- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Tidningsredaktion

Redaktioner och kansliFörbundstidningen Våra Katter och tidningsredaktion

Denna text är hämtad från – och ersätter ”SVERAKs förbundstidning VÅRA KATTER - riktlinjer och policy”

Våra Katter ska upplevas som ”ett måste” för varje enskild medlem och kattintresserade överlag samt inte minst vara av stort intresse för medlemmar från andra organisationer.

Våra Katter – dess innehåll och kvalité ska vara så hög att alla medlemsklubbar är stolta att tidningen ingår i förbundets medlemsavgift.


Tidningens innehåll

Förbundets inriktning, mål, visioner och diskussioner ska speglas inom tidningens ramar och förhoppningsvis ge en känsla av större delaktighet. Dessutom ska tidningens inriktning vara fokuserad på våra medlemmars och deras enskilda medlemmars behov av information och kunskap om katt och vår organisation.

Tidningens innehåll kan bland annat omfatta:

 • förbundsinformation - bevakning om vad som händer inom SVERAK
 • kattens hälsa - aktuell forskning, nyheter, aktuella hälsofrågor, rapporter från föredrag och internationell bevakning
 • utställningar - inbjudningar, nyheter, aktuella händelser, regler mm
 • regional rapportering - klubbaktiviteter, utställningsbevakning genom regionala ombud, klubbar, redaktion
 • internationell bevakning – genom utländska tidningar och utställningar, domare och medlemmar i internationella kontakter
 • debattsidor och insändare - ska om möjligt besvaras och ska beröra aktuella saker, ska vara av sådan art att majoriteten av läsare förstår innebörden och får ej utpeka person på sådant sätt att förbundet kan ställas inför problem, såsom skadestånd.
  Debattsidor och insändare får skrivas under synonym (anonym) under förutsättning att redaktören har tillgång till skriftställarens namn, adress och telefonnummer.
  Vid förbundsfrågor bör styrelsens AU se fråga och svar
 • faktaartiklar - exempelvis raspresentationer, genetik (hälsoartiklar ingår inte i denna avdelning)
 • lättsamt - såsom bokrecensioner, berättelse/kåserier
 • annonser – kommersiella och icke-kommersiella.

Redaktör

Våra Katters redaktör är anställd av förbundet.

Redaktörens arbete ska koncentreras till sammanställning av material, layout och samarbete med tryckeri.

Redaktören lånar av SVERAK arbetsredskap (dator, skrivare, scanner, CD-brännare, mjukvara, kamera, fax) och erhåller ett telefonabonnemang för tjänstesamtal.

Tidningen ska lämnas till tryckeriet i tryckfärdig version som post script fil (eller av annat, av tryckeriet godkänt, filformat). Arkivkopia (CD/DVD) av utgivna tidningar sänds kontinuerligt till kansliet.

Redaktören ansvarar för balans mellan redaktionellt material och annonser.


Tidningsredaktion

Styrelsen utser, i samråd med redaktören, en redaktionskommitté med minst tre ledamöter – utöver Våra Katters redaktör som är en given ledamot i redaktionen.

Redaktionen ska ha vidöppna ögon och öron mot ”kattvärlden” – inom och utanför SVERAK. Genom att tillhandahålla idéer och eget material, genom att vara visionärer och följa med i förbundets utveckling utgör redaktionen en viktig del av tidningens framtagning. Samtidigt ska redaktionen vara redaktören behjälplig med textredigering och liknande.

Tidningsredaktionen tar i samråd med SVERAKs styrelse årligen fram teman för nästkommande år av Våra Katter.

Styrelsens representant i redaktionen ”tar med sig” aktuella och intressanta projekt, händelser och event) och information från förtroendevalda och kansli. Självklar kommunikation ska råda mellan tidningsredaktion och förtroendevalda.


SVERAKs kansli

SVERAKs kansli tillhandahåller utställningsinbjudningar, sidor över förtroendevalda och klubbar, nya stamnamn och diplomerade uppfödare – därmed råder en självklar kommunikation och dialog mellan kansliet och redaktör/redaktion.

SVERAKs kansli tar i samråd med tidningsredaktionen fram hålltider för nästkommande år av Våra Katter. SVERAKs kansli översänder slutliga hålltider till tryckeriet.


Korrektur

Förbundstidningen skickas till SVERAKs ordförande eller, om ordförande har förhinder och i god tid aviserat detta, till vice ordförande som korrekturläser det färdiga materialet.


Annonser

Lista över bokade annonser sammanställs och översänds till redaktören och/eller utsedd person i enlighet med hålldatum samt till SVERAKs kansli.

Redaktionskommittén erhåller totalt två helsidor utan kostnad att fördela internt. Överstiger antalet annonser dessa två helsidor utgår vanlig annonskostnad.

Avtal är tecknat med fotograf Eivor Rasehorn – som erhåller ¼-annons utan kostnad i julnumret av Våra Katter.

Eventuell kommersiell annonsförsäljare erhåller ¼-annons i varje nummer för annonsreklam till tidningen.


Ekonomi

Förbundstidningens redaktör är anställd. Såvida inte avtalet sägs upp av någondera parten senast sex månader före avtalstidens utgång, förlängs detsamma med ett år i taget. Redaktören erhåller redaktörsarvode efter varje distribuerat nummer av tidningen i samband med ordinarie lönekörning.

Arvode till redaktionen regleras enligt SVERAKs årsmötesbeslut och fördelas inom Våra Katters redaktion inför arvodesfördelning i slutet av mars månad.

Arvode/ersättning till skribenter, fotograf mfl (som ej är medlemmar i redaktionen) äskas via SVERAKs styrelse, i enlighet med beslut tagna vid SVERAKs årsmöte eller vid styrelsemöte.

Utöver detta kan det finnas en buffert, fastställd av SVERAKs styrelse, för inköp av annat material (specialartiklar).

Styrelsens AU behöver endast kontaktas om sidoantalet för redaktionellt material (dvs bortsett från omslag och kommersiella annonser) överstiger 56 sidor.