Viktiga pusselbitar saknas när regeringen presenterar ny djurskyddslag!

SVERAK har tagit del av lagrådsremissen, som regeringen idag fattat beslut om att sända vidare till lagrådet i processen mot en ny djurskyddslag. Det är med viss förvåning vi läser att trots att såväl SVERAK, som en stor majoritet av övriga remissinstanser, har påtalat vikten av att införa obligatorisk ID-märkning på katt, så finns inte detta med i arbetet vidare mot en ny djurskyddslag.
SVERAK ser positivt på att man äntligen landat i ett förslag till lagrådet och att detta bland annat innefattar ett förslag om att det ska bli förbjudet att överge tamdjur, däribland katt. Dock har vi svårt att se hur detta förbud ska kunna upprätthållas och ansvariga ägare lagföras om man inte, genom ID-märkning och registrering, kan hitta ägaren. Vi ser att intentionen med förbudet är bl.a. att man önskar höja kattens status, men för att detta ska bli verklighet ser vi ett behov av att reglerna som idag finns för hund gällande registrering och märkning även införs för katt.
Vidare uttrycks i lagrådsremissen att frågan om obligatorisk ID-märkning av katt ska utredas separat. SVERAK ställer sig frågande till vad man inte haft tid att utreda i denna fråga sedan utredningen färdigställdes 2011 och vi befarar att en ny utredning bara skjuter denna viktiga fråga ytterligare 7-10 år framåt i tiden. Det uttrycks från regeringen att man inte utrett konsekvenser av ett förbud, samt konsekvenser gällande skydd av personuppgifter utifrån den nya dataskyddsförordningen. Det tidigare torde delvis redan ha kunnat utretts genom att se på konsekvenserna för införande av obligatorisk märkning på hund, det senare är en fråga som måste lösas under 2018 i och med att det redan idag finns (två) register för ID-märkta katter.
Att regeringen hänvisar till Jordbruksverket och Statskontoret, som i sin tur hänvisar till kostnader samt till administrativ börda för att införa ett register, som skäl för att inte följa utredarens förslag, gör att SVERAK ifrågasätter om regeringen alls tagit hänsyn till att SVERAK redan idag administrerar ett ID-register för alla katter, inte bara renrasiga, helt utan statligt stöd. Dessutom är det gratis för kattägare att registrera sina katter i SVERAKS ID-register.
SVERAK anser att det är dags att man vidtar åtgärder för att komma till rätta med alla hemlösa katter i Sverige, en siffra som idag överstiger 100 000! Genom att införa ett krav om obligatorisk ID-märkning skulle man ta ett steg i rätt riktning, då det skulle ge en tydlig signal om att alla katter är värdefulla och skyddsvärda.
SVERAK hoppas nu att lagrådet ser problemet med att införa ett tandlöst förbud mot att överge tamdjur och påtalar detta för regeringen.