- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Du som är eller vill bli domarelev

Latkatt för dig som är - eller vill bli - domarelev


”Domare utbildFIFe_logo_ade och godkända av FIFe är - förutom katterna själva – de viktigaste representanterna för kattsporten och har därmed stort ansvar gentemot organisationen och dess värderingar och principer” ”Domare är representanterna för FIFe och ska verka i den andan”
[text hämtad från FIFes regler för domare och elever]


Vill du också bli kattdomare inom FIFe?

Att bli domare är ett stort steg att ta och kräver ett stort engagemang och intresse från dig som elev. Speciellt då dagens utställningar i allmänhet endast sträcker sig över en dag och inte som tidigare två dagar. Idag dömer domaren 40 katter på en dag, vilket innebär att domarna har mindre och mindre tid att bedriva kreativ och instruktiv utbildning. Viljan finns, men tiden är knapp.

Detta har gjort att mer och mer ansvar läggs över på dig som elev, att du har goda förkunskaper innan du ”är på plats vid domarbordet”. Tänk på att din domarutbildning blir vad du gör den till. Förbered dig noga, planera din utbildning, var öppen för att lära dig. Mycket av din utbildning kommer du att få utföra på egen hand och på eget initiativ vid sidan av dina elevgångar. Detta för att ha en bred kunskapsbas att stå på när du väl är färdig och skall avhålla din examen.

Lär från domare, uppfödare och utställare. Be att få titta på kattungar för att följa utvecklingar hos raser/färger som du kanske inte själv har tillgång till. Var ödmjuk inför din uppgift och ta dig tid att lära dig hantera djuren på ett fint sätt. Idag finns det väldigt lite tid på plats hos din domare under pågående utställning, men man kan praktisera på fritiden.

Om du sedan väl tar dig fram till examen så väntar en oerhört stimulerande uppgift som domare.

Om du känner att detta är något för dig
-välkommen som domarelev önskar SVERAKs styrelse!!


Nedanstående "latkatt" är för att ge lite hjälp och råd på vägen. I övrigt hänvisas till aktuell utgåva av FIFes "Rules for Judges & Student Judges".

Viktig information om och för domarelev på FIFes hemsida

Läs information till SVERAK-klubbar om "Elev, examen eller stadiedomare under utställning"

KLICKA HÄR och öppna fönster mot FIFes hemsida där du hittar regler, blanketter med mera
Bläddra nedåt på sidan och hitta blanketten "Student Judge Admission", "Student Judge's Certificate" med flera under rubriken "Forms".

 

Innehåll


 

Grundkrav för att ansöka om att bli domarelev

 • Medlemskap
  Du ska vara medlem i en SVERAK-klubb och ha varit aktiv i minst 5 år.

 • Uppfödning
  Du ska ha fött upp minst tre kullar under eget stamnamn i ”din” kategori under minst 3 år

 • Utställare
  Du ska ha erfarenhet som utställare vid minst 20 utställningar

 • GIC/GIP
  Minst en katt från egen uppfödning ska ha uppnått titeln GIC/GIP under de senaste 5 åren

 • Erfarenhet
  Du ska ha erfarenhet som utställningsarrangör (kommissarie, sekretariat, prisrum eller liknande)

 • Assistent
  Du ska ha tjänstgjort som assistent minst 10 gånger (assistentburna utställningar) respektive 20 gånger vid ”bära själv”-utställningar under en period av minst 2 år.

  En assistent måste ha erfarenhet av att hantera katter från alla kategorier.

  Det är även att rekommendera att du har varit assistentansvarig och/eller ringsekreterare för olika domare.

  Du måste även ha genomgått förbundets assistentutbildning.


 • Du ska välja en mentordomare om det är din första kategori. Du bestämmer själv vilken mentor du vill ha och frågar domaren om denne är villig att åta sig mentorskapet.

  FIFes webbsida kan du hitta domare som kan agera mentorer. Det är bra/önskvärt att ha en mentor från sitt "eget" land.

När och om du uppfyller grundkraven för att kunna bli domarelev kan du ansöka om att erlägga elevprov.

