Angående katter och COVID-19 (2020-05-17)

Katter och COVID-19

Det förekommer rubriker i media om att katter kan drabbas av SARS-CoV-2, det nya coronaviruset. Ett viktigt förtydligande är här på sin plats: katter har ett eget coronavirus, felint coronavirus (FCoV). Detta virus är vanligt förekommande i kattpopulationen och ger mild diarré, men kan i enstaka fall mutera till en mera virulent form, FIPV, som orsakar sjukdomen felin infektiös peritonit (FIP). FCoV tillhör en annan subfamilj av coronavirus än SARS-CoV-2 och kan INTE infektera människa.

Här är vad vi vet idag (2020-05-16) om katters mottaglighet för det nya coronaviruset SARS-CoV-2:

Naturliga fall av smitta

– I Hong Kong testades en katt positivt för förekomst av SARS-CoV-2 i prover från nos, munhåla och avföring. Den hade inga symtom på sjukdom och tillhörde en person som var sjuk i COVID-19.

– I Belgien testades en katt positivt för förekomst av SARS-CoV-2 i prover från avföring och uppkastningar. Katten hade kräkts och även uppvisat symtom från luftvägarna. Ägaren var sjuk i COVID-19. Uppgifterna om katten är knapphändiga, men den tycks ha tillfrisknat nio dagar efter insjuknandet.

– I en djurpark i New York insjuknade några tigrar och lejon med hosta. I prover från en av tigrarna påvisades SARS-CoV-2. Man har kopplat smittan till en anställd djurskötare, som var infekterad med viruset.

– I New York har SARS-CoV-2 påvisats hos två huskatter. Den ena ägdes av en person som var sjuk i COVID-19, den andra katten var utegående i ett område där många coronavirusinfekterade personer bodde. Katterna hade milda luftvägssymtom.

– På ett äldreboende i Tyskland, där många boende var sjuka i COVID-19, vistades tre katter. Ingen av katterna uppvisade några symtom, men en av dem testade positivt för SARS-CoV-2 i svabbprover.

– I Frankrike har två katter testats positivt för SARS-CoV-2 i svabbprover. Båda katterna hade milda luftvägssymtom, i det ena fallet även symtom från magtarmkanalen, och tillhörde personer som var sjuka i COVID-19.

– I Spanien testades en katt positivt för SARS-CoV-2 i vävnadsprover tagna vid obduktion. Katten dog i cirkulationssvikt orsakad av hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Coronaviruset var ett bifynd i sammanhanget. Katten tillhörde en familj där flera var sjuka i COVID-19.

Ovanstående 8 fall hos tamkatter, samt fallen av infektion hos tigrar och lejon i en djurpark, är till dags dato de enda bekräftade fallen där kattdjur blivit naturligt infekterade med det nya coronaviruset. Allt tyder på att de smittats av sina ägare/skötare. Detta ska ses i ljuset av att mer än 4 miljoner människor världen över smittats med SARS-CoV-2. Om katter lätt kunde bli smittade och sjuka av SARS-CoV-2 skulle vi vid det här laget ha hört talas om många fler fall.

Experimentella infektioner

Två liknande studier har utförts (en i Kina, en i USA) där man experimentellt infekterat katter med stora mängder SARS-CoV-2 direkt i nosen (den kinesiska studien) eller i nos, luftstrupe, munhåla och öga (den amerikanska studien). Oinfekterade katter som placerades i burar bredvid de infekterade uppvisade senare SARS-CoV-2 i avföringsprover eller svabbprover från nosen, vilket tyder på att de infekterats via droppsmitta. I den amerikanska studien visade ingen av katterna några symtom, medan kattungar i den kinesiska studien utvecklade pneumoni.

Det är viktigt att komma ihåg att experimentella infektioner långt ifrån alltid avspeglar verkligheten. Djuren utsätts för mycket höga virusdoser. Vid utbrottet av SARS (som orsakades av ett annat, närbesläktat coronavirus) i början av 2000-talet gjordes liknande studier på katter, med samma resultat som nu. Vi vet att katter inte var mottagliga för SARS i naturen, och att de inte utgjorde någon smittkälla för människor.

Övriga studier
I en studie undersökte man förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos katter I Wuhan (staden där utbrottet av COVID-19 startade). Prover tagna ett år före utbrottet visade ingen förekomst av antikroppar. Prover tagna efter utbrottet visade förekomst av antikroppar hos 15 av 102 (14.7%) katter. Nivåerna av så kallade neutraliserande antikroppar var dock mycket låga hos alla utom tre katter, som tillhörde ägare som var sjuka i COVID-19. Det finns inga uppgifter om att någon av katterna skulle ha varit sjuk.

Det kommersiella laboratoriet IDEXX har testat över 5000 svabbprover från katter, hundar och hästar från 17 olika länder med en PCR-analys för SARS-CoV-2. Inga positiva resultat har hittats.

Slutsatser

Den nuvarande pandemin av COVID-19 drivs av överföring mellan människor, och inget tyder på att husdjur spelar någon roll i smittspridningen. För säkerhets skull rekommenderas god handhygien vid hantering av katter, deras mat och sandlådor. Personer som är sjuka i COVID-19 uppmanas att vara extra försiktiga i hanteringen av sina husdjur.

Uppdaterad information publiceras på SVAs hemsida:
https://www.sva.se/aktuellt/nyheter/det-nya-coronaviruset-ar-en-folkhalsofraga/?fbclid=IwAR1ZJwlRk9YtYjOBj206Vk82vlTlmPKsx3lRHm6qeyS26VqSKqQ1chGBL-E

Mycket bra information finns även att läsa på AVMAs (American Veterinary Medical Association) hemsida:
https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19/sars-cov-2-animals-including-pets?fbclid=IwAR0fuqQAkxBtDEZUlpzZ6lIIfniF8HcFZS8Ruc6lQWPk6QQP0-UCzGhY8NE

 Anna-Lena Berg

Avels- och hälsoledamot

Förbundsstyrelsen

Länkar & Övrig info