Regler & lagar

Ansvar inför lagen

Det finns ett flertal lagar och regler som varje kattägare ska känna till. Är man medlem i SVERAK gäller även att man ska följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. En ansvarsfull kattägare tycker att lagtexterna är rätt självklara – men tyvärr tar inte alla kattägare sitt ansvar. Det visar sig inte minst genom den mängd sommarkatter som lämnas åt sitt öde utanför sommarstugor varje år och att en del betraktar katten som en slit-och-släng-vara.

Vi är alla skyldiga att följa lagen – och vi ska vara medvetna om vad som gäller och vilka konsekvenser det kan innebära om vi inte följer den? Om man till exempel allvarligt bryter mot vissa av reglerna i djurskyddslagen, gör man sig skyldig till djurplågeri.

Jordbruksverket är central myndighet för djurskyddslagen. Det betyder att Jordbruksverket har ansvar för att utforma bestämmelser, baserat på de lagar som gäller i Sverige och inom EU.  Jordbruksverket samordnar också länsstyrelsernas arbete med djurskydd samt ger råd och vägledning i deras arbete.

Länsstyrelserna arbetar förebyggande med information och utbildning för bland annat djurägare. Länsstyrelserna kontrollerar också att de som har djur följer bestämmelserna om djurskydd. Kontrollen gäller främst företag och andra som håller flera djur, som till exempel lantbruk, kennlar och stuterier. Privatpersoner med sällskapsdjur kontrolleras inte regelmässigt, men även privatpersoner kan få kontrollbesök om någon gör en anmälan till länsstyrelsen. Om du har frågor om ett djurskyddsärende ska du kontakta din länsstyrelse.


Regler – för katten!

Den 1 maj 2008 trädde Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt i kraft. Vi rekommenderar besök på Jordbruksverkets hemsida där författningarna finns i sin helhet. Nedan följer några utdrag från Jordbruksverkets hemsida:

Du ansvarar för dina djur

Du som har djur ansvarar för att dina djur har det bra. Du ska behandla dina djur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdom. Djuren ska hållas och skötas i en god djurmiljö som ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Katter som far illa eller stör

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt? Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen kan du kontakta polisen.

Tillstånd för verksamhet med katter

I vissa fall krävs det tillstånd för att ha katter. Tillstånd krävs för den som:

– håller tio eller fler katter äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna katter eller håller katter på foder

– föder upp tre eller fler kullar per år

– upplåter tre eller fler katter per år

– säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning

– säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning

– förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter

– bedriver yrkesmässig verksamhet.

Läs mer om hur du ansöker om tillstånd på Jordbruksverkets hemsida

Lite regler och lagar

» SVERAKs värderingsnorm för katt med stamtavla eller huskattbevis utfärdat av SVERAK som riktmärke vid skadereglering och vid tecknande av livförsäkring för ras- och huskatt

» FIFes och SVERAKs stadgar och regler

Direkt länkar

Tips: Läs artikel i Våra Katter nr 1/15 om Katten och lagen

Avel

Det är inte tillåtet att använda en katt i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Djur som är överdrivet rädda eller aggressiva och djur som saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt får heller inte användas i avel.

Förbud mot avel med sjuka djur. Katter får inte användas i avel om:

 • de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
 • de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
 • de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag
 • parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman.

Det här kan innebära att det blir svårt att avla på vissa raser där risken att sjukdomar och funktionshinder ska föras vidare är uppenbar. Jordbruksverket kan i vissa fall ge kattägare tillstånd att göra undantag från reglerna. Ett skäl kan vara att avelsurvalet i någon ras håller på att bli för litet. Undantagen är alltid tidsbegränsade och kan vara förknippade med villkor.

En SVERAK-uppfödare ska till avel endast använda katter som
•  
av FIFe är godkända för registrering
  är inregistrerade i SVERAKs eller erkänd kattorganisations stambok
  är i såväl god fysisk som psykisk kondition
och i övrigt följa de lagar och regler som gäller beträffande genetiskt betingade defekter samt dessutom vara väl förtrogen med de regler och den rasstandard som gäller för den ras som föds upp.


Katter får inte användas i avel om
  de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
  de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
  de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag
  parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman.


Honkatt 
  får inte ha fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod
  som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång, får fortsättningsvis inte användas i avel
  får inte paras av en annan hane inom tre veckor från den tidigare parningen.

Hankatt
Hankatt, som ägs av en enskild medlem i ett FIFe-förbund, får inte användas för parningar som kommer att resultera i oregistrerade kattungar, det vill säga för parningar där kattungarna inte kommer att få en officiell stamtavla från antingen en FIFe-medlem eller en icke FIFe organisation.

Är hankattägaren inte medlem i SVERAK-klubb? Samma krav om intyg gäller för hankatten som om han vore SVERAK-registrerad.


