad obligatoriskt. Läs mer om Sinbad. Har du inte lösenordet – kontakta medlemsansvarig i klubben.
  Det är viktigt att domarkåren förnyas och därför brukar de flesta klubbar – och möjlighet finns – ställa upp och välkomna elever som önskar en elevgång eller planerar att göra examen vid utställning.

  Ta emot elev – lite att tänka på initialt
  • Domarelevens ansvar
   Domarelev ansöker om elevgång, detta görs till utställningsarrangerande klubb och med kopia till SVERAKs kansli.
   Domarelev ansöker om elevgång på “sin” kategori och kan önska specifik domare, men det är arrangerande klubb som slutligen beslutar om vilka domare som kommer att ha elev (med utgångspunkt vilka domare som sagt ok till att ha elev och naturligtvis antal katter, antal domare mm).
  • Elevlista
   På FIFes webbplats finns lista över alla aktiva elever (och domare) inom hela FIFe om man som klubb är osäker om den sökande är elev och på vilken kategori.
  • Klubb – fråga inbjudna domare
   Den arrangerande klubben måste fråga sina inbjudna domare om de är villiga att ta emot elever eller inte. Denna fråga kan man lämpligen ta med redan när man bjuder in domaren. En domare måste ha varit domare en viss tid och dessutom räknas som aktiv (dvs ha dömt på minst tre utställningar året innan) för att få ta elev. I FIFes domarlista är datum för examen, aktivitet samt närvaro på seminarium noterat.

   Om domaren säger att det är OK så är det klubben som i slutändan bestämmer vilken/vilka domare som ska ha elev, men också vilka elever man vill ta emot – och hur många.

   Försök att i god tid meddela de elever som sökt om ni har möjlighet eller inte att bereda elevgång – ibland kan detta sväva i luften (för att man helt enkelt inte vet) – meddela då det. En öppen dialog underlättar för alla. Tänk på att lägga med SVERAK som kopia på svarsmailet om det gäller en svensk elev.

  Färre katter per domare

  Att ta emot elever på utställning innebär att färre antal katter placeras på de/de domare som agerar instruktörer/examintorer:

  • 60 katter att bedöma vid en internationell tvådagarsutställning
  • 30 katter att bedöma vid en internationell endagsutställning

  Detta kan i förlängning innebära att man som arrangör måste ta in ytterligare domare.

  Om ni har examen och/eller parallellelevgång, tänk då på att beställ extra bedömningssedlar.

  Skillnad mellan ”vanlig” och ”parallell” elevgång

  “Vanlig” elevgång
  Vid en vanlig elevgång sitter eleven med ”sin” domare, och är därmed ganska enkel för en arrangör att hantera.
  Eleven ska ha en egen namnskylt med text elev undervid domarbordet, så utställarna tydligt ser vad som pågår.
  Ge även eleven en egen “domarmapp” som innehåller kattlistan samt nomineringslistan till de katter som elevens domare ska döma.

  Det kan vara bra att sätta en ”namnskylt” även för eleven vid domarbordet så utställarna tydligt ser vad som pågår.

  Parallell elevgång
  Vid en parallell elevgång ska eleven på egen hand döma samma katter som den domare eleven sitter hos och ska ha identiska bedömningssedlar, listor och nomineringslistor som den aktuella domaren. Vid en parallell ska eleven ha samma förutsättning som domarna har vilket även innebär ett domarbord, burar och assistent till eleven.

  Det är lämpligt att informera utställare om att parallell kommer att avhållas, detta då deras katter kan komma att bedömas två gånger – en gång av domaren och en gång av eleven. Ett tips är att ha förgjorda lappar, som assistenten kan sätta på utställarens bur när denne hämtar katt till eleven, så inte utställaren undrar var deras katt plötsligt tagit vägen. Utforma gärna dessa på ett positivt sätt, exempelvis: “Grattis! Din katt är utvald att bli bedömd av både domare och domarelev eftersom xxx genomför så kallad parallell elevgång hos domare xxx”.

  Röstning i panel – domarelevens röst räknas inte
  Att rösta i panel är inget som är ett krav enligt regelverket, utan är något som domaren och eleven kommer överens om. Kontrollera detta innan panelen börjar så alla vet vad som gäller. En erfaren elev brukar i allmänhet rösta – men rösten räknas (självfallet) inte.

  Examen

  Preliminär examen

  En assistent som önskar påbörja elevgång måste genomgå en så kallad preliminärexamen. Det är SVERAKs styrelse som beviljar elevexamen för svenska elever och en sådan examen skall alltid övervakas och kontrolleras av de två funktionärer/domare som SVERAKs styrelse i förväg har godkänt! I första hand skall examen övervakas av funktionär, på plats godkänd av SVERAKs styrelse eller tillsammans med domare, exempelvis i samband med en utställning.

  Elevexamen består enbart av teori (ingen bedömning av katter) och är inte bruklig att göras under pågående utställning, utan på till exempel kvällen. De som övervakar elevexamen får relevanta handlingar direkt från FIFe och/eller SVERAK. Detta innebär att en preliminärexamen inte påverkar klubbens arrangemang!

  Domarexamen

  Eleven sänder sin examensansökan till SVERAK, för godkännande av SVERAKs styrelse, innan vidarebefordran till FIFe. Detta måste vara gjort senast tre månader innan sökt datum för examen.

  Domarexamen sker däremot i anslutning till och under pågående utställning. Domareleven måste tillfråga de berörda examensdomarna och utställningsarrangerande klubb om den godtar examen under utställningen. Om klubben säger ja bör klubben kontakta berörda domare och konfirmera detta – diskutera eventuella frågor om hantering i förväg.

