- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Du som är avelssekreterare

Avelssekreterare i SVERAK-klubb

InnehållAllmän information

Mycket information om kullregistrering, stamnamn med mera finns på sidorna för klubbmedlem. Denna information handlar mer om det praktiska arbetet och om kontroll före skick till SVERAKs kansli.

Till att börja med: vi kommer att återkomma till Sinbad - SVERAKs medlemsregister på nätet - vid flera tillfällen. Medlemsansvarig i klubben har lösenordet för inloggning så har du inte fått det ska du be att få det.  Genom Sinbad får du "insyn" i registret men har ingen redigeringsrätt. Läs mer om Sinbad.

Använd Sinbad - även om klubben hanterar en egen intern lista är det ALLTID Sesam (det du ser i Sinbad) som gäller vid kontakt mot SVERAK!


Kontroll av registreringsanmälan

1. Blanketten "Registreringsanmälan för kattkull" ska inkomma i två original till klubben. Om endast ett exemplar är insänt - ta kopia så att klubben har ett arkivexemplar.

2. Logga in i Sinbad och kontrollera att:

 • uppfödaren är registrerad som H, HHe eller F
  Detta gäller även om uppfödaren tidigare registrerat kull och är "känd".
  Är personen inte registrerad som medlem i Sinbad är det stopp direkt!
  Finns det klara skäl att tro att uppfödaren faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet. Om inte - kontakta uppfödaren och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan registreringsanmälan vidarebefordras till SVERAK.
 • stamnamn och att samtliga stamnamnsinnehavare är medlemmar
  Vid kullregistrering gäller att samtliga innehavare i stamnamnet ska vara medlemmar. Gå in på personbild i Sinbad (klicka på medlemsnamnet i medlemslistan). På bilden syns stamnamn och även vem som är innehavare (*framför huvudinnehavaren) och om innehavarna är medlemmar.
  Om exempelvis medinnehavaren tillhör en annan kattklubb ser man vilken klubb och vilken medlemstyp personen har. Är er medlem H i klubben - och medinnehavaren är H (eller F) i annan klubb är det helt ok.
  Är inte medinnehavaren medlem gäller samma samma rutin som i ovanstående punkt.
 • Kontrollera diplomeringsstatus och eventuella noteringar på personbilden.

3.  Allt ok i Sinbad? Nästa steg är att kontrollera

 • att hankattägaren och honkattägaren undertecknat i original
 • att nödvändiga intyg är bifogade (kryssruta om katten tidigare är använd i avel inom SVERAK)
 • att alla uppgifter för kullen är fullständigt ifyllda
 • att kvittokopia finns med och att avgiften är inbetald korrekt.

Mer information om intyg med mera

 4. Allt ok?  Klubbattest och skick till SVERAK


Ej korrekt registreringsanmälan?

Kontakta uppfödaren och invänta justering/komplettering innan du skickar registreringsanmälan vidare till SVERAK.

För det fall registreringsanmälan inkommer till SVERAKs kansli, ej komplett eller korrekt, sänds begäran om komplettering/justering per e-post direkt till uppfödaren samt för kännedom till dig. Om uppfödaren ej har aktuell e-postadress sänds begäran med post och e-post sänds till dig.


"Intyg under registrering"

Har blanketten ”Registreringsanmälan kattkull” insänts till klubben (fvb till SVERAKs stambokföring) men stamtavlan av någon anledning ej utfärdats vid tillfälle då katten byter ägare? Då ska uppfödaren se till att köparen får intyg att katten är under registrering - för att på så sätt visa att stamtavla är på gång och även ges möjlighet att ställa ut katten utan stamtavla . Så snart stamtavlan levererats ska uppfödaren överlämna den till den nya ägaren.

Hämta blnr 5100 "Intyg under registrering" här eller på sidan Blanketter. Observera! Blanketten är lösenordsskyddad (för att inte kunna användas av uppfödaren själv). Lösenordet har skickats med cirkulärutskick till klubbens officiella adress (oftast sekreterare eller ordförande). Får du inte tag i lösenordet - skicka förfrågan till SVERAKs kansli från "officiell" adress.

OBS 1: Skriv inte något "Intyg under registrering" innan du skickat den - enligt din uppfattning - korrekta och kompletta registreringsanmälan vidare.

OBS 2: Giltighetstid på två månader gäller! Om du utfärdat intyget en gång och begäran om en andra utskrift sker kan det föreligga problem. Kontakta då SVERAKs stambokföring för ytterligare information.

OBS 3: Om det avser katt som ska överföras (import/överföring) från annat förbund får du inte utfärda intyg! Detta intyg kan endast utfärdas av SVERAKs kansli/stambokförare.


Ansökan om stamnamn

1. Blanketten "Ansökan om stamnamn" (bl.nr 1010) ska inkomma i original och vara undertecknad av samtliga sökande. Kvittokopia på inbetald avgift ska vara bifogad.

2. Logga in till Sinbad

 • Kontrollera att samtliga som ansöker är medlemmar
  registrerad (H, HHe eller F) i Sinbad - läs mer

3. Allt ok i Sinbad? Nästa steg är att kontrollera stamnamnsförslagen.

 • Stamnamn får inte innehålla
  • fler än 15 bokstäver eller tecken
  • EMS-kod eller någon annan förkortning för någon ras eller rasnamn
  • ordet ”cattery” [”uppfödning”] på något språk
  • enstaka bokstäver, siffror eller skyddade namn. [det är den sökandes ansvar att kontrollera om sökt stamnamn är skyddat].
 • Det är alltså inte tillåtet att med stamnamn som exempelvis; ”Sommarens bengaler”, ”Ledighetens CRX”, ”Vårens Uppfödning” och liknande.

4. Allt ok? Klubbattest och skick till SVERAK