- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Förbundsstyrelse

FörbundsstyrelseLogga in till intern sida med styrelsehandlingar mm

När årsmötet inte är samlat är styrelsen SVERAKs beslutande organ och ansvarar för förbundets förvaltning. SVERAKs styrelse är underkastad årsmötets beslut.

Styrelsen består av

Post/funktion Mandattid Val sker
Förbundsordförande 2 år Jämna år
Vice förbundsordförande 2 år Udda år
Förbundsekonom 2 år Udda år
Regelledamot 2 år Udda år
Utställningsledamot 1 2 år Udda år
Utställningsledamot 2 2 år Jämna år
Avels- och hälsoledamot 1 2 år Udda år
Avels- och hälsoledamot 2 2 år Jämna år
Ledamot 1 2 år Jämna år
Ledamot 2 2 år Jämna år

 


Några av förbundsstyrelsen uppgifter

Även om SVERAKs styrelse är uppdelad i olika funktioner är hela styrelsen ansvarig för verksamheten (exempelvis ekonomi).

Några av förbundsstyrelsens uppgifter är att:

 • besluta i diverse olika ärenden och skrivelser inom verksamheten
 • förbereda SVERAKs årsmöte (besluta om årsmötesort, sända kallelse, sammanställa och sända årsmöteshandlingar med mera)
 • agera arbetsgivare för anställd personal (se även förbundsordförande)
 • ansvara för tidning och webbsida (se även förbundsordförande)
 • representera förbundet gentemot media och allmänhet (se även PR-ledamot)
 • diskutera och besluta i avtalsfrågor med samarbetspartners (se även styrelsens AU)
 • besvara remisser från myndigheter
 • tillsätta poster i referens-, samarbets- och arbetsgrupper.

Den verksamhetsplan som godkänts av SVERAKs årsmöte är ett arbetsunderlag vid varje styrelsemöte under gällande verksamhetsår. [beslut SVERAKs styrelsemöte nr 5/06]


Styrelsens konstituering

Arbetsgivarkontakt: Förbundsordförandens roll är att agera arbetsgivarkontakt för frågor som rör anställd personal. AU är backup och support

Styrelsens AU, arbetsutskott: AU ska bestå av förbundsordförande, vice ordförande och förbundsekonom samt eventuellt ytterligare en person.

SVERAKs representant vid kontakter med samarbetspartners: Styrelsens AU är SVERAKs representant

Domarkontakt (för kontroll inför elevexamen mm): Styrelsens AU är domarkontakt.

(beslut SVERAKs styrelsemöte nr 7/07)


Styrelsens Arbetsutskott - AU

Styrelsens AU består av förbundsordförande, vice förbundsordförande samt förbundsekonom. Styrelsen beslutar i början av verksamhetsåret om ytterligare personer från förbundsstyrelsen ska ingå i styrelsens AU.

AU fattar beslut vid ”akuta” frågor, frågor och kontakt som rör extern PR, massmediakontakter, myndigheter och samarbetspartners samt frågor rörande personal och/eller ekonomi.

AUs beslut konfirmeras vid nästkommande styrelsemöte.

Arbetsrutin för styrelsens AU
(beslut SVERAKs styrelsemöte nr 6/13)

Det kan förekomma att någon i styrelsens AU antingen själv väcker fråga eller är part i mål i en fråga och därför inte kan delta i beslut. I sådant fall gäller följande arbetsrutin:

 • om en inom styrelsens AU är part i frågan ersätts denne person av styrelsens regelledamot
 • om två inom styrelsens AU är part i frågan överlämnas frågan till styrelsen.

Förbundsordförande

Förbundsordförande har en stor och viktig roll. Bland annat ska förbundsordförande:

 • ha det övergripande ansvaret för förbundets löpande verksamhet
 • vara firmatecknare för SVERAK
 • vara personalansvarig för anställd personal inom förbundet. Styrelsens AU är backup och support i denna roll
 • ansvara för att planera och leda styrelsens och kansliets arbete genom att
  • delegera och se till att alla har tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter
  • överskåda pågående projekt
 • kalla till förbundsstyrelsemöten
 • vara mötesordförande på förbundsstyrelsemöten
 • vara förbundets representant internt och externt gentemot sponsorer och samarbetspartners och myndigheter
 • vara förbundstidningens och webbplatsens ansvarige utgivare.

Vice förbundsordförande

Vice förbundsordförande träder in som mötesordförande och förbundsordförande om den ordinarie ordföranden är frånvarande.


Förbundsekonom

Alla ekonomiska händelser inom SVERAK ska dokumenteras. Förbundsekonomen ser till så att detta görs systematiskt. Löpande ekonomiska göromål (ex. vis bokföring, reskontra, fakturering, skatteinbetalning) sköts av ekonomiansvarig anställd på SVERAKs kansli.