  Examensdomare: För domarexamen behövs det två domare och båda ska ha varit aktiva domare på aktuell kategori sedan minst fem år och minst en ska ha deltagit på ett, av FIFe arrangerat/godkänt, domarseminarium. En domarexamen tar mycket extra tid för examensdomarna och de ska döma maximalt 30 katter vardera.

  Teoretisk del: Den teoretiska delen av examen görs på förutbestämda tillfällen/platser (gruppexamen) vid ca 2-3 tillfällen per år. Eleven måste bli godkänd på den teoretiska examen för att få gå vidare till den praktiska.

  Egen domarring: Det måste finnas en egen domarring (inklusive burar) till domareleven och det måste även finnas två assistenter för den praktiska delen av examen. Domarringen ska ha samma förutsättningar som övriga domares. Observera! Be kattägarna att inte ”störa” pågående examen!

  Informera utställarna: Det är lämpligt att på ett positivt sätt informera utställare om att examen kommer att avhållas eftersom deras katter kan komma att bedömas även av kandidaten. Ett tips är att ha förgjorda lappar, som assistenten kan sätta på utställarens bur när denne hämtar katt till examenseleven, så inte utställaren undrar var deras katt plötsligt tagit vägen. Utforma gärna lapparna med positivt budskap, exempelvis: “Grattis – på denna utställning pågår domarexamen. Din katt är utvald  att bli bedömd av både domare och domarelev eftersom xxx tar examen hos examensdomare xxx och xxx. Kattklubben xxx önskar xxx lycka till!”

  “Dubbletter”: Utställningsarrangerande klubb ska förse examensdomarna med bedömningssedlar och listor (en bra service är att ”printa” dubbletter) för den aktuella kategorin.

  OBS! det är examensdomarna som bestämmer vilka katter som ska ingå i en examen. För att bedömningar ska komma igång smidigt på utställningsmorgonen; ge examensdomarna bedömningssedlar och listor på fredagen.

  Viktigt att tänka på: Examen kan endast ske på den första dagen av en två-certifikatsutställning, en endagsutställning (vid kategoriutställning gäller aktuell dag för kategorin) eller på en tvådagarsutställning.

  Ersättning till examensdomare och arrangerande klubb

  Vid examen utgår ersättning till de två examensdomarna samt till den klubb som arrangerar utställningen.

  Domareleven betalar examensavgift till SVERAK (som vidarebefordras till FIFe). Klubben betalar respektive domare 25 EUR/250 SEK (totalt 50 EUR/500 SEK).

  I samband med fakturering efter utställningen ersätter SVERAK klubben med 1 000 kr (cirka 100 EUR). Detta innebär att klubben får 500 kr för att den agerar som värd.

  Stadie/stadiedomare

  När domareleven klarat sin examen blir den stadiedomare (men är ännu inte internationell FIFe-domare).

  En stadiedomare behöver en ”övervakningsdomare”, som ska övervaka, godkänna och ansvara för bedömningar gjorda av stadiedomaren. En ”övervakningsdomare” kan ändra resultat utdelade av en stadiedomare (mycket ovanligt men dock …). Den som agerar “övervakningsdomare” ska varit aktiv domare på aktuell kategori minst fem år och ska ha deltagit på ett av FIFe arrangerat och/eller godkänt domarseminarium minst en gång de senaste tre åren.

  “Övervakningsdomaren” får döma maximalt 30 katter. Stadiedomaren dömer katterna på sedvanligt sätt och gör nomineringar, men rösten räknas inte i BIS-panelen.

  En stadiedomare bjuds in på sedvanligt sätt och med samma ersättning som internationella domare.


  Eleven på plats

  Eleven själv har ansvar för att ta med aktuella intyg/blanketter – detta ansvaret ligger inte på klubben men om klubben vill ha dessa blanketter tillgängliga för elever – se då till att det är aktuella blanketter (annars är de inte giltiga). Aktuella blanketter hämtas på FIFes webbplats.

  En elev och/eller en examenskandidat står själv för sina kostnader (resor, hotell mm) men ofta frågar eleven om klubben kan boka hotell – detta för att eleven oftast vill bo på samma hotell som domarna.

  En elev/examenskandidat kan inte kräva att bli hämtad på flygplats (tågstation mm) eller att åka tillsammans med domare till och från utställningen men om man har en domare (eller flera) som ska hämtas så är det ju en service att låta eleven få samåka. Det är lämpligt att göra klart redan innan helgen hur detta kommer att hanteras – det är inte roligt som arrangör att råka ut för ”diskussioner” på plats.

  Arrangerande klubb brukar bjuda på fika och lunch, inte heller detta kan krävas av eleven – men det är kutym inom hela FIFe. En del klubbar bjuder sina elever på ”domarmiddagen”, men detta är naturligtvis upp till var och en och är absolut ingenting som eleven kan förvänta sig av en utställningsarrangör.

  Assistenten (steward) fyller en viktig uppgift: att serva domare, utställare, domare och arrangerande klubb. Att vara “steward” är också ett krav för den som vill påbörja domarutbildning. Vem som helst med intresse för katter och service kan vara assistent – enda kravet från FIFe är att personen ska ha fyllt 15 år. Inom SVERAK gäller att det vid varje utställning ska finnas en assistentansvarig (chief steward).

  Lite om assistentens uppgifter

  – På de utställningar där ägarna själva presenterar sina katter för domaren är det tillräckligt med en assistent annars ska domaren ska ha minst två assistenter till sitt förfogande. I panel får endast assistenter visa katterna – inte ägarna själva.

  – Klubben ansvarar att förse domaren med nödvändiga handlingar innan bedömningarna startar och det rekommenderas att använda de assistentintyg som finns på FIFes hemsida (dessa kan vid behov anpassas). Blankett finns på denna sida – under rubriken “Steward Certificate”.

