- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Du som är utställningssekreterare

Utställningssekreterare i SVERAK-klubb

InnehållAllmän information

Mycket information om utställning, titlar med mera finns på sidorna för klubbmedlem.

Denna information handlar mer om det praktiska arbetet och om kontroll även om allt fler medlemmar använder sig av "Mina Katter" och på så sätt själva sköter om sin anmälan till utställning.

Till att börja med: Sinbad - SVERAKs medlemsregister på nätet! Medlemsansvarig i klubben har lösenordet för inloggning så har du inte fått det ska du be att få det.  Genom Sinbad får du "insyn" i registret men har ingen redigeringsrätt. Läs mer om Sinbad.


"Vanlig" blankettanmälan till utställning från egen medlem

Logga in till Sinbad och kontrollera medlemskap. Personen - som sänt anmälan via "egen klubb" ska vara registrerad (H, HHe eller F) - om den inte är det är det stopp direkt!

Finns det klara skäl att tro att utställaren faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet. Om inte personen är medlem - kontakta utställaren och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan utställningsanmälan vidarebefordras.


Medlemsnummer - en vanlig fråga vid online-anmälan

Logga in till Sinbad. Klicka på medlemmens namn i medlemslistan så kommer du in på personbild. Högst upp på sidan finns medlemsnummer i SVERAK angivet.


Titlar

Information på sidan Utställningstitel.


"Intyg under reg" vid utställning

För att få delta vid utställning ska katten ha en SVERAK-stamtavla. Om katten anmäls till utställning innan den fått SVERAK-reg.nr ska ett ”Intyg under registrering” kunna uppvisas. Detta intyg är giltigt två månader från datum för utfärdandet och ska visas upp vid incheckningen istället för SVERAK-stamtavlan. Läs mer om detta intyg på sidan "Latkatt för avelssekreterare".

Det finns ingen anledning att kräva in detta intyg när katten anmäls till utställning – det är alltså först vid incheckning detta ska kunna uppvisas. Under perioden mellan anmälan och själva utställningen är det troligt att katten blivit stambokförd.

Vid användande av Aladdin rekommenderas därför att ni avvaktar i det längsta att lägga in katter som anmäls ”under reg”. När det är dags för slutarbete kan ni kontakta kattägaren för att få aktuellt SVERAK-nummer alternativt söka på kattens namn i FindUs för att se om katten finns registrerad. Detta förfarande underlättar för alla och ger korrekta uppgifter i katalogen.


Anmälan till utställning inom norden

Överenskommelse mellan de nordiska förbunden SVERAK, NRR, FD och Suomen Kissaliitto ry: utställningsanmälningar sänds direkt via egen kattklubb till utställningsarrangör - anmälan ska inte sändas via SVERAKs kansli.


"Pappersanmälan" till ww och utställning utanför norden

Efter att utställningsanmälan fyllts i av utställaren sänds den till kattklubben som kontrollerar att blanketten är korrekt ifylld.

Kattklubben undertecknar anmälan och vidarebefordrar den därefter till SVERAKs kansli för förbundsstämpling och vidarebefordran till berört förbund. Om möjligt – ange mottagaradress till berörd utländsk klubb.

Vid anmälan till World Winner är det klubben som kontrollerar att anmäld katt är kvalificerad (kontroll av bedömningssedel). Då sekreteraren skriver under utställningsanmälan godkänns samtidigt kvalificeringsunderlaget – detta behöver alltså inte bifogas anmälan.


Preliminärt godkända raser vid utställning

Utställda katter, som tillhör preliminärt godkänd ras erhåller bedömning och rangordnas men tillåts inte tävla i högre klasser än 7 och 8; följaktligen innebär detta att de inte kan erhålla högre certifikat än CACIB och CAPIB.

Utställda katter som erhållit maximalt antal certifikat i klass 7 och 8 får endast delta ”utom tävlan”.

Katter som tillhör preliminärt godkäd ras får tävla för Bäst i Variant, men får inte nomineras till Best in Show eller utses till Best in Show. De tävlar dock ”fullt ut” i våra nationella klasser.


Kattens namn på bedömningssedeln

Enligt utställningsreglerna punkt 6.8.2 ska utställningssekretariatet alltid ange kattens namn på bedömningssedel och dess kopia. Detta gäller oavsett vilket resultat som katten har erhållit under utställningen.

Med fördel kan självhäftande etiketter användas – kom då ihåg att även klistra etikett på kopian som sänds in till SVERAKs kansli.


Utställarlicens

Observera - katt ägd av medlem i SVERAK-klubb ska ha SVERAK-stamtavla!

Däremot - enskild medlem i annat förbund än FIFe, anslutet till WCC (gäller inte WCF och TICA) tillåts tävla på utställning arrangerad av SVERAK-klubb, förutsatt att en utställarlicens är beställd och utfärdad av SVERAK för respektive katt. Kopia av utställarlicens ska bifogas utställningsanmälan. Licensen gäller i 12 månader och kan inte överföras till annan katt

SVERAKs styrelses information om Open Doors

Begreppet ”Open Doors” ger möjlighet till visst samarbete. ”Open Doors” är ett försök av FIFe att tillåta visst samarbete med andra organisationer i de olika länderna – framför allt när det gäller deltagande vid utställningar. ”

Open Doors” är frivilligt och bestäms av varje enskild FIFe-medlem.

En enhällig SVERAKs styrelse beslutade vid styrelsemöte i april 2010 att enskilda medlemmar i WCF och TICA från den 1 juli 2010 ej längre kan lösa utställarlicens hos SVERAK. Detta innebär i praktiken att SVERAK från detta datum ”stänger” möjlighet för alla enskilda medlemmar i WCF och TICA att ställa ut på utställningar arrangerade av SVERAK-anslutna klubbar.

SVERAK tar avstånd från alla organisationer vilkas syn på kattavel och raser ej delar Jordbruksverkets/svensk lagstiftning och FIFes/SVERAKs policy i frågor rörande kattens hälsa och välfärd.

Vid SVERAKs årsmöte 2010 visades ett bildspel över en del raser som godkänns inom några av organisationerna inom WCC – framför allt inom TICA men även i vissa fall inom WCF; raser som exempelvis scottish fold, chaussi, savannah och munchkin. Detta är raser som går emot både FIFes policy och i flera fall även Jordbruksverkets författning på grund av defekter och/eller inparning av vildkatter.

SVERAK är på intet sätt emot att samarbeta med andra organisationer eller klubbar, som delar vår syn och policy gällande katter! SVERAK tar däremot kraftigt avstånd från alla organisationer som inte delar denna syn och policy!

SVERAKs styrelse har nu alltså beslutat att inte samarbeta alls med de klubbar/organisationer som har en helt annan syn på kattavel, raser, hälsa och annat som inte är förenligt med svensk lagstiftning, vilket föranlett att vi stänger ”open doors” för WCF och TICA.

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
SVERAKs ordförande Annette Sjödin och SVERAKs vice ordförande Eva Porat
enligt uppdrag SVERAKs styrelse

/2010-05-12