 

Ansök i god tid - SVERAK måste ha din ansökan senast tre månader innan provtillfället. Har du frågor? Då är det SVERAK du kontaktar - du får aldrig kontakta FIFe direkt! Domarelever är det nationella förbundets ansvar.

 

 

Ansökan om elevprov

 • Blankett
  Blankett för ansökan finns på FIFes webbplats  ("Student Judge Admission").

 • Skriftlig ansökan
  Ansökan görs skriftligt och sänds via egen kattklubb - som ska bekräfta aktivitet och lämna rekommendation.

  Klubben sänder ansökan till SVERAKs kansli fvb till SVERAKs styrelse som behandlar din ansökan. Ansökan ska vara SVERAK tillhanda senast tre månader före provtillfället.

  Inom kort kommer blankett - för ifyllnad av klubben - att publiceras här.

 • Du kontaktar "övervakare"
  Det är du som sökande som ska kontakta två personer som kan agera ”övervakare” när du ska avlägga provet. Du bestämmer själv vilka "övervakare" du vill ha och frågar dessa om den är villiga att åta sig att agera som sådana. I första hand ska detta vara funktionär i SVERAKs styrelse  och i andra hand svensk FIFe domare.

  Provet kan antingen göras i samband med internationell utställning, SVERAKs årsmöte eller vid liknande arrangemang.

 

Ytterligare kategorier...
Du kan gå elev på flera kategorier men du måste avlägga examen på din först sökta kategori först. För att påbörja elevgång på ytterligare kategori meddelar du SVERAKs kansli detta. SVERAK vidarebefordrar din ansökan till FIFe och när FIFe har godkänt din ansökan får du bekräftelse om detta via kansliet.

Du kan inte gå elev på en kategori som du inte har ett godkännande för.

 

 

Elevprov/examen

 • Ansökan till FIFe
  Om din ansökan beviljas av SVERAK skickas den vidare till FIFe som sätter samman en så kallad preliminär examen; elevexamen.

 • Elevfrågor
  I samband med att du får datum godkänt för att erlägga elevprov erhåller du FIFes elevfrågor, dels ”generella frågor” samt ”kategorifrågor” via SVERAKs kansli.

 • Elevexamen - ett skriftligt prov
  Elevexamen är ett skriftligt prov - består av 40 frågor varav minst 25 från ”General Part” - som avläggs på det språk som du har valt som ditt FIFe språk.

  Del 1 består av generella frågor hämtade från:

  • FIFe Statutes and Rules (finns på engelska, franska och tyska - ej översatt till svenska)
  • EMS-listan
  • FIFe-standard

   

  Del 2 består av frågor rörande den kategori du tar elevexamen för. För att kunna besvara frågorna, behöver du studera standarden för “din” kategori.

 • Efter avslutat prov

  För att bli godkänd krävs 80 % rätt och maximal tid för provet är 120 minuter.

  Dina "övervarakare" är med för att kontrollera att allt går rätt till.

  Efter avslutat prov skickas det till SVERAKs kansli av dina ”övervakare” f.v.b. till SVERAKs styrelse som ska granska och - förhoppningsvis - godkänna det för skick till FIFe.


 • Grattis domarelev!

  Även FIFe kontrollerar ditt prov och det är FIFe som avgör om du är godkänd som ny elev. Du får förstås besked om detta.

  FIFe publicerar ditt namn och din e-postadress på FIFes webbplats, elevlistan, och det är först nu som du är anse som godkänd elev så grattis - du kan nu börja ansöka om elevgång!

 

 

Lite att tänka på som domarelev; etik, moral mm.