  – Klubben avgör om ersättning utgår – och så fall i vilken form och nivå – till utställningens assistenter.

  – Assistenten ska var klädd så att det framgår att personen är assistent. Läs om assistentskjortor inom SVERAK under fliken “materialbeställning”.

  – Assistenten ska i möjligaste mån undvika att presentera sin egen katt för domaren, förutom på de utställningar där ägarna själva får presentera sina egna katter

  – Assistenten är länken mellan domare och sekretariat och ska informera utställningssekretariatet om en bur är tom.

  – vara kapabel att korrekt ta ut och sätta tillbaka en katt i en bur

  – se till att rätt katt är på bordet och att domaren inte behöver vänta på katter i onödan

  – torka av bord och burar med desinficerande medel efter varje katt

  – hålla ordning på domarens papper i samråd med domaren

  – inte kommentera eller uttala sig om en utställd katt

  – inte lämna domaren förrän bedömningarna är slutförda.Assistenten hjälper domaren i arbetet under dagen. Detta innebär bland annat att assistenten ska:

  Om domaren ger assistenten tillstånd kan denne meddela resultat till utställarna.

  Du som är assistent

  Välj bekväma skor.

  Gör en tur i utställningslokalen för att se hur den är disponerad, hur burplacering är gjord, var domarna ska sitta och så vidare.

  Domaren ska skriva ett assistentintyg och lämna det i original direkt till dig.

  För utställningsarrangerande klubbar och assistentansvariga

  Assistenter på SVERAKs assistentlista har antingen genomgått SVERAKs assistentutbildning, genomfört test eller kvalificerat sig på annat sätt som erfaren assistent med möjlighet att beställa egen assistentskjorta. 

  Är det några frågor om assistenter, kontakta Jeanette Houdi,  jeanette.houdi@styrelse.sverak.se eller 070-815 15 32

  Glöm inte FIFes och SVERAKs logotyp på katalogens framsida.
  Royal Canins och Agrias helsidesannonser ska finnas på utställningskatalogens baksidespärm respektive omslagets insida (utan kostnad).

  Katalogen
  Både lördagens och söndagens katter kan vara med i en och samma katalog, antingen i två ”ihopslagna” kataloger eller i en katalog där varje katt förekommer en gång med både lördagens och söndagens katalognummer bredvid. Viktigt är att det tydligt framgår vilken dag respektive katt tävlar.

  Utöver uppgifter om katten måste katalogen innehålla namn och färgnummer på utställda katters föräldrar (gäller ej huskatter) och även en förteckning över tjänstgörande domare, inklusive (ISO-koden för) landet där domaren bor – inte landet där domaren är medlem – samt vilka kategorier de är behöriga att döma. Dessutom ska finnas en förteckning över samtliga ägare av utställda katter som minst anger ägarens namn, landskod, den organisation eller klubb där ägaren är medlem och katalognummer för av ägaren utställda katter.

  SVERAK har tillsammans med vårt “hustryckeri” tagit fram ett samarbetserbjudandet för tryck av t.ex. klubbtidning och utställningskataloger  samt frakt.

  Kontakta Mathias Johansson, platschef på JustNu-tryckeriet i Borås vid beställning
  e-post: mathias.johansson@justnu.se 
  telefon: 033-20 90 54.

  Tillkommande katter
  När det tillkommer katter efter det att övriga katter numrerats, får de tillkommande katterna 1 000-nummer (om det finns färre än 1 000 katter, annars får de 2 000-nummer). Som exempel; en katt placeras in efter nr 69 – då får den tillkommande katten nr 1069.

  Logotyper
  FIFes och SVERAKs logotyp ska alltid publiceras på utställningskatalogens framsida.

   
   

  Mer om logotyper

  Annons från RC och Agria

  Royal Canin erhåller utan kostnad helsidesannons på utställningskatalogens baksidespärm.

  Agria Djurförsäkring erhåller utan kostnad helsidesannons på utställningskatalogens omslagets insida.

  Klicka på bilden och öppna som pdf.

  Royal Canin

   
  Annonsstorlek A4 version sömn Annonsstorlek A4 version lek


  Agria Djurförsäkring

   
  Annonsstorlek A4 svart-vit Annonsstorlek A5

  Skänkta priser
  Finns uppgift om skänkta priser bör Royal Canin och Agria få tack för sitt samarbete.

  Aladdin

  Glöm inte att läsa aktuell guide rörande Aladdin– där finns avsnitt om bland annat katalog.

  Pilotprojekt utställningskatalog online

  På SVERAKs årsmöte 2017 beslutades det att ett pilotprojekt, utställningskatalog på internet, ska testas och håller fortfarande på att testas. Vill eran klubb vara med? Detta är då viktigt att tänka på:

  – Tänk på att våra sponsorer måste vara synliga. Agrias och Royal Canins helsidesannonser ska fortfarande finnas med. Om möjligt ska även deras loggor finnas på förstasidan. Ni får gärna även lägga in deras loggor på flera platser i katalogen.

  – Katalogen får inte finnas online förrän utställningen startar på lördagen respektive söndagen. När katalogen ligger på internet är vår rekommendation att ni inte skapar en så kallad 2-dagarskatalog utan använder 1-dags kataloger.

  Den information vi behöver av er för att kunna följa upp detta är:

  – Vilken sorts utställning hade ni (t.ex kategori)?

  – Hade ni endast katalog på nätet?

  – Hur många kataloger tryckte ni?

  – Använde ni er av mina katter för att hantera förhandsbeställning av tryckta kataloger?

  – Hur tycker ni att utställare fungerade med katalogerna online?

