- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Valberedning

Valberedning, VBOm VB

VB tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt förbundsstyrelse, revisorer och övriga funktionärer.

Det är viktigt att VBs ledamöter är väl förtrogna med SVERAKs organisation, struktur, arbete och kultur.

SVERAKs VB består av tre ledamöter. Efter val, gärna i samband med årsmötet, ska VB utse och meddela vald sammankallande. VB sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så beslutar.

VB är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från SVERAKs årsmöte och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. VB kan inte träffa avtal i SVERAKs namn, förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.

Ett sätt att i god tid förbereda VB-arbetet kan vara:

 • Undersökning
  -börja arbetet tidigt - gärna tidigt under hösten och absolut senast tre månader före årsmötet -  
  • Diskutera med styrelsen och andra funktionärer för att få fakta, synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande stadgeförändringar och liknande som kan leda till till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen.
 • Analys av läget – tillfråga de förtroendevalda;
  • Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen?
  • Klargör vilka poster och funktioner som blir vakanta.
  • Fastställ kravprofiler. Vilka funktionärer kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer och som grupp?
 • Begär förslag på lämpliga kandidater genom att sända "upprop" till klubbarna.
 • Kolla kandidater:
  • Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla verkligen kandiderar. Intervjua kandidaterna vid behov.
  • Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.
  • Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv gärna en motivation för var och en av dem.
  • Det tillhör god sed att VB inte föreslår sig själv som kandidat. Skulle någon i VB komma i fråga som kandidat ska den personen genast lämna sitt uppdrag i VB.
 • VBs förslag till samtliga val inklusive presidium (årsmötesordförande, bisittare till årsmötesordförande, årsmötessekreterare, justerare och rösträknare) ska bifogas kallelsen till årsmötet. Läs mer

Val av valberedning – röstningsförfarande

beslut SVERAKs årsmöte 2010

Om det vid årsmötet finns fler än tre föreslagna – som tackar ja – som ledamot i VB:

 • Röstningsförfarandet till VB sker genom röstning med röstlappar där varje klubb lämnar förslag på tre ledamöter, anger röstetal och klubb.
 • Om färre än tre ledamöter nomineras noterar klubben tydligt med streck eller liknande för att förtydliga. Det är önskvärt – men inget krav – att klubbnamn ska anges på röstsedel.

Möte/deltagande i samband med SVERAKs årsmöte

I det fall personligt möte planeras under årsmöteshelgens fredag gäller att kallelse från sammankallande vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 15 februari innevarande år.

Om minst hälften av ledamöterna deltar vid möte betalar SVERAK kost och resa till och med fredag kväll.

Deltagande vid SVERAKs årsmöte - läs mer under rubriken Ekonomirutiner.