 • Förbered dig noga, planera din utbildning och var öppen för att lära. Mycket av din utbildning kommer du att få utföra på egen hand och på eget initiativ vid sidan av dina elevgångar. Detta för att ha en bred kunskapsbas att stå på när du väl är färdig och ska avhålla din examen.
 • Lär från domare, uppfödare och utställare. Be att få titta på kattungar för att följa utvecklingar hos raser/färger som du kanske inte själv har tillgång till. Var ödmjuk inför din uppgift och ta dig tid att lära dig hantera djuren på ett fint sätt. Idag finns det väldigt lite tid på plats hos din domare under pågående utställning, men man kan praktisera på fritiden.
 • Ge ett bra intryck och var ödmjuk. Det ger klubben ett gott intryck av dig, både som elev vid kommande utställningar och även för eventuellt framtida uppdrag som domare.
 • Som elev får du själv stå för alla dina kostnader. Det är kutym inom FIFe att arrangörerna bjuder på fika/lunch men det är inte självklart att de gör det och du kan inte heller ställa det kravet. Du kan inte utgå från att få samåka (med domarna) till och från hotellet/utställningshallen. Fråga utställningsarrangör om det finns plats för dig också (i god tid innan) och om så är fallet; vänta – var inte först in i bilen/bilarna.
 • Som domarelev är du även en representant för FIFe och ska uppträda som en sådan. Du ska agera på ett professionellt sätt genom att visa en hänsynsfull och omtänksam attityd och tillmötesgående beteende oavsett om det är muntligt, skriftligt och/eller genom agerande.

 

 

Ansökan om elevgång

 • Ansök hos klubb

  När du ansöker om elevgång, ska detta göras med kopia till SVERAKs kansli. Observera! Denna regel gäller alla elevgångar och även för de elever som redan är FIFe-domare för annan kategori.

  Om du blir erbjuden en elevplats på en utställning du inte ansökt om plats, skicka kopia på det erbjudandet till SVERAKs kansli.

 • Ansökan ska innehålla...

  Din ansökan om elevgång ska innehålla:

  • information om vem som är din mentor
  • om du önskar parallellgång
  • om du ansöker om elevgång utomlands ska du meddela att du tillhör SVERAK.

   

 

För att vara aktiv elev krävs minst två genomförda elevgångar varje år.

Har du inte uppfyllt detta kan dispensansökan göras i enlighet med FIFes regler domare och domarelever. Dispensansökan ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast 30 november innevarande år. Finns ingen godkänd aktivitet per 31 december så kommer inaktiv elev att strykas från FIFes aktuella elevlista.

 

 

Elevintyg

 • Aktuell blankett gäller!

  Det är ditt ansvar att aktuell blankett används - skriv ut och ta med.

  På FIFes webbplats finns elevintyg (Student Judge Certificate).

  Skriv ut och ta med dig egna intyg - som är av aktuellt datum - till utställningen. Det är enligt reglerna ditt ansvar att aktuell blankett används.

 • Tänk på...

  Omfattar samma elevgång flera kategorier gäller ett intyg för varje kategori.

  Kom ihåg att elevintygen ska vara signerade av ”din” domare och detta gäller även eventuella justeringar i intyget.

 

Efter avhållen elevgång ska kopia på elevintyg  "Student Judge's Certificate" skickas till SVERAKs kansli senast 14 dagar efter utställningen per post eller via e-post som scannat dokument.

Elevintyget ska överenstämma med den ansökan du tidigare skickat till SVERAKs kansli (ingen ansökan = ogiltigt elevintyg).

 

 

Mid-stream assessment

 • Halvvägs...

  Är du elev på din första kategori så ska du när du gjort minst hälften av stipulerat antal elevgångar genomgå en så kallad ”Mid-stream assessment”.

  Detta innebär att du ska skriva egna bedömningssedlar, bedöma katter på egen hand inklusive en större klass, BIV och BIS.

 • Seniorelev

  Du kommer också att få ett antal muntliga frågor rörande både standards och regler. Det finns en speciellt framtagen blankett/intyg för ”Mid-stream assessment” på FIFes webbplats. Det är ditt ansvar att aktuell blankett används - skriv ut och ta med.

  När denna del är avklarad kallas du för "seniorelev" inom SVERAK.

 

 

Parallell elevgång

 • Parallell

  I domarutbildningen ingår att du ska göra så kallad parallell elevgång och det innebär att du ska döma ”din” domares katter, helt på egen hand (inklusive skriva bedömningar). Detta är lämpligt att göra under den senare delen av din domarutbildning.