  – Hur fick besökarna information om närvarande katter?

  Denna feedbacken sänds till SVERAKs kansli: sverak@sverak.se

  Tänk på att skicka materialbeställning i god tid till SVERAKs kansli

  Beställning
  Använd formuläret “Beställningsavtal utställningsmaterial”

  Material
  När klubben beställer material till utställningen undertecknas samtidigt ett samarbetsavtal. Detta avtal innebär att ni bland annat får bedömningssedlar och nummerlappar med Royal Canins logotyp utan kostnad – under förutsättning att avtalet följs. Tänk på att använda det sponsorrelaterade materialet! 

  “Allmänt” utställningsmaterial
  “Utställning” = certifikat (vid 2-cert erhålls dubbel omgång)

  •  avel- och uppfödningsblanketter – skivs ut själv av klubben

  •  FIFe-kokard – 1 st (per cert/utställning)

  Utställningsmaterial enligt samarbetsavtal 
  En mer utförlig information om vad samarbetsavtalet omfattar finns här (lösenordsskyddad sida) – tänk på att noga läsa igenom och följa avtalet. I korta drag innebär avtalet att klubben bland annat erhåller:

  annonsbidrag – vid annonsering i media. Läs mer om annonsbidrag under fliken “efter utställningen”

  kattmat till utställda katter, eventuellt provpåsar samt kattmat (priser) till vinnande katter samt eventuellt kattmat att dela ut till besökare

  bedömningssedlar

  nummerlappar …numrerade nummerlappar – vid 2-cert är det lämpligt att fortsätta påbörjad nummerserie även dag 2 – det vill säga, börja inte om på nummer 1 vid söndagens utställning
  …blanka nummerlappar – till avel, uppfödning, senior, veteran, kull och ”extrakatter”

  Leverans
  Leverans av “allmänt” utställningsmaterial, bedömningssedlar, nummerlappar och utställarmärken sker från SVERAKs kansli till den som är angiven som mottagare. Om klubben vill hämta materialet på kansliet – meddela detta i samband med beställning.

  Assistentskjortor

  SVERAK har köpt in assistentskjortor till alla utställningsarrangerande klubbar. Urvalskriterium har varit de klubbar som arrangerat/arrangerar utställning 2015-2016 och 2017 och antal skjortor är beräknat på antal anmälda katter. Detta innebär att tidigare hantering med skjortansvariga upphört och att klubbarna tar ansvar för egna assistentskjortor. Vi hoppas också på att klubbar, inom samma geografiska område, kan samarbeta och vid behov låna varandras skjortor.

  Tänk på att endast SVERAKs assistentskjortor får användas vid utställningar arrangerande av SVERAK-klubbar!

  Logotyp mm
  De nya assistentskjortorna har inga kommersiella logotyper – bara SVERAKs logotyp. SVERAKs styrelse har beslutat att inga kommersiella logotyper och/eller namn får förekomma på skjortorna.

  SVERAK-klubb genom egen försorg kan lägga till sin klubbs logotyp eller klubbnamn på skjortans front över bröstficka – storlek maximalt 6 x 6 cm

  Skjortorna levereras med information om tvätt och stryk – denna information är sammanställd utan eventuella klubblogotyper/namn och skötselråd kan naturligtvis behöva justeras om klubben beslutar om egna logotyper (eller namn).

  “Personliga skjortor”
  En del av våra assistenter kommer att ha “personliga” assistenskjortor med sitt namn. 

  Samarbetsavtalet

  SVERAK kan inte garantera att avtalet gäller vid leveranstidpunkt och tar inte på sig något ekonomiskt ansvar för eventuellt uteblivet material från samarbetspartners. Det är att betrakta som avtalsbrott att ”välja bort” delar av detta material! Antingen beställer klubben allt eller inget.

  SVERAKs styrelse har beslutat att:

  – om klubb vid utställning inte uppfyller samtliga punkter i gällande samarbetsavtal faktureras klubben en kostnad för beställt utställningsmaterial.

  – om klubb vid utställning inte uppfyller samtliga punkter i gällande samarbetsavtal utbetalas inte något annonsbidrag.

  – om klubb har bokat burpool och vid utställning inte uppfyller punkterna i gällande samarbetsavtal får berörd klubb inte någon subventionerad transportkostnad i samband med burpoolsutjämningen, eftersom denna subvention är en del av samarbetsavtalet.

  Latkatt om samarbetsavtal – lösenord krävs

   

  Latkatt för burpool – montering och nedmontering av burar

  Burpoolen är alla klubbars gemensamma egendom. Var rädd om den och lämna ifrån er den i samma skick som ni själva vill ta emot den.

  Det är viktigt att vara insatt i SVERAKs information om hantering av burpoolen – läs noga denna information och hur montering går till.

  Viktigt om burpool & beställning
  Viktigt att tänka på före bokning

  Sök och erhåll tillstånd hos berörd markägare för placering av container.
  Kontrollera hur länge containern kan stå kvar på uppställningsplatsen. Om den får stå kvar fram till dess leverans ska ske till nästa utställning är det en ekonomisk fördel för alla klubbar som använder burpoolen – transportkostnaderna minskar.
  Kontrollera att vägarna till/vid uppställningsplatsen tillåter tunga fordon samt att det lämnas utrymme kring containern så att den är ”gripbar” när åkeriet lämnar respektive hämtar denna. Eventuell flyttning av container, på grund av att tillstånd ej erhållits, sker helt på klubbens egen bekostnad och ansvar.