Katter som lider av pseudo-achondroplasi (exempelvis munchkin) eller osteokondrodysplasi (exempelvis scottish fold) eller som har en sådan katt i sin bakgrund (innebär fyra generationer bakåt, det vill säga synlig i stamtavlan) och ’vilda kattdjur’ och ny ras som kan härledas till ’vilda kattdjur’:
  är inte tillåtna i avel
  får inte registreras inom FIFe
  får inte tillträde till FIFe-utställning
  får inte främjas eller göras reklam för.

Helvita katter (EMS-kod w) får inte paras med varandra.

Döva katter, katter med navelbråck, katter utan morrhår, hankatter med testiklar med onormalt läge eller onormal storlek – detta är några av de defekter som enligt reglerna är diskvalificerande för avel.

Konsumentlagar

När det gäller konsument- och avtalsfrågor finns det flera olika lagar – lagar som gäller vid olika köptillfällen och beroende på vem som är köpare respektive säljare.

 • Konsumentköplagen gäller när en privatperson (som är att anse som konsument) köper av en uppfödare (som är att anse som näringsidkare).
  Konsumentköplagen är tvingande och gäller om du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Näringsidkare är företag eller enskilda personer som yrkesmässigt driver ekonomisk verksamhet. Eventuell tvist (enligt konsumentköplagen) mellan näringsidkare och konsument behandlas främst av kommunala konsumentvägledningen och/eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kontakta din lokala konsumentvägledare (inom kommunen) vid frågor rörande konsumentköplagen.
 • Köplagen gäller när en privatperson köper av en annan privatperson eller när en uppfödare köper av en annan uppfödare.
  Köplagen tillämpas om som privatperson köper en vara av en annan privatperson. Till skillnad från konsumentköplagens regler är köplagens regler inte tvingande utan kan, efter överenskommelse mellan säljare och köpare, avtalas bort. Säljaren kan som exempel sälja varan i befintligt skick och helt eller delvis friskriva sig från ansvar för fel. Trots detta finns en del förbehåll men även köparen har ansvar i form av en viss ”undersökningsplikt”. Eventuell tvist (enlig köplagen) mellan privatpersoner behandlas av tingsätten.

Skriftligt avtal/överenskommelse är alltid att rekommendera. En FIFe-regel rörande försäljning och flytt av katt lyder: ”Varje överenskommelse som görs med kattungeköpare eller i samband med parning ska vara skriftlig, för att undvika missförstånd.”.

SVERAK tolkar inte lagtext!

OBSERVERA! SVERAK tolkar inte ex.vis konsumentköplagen vid tvistemål mellan köpare/säljare (SVERAK-uppfödare). Då hänvisas till kontakt med konsumentvägledare/tingsrätten i den kommun du bor.

Köp och försäljning av djur lyder tyvärr inte under någon egen lag, utan följer i dagsläget bestämmelserna om lös egendom/vara.

Generellt gäller att man måste vara 18 år, det vill säga myndig, för att ingå avtal. Avtal är i princip giltiga först när båda parterna är myndiga – om inte ska målsman eller förmyndare underteckna avtalet.

Avtal mellan två parter är bindande (innebär att den ena parten lämnat ett anbud som den andra parten accepterat) oavsett om det en muntlig eller skriftlig överenskommelse.

In och utförsel av katter

Bestämmelserna om införsel av sällskapsdjur är till för att förhindra att djur för med sig rabies till Sverige. Reglerna varierar beroende på varifrån djuret kommer. På Jordbruksverkets sidor om regler för in- och utförsel av djur hittar du information om vad som gäller när du reser in i Sverige med hundar och katter och vad som gäller när du för hundar och katter ut ur Sverige.

Det är du som för in ett djur till Sverige som har ansvar för att alla införselvillkor är uppfyllda. Du måste ta reda på vad som krävs. Om ditt djur inte uppfyller kraven när det kommer till gränsen kan det avvisas, sättas i karantän eller avlivas

Vissa katter är inte tillåtna i Sverige

Det är förbjudet att ha andra rovdjur än hundar, katter, grävlingar och tama illrar som sällskapsdjur. Du får inte heller hålla eller sälja

 • hybrider mellan tamkatt och vilda kattdjur
 • korsningar mellan sådana hybrider och vilda arter.

Hybrider som är förbjudna är första till och med fjärde generationen efter korsning mellan vilda arter och tamkatt.

Det förekommer avelsarbete för att skapa nya raser av vilddjurshybrider. Exempel på sådana är vildkatthybriderna Bengal, Savannah och Chaussie. Vill du föra in ett sådant djur från utlandet ska du först studera stamtavlan, där parningen med vilt djur noteras. Om de fyra senaste generationerna är fria från vilda djur får du ha djuret i Sverige.