Ansök om stamnamn

Ansökan om stamnamn:

Från och med den 1 januari 2022 ska sökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest.

Det innebär förändrad rutin för ansökan om stamnamn, som innebär att:

 Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto (1 500 kr), sänds till kansliet via egen kattklubb, precis som tidigare (framöver kommer detta kunna sändas via (MinaKatter).
 Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 I samband med skick av länk till kunskapstest, bifogas även länk till Stadgar och Regler på webben, samt i pdf. Om sökande så önskar, kan de även postas.
 Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
 Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

Vid ansökan om medinnehavare till redan godkänt stamnamn, ska även denne ha erlagt godkänt kunskapstest. Det innebär förändrad rutin för ansökan om tillägg av medinnehavare, som innebär att:

 Ansökan om tillägg av medinnehavare med tillhörande kvitto (200 kr/tillägg), sänds till
kansliet via egen kattklubb.
 Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla
länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ändringen, enligt tidigare rutin.
 Vid godkänd ändring postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

Stamnamn/uppfödarnamn är det namn som en uppfödare har inregistrerat i FIFes register för stamnamn. En SVERAK-uppfödare får registrera maximalt en kattkull utan stamnamn.

OBS! Vid eventuella frågor och funderingar kontakta din klubb för råd och hjälp, inte stambokföringen!

Stamnamn är prefix
Stamnamnet är ett prefix, vilket innebär att det står före kattens namn. I sällsynta fall förekommer äldre stamnamn som suffix, det vill säga efter kattens namn. Svenska stamnamn har landsprefixet SE* framför namnet (tidigare S*). Äldre FIFe-stamnamn har inget landsprefix – detta tillkom 1985.

Tips & tänk på att
Regler för stamnamn hittar du i regler för uppfödning och stambokföring
Sök på FIFes hemsida efter redan registrerade stamnamn
Du/ni som ansöker

Medlemskap
För att kunna ansöka om stamnamn ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb.

– Kunskap om stadgar & regler
Krav på kunskap om stadgar & regler för att ansöka om stamnamn (från den 1 januari 2020)

– Fler än en stamnamnsinnehavare?
Om ni ska vara fler innehavare av stamnamnet
•  ska en person anges som huvudinnehavare av stamnamnet och denne person ska vara myndig, d.v.s. över 18 år
•  gäller medlemskap i en SVERAK-klubb för huvudinnehavare och medinnehavare vid ansökan om stamnamn samt vid framtida kullregistreringar.

Ett stamnamn får inte innehålla:
•  fler än 18 bokstäver eller tecken. Detta innebär att eventuell apostrof, mellanslag och genetiv-s räknas. SE* hamnar framför alla SVERAK-stamnamn men räknas inte med i de arton positionerna (innan 2018 fick ett stamnamn innehålla maximalt 15 tecken).
•  EMS-kod eller någon annan förkortning för någon ras eller rasnamn
•  ordet ”cattery” [”uppfödning”] på något språk
•  enstaka bokstäver eller siffror.
Det får inte heller vara ett skyddat namn eller väcka anstöt.

Ett registrerat stamnamn följer uppfödarens samtliga katter – oavsett ras – och blir därigenom en form av “varumärke” för uppfödningen. Ditt stamnamn kommer alltså att följa dig och dina katter ”för alltid” – så fundera noga igenom de förslag du sänder. När stamnamnet är registrerat kan du inte byta eller ändra det.

Även om du gör ett uppehåll med din kattuppfödning under några år finns ditt stamnamn kvar.

När din ansökan kommer till SVERAK kontrolleras att allt är i sin ordning (att ditt medlemskap är registrerat, kvittokopia finns med o.s.v.). Då görs även en första kontroll av dina förslag och du får besked om du måste inkomma med komplettering/nya förslag. Därefter sänds dina (kvarvarande) förslag till FIFe som gör slutlig kontroll.

Det finns ingen garanti att du får ett stamnamn även om du inte hittar det på FIFes sida. Det kan ju hända att någon annan just har fått ”ditt förslag” registrerat (även om det ännu inte är synligt på FIFes hemsida).