  Kontrollera att klubben har…

  …en nyckel till containerlåset. Varje SVERAK-klubb har erhållit var sin burpoolsnyckel och det är viktigt att den förvaras säkert. Eventuell förlust av nyckel ska omedelbart meddelas skriftligt till SVERAKs kansli.
  …buntband för burar. Se till att ni själva har (mindre) buntband i lager för ihopsättandet av burarna. De svarta kraftiga buntband som finns i containerns ”reparationskit” är avsedda för permanent fastsättning i bakkant på burarna (och inte för själva ihopsättandet av burarna).

  Boka burpool

  Fyll i formuläret för beställning av burpool. För att transportören ska placera container rätt är det viktigt att man meddelar uppställningsplats (leveransadress). Det bästa är att bifoga karta över uppställningsområdet.

  Tänk på att boka burpoolen i god tid – dock senast 2 månader innan utställningsdatumet.

  Leveransinformation

  SVERAK bokar frakt (av DHL). Information sänds via e-post till klubbens ordförande när DHL har bekräftat transporten. Detta kan vara flera månader före själva utställningshelgen. I den information som sänds framgår bland annat datum och tider för bokning. Om någon uppgift inte stämmer – kontakta kansliet omgående.

  Leverans av containrar

  Åkeriet får instruktioner att kontakta klubben i god tid innan ankomst, vilket vanligtvis sker cirka 1-2 timmar före leverans. Vid leverans tidigt på morgonen blir klubben troligen kontaktade arbetsdagen innan.

  Om leverans inte anländer enligt leveransinformationen – kontakta SVERAKs kansli snarast via e-post sverak@sverak.se eller telefon 033-10 15 65. Om kansliet inte är nåbart – kontakta (ordförande, vice ordförande eller  förbundsekonom) i SVERAKs styrelse för vidare kontakt med kanslipersonal.

  Container och innehåll

  SVERAKs burpool är för närvarande fördelad i fyra containrar, uppställda på olika platser i landet. Vardera komplett container innehåller:

  • 224 st burar
  • 224 st bord
  • 450 st benbockar
  • 1 pallyftare
  • reservdelskit
  • ramp

  En del burar behövs som domarburar (panel) så man kan beräkna att innehållet i en container gäller för cirka 360 katter. SVERAK kan dock inte garantera att burpoolen är helt komplett vid leverans.

  Bokning och bokningsavgifter

  Bokning sker genom att burpoolsavtal fylls i och undertecknas av eller sänds via teckningsansvarig i klubben till SVERAKs kansli. Klubben utser kontaktperson/er för burar och material. Även om klubben anlitar ”personal” utifrån är det klubben som står ansvarig.

  Avgift
  15.000 kr per container.
  (Beslut från styrelsemöte nr 7/19, gällande från 2020-03-20)

  Från 2022-04-25 tillkommer en kostnad på 3 000 kr för höjt DMT, (DrivMedelsTillägg) på transporterna av burpoolen som faktureras efter avhållen utställning.

  Packschema och information

  Containern är 2,5 m bred x 6 m lång. Avståndet mellan containergolv och mark är cirka 20 cm.

  Lastrampen (1,22 m x 1,8 m), ska vara liggande med den ”tjocka” kanten uppåt, och bakom denna står pallyftare/trucken.

  På det yttersta racket finns en sarg i ovankant och där i ligger två burkar med reparationsmaterial; burlås i den ena och buntband i den andra.

  Öppna bild för containerschema

  Städpeng

  Om utställningsarrangerande klubb tar emot en container med minst 50 burar/bord som är avsevärt dåligt rengjorda kan begäran om ”städpeng” ske.

  så här går ansökan om städpeng till.

  – Ansökan om städpeng ska ske senast fem dagar efter avhållen utställning via post eller e-post till SVERAKs kansli.
  – SVERAKs kansli kontrollerar antal använda burar/bord enligt tidigare klubbs granskningsrapport. Om denna ej inkommit räknas det som om hela burpoolen använts.
  – SVERAKs kansli sänder en inscannad rapport (ersättningsanspråk) per e-post till berörda klubbar med besked om städpeng utgår /ej utgår. Eventuella synpunkter ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast tio dagar efter avsändningsdatum. Därefter anses städpengsanspråk vara godkänt av båda parter.
  – När städpeng utgår sänds faktura till tidigare klubb för det antal burar/bord som angetts vara smutsiga (15 kr per bur/bord) samt grundbelopp om 1 500 kr. När betalning inkommit fördelas inbetald summa i lika delar mellan kravställande klubb och SVERAKs burpoolsfond.
  – Vid meningsskiljaktigheter skickas ärendet till SVERAKs styrelses AU för beslut.

   
  Underhållsfond för burpool

  Alla klubbar betalar en avgift om 1 000 kr per klubb/ utställningshelg för ”underhållsfond” för burpoolen.

  Denna avgift placeras på ett balanskonto som en ”underhållsfond för burpoolen”. Vid större reparationer/ nyinköp av burar – som inte betraktas som allmänna underhållskostnader (inköp av buntband, lagning av truck och liknande) – kommer dessa kostnader att i möjligaste mån regleras från fonden.

  Allmänt och smärre underhåll sker av klubbarna – det ingår i avtalet – men ibland krävs det mer underhåll av innehållet i containern. Då kontaktar SVERAKs kansli klubben för begäran om hjälp och informerar om vilken ersättning som kommer att utgå.

