- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Revisorer

RevisionRevisorernas uppgift

Revisorernas uppgift är att kontrollera och granska förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Internrevisorerna får fortlöpande ta del av räkenskaperna, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga styrelsehandlingar.

Granskning (internrevision) sker 2-4 gånger om året – oftast på SVERAKs kansli i Borås och i samband med ett styrelsemöte. Då granskas underlag i bokföringspärmar (att attestering och utbetalningar har skett enligt ekonomiska rutiner bland annat) och övrig ekonomi och ofta sker ett internt möte med delar av styrelsen för att reda ut och få svar på specifika frågor och projekt.

Vid verksamhetsårets slut – och efter ett sista revisionsmöte – skriver internrevisorerna en revisionsberättelse. Denna översänds till samtliga klubbar tillsammans med årsmöteshandlingar


Revisorer och valbarhet

SVERAKs förtroendevalda revisorer (internrevisorer) består av två ledamöter och en suppleant. Dessa väljs av SVERAKs årsmöte.

Internrevisorer är inte valbara till andra förtroendeposter inom SVERAK.


Extern revision

För den ekonomiska revisionen – granskning av bokslut, skattekonton, löneskatt, deklaration och liknande – anlitas en extern godkänd revisor. För närvarande anlitas revisionsbyrån KPMG.


Deltagande vid årsmöte

Deltagande vid SVERAKs årsmöte - läs mer i Ekonomirutiner