Axplock av beslut från SVERAKs årsmöte

Scandic Örebro Väst, Örebro den 17-18 mars 2018

Observera att nedanstående endast är en informell rapport.

 • 2018 är SVERAKs startår för annonssidan Raskatter.com
  2018-2019 blir start för registrering av ID-registrering och ägarändringar via E-legitimation.
 • Avgifter
  oförändrade avgifter.
 • Grundregler för medlemmar i SVERAK
  som ett komplement till FIFes och SVERAKs stadgar och regler.
  Årsmötet beslutade att bifalla motion M1, punkt 4.11 och 5.1,  ändring av styrelsens sammanställning och ändring av text (motionen behöver klubbas en andra gång men att det under året arbetas enligt förslaget på prov under 1 år).

  Motion M6/17 punkt 3.4 (justerad text "dock max 60 månader"), M9/17 punkt 4.9. Observera! Dessa beslut klubbades igenom en andra gång och träder  i kraft omedelbart.

  M11 (STYR 4, SVERAKs stadgar  punkt 4.4 ), M13 (STYR 6 SVERAKs grundregler punkt 4.1) röstades igenom men ska klubbas igenom en andra gång och kommer då att gälla från den 1/1 2019.  Läs grundregler här.

 • Motioner för vidarebefordran till FIFe
  Tre motioner bifölls; M3 (ELK 1, 5.45 De officiella FIFe-klasserna), M6 (JKK 1, 5.3.2 Distinguished Merit (DM) ) och M7 (VÄK 1, DK 1, VRK 1, SPIN 1, BIRKA 1, Rasstandard Turkisk Van). Huruvida FIFes GF godkänner dessa återstår att se. 
 • Utställningsregler M19 (PK 2 Årets katt nationella utställningsregler punkt 2.8 ) röstades igenom.
  Fråga om SVERAKs uppfödardiplomering
  Den av styrelsen tillsatta arbetsgrupp fortsätter att arbeta med utveckling för nästa steg av uppfödardiplomeringen. Klubbarna ombads inkomma med förslag till representanter i arbetsgruppen, förslag kan mailas till SVERAKs kansli, sverak@sverak.se
 • Fråga om SVERAKs ID-register
  Styrelsen informerade att under 2018 kommer en automatisering av SVERAKs ID-register att ske. Förbundet kommer självklart att under året arbeta vidare med att göra SVERAKs ID-register mer känt för veterinärer och allmänhet och påtala vikten att ID-märka och registrera sin katt i SVERAKs ID-register. Vi ska också mer tydligt klargöra att registrering i ID-registret sker helt utan kostnad för kattägaren!
 • SVERAKs mål under 2018.
  Förbundet kommer under 2018 att fokusera på framförallt följande områden.

  • Mål 2022 - 10 000 enskilda medlemmar i förbundet.
  • Satsning på PR för SVERAK  och höjning av kattens status, genom bland annat deltagande vid externa aktiviteter, stöd till medlemsutveckling, och större synlighet utåt.
  • Driftsätta annonssidan (raskatter.com) och "on-line" hantering, inklusive access för myndigheter och veterinärer till katt-ID, ägarändring "on-line", registreringsanmälan "on-line" samt hälsointyg "on-line".
  • Planering och genomförande av ett uppfödarseminarium.
 • Assistentutbildning
  Arbetet med assistentutbildning i förbundets regi kommer att fortsätta. Planering för fler utbildningar under 2018.
 • Val av förtroendevalda

  SVERAKs styrelse
  Förbundsordförande: Annette Sjödin, VK (omval)
  Avels- och hälsoledamot: Sofie Abbereus, FMK (omval)
  Utställningsledamot: Lotta Kragh, ÄK (omval)
  Ordinarie ledamot: Hans Boskär, NERK (nyval)
  Ordinarie ledamot: Siv Widberg, MSK (nyval)

  Internrevisorer
  Internrevisor: Arne Grundberg, JKK (omval)
  Revisorsuppleant: Hillevi Förhammar, JKK (omval)

  Disciplinnämnd
  Katarina Wolffram, DÄK (omval)
  Lena Böörs, NERK (omval)

  Valberedning
  Maria Laestander, BJK (omval)
  Lars Hammar, DÄK (nyval)
  Camilla Wester ELK (nyval)

 • Information
  Årsmötet 2019 kommer att arrangeras i Linköping.