  Kostnad för försvunnet/skadat innehåll i containern

  Faktureras klubben (per styck/del)

  Utställningsbur: försvunnen 1 000 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 500 kr
  Burbord: försvunnen 500 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 200 kr
  Benbockar: försvunnen 160 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 70 kr
  Burrack: försvunnen 5 700 kr – allvarligt skadad: 3 000 kr
  Benpall för 3 st benbockar: försvunnen 1 200 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 500 kr
  Benpall för 2 st benbockar: försvunnen 1 000 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 400 kr
  Ramp: försvunnen 5 300 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 2 600 kr
  Pallyftare: försvunnen 2 00 kr – skadad (ej “normalt” slitage): 1 000 kr
  Nyckel till containerlås: 150 kr

  Burpoolshistoria

  Första gången frågan om burpool inom SVERAK kom upp var vid SVERAKs årsmöte 1975 men det dröjde några år innan den blev ett faktum. Den första prototypen visades upp och godkändes vid ett styrelsemöte hösten 1979 och etappvis byggdes burpoolen upp var var klar till Östkattens utställning i Linköping 1984. Burpoolen har sedan start varit mycket kostsam – inköp, underhåll och transporter har under årens gång kommit att hamna på miljontals kronor.

  Burpoolen har sedan start givetvis genomgått modernisering; från att endast omfatta burar till bordsunderreden i form av tapetbord för att idag omfatta både benbockar, burunderrede samt burar.

  Tips vid veterinärincheckning

  Informera veterinär före utställningen om vilken kontroll som ska ske av katterna – skicka eventuellt denna information i förväg.

  Veterinär kontrollerar att katten

  • har ett bra allmäntillstånd
  • ser frisk ut
  • i öron, näsa och ögon
  • inte visar tecken på sjukdom eller parasiter
  • inte visar tecken på att vara dopad
  • inte har kuperad svans eller öron
  • inte är dräktig
  • inte är digivande

  Om katt avvisas från utställning ska detta antecknas och lämnas till utställningskommissarien.

  Vid misstanke om smittsam sjukdom ska samtliga katter från hushållet avvisas.


  Tips till utställningsarrangören

  I bekräftelsen bör klubben informera om att utställaren ska ta med och visa upp:

  • stamtavla eller huskattbevis
   Har man raskatt men ännu inte fått SVERAK-stamtavla – och anmält katten ”Under registrering” -ska “Under registreringsintyg” uppvisas (detta intyg är giltigt 2 månader efter utfärdandet)
   • kattunge – intyg utfärdat av uppfödarens kattklubb
   • katt från annat förbund – intyg utfärdat av SVERAKs stambokförare
  • hörselintyg om katten är vit (EMS-kod w)

  Låt veterinärassistenten kontrollera att klorna är klippta innan katten ställs på veterinärbordet

  Ha SVERAKs veterinärintyg tillgängligt

  Sjukvårdslåda

  Sjukvårdslåda – som förslagsvis förvaras i informationen – kan innehålla:

  • plåster
  • handsprit
  • värktabletter
  • kompresser
  • bandage
  • sårtejp
  • koksalt
  • bomull och/eller papper att torka med

  Se till att det ligger en lapp i informationen med adress och telefonnummer till närmaste öppna läkarmottagning. Tipsa om att den bästa antibiotikan mot kattbett är Bioclarid, alla läkare vet inte detta.

  “Tidig hemgång”

  Till SVERAKs årsmöte 2016 föreslog SVERAKs styrelse att “tidig hemgång” även tillämpas de kommande fem verksamhetsåren, d.v.s. fram till årsmötet 2021. Detta förslag klubbades och samma villkor som gällt ska gälla även kommande period.

  Det påpekas starkt att det inte är något krav att klubbar måste erbjuda ”tidig hemgång” för sina utställare utan är helt valfritt. Den enskilda utställaren kan inte ställa krav att få gå hem tidigare från utställning som inte tillämpar ”tidig hemgång”. För att detta försök ska fungera måste klubbar och utställare respektera andra klubbars beslut hur de väljer att arrangera sin utställning.

  • ”Tidig hemgång” får endast ske under en specifikt angiven tidsperiod – efter samtliga grundbedömningar och innan panel. Arrangören ska meddela klockslag för detta under dagen.
  • Nominerade katter och assistenter tillåts inte lämna utställningen innan officiell stängning efter paneler om ej särskild dispens lämnas av klubben.
  • Övriga utställare, försäljare, domare och katter får absolut inte störas av detta. Hur lokalen ser ut kan därför påverka möjligheten till “tidig hemgång”.
  • Vid ansökan/ändring av utställning ska SVERAKs kansli meddelas om “tidig hemgång” ska användas.
  • Det ska tydligt framgå i inbjudan att “tidig hemgång” tillämpas.
  • Monterhyrare ska informeras om att utställare inte kommer att vara kvar under hela dagen.
  • Katter får endast lämna utställningen under en specifik tidsperiod mellan grundbedömningar och panel.
  • Arrangören måste tydligt upplysa utställarna om vad som gäller så att inte grundbedömningar eller paneler störs.
  • Representant för SVERAKs styrelse/tävlingsledamöter ges rätt att kontakta utställare och monterhyrare för att höra om synpunkter.
  Desinficering – burar och händer

  För att minska smittspridning under utställning är det av stor vikt att använda ett dokumenterat fungerande desinfektionsmedel.

  Dessa har av naturen negativa effekter och måste hanteras korrekt (enligt föreskrifterna för det medlet). Det står klubbarna fritt att använda något av lämpliga medel på marknaden. (SVERAKs styrelsemöte nr 8/14 & SVERAKs årsmöte 2015)

  Brandskydd och “tältläger” framför burarna

  Brandförsvarets information om samlingslokaler, lokaler och tillfälliga lokaler för evenemang säger att korridorer ska hållas öppna – dvs de får ej blockeras av brandfarligt material eller blockeras på ett sådant sätt att framkomligheten begränsas.

  Det är tyvärr svårt att hitta exakta mått för ”korridorer” men man säger; “Besökarna ska enkelt och snabbt kunna utrymma lokalen om det börjar brinna.” För att enkelt och snabbt kunna utrymma en lokal krävs ca 2 meters fria korridorer!