Förbundsekonomen ska presentera månadsvisa ekonomiuppföljningar till styrelsen, samt halvårsvisa uppföljningar till medlemsklubbarna.

Förbundsekonomen ska kunna grunderna i bokföring och känna till bokföringslagen. Dessutom ska förbundsekonomen veta vilka skatter och avgifter som är aktuella för föreningen.

Förbundsekonomen ska upprätta årsbokslut som presenteras för årsmötet. Att upprätta bokslut betyder att förbundsekonomen sammanställer alla ekonomiska händelser i en resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Förbundsekonomen har kontakt med av SVERAK anlitat externt revisionsföretag under och vid årsbokslutet.

Förbundsekonomen ska sammanställa ett förslag till budget baserat på kommande års verksamhetsplan. Det är en prognos över hur föreningens pengar ska användas kommande verksamhetsår. Budgetförslaget baserar sig på föreningens förväntade utgifter och intäkter och på föreningens verksamhetsmål. Budgetförslaget fastställs av styrelsen och budgeten beslutas av årsmötet.

Då förbundsekonomen har teckningsrätt för SVERAK i ekonomiska frågor, attesteras löpande fakturor som inte förbundsordförande attesterar av förbundsekonomen. Ytterligare information finns i dokument med SVERAKs ekonomiska rutiner.

Förbundsekonomen håller reda på alla in- och utbetalningar och ser till att skatter, avgifter och deklarationer sköts i laga ordning. Detta sköts av ekonomiansvarig anställd på SVERAKs kansli men det är förbundsekonomens uppgift att kontrollera att detta sker och hela styrelsens ansvar.

Förbundsekonom är kontaktperson mot SVERAKs bank rörande bland annat placeringsalternativ och liknande.


Regelledamot

Enligt SVERAKs stadgar: Med inriktning mot bevakning av FIFes och SVERAKs regelverk samt att inför årsmötet bereda inkomna motioner.

I regelledamotens uppgifter ingår bland annat att:

 • bereda dispensansökningar inför styrelsebeslut
 • regelbundet se över regelverk och stadgar
 • bevaka nya lagar och förordningar som kan påverka SVERAKs regelverk och verksamhet
 • se till att SVERAKs regelverk och stadgar uppdateras efter beslut på FIFes generalförsamling och SVERAKs årsmöte. Detta arbete sker i samråd och samarbete med SVERAKs kansli
 • vara medlemmar behjälplig med motionsformulering inför SVERAKs årsmöte
 • sammanställa motionsluntan inför SVERAKs årsmöte
 • vara ett stöd rörande regelfrågor till
  • klubbar
  • kanslipersonal
  • disciplinnämnd
 • ha grundläggande kunskap om lagar och förordningar för att kunna hänvisa personer med mer komplexa frågor till lämplig instans.

Utställningsledamöter

SVERAKs tävlingsledamöters främsta uppgifter är att:

 • bistå klubbar och enskilda medlemmar i regeltolkningar och frågor som uppkommer gällande utställningsfrågor
 • besvara frågor och ärenden rörande utställningsverksamheten inkomna till SVERAKs styrelse
 • bistå arbetsgruppen för assistenter i deras arbete
 • vara drivande i förbundets utveckling av utställningsverksamheten
 • vara delaktiga i förbundets utveckling och förvaltning av utställningsprogram
 • vara representerad i grupper och projekt som rör utställningsverksamheten
 • tillsammans med regelledamoten bereda inkomna motioner som gäller utställningsverksamheten
 • lämna motioner gällande utställningsverksamheten om sådant behov finns
 • ansvara för arrangemanget prisutdelning till Årets Katt.

Avels- och hälsoledamöter

Med inriktning mot hälsoprogram och hälsofrågor för katt. SVERAKs avels- och hälsoledamöters främsta uppgifter är att:

 • hålla sig uppdaterad med aktuell information och forskning rörande avel och hälsa
 • hålla sig uppdaterad om gällande svensk lagstiftning rörande avel och hälsa
 • bistå klubbar och ägare av SVERAK-registrerade katter i regeltolkningar och frågor gällande avel och hälsa
 • besvara frågor och ärenden rörande avel och hälsa inkomna till SVERAKs styrelse
 • representera förbundet internt och externt i grupper och projekt som rör avel och hälsa
 • utvärdera inkomna hälsoresultat för eventuell revidering av hälsoprogram
 • utveckla och revidera hälsorelaterade blanketter
 • bereda motioner samt lämna motioner gällande avel och hälsa
 • tillhandahålla material till förbundets hemsida och tidning rörande avel och hälsa.

Ledamöter

Det finns två ledamöter i SVERAKs förbundsstyrelse. Dessa blir kallad till samtliga styrelsemöten och erhåller samma styrelsehandlingar som övriga ledamöter får.