Om FIFe godkänner något av stamnamnsförslagen registreras det i BCN. FIFe meddelar därefter SVERAK vilket namn som registrerats – och datum för inregistreringen (det är alltså FIFe som beslutar om godkännande – inte SVERAK). SVERAK registrerar in stamnamnet samt registreringsdatum och innehavare i Sesam och sänder skriftlig bekräftelse till stamnamnets huvudinnehavare, i samband med att stamnamnet blir registrerat i Sesam så syns det även i MinaKatter samt i klubbarnas medlemsregister Sinbad..

Om inga stamnamnsförslag godkänns får du besked om detta och vi ber dig komma in med nya förslag snarast. Detta sker utan extra kostnad förstås – stamnamnsavgiften är samma oavsett hur många förslag du lämnar eller hur många gånger…

Cirka en månad efter godkännande sänds stamnamnsbevis samt SVERAKs stadgar och regler till stamnamnets huvudinnehavare. Nya stamnamn publiceras kontinuerligt i SVERAKs förbundstidning Våra Katter.

Ansökan om stamnamn

Ansökan sker skriftligt genom att du fyller i blankett blnr 1010 “Ansökan om stamnamn” (hämtas i MinaKatter)
Förskottsbetala 1 500 kr (alternativt 1 000 kr om du redan har ett stamnamn i annat kattförbund) till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94.
I stamnamnsavgiften ingår ett stamnamnsbevis samt FIFes och SVERAKs stadgar och regler.
Om du ångrar din ansökan efter att den blivit behandlad av SVERAK och FIFe gäller ingen återbetalning av inbetald avgift.

Skicka den undertecknade blanketten, tillsammans med kvittokopian till din kattklubb (f.v.b. till SVERAK).

Hämta blnr 1011 – “Ansökan ny medinnehavare stamnamn” – i MinaKatter. Samtliga innehavare ska vara medlemmar i SVERAK-klubb och underteckna ansökan.

Förskottsbetala 200 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 och skicka blankett  tillsammans med kvittokopia via egen kattklubb (f.v.b. till SVERAK).

Hämta blnr 1012 –  “Ansökan utträde stamnamn” – i MinaKatter.
Kvarvarande innehavare ska vara huvudmedlem (eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. Samtliga innehavare ska underteckna ansökan.

Om innehavare som ska lämna stamnamnet inte kan underteckna ansökan ska kvarvarande innehavare – via kattklubb – sända skriftlig dispensansökan med angivande av skäl till varför ändring ska ske till SVERAKs styrelse som fattar beslut.

Förskottsbetala 50 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 och skicka blankett tillsammans med kvittokopia via egen kattklubb (f.v.b. till SVERAK).

Stamnamnsbevis (en form av diplom) får du efter att stamnamnet blivit registrerat.

Vill du beställa ett nytt stamnamnsbevis – gör så här: förskottsbetala 50 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 – ange tydlig att det gäller nytt bevis. Lämna besked till SVERAKs kansli, gärna via e-post  sverak@sverak.se att och när betalning skett för det nya beviset.

Observera! Vid ändring av innehavare gäller en annan hantering – se ovan om “Ny medinnehavare” eller “Utträde..”.

Har du redan ett stamnamn registrerat i ett FIFe-förbund, och fått godkänt flytt från tidigare förbund, tar du utan kostnad med dig det stamnamn som är inregistrerat i FIFe till SVERAK. Någon form av intyg (kopia av inregistreringsbevis, stamnamnsdiplom eller liknande) översänds till SVERAK.

Har du redan ett stamnamn registrerat i ett icke FIFe-förbund som du vill registrera i SVERAK gäller samma regler som för nyansökan för stamnamn. Dock är avgift för stamnamnsregistrering något lägre (1 000 kr i stället för 1 500 kr). Det finns däremot inte några garantier att stamnamnet blir godkänt av FIFe så därför ska ytterligare stamnamnsförslag lämnas. Kopia av stamnamnsbevis/inregistreringsbevis från icke FIFe-förbund ska bifogas ansökan.

Klarläggande: Stamnamn påfört i efterhand

När en “ny” uppfödare får stamnamn och väljer att begära en ny stamtavla på en katt från en tidigare kull, påförs stamnamnet på alla katter i samma kull. Nya stamtavlor utfärdas dock först när så begärs enligt sedvanlig rutin. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 6/08).

Not: “Sedvanlig rutin” innebär ansökan om ersättningsstamtavla.