  Tyvärr inte så mycket information men det är upp till varje lokaluthyrare att informera hyresgästen om de föreskrifter, som finns för den aktuella lokalen. Alla lokaler, vilka uthyres till evenemang där man tar in utställare och besökare, ska ha tillstånd från lokal Brandmyndighet. Lokal Brandmyndighet ger tillstånd för verksamhet (eller ej) tillsammans med de föreskrifter som gäller för varje aktuell lokal.

  Det är alltså viktigt att samråda med lokaluthyraren/hyresvärden i samband med att man planerar/bygger sin utställning – kom ihåg att brandmyndigheten kan stänga en utställning om man anser att framkomligheten är dålig eller begränsad.

  Uppmaning att använda SVERAKs burar – inte egen bur

  Denna text finns även på sidan “Utställare – klarläggande

  Klarläggande SVERAK uppmanar utställare och utställningsarrangör att burarna i SVERAKs burpool används – inte “egen bur”.

  Burpoolen är lätt att hålla ren genom att den är av plåt och den städas och desinficeras av arrangerande klubb efter varje utställning för att på så sätt minimera smittorisken mellan utställningar. Burarna är också enkla att öppna och stänga, vilket är extra viktigt då assistenter ska hämta katten från buren, till exempel när ägaren missar att det är dags för bedömning av katten. Burarna är också lätta att se in i och besökare kan enkelt se katten/katterna som sitter i buren. Enhetliga burar gör också sitt för att det ska se snyggare ut i hallen än om det vore ett mischmasch av olika burar.

  Det finns många olika burar på marknaden och de flesta sköter säkerligen om sina burar på ett bra sätt. Dock finns det de som har både mycket ohygieniska burar, såväl transportburar som utställningsburar.

  Utställningsburarna är av tyg eller plast, vilket är brandfarligt om det värsta skulle inträffa. De flesta egna burar som tas med till utställningar öppnas med dragkedja, vilket kan vara svårt att öppna och stänga med en sprattlig katt i famnen även för en erfaren assistent. De är även ofta svåra att se in i för besökare.

  Så för allas säkerhet, för att besökare ska kunna se katterna, på grund av hygienaspekter och även ekonomiska aspekter uppmanar vi att burarna i SVERAKs burpool används.  (konf styr.möte 2013-08)

  Utdelning av mat eller material på utställningsburarna

  Utdelning av fri mat (foderpåsar och liknande) och annan reklam från andra företag än Royal Canin är aldrig tillåten på utställningsburarna!

  Det enda undantaget är reklam för egen uppfödning och utställningsinbjudningar från SVERAK-klubbar/FIFe-förbund.

  Om enskild person/utställare på något sätt äventyrar detta avtal genom att aktivt göra reklam för annan aktör på utställningsburen, äventyras klubbens avtal mot SVERAK och dessutom mot Royal Canin. Det är då klubbens rättighet/skyldighet att uppmana berörd utställare att omgående ta bort den icke tillåtna reklamen. Om inte så sker äger klubben rätt att avvisa utställaren från utställningen.

  ”Ras Best in Show”

  Det är upp till varje arrangörsklubb att bestämma om ”Ras Best in Show” ska utses.

  Förutsättningarna finns angivet i FIFes utställningsregler punkt 4.9.4. » Läs reglerna på sidan Stadgar och regler

  Dispens vid för få antal anmälda katter till utställning

  Enligt FIFes regler ska antalet anmälda katter vara 150 st/dag.

  Antal katter innebär katalogförda katter som tävlar i officiella FIFe-klasser – dvs klass 1-14 (innebär att nationella klasser ej räknas). Visar det sig att arrangerande klubb ej når detta antal och ändå önskar arrangera utställningen söker man dispens cirka en vecka innan utställning. Denna dipensansökan skickas till SVERAKs kansli för vidarebefordran till FIFe.

  Det finns bland annat en del material som ska insändas till SVERAK inom viss föreskriven tid. Om korrekta och/eller kompletta resultat ej inkommer inom föreskriven tid utgår “förseningsavgift” (enligt årsmötesbeslut) om 1 500 kr. 

  Utställningsmaterial; bedömningssedlar, utställningskatalog, resultatlista med mera arkiveras på SVERAKs kansli i (minst) tre år.

  – SENAST 5 DAGAR efter utställningen 

  om SVERAKs burpool har använts

  En granskningsrapport per container fylls i genom blankett nr 5021 “Granskningsrapport burpool”. Rapporten skickas med fördel med e-post till SVERAK. Om granskningsrapport inkommer senare än fem dagar efter utställningen, eller inte alls, utgår en kostnad om 500 kr som faktureras klubben.

  – SENAST 14 DAGAR efter utställningen

  Instruktion för export av fullständiga resultatlistor (tabbavgränsad *csv) från Aladdin – hämta pdf

  Är klubben online och har uppdaterat/godkänt resultatlistan räcker det att meddela detta via e-post till SVERAKs kansli. Tänk på att meddela eventuellt nytt lösenord.

  Annars gäller resultatlistor (csv) som skickas via e-post till SVERAKs kansli, sverak@sverak.se.

  – SENAST 30 DAGAR efter utställningen

  • KATALOG (glöm ej eventuella tilläggsblad)
  • RESULTATLISTOR (i pappersformat)
  • BEDÖMNINGSSEDLAR – glöm inte avel och uppfödning – sorterat i katalognummerordning med senior, veteran och kull sist. Observera! Tänk på påförande av resultat; titlar, BIV, NOM och BIS
  • PANELLISTOR över katter som nominerats till Best in Show
  • Domarnas NOMINERINGSLISTOR i original
  • ANNONSUNDERLAG – Insänd underlag som visar att annonsering skett till SVERAKs kansli. Detta kan vara exempelvis tidningsannons, ljudfil, bild på annonstavla, banner och liknande. Vid frågor – kontakta sverak@sverak.seOBS!För att erhålla annonsbidrag måste underlaget vara inskickat inom 30 dagar och samtliga punkter i gällande samarbetsavtal vara uppfyllda.

