- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Andra roller

Andra områden/rollerProjekt

Projekt är en temporär satsning för att framställa något – och några av kriterierna är att:

  • projekt har ett bestämt mål – att projektet syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett slutresultat. Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny produkt för ett företag, ett nytt IT-system. Slutresultatet kan även vara mer abstrakt som en organisationsändring eller en tjänst
  • projekt har en viss varaktighet med ett startdatum och ett slut och ska ha specifika krav när det gäller tid, kostnad och måluppfyllelse.

Verksamhet som bedrivs i projektform (och därmed har ett definierbart mål) hanteras av projektgrupper som styrelsen tillsätter.

Det har sedan några år tillbaka funnits flera projekt – varav flera IT-projekt.

Projektgrupperna kan bestå av förtroendevalda och kanslipersonal såväl som frivilliga.


IT-styrgrupp

IT-styrgruppen utses inom förbundsstyrelsen. I gruppen ingår personer som har en stor kunskap av olika IT-system och är insatt i olika program och datorsystem.

IT-styrgruppen:

  • deltar vid möten med SVERAKs data leverantörer
  • granskar och godkänner den nyutveckling som behöver göras för att hålla förbundets dataprogram uppdaterade enligt gällande regelverk
  • är ett stöd för arbetsgrupper som avser IT
  • föreslår hur förbundet ska arbeta vidare med systemutveckling.

Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen.

Personuppgiftsombud har under de senaste åren utsetts inom förbundsstyrelsen, men detta är inte något krav.

Det finns inte heller några särskilda regler för vilka kunskaper man som personuppgiftsombud måste ha. Man behöver däremot sätta sig in i person-uppgiftslagens regler och hur personuppgifter behandlas hos den personuppgiftsansvarige. Datainspektionen hjälper till med stöd och råd och anordnar kurser om personuppgiftslagen.