- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Disciplinnämnd

Disciplinnämnd, DNDN beslutar i disciplinärenden rörande SVERAK-verksamhet för enskild medlem i ansluten klubb. Uppdraget kan i perioder innebära mycket arbete med många skrivelser och underlag – och ibland frågor från berörda parter - och detta kan ta mycket tid i anspråk.

DN består av

SVERAKs disciplinnämnd, DN, består av fem ledamöter. Dessa väljs av årsmötet. Ledamot i SVERAKs Disciplinnämnd ska ha varit aktiv inom SVERAK i minst fem år och får ej ha varit avstängd från SVERAK-verksamhet de senaste fem åren.

Efter val, gärna i samband med årsmötet, ska DN utse och meddela vald sammankallande.

Sammankallande är den inom DN som bland annat kallar till möte, skriver beslutsbrev och officiellt står som första kontaktperson.

Ledamot i DN får inte deltaga i ärende som berör egen klubb och dess enskilda medlemmar – även om handlingar och underlag erhålls.

Sammankallande i DN kallar oftast till telefonmöte och när beslut är fattat är det sammankallande som skriver beslutsbrevet.


"Klarläggande"/principbeslut om Beslut
  • DN ska vara tydlig i sin utformning av beslut och att de beslutshandlingar som inkommer enbart ska innehålla beslut och skäl till beslut (brott). Eventuella rekommendationer till styrelse ska sändas som separat handling. (SVERAKs styrelsemöte nr 8/04)
    • Principiellt: Styrelsen anser tre månaders avstängning är för kort tid som ”straff” för brott mot regelverket – en så kort tid är mer att betrakta som en ”varning”. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 4/10)
  • När DNs beslut om avstängning inkommit kansliet sänds detta endast till berörda parter. Beslutsbrev skickas först till den anmälde – därefter avvaktar SVERAKs kansli ett par dagar innan resterande berörda parter erhåller kopia av beslutsbrev.
  • DN-beslut om varning och avstängning sänds med "snigelpost" till klubbar och förtroendevalda genom cirkulärutskick. Beslut kan sändas direkt och utan att vänta till överklagandetid passerats.

Klarläggande/tolkning vid Överklagan av DN-beslut

För att i möjligaste mån, mellan styrelsemöten, kunna påskynda eventuell överklagan av ett DN-beslut beslutades att styrelsens AU är en första "granskingsinstans". (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 3/13)


Klarläggande/tolkning om DN - Extern information om avstängningar

Disciplinnämnden har möjlighet att publicera disciplinära ärenden i förbundstidningen Våra Katter där det framgår bakgrund till ärendet och beslut som fattats – dock utan att namnge vem det berör. SVERAKs styrelse har inte för avsikt att publicera avstängningslistan vare sig i tidning eller på någon del av hemsidan utan den kommer, för att skydda enskilda berörda personer, att sändas till klubbarna med cirkulärutskick. Klubbarna får absolut inte publicera listan på webben och det är inte att rekommendera att den publiceras i annat forum, som exempel i klubbtidning.

Vid direkt fråga från ”utomstående” som undrar om person som är under disciplinär åtgärd får besked lämnas om detta faktum – dock utan bakgrundsinformation eller annan känslig information yppas. Denna policy gäller för att primärt skydda berörd person. (beslut SVERAKs årsmöte 2011)

Delvis reviderat beslut vid möte nr 8/14: Avstängningslista i sin helhet kommer inte att distribueras. Däremot är hantering av DNs beslut om avstängning oförändrad vilket innebär att dessa sänds ut kontinuerligt med cirkulärutskick per ”snigelpost”. Uppmaning från SVERAKs styrelse är att klubbarna arkiverar DNs beslut och att medlemsansvarig i klubben får ta del av dessa.


Verksamhetsberättelse

Vid verksamhetsårets slut ska DN inkomma med skriftlig verksamhetsberättelse.

Det är årsmötet som ”granskar” DNs arbete – men för att kunna göra denna granskning behöver DN tillställa årsmötet en utförlig verksamhetsberättelse [beslut SVERAKs årsmöte 2010].


Deltagande vid årsmöte

Deltagande vid SVERAKs årsmöte - läs mer under ekonomiska rutiner.