  SW arrangeras enligt rullande schema av FIFe-förbunden i Sverige, Norge och Finland.”Upprop” om arrangemanget sänds till samtliga klubbar – som får ansöka.

  2019 Kissaliitto (FI)
  2020 NRR (NO) 
  2021 SVERAK (SE) o.s.v…

  SW kommer att förläggas under mars-april månad


  Att arrangera SW

  “Upprop” om arrangemanget sänds till samtliga klubbar – som får ansöka.

  Om flera klubbar önskar samarbeta går det bra och ska framgå i ansökan.

  Arrangerande klubb får

  • fri burpool (det antal containers som erfordras)
  • helsidesannons i Våra Katter utan kostnad
  • bedömningssedlar etc.
  • särskilda FIFe-kokarder till BEST IN SHOW kommer, genom förbundets försorg, att finnas utan kostnad för arrangören

  Arrangerande klubb ska ordna:

  • Fotograf så bilder på vinnande katter kan publiceras i Våra Katter
  • Galamiddag på lördag kväll för domare och utställare som önskar delta
  • Förbundets huvudsponsorer, Royal Canin och Agria har förtur vad avser sponsring och deltagande och de skall i första hand kontaktas gällande Scandinavian Winner Show

  I ansökan ska framgå

  • Planerat utställningsdatum och ort
  • Planerad lokal och dess storlek
  • Om klubben/klubbarna kan avtala med hotell om boende där katter tillåts
  • Till ansökan ska en resultatbudget bifogas. En budget är alltid en budget och stämmer inte alltid med hur utfallet blir. Men det är bra att redan från start ha en plan att gå efter. Här visas vilka planerade intäkter och kostnader man har samt vad det budgeterade resultatet för utställningen blir. En resultatbudget kan vara mer eller mindre detaljerad men ska åtminstone innehålla följande poster samt visa på vilket resultat som planeras.
   • Intäkter
    • Anmälningsavgifter
    • Entre
   • Utgifter
    • Lokalhyra
    • Domare (arvode, resa, kost och logi etc)
    • Assistenter (arvode, kost och logi)
    • Veterinär
    • Funktionärer (kost och logi)
    • Fotograf
    • Prisrum
    • Katalogtryck
    • Annonsering & PR

  Arrangemang av prisutdelning ”Årets Katt”
  De senaste åren har prisutdelning till de högst placerade katterna på SVERAKs Årets Katt-lista skett i samarbete med en klubb i samband med deras utställning. Detta har varit mycket populärt och fler pristagare är närvarande – vilket vi ser som mycket positivt. 

  Följande krav behöver uppfyllas:
  –  Utställningen ska hållas under januari – april.
  –  Placerade katter ska uppmärksammas under dagen på utställningen. Om möjligt gärna i särskilt
  markerade burar separat.
  –  Utrymme (tid och plats) för våra samarbetspartners att uppmärksamma placerade katter under
  utställningen.
  –  Arrangemang av middag för pristagare, utställare, funktionärer ska arrangeras i samband med
  prisutdelningen.
  –  Ljudanläggning/mikrofon ska finnas under prisutdelningen.
  – Övernattningsmöjligheter i nära anslutning till middag/prisutdelning

  SVERAK bidrar med:
  –  Speaker/prisutdelare
  –  Roll-Ups till prisutdelning
  –  Hjälp att ställa i ordning i utrymmet till de vinnande katterna under utställningen och till
  prisutdelningen.
  –  Middagsbiljetter till de som placerat sig som nr1 på Årets Katt, SVERAKs personal och
  samarbetspartners.
  –  Inplastade skyltar till placerade katters utställningsburar
  –  Information om utställningen/prisutdelningen på SVERAKs hemsida och i Våra Katter

  Aktuella priser

  Burpoolsavgift 25.000 kr per container, gäller från 2022-10-01

  Depositionsavgift 1.900 kr per helg (oavsett antal cert), gäller från 2020-03-22

  Aladdin - nyttiga & bra dokument

  Arrangerande klubb

  Skriv gärna ut (eller ladda ner) och ta med PDF:n "Tips & trix" till utställningen.

  Aladdin - Tips & trix

  Klicka här
  Aladdin utställningsprogram (aktuell version – ver 1276 uppdaterad 220124)

  Första gången ni använder Aladdin? Tänk på att läsa ALL information på denna sida innan ni kör igång!

  När ni får inloggning till Aladdin så är det samma användarID och lösenord som ni har fått till Aladdin som ni ska använda till minakatter.sverak.se.

  Inloggningsuppgifter erhålls två veckor före första anmälningsdag, eller om ni önskar tidigare, via e-post till klubbens ordförande. Om ni inte erhållit lösenord via e-post – kontakta kansliet.

  Facebook – marknadsför evenemang på SVERAKs facebooksida.

  Här hittar ni instruktioner om hur ni även får med era publicerade utställningar/evenemang från er klubbsida till vår officiella Facebooksida. Nå ut till fler och öka/förenkla tillgängligheten.


  Ladda ner latkatt (PDF)

  VIKTIGT vid färgändring

  Detta dokument bör delas ut till alla utställare som har fått en färgändring under utställningen så att utställaren får information om vad som gäller efteråt.

  Hämta informationen (pdf) här.

  Arrangera utställning