 • Informera klubb om parallell

  Meddela att du önskar göra parallell samtidigt som du ansöker om elevgång – det innebär ju att klubben behöver bygga en extra domarring och dessutom engagera fler assistenter.

 

 

Seminarium - Compulsory training Seminar for Student Judges

 • Obligatorisk närvaro

  Som elev (i din första kategori) måste du närvara på ett så kallat ”Compulsory training Seminar for Student Judges”.

  Dessa seminarier arrangeras av av FIFe-medlemmar i samarbete med FIFes domarkommitté och finns listade i FIFes utställningslista > FIFe special events (publiceras senast tre månader innan själva eventet).

 • Motsvarar ett visst antal katter

  Deltagande vid ett obligatoriskt utbildningsseminarium kommer att motsvara ett visst antal bedömda katter inom din första kategori (räknas en gång oavsett om du deltager vid ytterligare seminarier).

  Läs mer i "Rules for Judges and Student Judges".

 

 

Ansökan om domarexamen

När du kommit så långt fram i din utbildning att du kan ansöka om examen gäller följande:

 • Avgift

  Betala in examensavgiften 1 500 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 - ange tydligt att det gäller examen.

  SVERAK vidarebefordrar examensavgiften till FIFe.

 • Skicka till SVERAKs kansli

  • Alla elevintyg insändas i original. Finns inga underlag för ansökt elevgång kommer inte elevintyget att godkännas (inte medräknas i totala antalet katter).
  • Ansökan med sammanställning, dvs det ifyllbara excel-dokument som finns att hämta på FIFe-webben. Detta ska fyllas i av dig som elev och sedan vidarebefordras till SVERAKs kansli via e-post. Observera, spara inte om dokumentet i annat format, pdf eller liknande – det ska mailas i samma öppna format som det ligger i.
  • Kvitto på erlagd examensavgift
  • Eventuella dispensansökningar

Ansök i god tid - SVERAK måste ha din betalning, ansökan och samtliga handlingar senast tre månader innan planerat datum för examen.

 

 

Stadie - stadiedomare

 • Stadiedomare

  När du klarat din examen blir du så kallad stadiedomare (är ännu inte Internationell FIFe-domare).


 • "Övervakningsdomare"

  En stadiedomare behöver en ”övervakningsdomare”, som övervakar, godkänner och som är ansvarig för bedömningar som är gjorda av dig. En ”övervakningsdomare” kan ändra resultat utdelade av en stadiedomare (mycket ovanligt men dock …).

  Det räcker med en ”övervakningsdomare” och denne ska ha varit aktiv domare på aktuell kategori sedan minst fem år och ska ha deltagit på ett av FIFe arrangerat/godkänt domarseminarium (under de senaste tre åren).


 • Paneler

  Som stadiedomare dömer du katterna på sedvanligt sätt och gör nomineringar men röstar inte i panelen.

 • Första kategorin - tre stadier

  En stadiedomare (på sin första kategori) måste göra tre stadier (minst tre utställningar) varav ett angivet antal katter måste bedömas. Läs mer i "Rules for Judges & Student Judges".


 • Redan domare i annan kategori?

  Om en stadiedomare redan är domare för en annan kategori så räcker det med ett stadie (och en utställning) omfattande ett enligt reglerna angivet antal katter (oavsett ålder/klass). I detta fall kan ”övervakningsdomaren”, efter godkänt stadie ”utse” stadiedomaren till Internationell domare och tillåta att den ”nya” domarens röst räknas i BIS-panelen.


 • Inbjudan och ersättning

  En stadiedomare bjuds in på sedvanligt sätt och med samma ersättning som Internationella domare.

 

 

FIFe-seminarium

Försäkring

 • Försäkring mot olycksfall

  Försäkring mot olycksfall genom SVERAK - för medlemmar i SVERAK-klubb. Denna försäkring gäller även om du har uppdrag utomlands.

  » Gå till sida om försäkring